Психологічна освіта в Університеті Ушинського

Facebook Instagram Youtube   

 

Робочий навчальний план

053 Психологія

  (шифр і назва напряму підготовки (спеціальності))

4 рік навчання  перший (бакалаврський) рівень2019-2020 навчальний рік заочна форма

Шифр за ОПП

Назва дисципліни

Кафедра

Викладач

1

Основи психологічної практики (практична психологія)

теорії та методики практичної психології

к. психол. н., доц. Цибух Л. М.

2

Філософія грошей

філософії, соціології та менеджменту соціокультурної реальності

д. філософ. н., проф. Боринштейн Є. Р.

3

Політична психологія

теорії та методики практичної психології

д. психол. н., доц. Вдовіченко О. В.

4

Логіка

філософії, соціології та менеджменту соціокультурної реальності

к.філос.н., доц.

Балашенко І. В.

5

Методика викладання психології

теорії та методики практичної психології

к. психол. н., доц. Лазоренко Т. М.

6

Практикум з групової психокорекції

теорії та методики практичної психології

к. психол. н., доц. Ситнік С. В.

7

Психологічний спецпрактикум по спецкурсам

теорії та методики практичної психології

ст. викл. Кондрицька Г. О.

8

Основи психологічного консультування

теорії та методики практичної психології

к. психол. н., доц. Головська І. Г.

9

Основи підприємницької діяльності

політичних наук і права

к. економ. н., доц. Полуяктова О. В.

10

Профорієнтація та профдобір

теорії та методики практичної психології

д. психол. н., доц. Санніков О. І.

11

Специфіка консультування з проблем сімейного виховання в неповних сім’ях

психології розвитку і соціальних комунікацій

к. психол. н., доц. Денісенко А. О.

Функції та специфіка роботи психолога в клініках психічних та соматичних захворювань

теорії та методики практичної психології

к. психол. н., доц. Лазоренко Т. М.

12

Методологічні та теоретичні проблеми психології

теорії та методики практичної психології

д. психол. н., проф. Велитченко Л. К.

13

Політологія

політичних наук і права

д. політ. н., проф. Наумкіна С. М

14

Патопсихологія

психології розвитку і соціальних комунікацій

к. психол. н., доц.

Розіна І. В.

15

Спецкурс

«Корпоративна культура та PR»

теорії та методики практичної психології

к. психол. н., доц. Татьяників А. О.

Спецкурс

 «Теорія та практика психічної саморегуляції»

психології розвитку і соціальних комунікацій

д. психол. н., проф. Плохіх В. В.

16

Спецкурс

«Теорія та практика психічної саморегуляції»

психології розвитку і соціальних комунікацій

д. психол. н., проф. Плохіх В. В.

Спецкурс

 «Підбір та розвиток персоналу»

теорії та методики практичної психології

к. психол. н., доц. Головська І. Г.

 Робочий навчальний план

 053 Психологія

  (шифр і назва напряму підготовки (спеціальності))

3 рік  навчання перший (бакалаврський) рівень2019-2020 навчальний рік заочна форма

 

Назви навчальних  дисциплін

Кафедра

Викладач

1

Психічні стани особистості

психології розвитку і соціальних комунікацій

д. психол. н., проф.

Массанов А. В., Розина

Сучасні теорії глибинної психології

комунікацій, теорії та методики практичної психології

к. психол. н., доц.

Цибух Л. М.

2

Диференціальна психологія

теорії та методики практичної психології

к. психол. н., доц.

Павлова І. Г.

3

Історія психології

теорії та методики практичної психології

к. психол. н., доц.

Поспєлова І. Д.

4

Екологія

біології і основ здоров'я

к. с.-г. н., доц.

Коджебаш В.Ф.,

к. біол.н., доц. Орлик Н.А.

5

Основи психотерапії

теорії та методики практичної психології

к. психол. н., доц.

Пивоварчик І. М.

6

Основи психокорекції

теорії та методики практичної психології

к. психол. н., доц.

Ситнік С. В.

7

Соціальна психологія

теорії та методики практичної психології

к. психол. н., доц.

Пивоварчик І. М.

8

Психодіагностика

теорії та методики практичної психології

к. психол. н., доц.

Хмель Н. Д.

9

Педагогічна психологія

психології розвитку і соціальних комунікацій

к. психол. н., доц.

Грек О. М.

10

Психологія праці з інженерною психологією

теорії та методики практичної психології

д.психол.н, доц.

Санніков О.І.

11

Психологія сім'ї

психології розвитку і соціальних комунікацій

к. психол. н., доц.

Денісенко А. О.

12

Юридична психологія з методикою проведення психологічної експертизи в різних галузях психології

теорії та методики практичної психології

к. психол. н., доц.

Мельнічук І. В.

13

Основи менеджменту

політичних наук і права

к.екном.н., доц.

Личковська М. Р.

Основи  підприємницької діяльності

політичних наук і права

к.екном.н., доц.

Полуяктова О. В.

14

Психологія управління

теорії та методики практичної психології

к. психол. н., доц.

Головська І. Г.

15

Методологічні та теоретичні проблеми психології

теорії та методики практичної психології

д. психол. н., проф.

Велітченко Л. К.

16

Клінічна психологія

теорії та методики практичної психології

к. психол. н., доц.

Лазоренко Т. М.

17

Патопсихологія

психології розвитку і соціальних комунікацій

к. психол. н., доц.

Розіна І. В.

18

Основи психологічного консультування

теорії та методики практичної психології

к. психол. н., доц.

Головська І. Г.

19

Політична психологія

теорії та методики практичної психології

д. психол. н., доц.

Вдовіченко О. В.

20

Основи психологічної практики (практична психологія)

теорії та методики практичної психології

к. психол. н., доц.

Цибух Л. М.

21

Методика викладання психології

теорії та методики практичної психології

к. психол. н., доц.

Лазоренко Т. М.

 Робочий навчальний план

053 Психологія

  (шифр і назва напряму підготовки (спеціальності))

2 рік  навчання перший (бакалаврський) рівень2019-2020 навчальний рік заочна форма

 

Назви навчальних  дисциплін

Кафедра

Викладач

1

Філософія

кафедра всесвітньої історії та методології науки

д. філософ. н., проф. Боринштейн Є. Р.

2

Історія української культури

теорії та методики практичної психології

к. істор. н, приват-проф.

Букач В. М.

3

Методи психологічного дослідження.Модуль 4. Психодіагностика та психометрія

прикладної математики та інформатики

к. психол. н., доц.

Павлова І. Г.

Методи психологічного дослідження.Модуль 5. IT-технології

прикладної математики та інформатики

к. матем. н., доц.

Яновський А. О.

Методи психологічного дослідження.Модуль 6. IT-технології

теорії та методики практичної психології

к. матем. н., доц.

Яновський А. О.

Методи психологічного дослідження. Модуль 7. Основи наукових досліджень

теорії та методики практичної психології

д. психол. н., проф.

Велитченко Л. К.

4

Психологія розвитку особистості у соціальному середовищі. Модуль 2. Професіоналізація особистості

теорії та методики практичної психології

д.психл.н, проф.

Фурман А. А.

Психологія розвитку особистості у соціальному середовищі. Модуль 3. Соціальна психологія

теорії та методики практичної психології

к. психол. н., доц.

Пивоварчик І. М.

Психологія розвитку особистості у соціальному середовищі. Курсовий проект

психології розвитку і соціальних комунікацій, теорії та методики практичної психології

 

5

Іноземна мова

(за професійним спрямуванням)

західних і східних мов та методики їх навчання

д. філ. н., проф.

Ступак І. В.

6

Основи соціально-правового захисту

теорії та методики практичної психології

к. психол. н., доц.

Косьянова О. Ю.

Гендерна психологія

теорії та методики практичної психології

к. психол. н., доц.

Поспелова І. Д.

Систематизація психічних станів

методики практичної психології

д. психол. н., проф.

Массанов А. В.

Основи перинатальної психології

теорії та методики практичної психології

к. психол. н., доц.

Пивоварчик І. М.

Організаційна психологія

теорії та методики практичної психології

к. психол. н., доц.

Головська І. Г.

7

Правова психологія

теорії та методики практичної психології

к. психол. н., доц.

Мельничук І. В.

Основи психології сім"ї

 психології розвитку і соціальних комунікацій

к. психол. н., доц.

Денисенко А.О.

Психологія життєвої кризи

комунікацій, теорії та методики практичної

д. психол. н., доц.

Вдовіченко О. В.

Вікова психологія дітей та підлітків

психології розвитку і соціальних комунікацій

д.психол.н., проф.

Массанов А. В.

Психологія управління

теорії та методики практичної психології

к. психол. н., доц.

Головська І. Г.

8

Психологія брехні та основи поліграфічного дослідження

теорії та методики практичної психології

к. психол. н., доц.

Косьянова О. Ю.

Психологія сексуальності з основами сексології

теорії та методики практичної психології

д. психол. н., доц.

Вдовіченко О. В.

Психологія здоров’я та психосоматика

теорії та методики практичної психології

к. психол. н., доц.

Лазоренко Т. М

Вікові дизонтогонії та девіації

теорії та методики практичної психології

к. психол. н., доц.

Лазоренко Т. М.

Психологія кар'єри

теорії та методики практичної психології

к. психол. н., доц.

Поспелова І. Д.

9

Практична психологія. Модуль 1. Психопрофілактика та психогігієна

теорії та методики практичної психології

д.психол.н, проф.

Фурман А. А..

Практична психологія. Модуль 2. Нормативно-правове забезпечення діяльності психолога

теорії та методики практичної психології

к. психол. н., доц.

Косьянова О. Ю.

Практична психологія. Модуль 3. Психологічне консультування

теорії та методики практичної психології

к. психол. н., доц.

Головська І. Г.

Практична психологія. Модуль 4. Психокорекція

теорії та методики практичної психології

к. психол. н., доц.

Ситнік С. В.

Практична психологія.Модуль 5. Психотерапія

кафедра всесвітньої історії та методології науки

к. пед. н., доц.

Ликова В. А.

 

Робочий навчальний план

053 Психологія

(шифр і назва напряму підготовки (спеціальності))

1 рік навчання перший (бакалаврський) рівень 2019-2020 навчальний рік заочна форма

 

Назви навчальних  дисциплін

Кафедра

Викладач

1

Методи психологічного дослідженняМодуль 1.Статистика та математичні методи в психології

теорії та методики практичної психології

к. психол. н., доц.

Татьянчиков А. О.

Методи психологічного дослідженняМодуль 2. Експериментальна психологія

теорії та методики практичної психології

к. психол. н., доц. Косьянова О. Ю.

Методи психологічного дослідженняМодуль 3. ІТ- технології

прикладної математики та інформатики

к.матем.н, доц.

Тарасов А. Ф.

Методи психологічного дослідження. Модуль 4. Психодіагностика та  психометрія

теорії та методики практичної психології

к. психол. н., доц.

Павлова І. Г

2

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

західних і східних мов та методики їх навчання

к.пед.н., доц.

Прохорова О. В.

3

Українська мова (за професійним спрямуванням )

української філології і методики навчання фахових дисциплін

к.філ.н., доц.

Євтушина Т. О.

4

Історія України

історії України

к.істор.н., доц.

Мануілова К. В.

5

Мозок та психіка. Модуль1. Анатомія та фізіологія людини

біології і охорони здоров'я

к. біол. н., викл.

Топчий М. С.

Мозок та психіка. Модуль 2.  Психофізіологія та основи нейропсихології

біології і охорони здоров'я ,

теорії та методики практичної психології

д.мед.н., проф. БітенськийВ.С.,

Прокоф’єва-АкоповаС.О.

Мозок та психіка. Модуль 3. Зоопсихологія та еволюція психіки

теорії та методики практичної психології

д. психол. н., доц.

Вдовіченко О. В.

6

Психологія. Модуль 1. Вступ до спеціальності

теорії та методики практичної психології

д. психол. н., доц. Фурман А. А.

Психологія. Модуль 2. Особистість

психології розвитку і соціальних комунікацій  / психології розвитку і соціальних комунікацій

д. психол. н., проф. Симоненко С.М. /

ст.викладач Коваль К.І.

Психологія. Модуль 3. Діяльність.

Психологія.Модуль 4. Психічні процеси

7

Психологія розвитку особистості у соціальному середовищі. Модуль 1. Психологія розвитку особистості

психології розвитку і соціальних комунікацій

д. психол. н., проф. Массанов А. В.,

к. психол. н., доц. Грек О.М.

Психологія розвитку особистості у соціальному середовищі.Модуль 2. Професіоналізація особистості

теорії та методики практичної психології

д. психол. н., доц. Фурман А. А.

8

Філософія

філософії, соціології та менеджменту соціокультурної реальності

д. філософ. н., проф. Боринштейн Є. Р.