Психологічна освіта в Університеті Ушинського

Facebook Instagram Youtube   

Робоча програма навчальної дисципліни

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА АРТ-ТЕРПІЇ

 

ОПП: Психологія

Спеціальність: 053 Психологія

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Рік навчання: 4

Мова навчання: українська

Факультет: соціально-гуманітарний

Одеса – 2021

Розробник: Пивоварчик Ірина Михайлівна, доцент кафедри теорії та методики практичної психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, кандидат психологічних наук, доцент.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та методики практичної психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, протокол від «__» _______ 20__ року, №__.

Завідувачка кафедри теорії

та методики практичної психології

Південноукраїнського національного

педагогічного університету

імені К.Д. Ушинського

«__» _______ 20__ року                                _____________                    І.М.Пивоварчик

 

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, ОПП,  спеціальність, рівень вищої освіти

Характеристика навчального курсу

Денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів ЕСТS – 3

Галузь знань:

05 «Соціальні та поведінкові науки»

Статус дисципліни:

Вибіркова

Мова навчання: українська

Модулів – 2

Освітньо-професійна програма:

Психологія

Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

4 -й

 

Індивідуальне науково-дослідне завдання:  творча робота

Семестр

8 -й

 

Спеціальність:

053 «Психологія»

Лекції

10 год.

.

Загальна кількість годин – 120

Практичні, семінарські

20 год.

 

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4

Рівень вищої освіти:

перший (бакалаврський)

Лабораторні

20 год.

.

Самостійна робота

60 год.

 

Індивідуальні завдання:

10 год.

 

Вид підсумкового контролю:

залік

         

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання –  %: %

 

 • Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета навчальної дисципліни полягає в теоретико-практичному ознайомлені студентів з арт-терапевтичним підходом у роботі з дітьми.

Завдання дисципліни:

 • Надати уявлення про арт-терапевтичний підхід;
 • Ознайомити з процесуальними особливостями використання арт-терапії
 • Практично продемонструвати дію арт-терапевтичних методик (ізотерапія, бібліотерапія, казкотерпія, ігротерапія, піскова терапія, фототерапія, музикальна терапія, маско те парія та ін.).

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • Основні поняття та способи використання методів арт-терапії
 • Механізми психологічної корекції методами арт-терпії.
 • Основні арт-терапевттичні напрями в роботі психолога.
 • Форми та способи роботи психолога у різних умовах арт-терапевтичними методами.

вміти:

 • Орієнтуватися в різноманітті арт-терапевтичних напрямків.
 • Аналізувати та інтерпретувати арт-терапевтичний матеріал.
 • Підбирати комплекс адекватних арт-терапевтичних методів для діагностики та ефективного розвитку, корекції та терапії.
 • Створювати власні арт-терапевтичні методики.
 • Розробляти авторські арт-терапевтичні тренінги.

 

 • Програма навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади використання арт-терапії

Тема 1. Основні поняття та етапи психологічного консультування з використанням методів арт-терапії.

Визначення  психологічного консультування. Мета психологічного консультування з використанням методі варт-терапії. Арт-терапевтичний простір. Вимоги до арт-терапевтичного кабінету. Особистісна готовність арт-терапевта. Символізм продукту творчості клієнта.

Історія розвитку арт-терапії (первісне мистецтво, виникнення інтересу до дитячої творчості, виникнення інтересу до творчості душевнохворих). Сучасне становище терапії мистецтвом. Сучасна історія розвитку арт-терапії. Теорії арт-терапії.

Тема 2. Діагностичні та психотерапевтичні можливості арт-терапії.

Межі методу арт-терапевтичної діагностики. Діагностичні можливості малюнка. Особливості вибору художніх матеріалів. Діагностика емоційного стану за кольором. Діагностичний потенціал і можливості арт-терапевтичних технік.

Основні фактори психотерапевтичного впливу в арт-терапії при роботі з різними художніми матеріалами. Показання та протипоказання для арт-терапевтичних технік.

Тема 3. Арт-терапевтична робота в індивідуальному та груповому форматі.

Специфічні можливості арт-терапії. Діагностичні та психотерапевтичні можливості арт-терапії в індивідуальній та груповій роботі. Індивідуальна форма арт-терапевтичного консультування та його етапи. Робота з груповою динамікою, встановлення контакту з учасниками групи, відпрацювання конфліктних ситуацій в групі, зворотній зв’язок від учасників групи, групова інтеграція.art

Тема 4. Арт-терапія в роботі з різними категоріями населення

Перші спроби використання образотворчих прийомів з дітьми та підлітками (Г.Рід, Е.Крамер). Створення та обговорення дитячих малюнків (схема обговорення). Особливості використання арт-терапії в роботі з клієнтами, які перенесли сексуальне насильство. Особливості застосування арт-терапії з літніми людьми. Арт-терапевтична робота з людьми похилого віку. Особливості застосування арт-терапії в межах перинатальної психології. Використання арт-терапії в роботі із засудженими. Історія правопорушень у малюнках.

 

Змістовий модуль 2. Арт-терапевтичні напрями в роботі психолога

Тема 5. Ізотерапія. Бібліотерапія.

Художні матеріали. Особливості сприйняття продуктів творчості клієнтів в ізотерапії. Основні етапи ізотерапії. Ізотерапія з дітьми.

Загальні уявлення про бібліотерапію. Бібліотерапевтичні техніки для вирішення ресурсних завдань. Можливості роботи з біблітерапевтичними техніками.

Тема 6. Сказкотерапія. Драматерапія. Функції казок. Принципи та  схема психологічного аналізу казок. Основні етапи психологічного аналізу казок. Фактори ефективності казко терапії. Можливості роботи з казками. Особливості казко терапії з дітьми.

Тема 7. Ігрова терапія. Піскова терапія.

Загальні уявлення про ігрову терапію. Основні завдання ігрової терапії. Механізми психокорекційного впливу. Можливості ігрової терапії. Організація простору кабінету ігрової терапії.

Загальні уявлення про піскову терапію. Механізми психокорекційного впливу. Можливості піскової терапії. Оснащення піскової терапії. Процес піскової терапії. Ключові характеристики піскових картин. Піскова терапія з дітьми.art55555

Тема 8. Музикальна терапія. Маска терапія.

Загальні уявлення про музикальну терапію. Використання музикальної терапії. Механізми психокорекційного впливу музики на людину. Музика та тілесні реакції. Кабінет для музикотерапії. Музикальна терапія з дітьми.

Загальні уявлення про маско терапію. Психологічні функції маски. Виготовлення масок та робота з ними. Робота з готовими масками.

Тема 9. Фототерапія. Загальні уявлення про фототерапію. Можливості фотографії. Психологічні функції фотографії. Фототерапія з дітьми.

Тема 10. Ліплення, скульптура. Загальні уявлення про ліплення. Механізми психокорекційного впливу ліплення. Матеріали для ліплення. Оснащення кабінету.

Тема 11. Арт-терапевтичний метод «Мандала». Створення мандал у якості психотерапевтичного прийому. Мандала як проективний засіб. Психологічний зміст форми. Використання мандали у психодіагностиці та психотерапії.


Теми практичних занять

з/п

Назва теми

 
 

1.

Основні поняття та етапи психологічного консультування з використанням методів арт-терапії

 
 

І. Обговорення питань за планом лекційного заняття.

ІІ. Круглий стіл: «Переваги та недоліки використання арт-терапії»

 

2

Засоби регістрації та оцінки консультативної арт-терапевтичної роботи

 
 

І. Обговорення питань за планом лекційного заняття.

ІІ. Дискусія на тему «Різнокольоровий світ».

 

3

Арт-терапевтична робота в індивідуальному та груповому форматі

 
 

І. Обговорення питань за планом лекційного заняття.

ІІ. Круглий стіл. Обмін думок за темою запропонованої публікації

ІІІ. Тьюторіал. Аналіз та інтерпретація арт-терапевтичного матеріалу.

 

4

Арт-терапія з різними категоріями клієнтів

 
 

І. Обговорення питань за планом лекційного заняття.

ІІ. Круглий стіл. Обмін думок за темою запропонованої публікації

ІІІ. Тьюторіал. Аналіз та інтерпретація арт-терапевтичного матеріалу.

 

5

Ізотерапія

 
 

І. Обговорення питань за планом лекційного заняття.

ІІ. Круглий стіл. Обмін думок за темою запропонованої публікації

ІІІ. Тьюторіал. Аналіз та інтерпретація арт-терапевтичного матеріалу.

 

6

Бібліотерапія

 
 

І. Обговорення питань за планом лекційного заняття.

ІІ. Тьюторіал. Приклади аналізу та інтерпретації текстів.

ІІІ. Тьюторіал. Аналіз та інтерпретація родової саги.

 

7

Сказкотерапія. Драматерапія.

 
 

І. Обговорення питань за планом лекційного заняття.

ІІ. Круглий стіл. Обмін думок за темою запропонованої публікації

ІІІ. Тьюторіал. Аналіз та інтерпретація вигаданої казки

 

8

Ігрова терапія. Піскова терапія

 
 

І. Обговорення питань за планом лекційного заняття.

ІІ. Круглий стіл. Аналіз та інтерпретація вправ ігрової терапії

ІІІ. Тьюторіал. Аналіз та інтерпретація власноруч створеної ляльки

ІV. Диспут на тему: Можливості піскової терапії.

 

9

Музикальна терапія.  Маска терапія

 
 

І. Обговорення питань за планом лекційного заняття.

ІІ. Тьюторіал. Аналіз та інтерпретація «музичних малюнків»

ІІІ. Тьюторіал. Вправа «Впізнай маску».

ІV. Тьюторіал. Аналіз та інтерпретація авторської маски

 

10

Фототерапія

 
 

І. Обговорення питань за планом лекційного заняття.

ІІ. Круглий стіл. Обмін думок за темою запропонованої публікації

ІІІ. Тьюторіал. Аналіз та інтерпретація фотографій

 

11

Ліплення, скульптура

 
 

І. Обговорення питань за планом лекційного заняття.

ІІ. Тьюторіал. Вправа «Спорудження арки»

ІІІ. Тьюторіал. Аналіз та інтерпретація арт-терапевтичного матеріалу.

 

12

Арт-терапевтичний метод «Мандала»

 
 

І. Обговорення питань за планом лекційного заняття.

ІІ. Круглий стіл на тему: Можливості використання мандал з іншими арт-терапевтичними методами

ІІІ. Тьюторіал. Аналіз та інтерпретація малюнків мандал

 

13

Звіт ІНДЗ. Самопрезентації

 
 

Усього годин

 

 

 

Теми лабораторних занять

з/п

Назва теми

 
 

1.

Основні поняття та етапи психологічного консультування з використанням методів арт-терапії

 

2

Засоби регістрації та оцінки консультативної арт-терапевтичної роботи

 

3

Арт-терапевтична робота в індивідуальному та груповому форматі

 

4

Арт-терапія з різними категоріями клієнтів

 

5

Ізотерапія

 

6

Бібліотерапія

 

7

Сказкотерапія. Драматерапія.

 

8

Ігрова терапія. Піскова терапія

 

9

Музикальна терапія.  Маска терапія

 

10

Фототерапія

 

11

Ліплення, скульптура

 

12

Арт-терапевтичний метод «Мандала»

 

13

Звіт ІНДЗ. Самопрезентації

 
 

Усього годин

 

 

Самостійна робота

Під час вивчення навчальної дисципліни «Теорія та практика арт-терапії» студентам пропонується виконання окремого виду наукової діяльності за вибором, наприклад, участь у наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах з психології тощо.

 

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи

Головна мета проведення самостійної роботи полягає у необхідності більш широкого огляду тематики курсу з використанням різноманітних рекомендованих матеріалів. Важливою складовою самостійної роботи студентів є виконання індивідуальних завдань.

Індивідуальні завдання мають на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

Для обов`язкового виконання студентам пропонується виконати такий вид позааудиторної індивідуальної роботи як індивідуальні науково-дослідні завдання (10 завдань), кожне з яких окремо подається, захищається та оцінюється.

Метою індивідуальних науково-дослідних завдань є самостійна робота та опанування питань комплексної теми «Арт-терапевтичний інструментарій», а також систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з навчального курсу в цілому.

 Порядок подання та захист індивідуального науково-дослідного завдання:

1. Виконана робота подається у вигляді мультимедійної презентації та/або скріплених аркушів формату А4 (реферату) з титульною сторінкою стандартного зразка і внутрішнім наповненням із зазначенням усіх позицій змісту завдання.

2. Творча робота подається викладачу, який проводить практичні заняття з даної дисципліни за два тижня до семестрового контролю.

3. Оцінка за роботу виставляється на заключному практичному занятті  з навчальної дисципліни на основі попереднього ознайомлення викладача зі змістом індивідуального завдання та публічного захисту студентом.

4. Оцінка за роботу враховується при виведенні підсумкової оцінки (заліку) з навчального курсу. Оцінювання здійснюється в межах 40% від загальної кількості балів, тобто може складати від 1 до 40 балів.

 

Індивідуальне науково-дослідне завдання (творча робота).

Завдання 1. Продіагностувати одного випробуваного мінімум по 3 малюнкових тестах і проаналізувати, узагальнити отримані результати. Запропонувати приблизний план корекційних заходів в арттерапевтичному режимі.

Завдання 2. Провести техніку «метафоричний автопортрет» з 3-ма випробуваними з обговоренням та аналізом результатів. Оформити письмово аналіз, додавши малюнки (я - рослина, я- посуд, я- зброя, я - прикраса);

Завдання 3. Запропонувати теми для колажів, враховуючи різну проблематику клієнтів (для роботи з подружніми конфліктами в сім'ї; для роботи з дитячо-батьківською проблематикою; для роботи з дітьми та підлітками; для роботи з Я - образом, для роботи з психосоматичними проблемами, для роботи з груповими процесами і т.ін.). На кожну проблематику необхідно придумати мінімум по 3 теми для роботи в арттехніці «колаж».

Завдання 4. Скласти колаж на тему: «Точно не Я», з подальшим аналізом цієї роботи.

Завдання 5. Придумати і описати декілька варіантів роботи з маскою та гримом в груповій та індивідуальній психотерапії. Створити власну маску з гіпсу.

Студентам пропонується створити гіпсову маску. Для цього необхідно 200 гр гіпсу, графин з водою, м'яка формочка для розведення гіпсової масі, відріз марлі, ножиці. У гіпс поступово додається вода та ретельно перемішується до отримання однорідної консистенції, яка нагадує сметану. Попередньо підготовлену, складену у кілька разів марлю з прорізаним отвором для рота, кладуть на обличчя та починають наносити гіпс на марлю по формі обличчя. Після того, як гіпс підсох, маска знімається, зайві шматочки зрізуються ножицями (місця для очей та рота за бажанням можуть бути також прорізані).

Гіпсову маску пропонується розмалювати та дати їй назву.

Завдання 6. Скласти і написати казку, спрямовану на корекцію тривожності у дітей з труднощами у міжособистісній сфері. Скласти і написати казку, спрямовану на корекцію агресивності для дітей та підлітків. Написати казку для  гіперопікаючої мами.

Завдання 7. Скласти список художніх творів, які можливо використовувати як бібліотерапевтичні, спрямовані на корекцію різних психологічних проблем (кризових станів, психосоматичних розладів, суїцидальної поведінки і т.ін.). У список має бути включено мінімум 10 творів різних авторів з докладним описом можливого терапевтичного ефекту від даного твору.

Завдання 8.  Провести діагностику 2 випробуваних за допомогою арттерапевтичних технік (мінімум 6 різних технік). Скласти портрет особистості на кожного випробуваного.

Завдання 9. Проаналізувати 5 творчих робіт однієї людини (наприклад, малюнок, ліплення, маску або грим, колаж, ляльку). Скласти програму корекції на даного випробуваного із застосуванням арттерапевтичних технік.

Завдання 10. Техніки та можливості роботи з мандалами в арттерапії. Створити власну мандалу з подальшим аналізом цієї роботи.

 

Форми та методи контролю

Мета поточного контролю – оцінити ступінь засвоєння теоретичного і практичного матеріалу та рівень знань студентів з відповідних розділів дисципліни. Контроль здійснюється у формі усного опитування, колективних дискусій і обговорень та презентацій самостійно виконаних завдань. До підсумкового контрольного випробування допускаються студенти, що прослухали лекційний курс, взяли активну участь у практичних заняттях. Підсумковий контроль знань здійснюється на останньому практичному занятті.

Критерії оцінювання знань та умінь студентів, умови визначення навчального рейтингу

Робота в семестрі (участь у лекціях, практичних та семінарах) – 50 балів;

Індивідуальні завдання – 40 балів;

Наукова діяльність – 10 балів;

Разом: 100 балів.

Поточне оцінювання та самостійна робота

Сума

Модуль 1

Модуль 2

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Індивідуальні завдання

Наукова робота

 

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

5

     

10

10

5

5

5

5

5

40

10

100

Т1, Т2 ... Т5 – теми змістових модулів.

З1, З2 … З5 – завдання творчої роботи.

Поточне опитування за кожною темою оцінюється від 0 до 5 балів. Відсутність відповіді оцінюєть­ся у 0 балів.

Одним балом оцінюється відповідь, в якій студент не засвоїв теми, не вміє викласти зміст теми, не виконав самостійних індивідуально-дослідницьких завдань за темою.

Двома ба­лами оцінюється відповідь, в якій студент не засвоїв більшості питань теми, не вміє викласти зміст більшості основних питань, не виконав більшості індивідуально-дослідницьких завдань за темою. Не здатний продемонструвати практичні навички з опрацьованого матеріалу.

 Трьома балами оцінюється відповідь, в якій студент засвоїв лише окремі питання теми. Не вміє вільно самостійно викласти зміст основних питань, окремі завдання індивідуальної самостійної роботи не виконав або виконав з серйозними недоліками за темою. Практичні навички використання засвоєного теоретичного матеріалу на задовільному рівні.

Чотирма балами оцінюється відповідь, в якій студент недостатньо повно та ґрунтовно засвоїв окремі питання теми. Вміє самостійно викласти зміст основних питань, виконав усі індивідуально-дослідницькі завдання з певними неточностями за темою. Демонстрував пізнавальну активність, зацікавленість у теоретичному засвоєнні теми. Практичне застосування деяких вивчених питань визиває певні труднощі.

П’ятьма балами оцінюється відповідь, в якій студент повно та ґрунтовно засвоїв всю тему, вміє вільно та самостійно викласти зміст всіх питань теми, робити висновки, розуміє її значення для своєї професійної підготовки, грамотно виконав самостійну роботу.

 

 

 

 

Розподіл балів за виконання кожного індивідуального завдання

Наявність роботи

Змістовна відповідність

Комплексність та обґрунтованість опису

Захист роботи

Сума

1

1

1

1

4

 

 

Порядок перерахунку рейтингових показників нормованої 100-бальної університетської шкали оцінювання в національну 4-бальну шкалу та шкалу ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

 

 

11. Методичне забезпечення

опорні конспекти лекцій; спеціальна література, яка представлена у бібліотеці університету та в мережі Інтернет; друковані періодичні видання; електронні видання; психодіагностичні тести в паперовому і електронному вигляді; фото- та відеоматеріали, малюнки для аналізу та ін.

 

12. Рекомендована література

Базова

 • Арт-терапия в психологическом консультировании: учебное пособие/М.В.Киселева, В.А.Кулганов. – СПб.: Речь, 2012. – 64с.
 • Арт-терапия в работе с детьми: Руководство для детских психологов, педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми/М.В.Киселева. – переизд – СПб.: Речь, 2012. – 160с.
 • Венгер А.Л. Психологические рисуночныетесты: Иллюстрирование руководство. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003.
 • Диагностика в арт-терапии: метод «Мандала»/ Под ред. А.И.Копытина. – М.:Психотерапия, 2011. – 3-е изд. – 144с.
 • Дилео Д. Детский рисунок: диагностика и интерпретация. М.: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001.
 • Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. Практикум по креативной терапии. – СПб.: Речь; ТЦ Сфера, 2001.
 • Колошина Т.Ю., Трусь А.А. Арт-терапевтические техники в тренинге: характеристики и использование. Практическое пособие для тренера. – СПб.: Речь, 2010. – 189с.
 • Копытин А., Платтс Дж. Руководство по фототерапии. – М.: «Когито-Центр», 2009. – 184с.
 • Лебедева Л.Д. Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система занятий. – СПб.: Речь, 2003.
 • Лебедева Л.Д., Энциклопедия признаков и интерпретаций в проективном рисовании и арт-терапии / Людмила Дмитриевна Лебедева, Юлия Владиславовна Никонорова, Наталья Анатольевна Тараканова. – СПб.: Речь, 2006. – 336 с.
 • Остер Д., Гоулд П. Рисунок в психотерапии. – М.: ВИНИТИ, 2000.
 • Практическая арт-терапия: Лечение, реабилитация, тренінг / Под ред. А.И. Копытина. – М.: «Когито-Центр», 2008. – 288 с.
 • Прохазка, Дж. Системы спихотерапии. Для консультантов, психотерапевтов и психологов / Джеймс Прохазка, Джон Норкросс. – СПб.: Прайм-ЕВРО-ЗНАК, 2007. – 383 с. – (Большая университетская библиотека).
 • Трусь А.А. Кинотренинг: технология и методика ведеообсуждения. – СПб.: Речь, 2011. – 191с.
 • Ферс Г.С. Тайный мир рисунка: Исцеление через искусство. СПб.: Европейский дом, 2000.

 

 

Допоміжна

1. Аллан Дж. Ландшафт детской души. Психоаналитическое консультирование в школах и клиниках / Под общей ред.. В.В. Зеленского. СПб.: Диалог;Минск: Лотаць, 1997.

2. Бетенски М. Что ты видишь? Новые методы арт-терапии. М.: ЭКСМО-Пресс, 2002.

3. Люшер М. Цвет вашого характера / М. Люшер. Тайны почерка / Д. Сара. М.: Вече, Персей, АСТ, 1996.

4. Маховер К. Проективный рисунок человека. М.: Смысл, 2003.

5. Степанов С.С. Диагностика интеллекта методом рисуночного теста. М.: МИП «NB- Магистр», 1994.

6. Степанов С.С. Диагностика интеллекта методом рисуночного теста. М.: Академия, 1997.

7. Штейнхардт Л. Юнгианская песочная психотерапия. СПб.: Питер, 2001.

8. Простір арт-терапії: Зб.наук.ст./УМО, ГО «Арт-терапевтична асоціація». – К.: «Золоті Ворота», 2009-2013.

13. Інформаційні ресурси

Адреси бібліотек:

1. Наукова бібліотека Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського – Старопортофранківська, 36.

Інтернет ресурси:

1. http://www.pu.if.ua/depart/PedagogicalPsychology/ua/4228/ - кафедра педагогічної та вікової психології.

2. http://www.nbuv.gov.ua/ - Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського.

3. http://hklib.npu.edu.ua/ - Наукова бібліотека національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

4. http://www.koob.ru/ - електронна бібліотека «Куб».

5. http://upsihologa.com.ua/ - портал професійних психологів України «У психолога».

6. http://www.twirpx.com/library/ - електронна російськомовна бібліотека

7. http://pl.bookos.org/ - електронна англомовна бібліотека

8. www // Art therapy Online: ATOL Heather Tuffery  та ін.);  

електронної бібліотеки;

бібліотеки університету;

журналів: "Вопросы психологии", "Психологический журнал", "Практическая психология и социальная работа", «Практика управління закладом освіти» та ін. видань психологічного спрямування.