Психологічна освіта в Університеті Ушинського

Facebook Instagram Youtube   

Робоча програма навчальної дисципліни

СПЕЦИФІКА КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПРОБЛЕМ СІМЕЙНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В СЛУЖБІ СІМ’Ї

 ОПП: Психологія

Спеціальність: 053 Психологія

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Рік навчання:

Мова навчання: українська

Факультет: соціально-гуманітарний

Одеса – 2021

Розробник: кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики практичної психології Л.М. Цибух

 

 • Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, ОПП, спеціальність, рівень вищої освіти

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  ЕСТS - 5

Галузь знань:

05 Соціальні та поведінкові науки

Статус дисципліни:

Вибіркова

Мова навчання: українська

Модулів -2

Освітньо-професійна програма:

Психологія

Рік навчання:

   

Змістових модулів - 5

Семестр

 

 

Спеціальність:

053 Психологія

Лекції

24 год.

 

Лабораторні

   

Загальна кількість годин -150

Практичні, семінарські

26 год.

 

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента -

Рівень вищої освіти:

перший (бакалаврський)

Самостійна робота

100 год.

 

Вид контролю

залік

 

Примітка:

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

 • для денної форми навчання – 33% / 67%.

2.Пояснювальна записка

 

Мета навчальної дисципліни: надання студентам уявлення про психологічні особливості консультування у неповних сім’ях; формування у майбутніх психологів уміння здійснювати психологічний супровід дітей із неповних сімей.

 

Передумови для вивчення дисципліни: для вивчення навчальної дисципліни «Специфіка консультування з проблем сімейного консультування в лужбах сім’ї» студенти мають опанувати знання з таких навчальних дисциплін, як: «Вікова психологія», «Психодіагностика», «Основи психологічного консультування».

Очікувані результати навчання: унаслідок вивчення навчальної дисципліни студенти мають

Знати:

 • основні проблеми сімей;
 • шляхи вирішення проблем, пов'язаних із сімейною специфікою;
 • особливості психологічної допомоги із сімейного консультування.

Уміти:

 • ідентифікувати психологічні проблеми у сім’ях та пропонувати шляхи їх розв’язання;
 • обирати та застосовувати валідний та надійний психодіагностичний інструментарій для проведення психологічного дослідження;
 • добирати адекватні проблемі технології психологічної допомоги;
 • складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням сімейної специфіки.

й опанувати такі компетентності:

Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі психології або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів психологічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК-2. Здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях професійної діяльності.

ЗК-3. Знання та розуміння предметної області та специфіки професійної діяльності психолога.

Фахові компетентності спеціальності (СК)

ФК-1.Знання категоріально-понятійного апарату психології.

ФК-2.Вміння самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел.

ФК-7. Уміння надавати психологічну допомогу (індивідуальну та групову). Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну роботу відповідно до запиту.

ФК-9. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку.

Міждисциплінарні зв’язки: «Вікова психологія», «Психодіагностика», «Основи психологічного консультування», «Основи психологічної практики (практична психологія)».

 

3. Критерії оцінювання

Критерії оцінювання за різними видами роботи

Вид роботи

Бали

Критерії

 

Практичні заняття

0 балів

Студент не володіє навчальним

 матеріалом.

 

1 бал

Під час відповіді студент допускає суттєві помилки; розкриття психологічних явищ потребує значної доробки; може застосовувати психологічні закони у практичних конкретних ситуаціях.

 

2 бали

Студент здатний диференціювати, інтегрувати знання, з упевненістю користується знаннями психологічних явищ.

 

Контрольна модульна робота

0 балів

Відповіді на запитання неправильні.

1 бал

Відповіді на запитання загалом правильні, проте наявні помилки у визначеннях.

2 бали

Відповіді на запитання правильні, повні, обґрунтовані, логічно побудовані.

 

Критерії оцінювання за всіма видами контролю

Сума балів

Критерії оцінки

Відмінно

(90 – 100 А)

Студент вільно володіє навчальним матеріалом, знає основні проблеми сімей; шляхи вирішення проблем, пов'язаних із сімейною специфікою; особливості психологічної допомоги із сімейного консультування.

Усні відповіді відрізняються впевненістю, повнотою, логікою та аргументованістю.

Уміє самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел. Здатний до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку.

Уміє: ідентифікувати психологічні проблеми у сім’ях та пропонувати шляхи їх розв’язання; обирати та застосовувати валідний та надійний психодіагностичний інструментарій для проведення психологічного дослідження;

добирати адекватні проблемі технології психологічної допомоги. Здатний складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням сімейної специфіки.

Добре

(82-89 В)

Студент володіє навчальним матеріалом знає основні проблеми сімей; шляхи вирішення проблем, пов'язаних із сімейною специфікою; особливості психологічної допомоги із сімейного консультування.

Усні відповіді відрізняються логікою та аргументованістю, хоча вони не завжди повні.

Уміє самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел. Здатний до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку.

Уміє: ідентифікувати психологічні проблеми у сім’ях та пропонувати шляхи їх розв’язання; обирати та застосовувати валідний та надійний психодіагностичний інструментарій для проведення психологічного дослідження;

добирати адекватні проблемі технології психологічної допомоги. Здатний при допомозі з боку викладача складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням сімейної специфіки.

Добре

(74-81 С)

Студент володіє певним обсягом знань про основні проблеми сімей; шляхи вирішення проблем, пов'язаних із сімейною специфікою; особливості психологічної допомоги із сімейного консультування.

Усні відповіді відрізняються невпевненістю, є загалом правильними, але не повними.

Здатний: самостійно збирати та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел.

Уміє: ідентифікувати психологічні проблеми у сім’ях та пропонувати шляхи їх розв’язання; обирати та застосовувати валідний та надійний психодіагностичний інструментарій для проведення психологічного дослідження. Здатний при допомозі з боку викладача добирати адекватні проблемі технології психологічної допомоги, складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням сімейної специфіки.

Задовільно

(64-73 D)

Студент володіє певним обсягом навчального матеріалу про основні проблеми сімей; шляхи вирішення проблем, пов'язаних із сімейною специфікою; особливості психологічної допомоги із сімейного консультування, але не вміє формулювати висновки, допускає суттєві неточності.

Усні відповіді відрізняються невпевненістю,  є загалом неправильними та неповними.

Здатний: самостійно збирати та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел.

Уміє: обирати та застосовувати валідний та надійний психодіагностичний інструментарій для проведення психологічного дослідження. Але потребує допомоги з боку викладача, навіть  в нескладних ситуаціях ідентифікації психологічних проблем у сім’ях, добору адекватних проблемі технологій психологічної допомоги з урахуванням сімейної специфіки.

Задовільно

(60-63 Е)

Студент має епізодичні знання про основні проблеми сімей; шляхи вирішення проблем, пов'язаних із сімейною специфікою; особливості психологічної допомоги із сімейного консультування, виявляє неточності, допускає суттєві помилки.  

Усні відповіді неповні, неточні, неаргументовані, припускається значних помилок у визначеннях.

Пасивний під час ідентифікації психологічних проблем у сім’ях та визначення шляхів їх розв’язання; здебільшого не має власної позиції. Не вміє складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням сімейної специфіки.

Незадовільно (35-59 FX)

Студент не володіє навчальним матеріалом, не має знань про основні проблеми сімей; шляхи вирішення проблем, пов'язаних із сімейною специфікою; особливості психологічної допомоги із сімейного консультування, не може вербалізувати навіть ті знання, які він отримав при ознайомленні з навчальним матеріалом.

Не здатний: самостійно збирати та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел.

Не вміє ідентифікувати психологічні проблеми у сім’ях та пропонувати шляхи їх розв’язання; обирати та застосовувати валідний та надійний психодіагностичний інструментарій для проведення психологічного дослідження.

4. Засоби діагностування результатів навчання

Контрольні модульні роботи, усне опитування, вирішення тестових завдань, розв’язання психологічних практичних  задач.

        Підсумковий контроль проводиться відповідно до навчального плану у вигляді семестрового заліку.

 

5. Програма навчальної дисципліни

Модуль 1. Сутність сімейного консультування

Змістовий модуль 1.  Сучасні вимоги до сімейного консультування

Тема 1. Сім’я як об’єкт консультування

Закони формування та розвитку сім’ї. Етапи розвитку сім’ї. Структура відношень у сім’ї. Кризові періоди. Складові психологічного клімату сім’ї. Місце сімейного консультування в системі психологічної допомоги. Причини звернення подружжя до сімейного консультанта.

Тема 2. Специфіка консультування подружжя

Основні завдання сімейного консультування. Особливості роботи з одним із подружжя та з подружжям у цілому. Переваги та недоліки роботи з подружжям. Переваги та недоліки роботи з одним із подружжя.

Тема 3. Основні етапи сімейного консультування

Вимоги до процесу консультування.  Підготовка до проведення консультування подружжя. Етапи сімейного консультування (початок роботи, сбір інформації, створення стратегічного плану, реалізація планів). Етап сповіді як основа сімейного консультування. Особливості завершення роботи з одним із подружжя та з подружжям у цілому.

Змістовий модуль 2. Діагностика в процесі  консультативної взаємодії

Тема 4. Діагностика в сімейному консультуванні

Роль діагностики в процесі сімейного консультування. Особливості застосування діагностики під час консультування подружжя. Діагностика на початку та в ході проведення сімейного консультування. Типові помилки під час проведення діагностики.

Тема 5. Методи діагностування в сімейному консультуванні

Психодіагностичні методи: інтерв’ю, бесіда та рейфремінг у сімейному консультуванні. Сучасні методи та методики діагностування проблем подружжя.  Особливості застосування проективних методик: «Малюнок людини», «Сімейні очікування», «Ідеальний чоловік (дружина)».

 

Модуль 2.  Основні сімейні проблеми

Змістовий модуль 3. Проблеми взаєморозуміння та сумісності

Тема 6. Проблема взаєморозуміння між подружжям

Прояви непорозуміння між подружжям. Основні причини відсутності взаєморозуміння у сім’ї. Шляхи розв’язання проблеми відсутності взаєморозуміння між чоловіком та дружиною.

Тема 7. Проблема несумісності у подружніх стосунках

Несумісність характерів. Несумісність звичок чоловіка і дружини. Розходження подружжя у поглядах на життя, виховання дітей, сімейні взаємовідношення.

Змістовий модуль 4. Проблема охолодження сімейних стосунків

Тема 8. Сімейне консультування з проблем ревнощів та зради

Причини охолодження сімейних стосунків. Причини зради чоловіка або дружини. Етапи роботи з подружжям. Етапи роботи з одним із подружжя.

Тема 9. Особливості консультування при розлученні

Причини розлучення. Стадії розлучення. Страх залишитися одинаком (одиначкою). Діти у ситуації розлучення.

Змістовий модуль 5. Проблеми дитячо-батьківських взаємовідношень

Тема 10. Дитячо-батьківські відношення у сімейному консультуванні

Особливості дитячо-батьківського консультування. Психологічний аналіз виховних стратегій батьків. Найбільш поширені помилки у процесі виховання дітей.

Тема 11. Форми роботи з дітьми та батьками

Дослідження проблем сімейного виховання, взаємовідношень дітей та батьків. Індивідуальна робота з дітьми та батьками. Особливості групової роботи у процесі надання допомоги батькам та їх дітям. Особистісна та професійна позиція психолога-консультанта.

 

5.1. Структура навчальної дисципліни

Назви змістовних

модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

усьо-го

л

п

с.р.

лаб.

усього

л

п

с.р.

лаб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Модуль 1. Сутність сімейного консультування

Змістовий модуль 1.  Сучасні вимоги до сімейного консультування

Тема 1. Сім’я як об’єкт консультування

10

2

2

6

           

Тема 2. Специфіка консультування подружжя

10

2

2

6

           

Тема 3 Основні етапи сімейного консультування

10

2

2

6

           

Змістовий модуль 2. Діагностика в процесі  консультативної взаємодії

Тема 4. Діагностика в сімейному консультуванні

12

2

2

8

           

Тема 5. Методи діагностування в сімейному консультуванні

14

2

4

8

           

Разом за модулем 1

56

10

12

34

 

 

 

 

 

 

Модуль 2.  Основні сімейні проблеми

Змістовий модуль 3. Проблеми взаєморозуміння та сумісності

Тема 6. Проблема взаєморозуміння між подружжям

14

2

2

10

           

Тема 7. Проблема несумісності у подружніх стосунках

14

2

2

10

           

Змістовий модуль 4. Проблема охолодження сімейних стосунків

Тема 8. Сімейне консультування з проблем ревнощів та зради

14

2

2

10

           

Тема 9. Особливості консультування при розлученні

18

4

4

12

           

Змістовий модуль 5. Проблеми дитячо-батьківських взаємовідношень

Тема 10. Дитячо-батьківські відношення у сімейному консультуванні

16

2

2

12

           

Тема 11. Форми роботи з дітьми та батьками

16

2

2

12

           

Разом за модулем 2

94

14

14

66

 

 

 

 

 

 

Усього годин

150

24

26

100

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

5.2. Теми практичних занять

з/п

Тема заняття

Кількість

годин

денна

заочна

 

Модуль 1. Сутність сімейного консультування

12

 

1

Сім’я як об’єкт консультування

2

 

2

Специфіка консультування подружжя

2

 

3

Основні етапи сімейного консультування

2

 

4

Діагностика в сімейному консультуванні

2

 

5

Методи діагностування в сімейному консультуванні

4

 
 

Модуль 2.  Основні сімейні проблеми

14

 

6

Проблема взаєморозуміння між подружжям

2

 

7

Проблема несумісності у подружніх стосунках

2

 

8

Сімейне консультування з проблем ревнощів та зради

2

 

9

Особливості консультування при розлученні

4

 

10

Дитячо-батьківські відношення у сімейному консультуванні

2

 

11

Форми роботи з дітьми та батьками

2

 
 

Усього:

26

 

 

 

 

 

5.4. Самостійна робота

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

Форма контролю

денна

заочна

 
 

Модуль 1. Сутність сімейного консультування

34

 

Усне опитування, КМР, залік

1

Сім’я як об’єкт консультування

6

 

2

Специфіка консультування подружжя

6

 

3

Основні етапи сімейного консультування

6

 

4

Діагностика в сімейному консультуванні

8

 

5

Методи діагностування в сімейному консультуванні

8

 
 

Модуль 2.  Основні сімейні проблеми

66

 

Усне опитування, КМР, залік

6

Проблема взаєморозуміння між подружжям

10

 

7

Проблема несумісності у подружніх стосунках

10

 

8

Сімейне консультування з проблем ревнощів та зради

10

 

9

Особливості консультування при розлученні

12

 

10

Дитячо-батьківські відношення у сімейному консультуванні

12

 

11

Форми роботи з дітьми та батьками

12

 
 

Усього:

100

 

 

6. Методи навчання

Лекції із застосуванням презентацій, лекції-діалоги, дискусії,  кейс-стаді, метод проектів.

 

7. Форми поточного і підсумкового контролю

Розподіл балів, які отримують студенти за результатами поточного і підсумкового контролю

Підсумок - залік

Поточний контроль (практичні (семінарські, лабораторні) заняття, самостійна робота, контрольні модульні роботи навчально-дослідні завдання тощо)

Сума

Модулі

Бали

Разом

0–100

Модуль 1. Сутність сімейного консультування

Тема 1.

5

40

Тема 2.

5

 

Тема 3.

10

 

Тема 4.

10

 

Тема 5.

10

 

Модуль 2.  Основні сімейні проблеми

Тема 6.

10

60

Тема 7.

10

Тема 8.

10

Тема 9.

10

Тема 10.

10

Тема 11.

10

 

 

Таблиця відповідності шкал оцінювання

навчальних досягнень здобувачів вищої освіти

Показник успішності

(у балах)

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за національною шкалою

екзамен

залік

90–100

A (відмінно)

відмінно

зараховано

82–89

B (дуже добре)

добре

74–81

C (добре)

64–73

D (задовільно)

задовільно

60–63

E (достатньо)

35–59

FX (незадовільно

з можливістю повторного складання семестрового контролю)

незадовільно

(з можливістю повторного складання)

не зараховано (з можливістю повторного складання)

0–34

F (незадовільно

з обов’язковим повторним вивченням дисципліни)

незадовільно

(з обов’язковим повторним вивченням дисципліни)

не зараховано (з обов’язковим повторним вивченням дисципліни)

 

8. Методичне забезпечення

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій; завдання до самостійної роботи; тести для самоконтролю.

 

9. Забезпечення навчання осіб з особливими освітніми потребами

Метою інклюзивного навчання в Університеті Ушинського є забезпечення рівного доступу до якісної освіти особам з особливими освітніми потребами шляхом організації їхнього навчання на основі застосування особистісно-орієнтованих методів навчання з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей.

 

10. Рекомендована література

Базова

 • Психологія сімейних взаємин: навч. посіб. / заг. ред. М.С. Корольчука. Київ: Ніка-Центр, 2010. 296 с.
 • Психологія сім’ї та шлюбу: таблиці, схеми, коментарі : навчально-наочний підручник / за заг. ред. О. М. Цільмак. Київ: Видавництво Ліра-К, 2020. 266 с.
 • Седих К.В. Психологія сім’ї: навч. посіб. Київ: ВЦ «Академія», 2015. 192с.
 • Столярчук О. А. Психологія сучасної сім’ї: навч. посіб. Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2015. 136 с.

Допоміжна

1. Андреева Т.В. Психология семьи. Санкт-Петербург: Речь, 2010. 385 с

2. Марценюк М.О. Опорний конспект лекцій з курсу «Психологія сім’ї» для студентів напряму підготовки 6.030103 «Практична психологія». Мукачево: Вид-во МДУ, 2016 р. 94 с.

3. Помиткіна Л.В., Злагодух В.В., Хімченко Н.С., Погорільська Н.І.  Психологія сім’ї. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. 270 с.

4. Эйдемиллер Э., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. Санкт-Петербург: Питер, 2010. 662 c.

 

Інформаційні ресурси

1.     http://www.mon.gov.ua

2.     http://www.nbuv.gov.ua

3.     http://metodi4ka.com

4.     http://www.psychology.ru

5.     http://psyjournals.ru

6.     http://psyedu.ru

7.     http://trepsy.net