Психологічна освіта в Університеті Ушинського

Facebook Instagram Youtube   

Робоча програма навчальної дисципліни

 ПСИХОЛОГІЯ УРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ

ОПП: Психологія

Спеціальність: 053 «Психологія»

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Рік навчання: 3

Мова навчання: українська

Факультет: соціально-гуманітарний

Одеса - 2021

 

Розробник: Головська Ірина Георгіївна, доцент кафедри теорії та методики практичної психології Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», кандидат психологічних наук.

    

 

  • ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань

05 – Соціальні та поведінкові науки

Нормативна

Модулів – 2

Спеціальності:

053- Психологія

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3-й

 3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання есе, проекти, інтерпретації, реферати, сценарії

Семестр

Загальна кількість годин – 120

6-ий

6-7-ий

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 1

Рівень вищої освіти:

перший (бакалаврський)

20 год

6 год.

Практичні, семінарські

20 год

12 год.

Лабораторні

0

0

Самостійна робота

80 год

102 год.

Індивідуальні завдання:   

   

Вид контролю: залік

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 53:47%          для заочної форми навчання – 11%.

2.Пояснювальна записка

Мета вивчення дисципліни - сформувати в студентів систему спеціальних знань і закономірностей психологічного забезпечення бізнесу та підприємництва. для продуктивного і ефективного здійснення професійної і підприємницької діяльності. Сформувати мотивацію щодо використання набутих знань у професійній діяльності.

Передумови для вивчення дисципліни: з вивченням навчальної дисципліни «Психологія управління та бізнесу» здобувачі мають одночасно опановувати зміст навчальних дисциплін: «Психологія управління», «Психодіагностика», «Основи психологічного консультування», : «Психологія менеджменту»

Очікувані результати навчання: Унаслідок вивчення навчальної дисципліни студенти мають

Знати:

- виокремлювати та ідентифікувати основні закономірності та особливості розвитку особистості й функціонування психічних явищ у контексті професійних завдань психології бізнесу;

-особливості складання плану управління персоналом відповідно пріоритетними напрямками розвитку сучасної науки, забезпечувати ефективність власних дій

- шляхи психологічного супроводження професійної поведінки людини в організації та формування прийнятного соціально-психологічного клімату в колективі;

 валідний і надійний психодиагностичний інструментарій та методи психології бізнесу.

Вміти:

- ідентифікувати основні закономірності та особливості розвитку особистості й функціонування психічних явищ у контексті професійних завдань психології бізнесу;

- складати та реалізовувати план управління персоналом відповідно пріоритетними напрямками розвитку сучасної науки, забезпечувати ефективність власних дій,

- застосовувати валідний і надійний психодиагностичний інструментарій та методи психології бізнесу,

- вибирати шляхи психологічного супроводження професійної поведінки людини в організації та формування прийнятного соціально-психологічного клімату в колективі.

Загальні компетентності:

ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК-2. Здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях професійної діяльності.

ЗК-3. Знання та розуміння предметної області та специфіки професійної діяльності психолога.

ЗК-8. Здатність до креативного генерування та реалізації нових ідей

Фахові компетентності спеціальності (ФК)

ФК-2. Вміння самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел

ФК-3. Здатність обирати доцільні психодіагностичні методи та репрезентативну вибірку

ФК-5. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне дослідження

ФК-7. Уміння надавати психологічну допомогу (індивідуальну та групову). Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну роботу відповідно до запиту

ФК-11. Навички міжособистісного спілкування та роботи в команді у процесі професійної діяльності.

ФК-13. Здатність розпізнавати невербальну інформацію та головну репрезентативну систему партнера по спілкуванню.

Міждисциплінарні зв’язки: Загальна психологія», «Психологія менеджменту», «Психодіагностика», «Основи психологічного консультування», «Організаційна психологія».

3. Критерії оцінювання

Критерії оцінювання за різними видами роботи

Вид роботи

бали

Критерії

Практичні заняття

0 балів

Студент не бере участі в практичному занятті, є лише спостерігачем.

1 бал

Студент бере активну участь у практичному занятті. Висловлює власні міркування, наводить доцільні приклади.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання

0 балів

Завдання не виконано.

1 бал

Завдання виконано формально, стандартними книжковими фразами, без власних роздумів.

2 бали

Завдання виконано з творчим підходом, містить нешаблонні фрази, розгорнуте, цікаве, відрізняється власними роздумами, висновками.

Контрольна модульна робота

0 балів

Відповіді на запитання неправильні.

1 бал

Відповіді на запитання загалом правильні, проте наявні помилки у визначеннях.

2 бали

Відповіді на запитання правильні, повні, обґрунтовані, логічно побудовані.

Критерії оцінювання підсумкового контролю (заліку)

бали

Критерії

0 балів

Відповіді на запитання відсутні.

1-5 балів

Відповіді на запитання неповні, невпевнені. Відсутні приклади практичного використання.

6-10 балів

Студент не вміє логічно думати, робити власні висновки. Відповіді на запитання формальні, книжкові. Не наведено прикладів практичного використання в освітньому процесі

11-15 балів

Відповіді на запитання загалом правильні, проте наявні помилки у визначеннях. Студент намагається робити власні висновки, наводить приклади практичного використання в освітньому процесі.

16-20 балів

Студент уміє розмірковувати, робити власні висновки. Відповіді на запитання  повні, обґрунтовані, логічно побудовані, з прикладами практичного використання.

Критерії оцінювання за всіма видами контролю

Сума балів

Критерії оцінки

Відмінно

(90 – 100 А)

Здобувач вищої освіти має ґрунтовні знання про науково-понятійним апарат психології бізнесу як науки на підставі вивченої основної та додаткової літератури, аргументовано висловлює свої думки. на високому рівні визначає, шляхи психологічного супроводження професійної поведінки людини в організації та формування прийнятного соціально-психологічного клімату в колективі -особливості складання плану управління персоналом відповідно пріоритетними напрямками розвитку сучасної науки, забезпечувати ефективність власних дій. Усні відповіді повні, логічні й обґрунтовані. На високому рівні вміє: ідентифікувати основні закономірності та особливості розвитку особистості й функціонування психічних явищ у контексті професійних завдань психології бізнесу. Виявляє творчий підхід до складати та реалізовування плану управління персоналом відповідно пріоритетними напрямками розвитку сучасної науки, забезпечувати ефективність власних дій індивідуальних та колективних завдань під час самостійної роботи. На високому рівні вмієзастосовувати валідний і надійний психодиагностичний інструментарій та методи психології бізнесу, вибирати шляхи психологічного супроводження професійної поведінки людини в організації та формування прийнятного соціально-психологічного клімату в колективі.

Добре

(82-89 В)

Здобувач вищої освіти має достатні знання про науково-понятійним апарат психології бізнесу як науки на підставі вивченої основної та додаткової літератури, аргументовано висловлює свої думки. на достатньому рівні визначає, шляхи психологічного супроводження професійної поведінки людини в організації та формування прийнятного соціально-психологічного клімату в колективі -особливості складання плану управління персоналом відповідно пріоритетними напрямками розвитку сучасної науки, забезпечувати ефективність власних дій. Усні відповіді повні, логічні, натомість не завжди обґрунтовані. На достатньому рівні вміє: ідентифікувати основні закономірності та особливості розвитку особистості й функціонування психічних явищ у контексті професійних завдань психології бізнесу. Виявляє творчий підхід до складати та реалізовування плану управління персоналом відповідно пріоритетними напрямками розвитку сучасної науки, проте подекуди не може забезпечувати ефективність власних дій індивідуальних та колективних завдань під час самостійної роботи. На достатньому рівні вмієзастосовувати валідний і надійний психодиагностичний інструментарій та методи психології бізнесу, вибирати шляхи психологічного супроводження професійної поведінки людини в організації та формування прийнятного соціально-психологічного клімату в колективі. проте потребує незначної допомоги з боку викладача

Добре

(74-81 С)

Здобувач вищої освіти має знання про науково-понятійним апарат психології бізнесу як науки на підставі вивченої основної та додаткової літератури, на середньому рівні визначає, шляхи психологічного супроводження професійної поведінки людини в організації та формування прийнятного соціально-психологічного клімату в колективі -особливості складання плану управління персоналом відповідно пріоритетними напрямками розвитку сучасної науки, забезпечувати ефективність власних дій. Усні відповіді повні, логічні, натомість не завжди обґрунтовані. На середньому рівні вміє: ідентифікувати основні закономірності та особливості розвитку особистості й функціонування психічних явищ у контексті професійних завдань психології бізнесу. Не завжди виявляє розуміння щодо складання та реалізовування плану управління персоналом відповідно пріоритетними напрямками розвитку сучасної науки, проте подекуди не може забезпечувати ефективність власних дій індивідуальних та колективних завдань під час самостійної роботи. На середньому рівні вмієзастосовувати валідний і надійний психодиагностичний інструментарій та методи психології бізнесу, вибирати шляхи психологічного супроводження професійної поведінки людини в організації та формування прийнятного соціально-психологічного клімату в колективі. проте потребує незначної допомоги з боку викладача

Задовільно

(64-73 D)

Здобувач вищої освіти має недостатні знання про науково-понятійним апарат психології бізнесу як науки на підставі вивченої основної та додаткової літератури, визначєння шляхів психологічного супроводження професійної поведінки людини в організації та формування прийнятного соціально-психологічного клімату в колективі викликає труднощі - на задовільному рівні знає особливості складання плану управління персоналом відповідно пріоритетними напрямками розвитку сучасної науки, забезпечувати ефективність власних дій. Усні відповіді не повні, здобувач вищої освіти ускладнюється в їх обґрунтуванні. На задовільному рівні вміє: ідентифікувати основні закономірності та особливості розвитку особистості й функціонування психічних явищ у контексті професійних завдань психології бізнесу. Не завжди виявляє розуміння щодо складання та реалізовування плану управління персоналом відповідно пріоритетними напрямками розвитку сучасної науки, проте подекуди не завжди вміє забезпечувати ефективність власних дій індивідуальних та колективних завдань під час самостійної роботи. На задовільному рівні вміє застосовувати валідний і надійний психодиагностичний інструментарій та методи психології бізнесу, вибирати шляхи психологічного супроводження професійної поведінки людини в організації та формування прийнятного соціально-психологічного клімату в колективі. проте потребує значної допомоги з боку викладача

Задовільно

(60-63 Е)

Здобувач вищої освіти на репродуктивному рівні має знання про науково-понятійним апарат психології бізнесу як науки на підставі вивченої основної та додаткової літератури, визначєння шляхів психологічного супроводження професійної поведінки людини в організації та формування прийнятного соціально-психологічного клімату в колективі викликає значні труднощі. На низькому рівні знає особливості складання плану управління персоналом відповідно пріоритетними напрямками розвитку сучасної науки, забезпечувати ефективність власних дій. Усні відповіді не повні й не обґрунтуванні На низькому рівні вміє: ідентифікувати основні закономірності та особливості розвитку особистості й функціонування психічних явищ у контексті професійних завдань психології бізнесу. Не цілком розуміє особливості складання та реалізовування плану управління персоналом відповідно пріоритетними напрямками розвитку сучасної науки, проте подекуди не завжди вміє забезпечувати ефективність власних дій індивідуальних та колективних завдань під час самостійної роботи. На низькому рівні вміє застосовувати валідний і надійний психодиагностичний інструментарій та методи психології бізнесу, вибирати шляхи психологічного супроводження професійної поведінки людини в організації та формування прийнятного соціально-психологічного клімату в колективі, проте потребує значної допомоги з боку викладача.

Незадовільно (35-59 FX)

Здобувач вищої освіти має фрагментарні знання про науково-понятійним апарат психології бізнесу як науки на підставі вивченої основної та додаткової літератури, визначєння шляхів психологічного супроводження професійної поведінки людини в організації та формування прийнятного соціально-психологічного клімату в колективі викликає значні труднощі. не володіє знаннями щодо особливостей складання плану управління персоналом відповідно пріоритетними напрямками розвитку сучасної науки, забезпечувати ефективність власних дій. Усні відповіді часткові, не обґрунтуванні. Не володіє вміннями ідентифікувати основні закономірності та особливості розвитку особистості й функціонування психічних явищ у контексті професійних завдань психології бізнесу. Не цілком розуміє особливості складання та реалізовування плану управління персоналом відповідно пріоритетними напрямками розвитку сучасної науки, проте подекуди не завжди вміє забезпечувати ефективність власних дій індивідуальних та колективних завдань під час самостійної роботи. Не виявляє розуміння застосовування валідного і надійног психодиагностичного інструментарія та методів психології бізнесу, вибирати шляхи психологічного супроводження професійної поведінки людини в організації та формування прийнятного соціально-психологічного клімату в колективі..

4. Засоби діагностування результатів навчання

Контрольні модульні роботи, усне опитування, індивідуальні навчально-дослідні завдання (есе, реферати, презентації, рецензії, сценарії), екзамен.

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль І. Теоретичні засади психології управління та бізнесу

Тема 1 Характеристика психології ринкових відносин.

Предмет, структура і місце дисципліни психологія бізнесу. Актуальність  вивчення  психології  бізнесу  на сучасному етапі розвитку суспільства. Завдання психології  бізнесу.  Методи психології  бізнесу. Зв’язок психології бізнесу з іншими науками та перспективи подальших наукових розвідок. Основні  категорії  психології   бізнесу  як  науки.

Тема 2.Психологічний інструментарій в психології бізнеса.

Технологія соціально-психологічних досліджень управлінської діяльності. Наукове спостереження та його види. Методи опитування. Експериментальні дослідження, їх переваги та недоліки. Метод вивчення документів.

Тема 3. Особливий тип особистості в бізнесі.

 Особистість працівника, її структура і прояви. Індивідуальні системи в організації. Особистість та детермінанти її поведінки. Сучасні теорії розвитку особистості. Поняття індивідуальності. Теорії індивідуальності та розвитку

індивідуальності. Ознаки індивідуальності: орієнтація контролю; стиль вирішення проблеми. Управління індивідуальними відмінностями. Закони, що впливають на поведінку людини в процесі спільної діяльності. Особливості управління нововведеннями.

          Тема 4  Психологія управлінської діяльності менеджера. Особистість керівника бізнесу.

Організаційна діяльність менеджера в системі управління. Структура організаційних здібностей менеджера. Емоційно-вольовий вплив менеджера на підлеглих. Методи визначення типу особистості і моделювання програм індивідуальної поведінки. Можливості використання соціально-психологічних знань (трансактного аналізу, маніпуляцій, психологічних методів впливу) у процесі управління поведінкою людини в організації.

Особистість керівника. Психологія індивідуального стиля управління Професіоналізм і компетентність керівника бізнесу. Основні теорії лідерства. Структура діяльності керівника. Підходи до визначення професійно важливих якостей керівника. Теорії особистісних рис керівника. Психологія індивідуального стиля управління. Авторитет і влада керівника.

          Тема 5. Психологічні передумови утворення організації.

          Причини утворення організації. Зовнішні та внутрішні функції організації. Характеристика основних етапів створення організації. Основні вимоги до постановки цілей в організації. Головні сфери стратегічного планування організації. Соціально-психологічна структура організації. Характеристика типів організаційних структур.

Змістовий модуль 2. Психологічні аспекти спілкування  в бізнесі та управління колективом.

Тема 6. Колектив як об’єкт управління.

Види та класифікація груп в організації. Групова диференціація Статус, соціальні ролі, групові норми і цінності. Проблема розвитку і динаміка групи. Критерій стабільності трудового колективу. Організація ефективної діяльності груп. Визначення основних колективних методів управління.

Тема 7. Види конфліктів і їх вплив на організацію.

Особливості формальних груп в організації. Особливості неформальних груп в організації. Види конфліктів їх профілактика та вплив на організацію. Міжособистісний конфлікт як соціальний феномен.  Причини та умови , які викликають міжособистісні конфлікти. Управління конфліктними ситуаціями в умовах спільної діяльності. Прямі та косвені методи управління конфліктами.

Тема 8. Специфічні форми і способи взаємодій  в бізнесі.

Методи та засоби спілкування. Споживання і позиція споживача як невід’ємна частина конкурентних відносин. Соціально-психологічне поняття спільності и групи Основні візуальні засоби спілкування. Сутність перцептивної сторони спілкування. Перелік типових ролей та умови нещирої поведінки людини. Техніки та прийоми спілкування. Невербальні засоби спілкування та контакту. Психологія ділових переговорів.

Тема 9. Психологічні особливості відбору кадрів.

Еволюція кадрового менеджменту, система управління персоналом в організації. Формування персоналу в організації. Використання персоналу в організації. Розвиток персоналу, з використанням іноваційних технологій. Організація роботи служби управління персоналом.дібності та професійна діяльність, їх визначення, якісна та кількісна характеристика. Професійні здібності менеджера. Психологічні основи управління людськими ресурсами. Психологія кадрового відбору і оцінки діяльності персоналу. Психологія підготовки управлінських кадрів.

Тема 10. Поняття про імідж організації. Характеристики якісної реклами.

Організація проведення паблік рилейшнз кампаній у бізнесі. Здійснення мотивації у проведенні паблік рилейшнз акцій. Здійснення координації проведення паблік рилейшнз акцій. Планування паблік рилейшнз кампаній. Здійснення попереднього тестування складових елементів програми паблік рилейшнз. Проведення контролю та оцінка ефективності паблік рилейшнз кампаній.

5.1. Структура навчальної дисципліни

„ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ”

Назви змістовних

модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

інд.

с.р.

л

п

інд.

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Змістовий модуль 1.

Теоретичні засади психології управління та бізнесу

Тема 1. Характеристика психології ринкових відносин.

10

2

2

 

4

12

2

   

10

Тема 2. Психологічний інструментарій в психології бізнеса.

16

2

2

 

12

12

 

2

 

10

Тема 3. Особливий тип особистості в бізнесі.

12

2

2

 

8

12

 

2

 

10

Тема 4. 4  Психологія управлінської діяльності менеджера. Особистість керівника бізнесу.

12

2

2

 

8

12

 

2

 

10

Тема 5. Психологічні передумови утворення організації.

12

2

2

 

8

14

2

   

12

Разом за змістовим модулем 1

60

10

10

 

40

62

4

6

 

52

Змістовий модуль 2.

Психологічні аспекти спілкування  в бізнесі та управління колективом.

Тема 6. Колектив як об’єкт управління.

12

2

2

 

8

12

 

2

 

10

Тема 7. Види конфліктів і їх вплив на організацію.

12

2

2

 

8

10

     

10

Тема 8. Специфічні форми і способи взаємодій  в бізнесі.

12

2

2

 

8

12

 

2

 

10

Тема9.  Психологічні особливості відбору кадрів.

12

2

2

 

8

14

2

2

 

10

Тема 10. Поняття про імідж організації. Характеристики якісної реклами.

12

2

2

 

8

10

     

10

Разом за змістовним модулем 2

60

10

10

 

40

58

2

6

 

50

Усього годин

120

20

36

 

80

120

6

6

 

102

5.2. Теми практичних занять

з/п

Тема заняття

Кількість годин

Денна

Заочна

1.

Характеристика психології ринкових відносин.

2

 

2.

Психологічний інструментарій в психології бізнеса

2

2

3.

Особливий тип особистості в бізнесі.

2

2

4.

Психологія управлінської діяльності менеджера. Особистість керівника бізнесу.

2

2

5.

Психологічні передумови утворення організації

2

 

6.

Колектив як об’єкт управління

2

 

7.

Види конфліктів і їх вплив на бізнес.

2

2

8.

Специфічні форми і способи взаємодій  в бізнесі

2

2

9.

Психологічні особливості відбору кадрів.

2

2

 

Поняття про імідж обізнесу. Характеристики якісної реклами.

2

 
 

Усього:

20

12

5.3. Самостійна робота

№ з/п

Назва теми

(питання до самопідготовки)

Кількість годин

Форма контролю

денна форма навчання

заочна

форма навчання

1

Методи дослідження у психології управління.

1

4

Усне опитування, КМР, іспит

2

Делегування повноважень.

1

4

3

Формування команди  та управління ними.

1

4

4

Ефективне управління змінами.

4

2

5

Керівництво та управління командами.

1

4

6

       Фактори ефективної діяльності команд.

1

4

Усне опитування, КМР, іспит

7

Умови ефективної взаємодії в управлінському спілкуванні.

4

4

8

Техніки та прийоми спілкування.

1

4

9

Фазова динаміка бесіди та засоби її реалізації.

1

4

10

Прийоми нерефлексівного слухання і контакт.

1

4

11

        Візуальний контакт.

4

4

12

Формальне спілкування.

1

4

Усне опитування, КМР, іспит

13

        Формальне спілкування.

1

4

14

Неформальні групи.

4

4

15

Ознаки організації.

1

4

16

Ділові комунікації в управлінні.

4

2

17

       Ділова зустріч.

1

2

18

Ділова бесіда. Ділова нарада.

1

2

19

Діловий лист.

1

2

20

Інтерв'ю. Резюме.

1

1

Усне опитування, КМР, іспит

21

Ділова телефонна розмова.

1

1

 

Разом

36

72

6. Методи навчання

Лекції із застосуванням презентацій, лекції-діалоги, дебати, дискусії,  круглі столи, рольові і ділові ігри, кейс-стаді, вправи.

7. Форми поточного і підсумкового контролю

Поточний контроль може проводитися у формі усного опитування або письмового експрес-контролю на семінарських заняттях та лекціях, у формі колоквіуму, виступів студентів при обговоренні питань на семінарських заняттях, письмових робіт (індивідуальні самостійні роботи, реферати, контрольні роботи під час аудиторних занять та ін.), розв’язання практичних задач, вирішення тестових завдань.

Підсумковий (семестровий) контроль проводиться відповідно до навчального плану у вигляді семестрового заліку. Розподіл балів, які отримують студенти за результатами поточного і підсумкового контролю

Поточний контроль (самостійна робота

Підсумковий контроль (залік)

Сума

Модулі

Бали

Разом

   

Модуль 1

0–35

0–80

0–20

0–100

Модуль 5

0–45

Шкала оцінювання за всіма видами контролю:

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

90–100

А

відмінно 

82–89

В

добре

74–81

С

64–73

D

задовільно

60–63

Е

35–59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

0–34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

8. Методичне забезпечення

1. Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія бізнесу».

2. Лекції-презентації.

3. Ілюстративні матеріали.

4. Ситуативні завдання; вправи; тести.

9. Забезпечення навчання осіб з особливими освітніми потребами

Метою інклюзивного навчання в Університеті Ушинського є забезпечення рівного доступу до якісної освіти особам з особливими освітніми потребами шляхом організації їхнього навчання на основі застосування особистісно-орієнтованих методів навчання з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей.

10. Рекомендовані джерела інформації

Основна література

 

  • Жигайло Н. І. Комунікативний менеджмент: навчальний посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012 – 368 с.
  • Іванова Н. Л., Михайлова Є. В., Штро В. А. Введення в психологію бізнесу. М .: Изд-во ГУ ВШЕ. – 2008.- 256 с.
  • Лозниця В. С. Психологія менеджменту: Павч. посіб. — К.: Вид-во КНЕУ, 1997.
  • Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва: Навч. посібник. 3-є вид.-К.: Каравела, 2007.- 408 с.
  • Фрітцше Д. Дж. Етика бізнесу. Глобальна та управлінська перспектива: пров. з англ. М .: Олімп-Бізнес, 2002.
  • Яцура В.В., Хоронжий А.Г., Жигайло Н.І. Психологія керівника: Навч. посіб. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 256 с.

Допоміжна література

1. Брич В.Я., Корман М.М. Психологія управління: навч. посіб. Київ: Кондор, 2013. 377 с.

2. Власова О.І., Кушерець В.І., Никоненко Ю.В. Соціальна психологія організацій і управління : підруч. для студ. гуманіт. ф-тів ун-тів. Київ: Знання України. 2012. 468 с.

3. Гура О.І., Гура Т.Є. Психологія управління соціальною організацією: навч. посіб. для студентів ВНЗ. 2-ге вид., допов. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. 210 с.

4. Мальська М.П., Мандюк Н.Л., Занько Ю.С. Корпоративне управління: теорія і практика: підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 359 с.

5. Новак В.О., Мостенська Т.Л., Ільєнко О.В. Організаційна поведінка: підруч. для студ. вищ. навч. закл. Київ: Кондор, 2013. 493 с.

6. Прищак М.Д., Лесько О.Й. Психологія управління в організації: навч. посіб. 2-ге вид., перероб. і допов. Вінниця: ВНТУ, 2016. 149 с.

7. Психологія управління: поняття та методи психології управління, соціально-психологічні характеристики організації, ефективність міжособистісного спілкування, психологічні основи відбору кадрів та прийняття управлінських рішень, психологія управління конфліктами: навч. посіб. для студентів ВНЗ / К.Ф. Ковальчук та ін. 2-ге вид. Дніпропетровськ: Акцент, 2016. 248 с.

8. Сучасна культурологія: навч. посіб. / К.В. Кислюк та ін.; за заг. ред. К.В. Кислюка. Київ: Кондор, 2016. 341 с.12

Інформаційні ресурси

1. Міністерство освіти і науки України: офіційний сайт.

2. URL : http://www.mon.gov.ua

3. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : офіційний сайтURL : http://www.nbuv.gov.ua/

4. Одеська національна наукова бібліотека : офіційний сайт. URL : http://odnb.odessa.ua/.

5. Бібліотека Університету Ушинського : офіційний сайт. URL : https://library.pdpu.edu.ua/