Психологічна освіта в Університеті Ушинського

Facebook Instagram Youtube   

 Робоча програма навчальної дисципліни

ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

ОПП: Психологія

Спеціальність: 053 Психологія

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Рік навчання: 3

Мова навчання: українська

Одеса – 2021

 Розробник: к. н. з соціальних комунікацій старший викладач кафедри теорії та методики практичної психології Слюсаренко М. І.

 

 • Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, ОПП, спеціальність, рівень вищої освіти

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів –

Галузь знань:

05 «Соціальні та поведінкові науки»

Статус дисципліни:

обов’язкова

Модулів –

Освітньо-професійна програма:

«Психологія»

Мова навчання: українська

Змістових модулів –

          Рік навчання:

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: наукова доповідь

Спеціальність:

053 Психологія

Семестр

3-й

3-й

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента –

Рівень вищої освіти:

перший (бакалаврський)

Лекції:

 год.

 год.

Практичні, семінарські:

 год.

 год.

Лабораторні:

Самостійна робота:

 год.

 год.

В  Індивідуальні завдання:

           

 

  Вид підсумкового контролю:

           

Примітка:

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

 • для денної форми навчання –
 • для заочної форми навчання –

2. Пояснювальна записка

Мета навчальної дисципліни: надати уявлення про діджиталізацію, історію та умови її походження й поширення; ознайомити з особливостями діджиталізації в різних сферах діяльності; проаналізувати компоненти діджиталізації в освіті; пояснити особливості спілкування в нових умовах розвитку суспільства..

Передумови для вивчення дисципліни: одночасно з вивченням навчальної дисципліни «Психологія спілкування в умовах діджиталізації суспільства» студенти мають отримувати знання з такої навчальної дисципліни, як «Загальна психологія», «Соціальна психологія психологія», «Психологія впливу», «Психологія бізнесу».

Очікувані програмні результати навчання. У процесі підготовки студенти мають навчитися:

 • ПРН02. Вміти організовувати та проводити психологічне дослідження із застосуванням валідних та надійних методів
 • ПРН03. Узагальнювати емпіричні дані та формулювати теоретичні висновки
 • ПРН07. Доступно й аргументовано представляти результати досліджень у писемній та усній формах, брати участь у фахових дискусіях
 • ПРН11. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності.

Очікувані результати навчання дисципліни. Унаслідок вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти:

 • знає термінологічний апарат дисципліни;
 • історію та умови її походження й поширення;
 • особливості діджиталізації в різних сферах діяльності;
 • компоненти діджиталізації в освіті та психології.

Здобувач вищої освіти вміє:

 • визначати, аналізувати та пояснювати суть змін у сучасному суспільстві, викликаних інформаційними технологіями.

 

Унаслідок досягнення результатів навчання здобувачі вищої освіти у контексті змісту навчальної дисципліни мають опанувати

інтегральна компетентність:

Здатність вирішувати складні завдання і проблеми у процесі навчання та професійної діяльності у галузі психології, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов і вимог

загальні компетентності:

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

та спеціальні (фахові) компетентності:

СК1. Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз актуальних проблем психологічної науки та / або практики.

СК7. Здатність приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності.

СК 11. Здатність ефективно організовувати медіапростір в науково-практичній, дослідницькій і просвітницькій діяльності психолога.

 

Міждисциплінарні зв’язки: у вивченні навчального матеріалу з дисципліни «Методика та організація наукового дослідження » наявний зв’язок з дисципліною «Загальна психологія» та «Психологія бізнесу».

3. Критерії оцінювання

Критерієм успішного проходження здобувачем вищої освіти підсумкового оцінювання може бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом навчання навчальної дисципліни. Мінімальний пороговий рівень оцінки варто визначати за допомогою якісних критеріїв і трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку використовуваної числової (рейтингової) шкали.

 

Критерії оцінювання за різними видами роботи

     Вид

роботи

Бали

Критерії

Прак-

тичні заняття

0

Студент не готовий до практичного заняття, не має відповідей на запитання, він не обговорює питання,  а є спостерігачем.

1

Студент частково готовий до заняття,  відповідає на запитання не повно,   не наводить приклади,  не має відповіді на додаткові запитання, не доповнює відповіді інших. Пасивний на занятті.

2

Студент частково готовий до заняття,  відповідає на запитання,   наводить  деякі приклади,  не має відповіді на додаткові запитання, не доповнює відповіді інших. Пасивний на занятті.

3

Студент готовий до заняття, має відповіді на частину  запитань, наводить приклади, висловлює власні думки. Не може поставити запитання іншим і не доповнює їхні відповіді. Не достатньо активний на занятті.

4

Студент готовий до заняття, має відповіді на більшість  запитань, наводить приклади, висловлює власні думки. Ставить запитання, але не доповнює відповіді інших.

5

 Студент готовий до заняття, має відповіді на всі запитання. Відповідає чітко, обґрунтовано, цитує спеціальні праці. Доповнює відповіді інших студентів, ставить запитання. Студент дуже активний на занятті.

Конт-

рольна робота (тестові завда-

ння)

0

Завдання не виконано

2

Правильно виконано 5 завдань

4

Правильно виконано 6–8

6

 Правильно виконано 9–12 завдань

8

 Правильно виконано 13–19 завдань

10

 Правильно виконано 20–23 завдання

4. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання:

Усні відповіді на практичних та лабораторних заняттях, письмові роботи, індивідуальні навчально-дослідні завдання (доповіді, презентації, прес-релізи), завдання на лабораторному обладнанні, тренажерах, реальних об’єктах, іспит.

 

5. Програма навчальної дисципліни

МОДУЛЬ Діджиталізація як новація сучасного суспільства

Змістовий модуль 1. Діджиталізація як реальність сучасного життя.

Тема 1. Вступ до дисципліни. Мета та завдання дисципліни. Поняття діджитизація та діджиталізація.

Тема 2. Діджиталізація як віртуалізація діяльності. Діджиталізація  у світовій та національній економіці. Історія виникнення. Рейтинг країн з найбільш високим рівнем інноваційного розвитку, індекатори індексу.

Тема 3. Діджиталізація у бізнесі, банківській справі (інтернет банкінг), в органах державної влади та органів місцевого самоврядування (електронні паспорти, підписи, запити, довідки).

Тема 4. Комунікаційний аспект діджиталізації. Переорієнтування в роботі колективів (збільшення уваги до клієнта, роль комунікацій, корпоративної культури тощо)

Тема 5. Цифрова трансформація в освіті. Створення єдиної електронної бази з питань освіти. Онлайн-платформа Наука та бізнес. Доєднання до Європейської хмари відкритої науки (EOSC). Робота з електронними платформами, наукометричними базами, науковими журналами. Створення профілів.  Вигоди від співпраці з електронними платформами.

Тема 6. Переваги і недоліки діджиталізації. Загрози діджиталізації. Компетенції фахівця в нових умовах праці.

Тема 7. Фахові вимоги до психолога в умовах діджиталізації. Комунікаційна компетентність психолога.

5.1. Структура навчальної дисципліни

Назви змістовних модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

усьо

го

у тому числі

усьо

го

у тому числі

л

п

лаб.

інд.

с.р.

л

п

лаб.

інд.

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Змістовий модуль  Діджиталізація як реальність сучасного життя.

 

 Тема 1. Вступ до дисципліни.
 

 

 

       

 

         

Тема 2. Діджиталізація як віртуалізація діяльності.

 

         

 

         

Тема 3. Діджиталізація у бізнесі.

 

         

 

         

Тема 4. Комунікаційний аспект діджиталізації.

 

         

 

         

Тема 5. Цифрова трансформація в освіті.

 

         

 

         

Тема 6. Переваги і недоліки діджиталізації.

 

         

 

         

Тема 7. Фахові вимоги до психолога

 

         

 

         

Усього годин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

6. Методи навчання

Лекції із застосуванням презентацій, лекції-діалоги, дебати, дискусії, круглі столи, рольові і ділові ігри, кейс-стаді, вправи тощо).

 

Таблиця відповідності шкал оцінювання

навчальних досягнень здобувачів вищої освіти

Показник успішності

(у балах)

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за національною шкалою

екзамен

залік

90–100

A (відмінно)

відмінно

зараховано

82–89

B (дуже добре)

добре

74–81

C (добре)

64–73

D (задовільно)

задовільно

60–63

E (достатньо)

35–59

FX (незадовільно

з можливістю повторного складання семестрового контролю)

незадовільно

(з можливістю повторного складання)

не зараховано (з можливістю повторного складання)

0–34

F (незадовільно

з обов’язковим повторним вивченням дисципліни)

незадовільно

(з обов’язковим повторним вивченням дисципліни)

не зараховано (з обов’язковим повторним вивченням дисципліни)

 

8. Методичне забезпечення

 • Робоча програма навчальної дисципліни «Психологічна безпека особистоті»;
 • конспекти лекцій;
 • методичні вказівки та рекомендації;
 • індивідуальні завдання;
 • приклади розв’язування типових задач чи виконання типових завдань;
 • ілюстративні матеріали;
 • запитання для екзамену (заліку);
 • екзаменаційні білети тощо.

 

9. Забезпечення навчання осіб з особливими освітніми потребами

Метою інклюзивного навчання в Університеті Ушинського є забезпечення рівного доступу до якісної освіти особам з особливими освітніми потребами шляхом організації їхнього навчання на основі застосування особистісно-орієнтованих методів навчання з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей

 

10. Рекомендовані джерела інформації

 • Верба В. А. Передумови, драйвери та наслідки цифрової трансформації бізнесу. Стратегічні імперативи сучасного менеджменту: зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (19–20 квіт. 2018 р.). Київ: КНЕУ, 2018. С. 491-496.
 • Диба М. І., Гернего Ю. О. Диджиталізація економіки: світовий досвід та можливості розвитку в Україні. Фінанси України. 2018. № 7. С. 50-63.
 • Гусєва О. Ю., Легомінова С. В. Диджиталізація – як інструмент удоскона_лення бізнес-процесів, їх оптимізація. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018, № 1 (23). С. 33-39. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecmebi_2018_1_7.
 • Грибіненко О. М. Диджиталізація економіки в новій парадигмі цифрової трансформації. Міжнародні відносини. Серія. Економічні науки. 2018. №16. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3523/3197.
 • Нотаріна А. О. Digital-трансформація діяльності підприємств. Економiка та держава. 2017. № 4. С. 90-93. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/ 4_2017/20.pdf.
 • Ферчук О. Топ-менеджер EVO: цифрова трансформація – завдання №1 для українського бізнесу. URL: https://rau.ua/novyni/top-menedzher-evo.
 • Семилітко Д. Диджиталізація в дії: як цифрова трансформація бізнесу впливає на успіх компанії. Аудитор України. 2019. № 5. С. 76-79. 9. Стратегія розвитку "Індустрія 4.0". Асоціація підприємств промислової автоматизації України. Грудень 2019. 78 c. URL: https://appau.org.ua/en/ category/pubs.
 • Тетерятник Б. С. Диджитизация и диджитализация в контексте виртуализации хозяйственной деятельности. Научный вестник МГУ. 2017. № 29(2). C. 21-23.