Психологічна освіта в Університеті Ушинського

Facebook Instagram Youtube   

Робоча програма навчальної дисципліни

ПСИХОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ

 ОПП: Психологія

Спеціальність: 053 Психологія

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Рік навчання: 3

Мова навчання: українська

Факультет: соціально-гуманітарний

Одеса – 2021

Розробник: Ситнік Світлана Володимирівна, доцент кафедри теорії та методики практичної психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, кандидат психологічних наук, доцент.

 • Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 4

Галузь знань

05 Соціальні та поведінкові науки

 (шифр і назва)

Статус дисципліни:

Вибіркова

 

Модулів – 1

Спеціальність

053 «Психологія»

                   (шифр і назва)

Мова навчання: українська

 

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання творча робота (есе)                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 120

6-й

6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 3

Рівень вищої освіти:

перший (бакалаврський)

22 год.

14 год.

Практичні, семінарські

22 год.

6 год.

Лабораторні

 год.

год.

Самостійна робота

56 год.

80 год.

Індивідуальні завдання:

20 год.

Вид контролю: залік

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної й індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 37 % / 63 %

для заочної форми навчання – 17 % / 83 %

2.Пояснювальна записка

Мета навчальної дисципліни: 1) оволодіння глибокими теоретичними знаннями про ефективну комунікацію і вироблення стійких практичних навичок конструктивного вирішення конфліктів та ефективної поведінки в конфліктних ситуаціях; 2) уміння діагностувати, прогнозувати, розв’язувати і попереджувати різноманітні конфліктні ситуації (виробничі, побутові, соціально-трудові, соціально-економічні, подружні тощо).

 

Завдання дисципліни:

1) з’ясування природи конфлікту як спеціальної характеристики соціальної взаємодії;

2) отримання цілісного уявлення про конфлікт як культурно-історичний феномен і можливості його використання в професійній діяльності;

3) ознайомлення зі специфікою протікання конфліктів у сфері професійної діяльності практичного психолога;

4) опанування вміння управляти конфліктами і вирішувати їх на взаємовигідній, конструктивній основі.

Очікувані результати навчання: Унаслідок вивчення навчальної дисципліни здобувачі мають

Знати:

1) основні поняття конфліктології;

2) основні наукові підходи до вивчення конфліктології як науково-практичної галузі знання;

3) структуру конфлікту, основні етапи його розвитку; позитивні й негативні сторони конфлікту;

4) системи управління конфліктними ситуаціями;

5) типові причини конфлікту в міжособистісних та сімейних відносинах і професійній діяльності;

Уміти:

1) реалізовувати знання з конфліктології у майбутній професійній діяльності на засадах особистісно-зорієнтованого підходу;

2) викладати закономірності виникнення і розвитку конфліктів;

3) точно й повно діагностувати причини конфлікту;

4) надавати психологічну допомогу суб’єктам професійної діяльності при виникненні конфліктів з колегами.

Передумови для вивчення дисципліни. Паралельно з вивченням навчальної дисципліни «Психологія конфлікту» здобувачі мають вивчати такі навчальні дисципліни, як «Вступ до фаху», «Загальна психологія», «Соціальна психологія», «Психологія управління», «Психологія особистості».

 

                                         3. Критерії оцінювання за всіма видами контролю

Сума балів

Критерії оцінки

Відмінно

(90-100 А)

Здобувач вищої освіти має ґрунтовні знання про поняття конфліктології; структуру конфлікту, основні етапи його розвитку; позитивні й негативні сторони конфлікту; системи управління конфліктними ситуаціями. Усвідомлює навчальний матеріал і науково-понятійний апарат курсу на підставі вивченої основної та додаткової літератури. На високому рівні вміє  аргументовано висловлювати свої думки, виявляти творчий підхід до виконання індивідуальних та колективних завдань під час самостійної роботи. Усні відповіді відрізняються впевненістю, повнотою, логікою та аргументованістю. Виявляє вміння порівнювати, аналізувати, встановлювати причинно–наслідкові зв’язки щодо психологічних прийомів конфліктної дії; формулювати та обґрунтовувати висновки, оперувати поняттями та застосовувати теорії при поясненні стратегії конфліктів, їх характеристики; використовувати природничо–науковий підхід, що базується на порівняльному аналізі, під час вирішення проблем та пошуку нестандартних рішень у своїй фаховій діяльності. Виявляє творчий підхід щодо уміння працювати в команді, демонструючи навички міжособистісної взаємодії, користуватися технічним обладнанням у викладанні навчального матеріалу і проведенні виховних заходів; здійснювати самостійний пошук необхідної інформації, зокрема й електронної, аналізувати й передавати її.

Добре

(82-89                  )

Здобувач вищої освіти має достатні знання про цілісне уявлення про конфлікт і можливості його використання в професійній діяльності; специфіку протікання конфліктів. Усні відповіді повні, логічні, натомість не завжди обґрунтовані. Достатньо усвідомлено володіє навчальним матеріалом і основними науково-понятійними категоріями курсу на підставі вивченої основної та додаткової літератури, однак не досить чітко висловлює свої думки та не зовсім використовує творчий підхід до виконання індивідуальних та колективних завдань під час самостійної роботи. У цілому вміє порівнювати, аналізувати, встановлювати причинно–наслідкові зв’язки щодо пояснення основних концепцій походження конфлікту; формулювати та обґрунтовувати висновки, оперувати поняттями та застосовувати теорії при поясненні поняття конфлікту, її сутність і ознаки, суб’єктні аспекти конфлікту, однак потребує незначної допомоги з боку викладача. У цілому вміє працювати в команді, демонструючи навички міжособистісної взаємодії; користуватися технічним обладнанням у викладанні навчального матеріалу і проведенні виховних заходів; здійснювати самостійний пошук необхідної інформації, проте подекуди не може її аналізувати й передавати.

Добре

(74-81 С)

Здобувач вищої освіти має знання про природу конфлікту; основні етапи його розвитку; позитивні й негативні сторони конфлікту; системи управління конфліктними ситуаціями, предмет, об'єкт і методи психології конфлікту. Володіє певним обсягом навчального матеріалу, здатний його аналізувати, але не має достатніх знань та вмінь для формулювання висновків, допускає несуттєві неточності. Усні відповіді відрізняються невпевненістю, є загалом правильними, але не повними. Не завжди виявляє творчість у вирішенні проектних завдань, губиться у нестандартних ситуаціях. Уміє працювати в команді, проте подекуди виявляє схильність до прийняття позиції інших здобувачів; користуватися технічним обладнанням у викладанні навчального матеріалу; здійснювати самостійний пошук необхідної інформації, зокрема й електронної, і передавати, проте ускладнюється в її аналізі.

Задовільно

(64-73 D)

Здобувач вищої освіти має недостатні знання про формування стійких практичних навичок конструктивного вирішення конфліктів та ефективної поведінки в конфліктних ситуаціях; припускається помилок при визначенні видів та основних та типів конфлікту; завдань конфліктології, предмету, об'єкту і методів психології конфлікту. На задовільному рівні володіє вміннями використовувати знання в нестандартних ситуаціях. Усні відповіді неповні, вирізняються неточністю, неаргументовані, припускається помилок у визначеннях. Не виявляє творчості у вирішенні проектних завдань, нестандартні ситуації викликають значні труднощі; здебільшого не має власної позиції. Не завжди вміє працювати в команді. Частково демонструє вміння користуватися технічним обладнанням у викладанні практичного матеріалу.

Задовільно

(60-63 Е)

Здобувач вищої освіти на репродуктивному рівні має знання про поняття конфліктології; структуру конфлікту, системи управління конфліктними ситуаціями. Усні відповіді не повні й не обґрунтуванні. Пасивний у вирішенні проектних завдань, нестандартні ситуації викликають значні труднощі; здебільшого не має власної позиції. Не вміє працювати в команді. Має значні труднощі щодо користуванням технічним обладнанням при проведенні проектних завдань; не вміє здійснювати самостійний пошук необхідної інформації, зокрема й електронної, її передання здійснюється не на належному рівні, а її аналіз викликає значні труднощі.

Незадовільно

(35-59 FX)

Здобувач вищої освіти має фрагментарні знання про поняття психології конфлікту; структуру конфлікту, основні етапи його розвитку; позитивні й негативні сторони конфлікту; системи управління конфліктними ситуаціями. Усні відповіді часткові, не обґрунтуванні. Не вміє вирішувати нестандартні проектні завдання; не має власної позиції. Відсутні навички пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел.

 

4. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання

Засоби оцінювання: індивідуальне опитування на практичних заняттях, індивідуальне навчально-дослідне завдання (реферат, конспект консультаційно-корекційного заняття), залік.

Демонстрування результатів навчання: презентації результатів виконаних практичних завдань,  консультатційно-корекційних занять для осіб, що мають міжособистісні, міжгрупові та внутрішньоособистісні конфлікти.

 • Програма навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1. Психологія конфлікту

Тема 1. Природа конфлікту. Об'єкт і предмет конфліктології. Принципи та методи конфліктології. Зв'язок з іншими науками. Становлення конфліктології. Конфлікт - феномен соціального явища. Структурна модель конфлікту. Межі конфліктів. функції конфліктів

 Тема 2. Динаміка конфлікту і механізми його розвитку Суб'єктивні і об'єктивні причини конфліктів. Етапи і фази конфлікту. Поведінка людей в конфліктах. Класифікація конфліктів. Внутрішньоособисті конфлікти. Міжособистісні конфлікти. Міжгрупові конфлікти.

Тема 3. Сфери розгортання конфліктів Рольові конфлікти. Політичний конфлікт. Типологія політичних конфліктів. Соціальній конфлікт. Сімейні конфлікти. Етнонаціональні конфлікт. Міжконфесійні конфлікти. Конфлікт культур і духовних цінностей. Юридичний конфлікт. Економічний конфлікт. Основні лінії протиріч.

 

Змістовий модуль 2. Управління конфліктами

Тема 4. Сутність управління конфліктами та їх діагностика. Методи регулювання конфліктів. Моделі і стилі виходу з конфліктів. Методи форми управління конфліктами.

Тема 5. Технології врегулювання конфліктів. Переговори і стилі їх проведення. Консенсусні технології вирішення конфліктів. Конфліктний медіаторінг. Тактика догляду конфлікту і універсальні засоби для вирішення конфлікту. Негативні методи. Позитивні методи.

Тема 6. Технології попередження конфліктів. Профілактика конфлікту як спосіб його попередження. Концепції і технології превентивної діяльності. Превентивна дипломатія. Сучасній менеджмент профілактики конфліктів. Співпраця як спосіб попередження конфліктів.

Тема 7. Профілактика конфліктів. Конфлікт в сім'ї та його специфіка. Сутність, підходи та напрямки профілактики конфліктів. Організаційні конфлікти та їх специфіка. Профілактика конфліктів за допомогою стратегії управління персоналом. Використання управлінських методів для профілактики конфліктів. Керівник в конфліктній ситуації.

5.1.Теми практичних занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

денна

форма

заочна форма

1.        

ТЕМА 1. ПРИРОДА КОНФЛІКТУ

Мета заняття – засвоїти сутність природи конфлікту

Основна проблема –  розгляд проблеми конфлікту як соціально-психологічного феномену

Основні поняття:  конфліктна ситуація, провокація, наступ

3

1

2.        

ТЕМА 2. ДИНАМІКА КОНФЛІКТУ І МЕХАНІЗМИ ЙОГО РОЗВИТКУ

Мета заняття – засвоїти сутність динаміки та механізмів розвитку конфлікту

Основна проблема – розгляд проблеми  розвитку конфлікту як соціально-психологічного феномену

Основні поняття: детермінанти створення конфлікту.

3

1

3.        

ТЕМА 3. СФЕРИ РОЗГОРТАННЯ КОНФЛІКТІВ

Мета заняття –  засвоїти специфіку розгортання конфлікту

Основна проблема – здійснити аналіз розгортання конфлікту

Основні поняття: адресат, провокатор, маніпулятор

3

1

4.        

ТЕМА 4. КЕРУВАННЯ КОНФЛІКТАМИ

Мета заняття – Засвоїти сутність керування та урегулювання конфліктів .

Основна проблема – уміти застосовувати на практиці техніки по усуненню конфліктів

Основні поняття:  психодрама, гештальт-терапія, рольова напруженості, рольовий конфлікт.

3

1

5.        

ТЕМА 5. ТЕХНОЛОГІЇ ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОНФЛІКТІВ.

Мета заняття – Засвоїти сутність попередження конфліктів

Основна проблема – уміти застосовувати на практиці техніки щодо сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі

Основні поняття:   сприятливий психологічний клімат в колективі

3

1

6.        

ТЕМА 6. ПРОФІЛАКТИКА КОНФЛІКТУ ЯК СПОСІБ ЙОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

Мета заняття – Засвоїти сутність профілактики конфліктів.

Основна проблема – уміти застосовувати на практиці техніки щодо профілактики конфліктів. 

Основні поняття:   профілактика

7

1

 

Теми лабораторних занять (не передбачено навчальним планом)

5.2.Самостійна робота

   

Денна

Заочна

1

Психологія конфлікту: історико-психологічний екскурс

7

10

2

Структура та психологічні особливості конфлікту

7

10

3

Детермінація рольових конфліктів

7

10

4

Класифікація виробничих конфліктів та їх характеристика

7

10

5

Шляхи та методи врегулювання  сімейних конфліктів

7

10

6

Шляхи та методи врегулювання конфліктів психологом у сфері професійної діяльності

7

10

7

Конфлікти та її роль у комунікативній діяльності особистості

7

10

8

Фактори ризику у виникненні професійних конфліктів та засоби їх попередження і подолання.

7

10

 

Разом

56

80

 

 

 

8. Індивідуальні завдання

Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи

Студентам пропонується виконати індивідуальне завдання у формі написання рефератів. Реферат є формою закріплення і контролю знань та навичок, набутих в процесі навчальної діяльності. Метою написання реферату є підтвердження рівня опанування здобувачами основних положень з обраної тематики, демонстрація знання відповідної літератури, вміння аналізувати матеріал, робити узагальнення та самостійні висновки. Зміст реферату має відповідати його темі, меті і завданням. Послідовно розкрити всі передбачені планом питання. При написанні рефератів треба враховувати структуру та вимоги до оформлення:

1.Структура. Матеріал розподіляється рівномірно у відповідності до плану реферату:

вступ (мають бути обґрунтовані актуальність та практичне значення обраної теми реферату, визначені мета та завдання роботи);

основна частина (розкривається тема реферату шляхом висвітлення основних питань. При цьому необхідно зосередити увагу на аналізі поставлених питань в літературі з висновками щодо їх теоретичної та практичної значущості);

висновки (у них потрібно висвітлити такі аспекти: а) науково-теоретичні та практичні підсумки проведеного аналізу за проблематикою реферату; б) теоретичні та практичні рекомендації, що випливають з проведеного аналізу. Вони мають логічно пов'язуватися із змістом викладеного матеріалу);

словник базових та основних понять (глосарій);

список літератури (містить використані джерела та публікації).

2. Вимоги до оформлення реферату.

Обсяг реферативної роботи має складати – 12-14 сторінок. До загального обсягу роботи не входять глосарій, список використаних джерел, таблиці та рисунки. У тексті обов'язково повинні бути посилання на літературу та інші джерела, що використовувалися при підготовці реферату.

Текст реферативної роботи викладається державною мовою.

Робота друкується шрифтом Times New Roman, 14 кеглем; вирівнювання - “За шириною”; міжрядковий інтервал “Полуторний” (1,5 Lines); абзацний відступ – п’ять знаків (1,25 см); верхнє і нижнє поле – 2 см., ліве – 3 см, праве – 1 см.  Абзацний відступ має бути однаковим у всьому тексті і дорівнювати п'яти знакам (1,25 см).

Індивідуальні завдання

1. Стереотипи як чинники виникнення міжособистісних конфліктів.

2. Агресія як деструктивна форма людської поведінки.

3. Дитяча агресія: особливості виникнення та корекції.

4. Соціально-психологічні чинники агресивності сучасних школярів.

5. Конфлікт професійного самовизначення: психологічний аналіз.

6. Насильство як форма поведінки в конфлікті.

7. Внутрішньоособистісний конфлікт у творах українських письменників ХІХ ст.

8. Війна як форма міжгрупового конфлікту.

11.Економічні конфлікти: історія і сучасність.

12. Міжконфесійні конфлікти в Україні та в світі: психологічний аналіз.

13.Проблема конфлікту і насильства у різних релігійних вченнях.

14.Політичні конфлікти: специфіка розвитку та управління.

15.Конфлікт сиблінгів: психологічна характеристика.

16.Сімейний конфлікт у творчості українських письменників.

17. Мовні конфлікти в сучасній Україні та в світі: психологічний аналіз.

18. Психологічний аналіз міжетнічних конфліктів в Україні.

19. Вплив етнічних стереотипів на виникнення міжетнічних конфліктів.

20. Психологічні особливості сприймання сімейних конфліктів батьками та дітьми підліткового віку.

9. Методи навчання

Лекції із застосуванням презентацій, лекції-діалоги, дебати, дискусії,  круглі столи, рольові і ділові ігри, вправи.

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти

Робота в семестрі (участь у лекціях та семінарах)  – 60 балів

Іспит – 40 балів

Разом: 100 балів

 

Змістовий модуль 1 «Психологія конфлікту»

Поточне тестування та самостійна робота

Сума балів

Змістовий модуль №1

Теми змістовних модулів

Т1

Т2

Т3

40

Кількість балів

1-15

1-10

1-15

Змістовий модуль 2 «Управління конфліктами»

Поточне тестування та самостійна робота

Сума балів

Змістовий модуль №2

Змістовий модуль №3

Теми змістовних модулів

Т4

Т5

Т6

Т7

 

40

Кількість балів

1-10

1-10

1-10

1-10

Всього

80

             

 

Таблиця відповідності шкал оцінювання

навчальних досягнень здобувачів вищої освіти

Показник успішності

(у балах)

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за національною шкалою

екзамен

залік

90 – 100

А

відмінно 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно

(з можливістю повторного складання)

не зараховано

(з можливістю повторного складання)

0-34

F

Незадовільно

(з обов’язковим повторним вивченням дисципліни)

не зараховано

(з обов’язковим повторним вивченням дисципліни)

 

11. Методичне забезпечення

Опорні конспекти лекцій; спеціальна література, яка представлена у бібліотеці університету та в мережі Інтернет; друковані періодичні видання; електронні видання та комп`ютерні методики; психодіагностичні тести в паперовому і електронному вигляді; ілюстративний матеріал.

 

12. Рекомендовані джерела інформації

 

Базова

1. Анцупов А. Я. Конфликтология: Учебник для вузов / А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. – 3-е изд. – СПб. : Питер, 2007.

2. Анцупов А. Я. Профилактика конфликтов в школьном коллективе / А. Я. Анцупов. – М., 2003.

3. Бандурка А. М. Конфликтология: Учебн. пособие для вузов / А. М. Бандурка, В. А. Друзь. – Х., 1997.

4. Гришина Н. В. Психология конфликта / Н. В. Гришина. – СПб., 2002.

5. Дуткевич Т.В. Конфліктологія з основами психології управління: Навч. посібник Т. В. Дуткевич. – К.: Ценрнавч. літ-ри, 2005.

6. Конфликтология / Под ред. В. П. Ратникова. – М., 2002.

7. Левичева В. Ф. Молодежный Вавилон / В. Ф. Левичева. – М., 1989.

8. Ложкин Г. В. Практическая психология конфликта: Учебн. пособие / Г. В. Ложкин, Н. И. Повякель. – К.: МАУП, 2002.

9. Психологіясім’ї : навчальний посібник / Поліщук В. М., Ільїна Н. М., Поліщук С. А. та ін.; за заг. ред. В. М. Поліщука. – 2-ге вид., доп. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2009. – 282 с.

10. Русинка І. І. Конфліктологія / І. І. Русинка. – К., 2007.

11. Тихомирова Є. Б. Конфліктологія та теорія переговорів: Підручник / Є. Б. Тихомирова, С. Р. Постоловський. – 2-ге вид., випр. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008.

 

 

Допоміжна

1. Пірен М.І. Конфліктологія: Підручник. – К.: МАУП, 2003. – 360 с.

2. Примуш М.В. Конфліктологія. Навчальнийпосібник. - К.: ВД "Професіонал", 2006. - 288 с.

3. Психологіявирішенняконфліктів: Навч. посібник для студентіввищихнавч. закладів / В.О.Джелалі. - Х. -К., 2006. - 320 с.

4. Психология конфликта. Хрестоматия / Сост. Н.В.Гришина. – СПб., 2001. – 448 с.

5. Прикладная конфликтология / Под ред. К.В.Сельченок. – Минск: Харвест, М.: АСТ, 2001.

6. Русинка І.І. Конфліктологія. Психотехнологіїзапобігання і управлінняконфліктами. Навчальнийпосібник. - К., 2007.

7. Cкібіцька Л.І. Конфліктологія: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2009. – 384 с.

8. Цыбульская М.В. Конфликтология. – М.:МЭСИ, 2007 р.

13. Інформаційні ресурси

Адреси бібліотек:

1. Наукова бібліотека Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського – Старопортофранківська, 36.

Інтернет ресурси:

1. http://www.pu.if.ua/depart/PedagogicalPsychology/ua/4228/ - кафедра педагогічної та вікової психології.

2. http://www.nbuv.gov.ua/ - Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського.

3. http://hklib.npu.edu.ua/ - Наукова бібліотека національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

4. http://www.koob.ru/ - електронна бібліотека «Куб».

5. http://upsihologa.com.ua/ - портал професійних психологів України «У психолога».

6. http://www.twirpx.com/library/ - електронна російськомовна бібліотека

7. http://pl.bookos.org/ - електронна англомовна бібліотека

8. www // ArttherapyOnline: ATOL HeatherTuffery та ін.);

електронної бібліотеки;

бібліотеки університету;

журналів: "Вопросыпсихологии", "Психологический журнал", "Практическаяпсихология и социальнаяработа", «Практика управління закладом освіти» та ін. видань психологічного спрямування.

 

 

Питання для самоконтролю:

 

 • Співпраця як спосіб попередження конфліктів.
 • Об'єкт і предмет конфліктології.
 • Принципи та методи конфліктології.
 • Управління конфліктами.
 • Сутність управління конфліктами і їх діагностика.
 • Методи регулювання конфліктів.
 • Моделі і стилі виходу з конфліктів.
 • Методи форми управління конфліктами. Технології врегулювання конфліктів.
 • Переговори і стилі їх проведення.
 • Консенсусні технології вирішення конфліктів.
 • Конфліктний медіаторінг.
 • Тактика догляду конфлікту і універсальні засоби для вирішення конфлікту.
 • Технології попередження конфліктів.
 • Профілактика конфлікту як спосіб його попередження.
 • Концепції і технології превентивної діяльності.
 • Превентивна дипломатія.
 • Сучасній менеджмент профілактики конфліктів.
 • Природа конфлікту.
 • Зв'язок з іншими науками.
 • Становлення конфліктології.
 • Конфлікт - феномен соціального явища.
 • Структурна модель конфлікту.
 • Межі конфліктів. Функції конфліктів
 • Динаміка конфлікту і механізми його розвитку
 • Суб'єктивні і об'єктивні причини конфліктів.
 • Етапи і фази конфлікту.
 • Поведінка людей в конфліктах.
 • Класифікація конфліктів.
 • Внутрішньоособисті конфлікти.
 • Міжособистісні конфлікти. Міжгрупові конфлікти.
 • Сфери розгортання конфліктів.
 • Рольові конфлікти.
 • Політичний конфлікт.
 • Типологія політичних конфліктів.
 • Соціальній конфлікт.
 • Сімейні конфлікти.
 • Етнонаціональні конфлікт.
 • Міжконфесійні конфлікти.
 • Конфлікт культур і духовних цінностей.
 • Юридичний конфлікт.
 • Економічний конфлікт.