Психологічна освіта в Університеті Ушинського

Facebook Instagram Youtube   

Робоча програма навчальної дисципліни

ПСИХОЛОГІЯ БРЕХНІ ТА ОСНОВИ ПОЛІГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

ОПП: Психологія

Спеціальність: 053 Психологія

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Рік навчання: 2

Мова навчання: українська

Факультет: соціально-гуманітарний

Одеса – 2021

 Розробник: кандидат психологічних наук, ст. викладач кафедри теорії та методики практичної психології О.Ю. Косьянова.

 

 • ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни за формами навчання

денна

заочна

Кількість кредитів  ЕСТS - 4

Галузь знань:

05 «Соціальні та поведінкові науки»

Нормативна

Модулів -2

Спеціальність:

053 «Психологія»

Рік підготовки

2-й

 

Змістових модулів - 4

Семестр

2-й

 

Загальна кількість годин -120

Лекції

10 год

 

Практичні заняття

 20 год

 

Лабораторні заняття

10 год

-

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи - 4

Освітній ступінь:

бакалавр

Самостійна робота

30 год

 

Вид контролю

ІНДЗ

 

Примітка:

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

 • для денної форми навчання – 30% до 70%
 • для заочної форми навчання – 9% до 91%.
 • Пояснювальна записка

Мета вивчення дисципліни - сформувати в студентів систему спеціальних знань щодо вербальних, невербальних і інструментальних технологій виявлення обману, а так само різних його проявів.

Передумови для вивчення дисципліни. Навчальна дисципліна  «Психологія брехі та основи поліграфічного дослідження» вивчається на основі теоретичних знань і практичних умінь, що студенти засвоїли із передбачених програмою навчальних дисциплін «Загальна психологія», «Експериментальна психологія», «Психофізіологія та основи нейропсихології», «Дифференціальна психологія», «Анатомія та фізіологія людини» та інші.

Очікувані результати навчання: Унаслідок вивчення навчальної дисципліни студенти мають

знати:

 • історію і сучасний стан застосування методів для виявлення прихованої інформації;
 • правові і етичні основи застосування профайлінгу та поліграфного методу;
 • базові, фундаментальні і прикладні підходи в області профайлінгу та практичної поліграфології;

уміти:

 • обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) психологічного дослідження та технології психологічної допомоги;
 • формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника;
 • відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку;
 • формувати психологічну готовність протидіяти негативним впливам інформаційного середовища та розвивати медіакультуру студентів.

У результаті освоєння студентами дисципліни повинні бути сформовані визначені освітньо-професійною програмою наступні компетентності:

загальні компетентності (ЗК)

ЗК-2. Здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях професійної діяльності.

ЗК-3.    Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій

ЗК-8.   Навички міжособистісної взаємодії.

ЗК-12. Здатність організовувати власний медіапростір та протистояти інформаційним впливам.

        спеціальні компетентності (СК)

СК-5.   Здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій.

СК-6.   Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне дослідження.

       програмні результати навчання (ПР)

ПР-5. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) психологічного дослідження та технології психологічної допомоги.

ПР-10.  Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника

ПР-15.  Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку.

ПР-21. Формувати психологічну готовність протидіяти негативним впливам інформаційного середовища та розвивати медіакультуру студентів.

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Психологія брехі та основи поліграфічного дослідження» є вибірковим предметом освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 053 «Психологія». Зміст дисципліни забезпечує спеціальну підготовку майбутніх психологів відповідно сучасних вимог до професіограми практичного психолога.

       

3. Критерії оцінювання

Критерії оцінювання за різними видами роботи

 

Вид роботи

Бали

Критерії

Практичні заняття

0 балів

Студент не бере участі в практичному занятті, є лише спостерігачем. Не готується до заняття.

1 бал

Студент бере участь у практичному занятті, доповнюючи відповіді інших студентів.

2 бали

Студент демонструє підготовку до заняття, доповнює, відповідає на додаткові запитання.

 

3 бали

Студент демонструє підготовку до заняття, використовує один чи декілька джерел інформації у вигляді доповіді.

 

4 бали

Студент ретельно підготовлений до заняття, використовує декілька джерел інформації, узагальнює і систематизує інформацію щодо сутності питання.

 

5 балів

Студент підготовлений на самому високому рівні до заняття, використовує декілька джерел інформації, узагальнює і систематизує інформацію щодо сутності питання. Висловлює власні міркування, наводить доцільні приклади. Результати роботи подає у формі презентації.

 

Критерії оцінювання підсумкового контролю

 (модульна контрольна робота)

бали

Критерії

0 балів

Відповіді на запитання відсутні.

1-5 балів

Відповіді на запитання неповні, невпевнені. Відсутні приклади практичного використання.

6-10 балів

Студент не вміє логічно думати, робити власні висновки. Відповіді на запитання формальні, книжкові. Не наведено прикладів практичного використання в освітньому процесі

11-15 балів

Відповіді на запитання загалом правильні, проте наявні помилки у визначеннях. Студент намагається робити власні висновки, наводить приклади практичного використання в освітньому процесі.

16-20 балів

Студент уміє розмірковувати, робити власні висновки. Відповіді на запитання  повні, обґрунтовані, логічно побудовані, з прикладами практичного використання.

Критерії оцінювання за всіма видами контролю

 

Сума балів

Критерії оцінки

Відмінно

(90 – 100 А)

Студент володіє навчальним матеріалом в сфері психології брехні на високому рівні. Ретельно та відповідально готується до практичних занять, використовує для підготовки різноманітні інформаційні джерела, вміло аналізує та узагальнює їх, робить правильні висновки. Якісно та творчо виконує всі основні та додаткові навчальні завдання з поліграфічних досліждень. При відповідях демонструє знання про історію і сучасний стан застосування методів для виявлення прихованої інформації. Матеріал викладає логічно, послідовно, без помилок, з проявленням здатності диференціювати, інтегрувати знання, з’ясовувати спеціальні терміни психології обману, наводить якісні приклади. На високому рівні аналізує інформаційні джерела. Успішно працює в команді над груповим проектами. Виявляє зацікавленість та ініціативність у вивченні матеріалу з правових та етичних основи застосування профайлінгу та поліграфічного методу. Демонструє схильність до дослідницької діяльності в області моніторингу, аналізу та відбір інформації щодо теоретичних та методологічних основ  вербальної, невербальної та інструментальної детекції обману.

Добре

(82-89 В)

Студент володіє переважною частиною навчального матеріалу, на достатньому рівні розбирається в спеціальних психологічних знаннях в області психології обману. Якісно виконує більшість навчальних завдань, ретельно готується до практичних занять формування практичних навичок по використанню поліграфу та інтерпретації отриманих результатів за аналізом поліграмм. При відповідях розкриває зміст технології організації процедури поліграфної перевірки. Але часто відповіді потребують доробки, відсутнє узагальнення відповіді, наявні помилки, не пояснюються деякі психологічні терміни. Студент здатній диференціювати, інтегрувати знання. Проявляє ініціативність та зацікавленість у технологіях виявлення обману при спілкуванні згідно виявлених вербальних та невербальних патернів.

Добре

(74-81 С)

Студент володіє навчальним матеріалом з психології брехні та обману на середньому рівні. Виконує більшість навчальних завдань, однак висновки потребують подальшого осмислення та відповідності до подальшої практичної роботи. Студент невпевнений у власних висновках. Пошук, аналіз та узагальнення інформації щодо виділення основних маркерів- станів досліджуваного за даними поліграмм та техніками невербальної комунікації.

Задовільно

(64-73 D)

Студент володіє навчальним матеріалом з психології брехні та основам поліграфічних досліджень на репродуктивному рівні або володіє частиною навчального матеріалу, уміє використовувати знання в стандартних ситуаціях. Не виявляє творчості у навчальних завданнях, нестандартні ситуації викликають значні труднощі; здебільшого не має власної позиції. Не вміє працювати в команді. Має суттєві труднощі з пошуком, аналізом та відтворенням інформації з різних джерел щодо базових, фундаментальних і прикладних підходів в області профайлінгу та практичної поліграфології.

Задовільно

(60-63 Е)

Студент має епізодичні знання з більшості тем курсу з психології брехні та основам поліграфічних досліджень. Усні відповіді неповні, неточні, неаргументовані, припускається значних помилок у визначеннях. Пасивний у виконанні навчальних завдань, нестандартні ситуації викликають значні труднощі; здебільшого не має власної позиції. Не вміє працювати в команді, поводиться агресивно відносно інших студентів під час виконання групових завдань. Не вміє здійснювати самостійний пошук необхідної інформації, зокрема й електронної, її аналіз викликає значні труднощі.

Незадовільно (35-59 FX)

Студент не володіє навчальним матеріалом, не має знань з більшості вивчених тем щодо психології брехні та основам поліграфічних досліджень. Переважна більшість навчальних завдань не виконано або виконано на незадовільному рівні. Студент виявляє конфліктність під час роботи в команді, не вміє вирішувати нестандартні ситуації, не має власної позиції, не має мотивації до навчальної діяльності. Відсутні навички пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел. Не вміє правильно застосовувати наявну інформацію  в області профайлінгу та практичної поліграфології.

 

4. Засоби діагностування результатів навчання

Усне опитування, завдання самостійної роботи (презентації, огляди, звіти, проекти), контрольні модульні роботи, залік.

5. Програма навчальної дисципліни

Модуль 1. Психологія обману.

Змістовий модуль 1. Безінструментальна детекція обману.

Тема 1. Феноменологія обману та його проявів як: соціального явища, методу масової і міжособистісної комунікації, різновиду соціальної інформації і т.д. Тема 2. Морально-правове і суб'єктивно-моральне розуміння брехні та обману.

Тема 3. Історія виникнення і сучасний стан діагностики приховання інформації. Зародження і розвиток вербальної і невербальної детекції обману.

Змістовий модуль 2. Профайлінг.

Тема 4. Основні маркери обману - точка орієнтовного завмирання, ознаки вегетативної нервової системи, мова, міміка і пантоміма.

Тема 5. Профайлинг: оперативна психодіагностика особистості, або обман за різними психотипами.

Тема 6. Роль бесіди при викритті обману. Типи бесід та їх структури. Стимули безінструментальної детекції обману.

Модуль 2. Практична поліграфологія.

Змістовий модуль 3. Історія виникнення інструментальної детекції обману.

Тема 7. Виникнення інструментальної детекції обману та еволюція апаратних методів виявлення приховуваної інформації.

Тема 8. Правові і етичні аспекти застосування полиграфного методу в наукових дослідженнях і в практичній діяльності.

Змістовий модуль 4. Поліграфний метод як найбільш надійний та валідний на сучасному етапі розвитку інструментальної детекції обману.

Тема 9. Психофізіологічне обгрунтування поліграфного методу. Вивчення теоретичних основ поліграфних перевірок, їх класифікація, еволюція і обґрунтованість, спираючись на структуру психіки людини.

Тема 10. Організаційно-методичні і тактичні аспекти проведення поліграфних досліджень (етапи поліграфної перевірки, організаційне забезпечення заходу.

 • СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


 

 

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1. Психологія обману.

Змістовий модуль 1. Безінструментальна детекція обману.

Тема 1. Феноменологія обману та його проявів як: соціального явища, методу масової і міжособистісної комунікації, різновиду соціальної інформації і т.д.

12

1

2

1

 

8

           

Тема 2. Морально-правове і суб'єктивно-моральне розуміння брехні та обману.

12

1

2

1

 

8

           

Тема 3. Історія виникнення і сучасний стан діагностики приховання інформації. Зародження і розвиток вербальної і невербальної детекції обману.

12

1

2

1

 

8

           

Разом за змістовим модулем 1

36

3

6

3

 

24

           

Змістовий модуль 2. Профайлінг.

Тема 4. Основні маркери обману - точка орієнтовного завмирання, ознаки вегетативної нервової системи, мова, міміка і пантоміма.

12

1

2

1

 

8

           

Тема 5. Профайлинг: оперативна психодіагностика особистості, або обман за різними психотипами.

12

1

2

1

 

8

           

Тема 6. Роль бесіди при викритті обману. Типи бесід та їх структури.

12

1

2

1

 

8

           

Разом за змістовим модулем 2

36

3

6

3

 

24

           

Модуль 2 Практична поліграфологія.

Змістовий модуль 3. Історія виникнення інструментальної детекції обману.

Тема 7. Виникнення інструментальної детекції обману та еволюція апаратних методів виявлення приховуваної інформації.

12

1

2

1

 

8

           

Тема 8. Правові і етичні аспекти застосування полиграфного методу в наукових дослідженнях і в практичній діяльності.

12

1

2

1

 

8

           

Разом за змістовим модулем 3

24

2

4

2

 

16

           

Змістовий модуль 4. Поліграфний метод як найбільш надійний та валідний на сучасному етапі розвитку інструментальної детекції обману.

Тема 9. Психофізіологічне обгрунтування поліграфного методу.

12

1

2

1

 

8

           

Тема 10. Організаційно-методичні і тактичні аспекти проведення поліграфних.

12

1

2

1

 

8

           

Разом за змістовим модулем 4

24

2

4

2

 

16

           

Усього годин

120

10

20

10

 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

№ з/п

Тема і мета практичних занять

Кількістьсть годин

Денна форма навчання

 Заочна

форма

навчання

1

Тема 1. Феноменологія обману та його проявів як: соціального явища, методу масової і міжособистісної комунікації, різновиду соціальної інформації і т.д.

2

 

2

Тема 2. Морально-правове і суб'єктивно-моральне розуміння брехні та обману.

2

 

3

Тема 3. Історія виникнення і сучасний стан діагностики приховання інформації. Зародження і розвиток вербальної і невербальної детекції обману.

2

 

4

Тема 4. Основні маркери обману - точка орієнтовного завмирання, ознаки вегетативної нервової системи, мова, міміка і пантоміма.

2

 

5

Тема 5. Профайлинг: оперативна психодіагностика особистості, або обман за різними психотипами.

2

 

6

Тема 6. Роль бесіди при викритті обману. Типи бесід та їх структури. Стимули безінструментальної детекції обману.

2

 

7

Тема 7. Виникнення інструментальної детекції обману та еволюція апаратних методів виявлення приховуваної інформації.

2

 

8

Тема 8. Правові і етичні аспекти застосування поліграфного методу в наукових дослідженнях і в практичній діяльності.

2

 

9

Тема 9. Психофізіологічне обгрунтування поліграфного методу. Вивчення теоретичних основ поліграфних перевірок, їх класифікація, еволюція і обґрунтованість, спираючись на структуру психіки.

2

 

10

Тема 10. Організаційно-методичні і тактичні аспекти проведення поліграфних досліджень (етапи поліграфної перевірки, організаційне забезпечення заходу).

2

 
 

Усього:

20

 

 

 

 • САМОСТІЙНА РОБОТА

 

з/п

Назва теми

Кількість

годин

Денна форма навчання

Заочна форма навч.

1

Тема 1. Види обману.

8

 

2

Тема 2. Морально-правові аспекти безінструментальної детекції обману.

8

 

3

Тема 3. Зародження і розвиток вербальної і невербальної психології обману.

8

 

4

Тема 4. Основні психофізіологічні маркери обману.

8

 

5

Тема 5. Оперативна психодіагностика.

8

 

6

Тема 6. Стимули безінструментальної детекції обману.

8

 

7

Тема 7. Еволюція апаратних методів виявлення обману.

8

 

8

Тема 8. Використання поліграфного методу в наукових дослідженнях і в практичній діяльності.

8

 

9

Тема 9. Теоретичні основи поліграфних досліджень.

8

 

10

Тема 10. Організаційно-методичні і тактичні аспекти проведення поліграфних досліджень.

8

 
 

Усього:

80

 

 

6. Методи навчання

Лекції із застосуванням презентацій, лекції-діалоги, дебати, дискусії,  круглі столи, рольові і ділові ігри, лаборатоні заняття з використанням додаткового обладнання (поліграф Бар’єр-14, Психотест)/

 

 

7. Форми поточного і підсумкового контролю знань студентів

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти за результатами поточного і підсумкового контролю

 

Поточний контроль (практичні заняття, самостійна робота, КМР тощо)

Сума

Модулі

Бали

0–100

Модуль 1

0–25

Модуль 2

0–25

 

Модуль 3

0–25

 

Модуль 4

0–25

 

 

Шкала оцінювання за всіма видами контролю

 

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для заліку

90 – 100

А

зараховано

82-89

В

74-81

С

64-73

D

60-63

Е

35-59

FX

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

8. Методичне забезпечення

1. Опорні конспекти лекцій; спеціальна література, яка представлена у бібліотеці університету та в мережі Інтернет; друковані періодичні видання.

2. Електронні видання та комп`ютерні методики; психодіагностичні тести в паперовому і електронному вигляді.

3. Авторські презентації Power Point.

 

9. Рекомендована література

 

Базова:

1.    Баришполець О.Т. Брехня в інформаційному просторі та між особовій комунікації: Монографія/ О.Т. Баришполець –Кіровоград, Імекс, -2015. - 648с

2.    Варламов В.А., Варламов Г.В. Психофізіологія поліграфних перевірок / Под ред. А.Г. Сапрунова .: - Краснодар: Краснодар. край РФ, 2015.- 239 с.

3.    Знаков В.В. Західні і російські традиції в розумінні брехні: роздуми російського психолога над дослідженнями Пола Екман (В кн. Екман П. Психологія брехні. - СПб.: Видавництво «Пітер», 2015. - 272 е.: (Серія «Майстри психології») 243 с .

4.    Князєв В. Поліграф і його практичне застосування: Наук. посібник / Володимир Князєв, Георгій Варламов // - М .: "Принт-центр", 2012. - 859 с.

5.    Кузнєцов В. В. Психологія взаєморозуміння. Неправда, брехня, обман В.В.. Кузнецов // СПб .: Питер, 2014.- 370 с.

 

Допоміжна:

 

1.    Лесли И«.Прирожденные лжецы. Мы не можем жить без обмана »: / Иэн Лесли.- РИПОЛ классик; Москва; 2012.- 376 с.

2.    Лурия А.Р. Этапы пройденного пути. Научная автобиография / А.Р. Лурия [ Под. Ред . Е.Д. Хомский ] - М. : Изд-во Моск. ун-ту, 2015 - 184 с.

3.    Метод беседы в психологии: Учебное пособие для студентов факультетов психологии высших учебных заведен по специальностям 52100 и 020400 — «Психология* / Редактор— составитель А. М. Айламазьян. — М.: Смысл, 2015. — 222 с.

4.    Oглoблин C.И. Инcтpументальная « детекция лжи»: академический курс. / С.И. Oглoблин, А.Ю. Мoлчанoв - М. : Нюанc . - 2014 . - 464 c.

5.    Щербатых Ю.В. Искусство обмана. Популярная энциклопедия /Ю.В. Щербатых// — М.: Изд-во Эксмо, 2015. — 720 с. с илл. (Серия «Психология общения»).

                                        

10. Інформаційні ресурси Інтернет

Психологічні журнали:
http://www.voppsy.ru/ - Питання психології (журнал).
http://jvnd.ru/ - Журнал вищої нервової діяльності ім. І.П. Павлова.

http://psyjournal.ru/ - Журнал практичної психології та психоаналізу.
http://psyjournals.ru/mpj/ - Консультативна психологія і психотерапія.
http://psyjournals.ru/index.shtml - Портал психологічних видань.
http://psystudy.ru/ - Психологічні дослідження.
http://www.psychol.ras.ru/08.shtml - Психологічний журнал.
Сайти з психології:
http://psyfactor.org/ - "ПСИ - ФАКТОР" - Центр практичної психології.
psychology.net.ru - Сайт "Світ психології".
http://www.imaton.ru/ - сайт психологічної фірми "Іматон".
www.psychology.ru -  Великий проект, присвячений психології. Містить багато корисних розділів: бібліотека, розділ про знаменитих психологів, велику колекцію посилань на психологічні ресурси, форуми, психологічні тести - Онлайн та інше.
http://nlpcenter.com.ua/ - Український Центр НЛП.
http://psylib.kiev.ua/ - психолгічна бібліотека " самопізнання і саморозвиток".
http://www.psychologov.net/ - Цікава психологія.
http://www.psycho-smisl.com.ua/ - Психологічна допомога. Консультування. Тренінги.
http://psihologiya.net/ - психологія як наука

https://library.pdpu.edu.ua/ Бібліотека Університету Ушинського