Психологічна освіта в Університеті Ушинського

Facebook Instagram Youtube   

Робоча програма навчальної дисципліни

 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІЯЛЬНОСТІ

В ОСОБЛИВИХ ТА ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ

 

ОПП: Психологія

Спеціальність: 053 «Психологія»

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Рік навчання: 4

Мова навчання: українська

Факультет: соціально-гуманітарний

Одеса – 2021

 Розробник: доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики практичної психології О. В. Вдовіченко

 • Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, ОПП, спеціальність, рівень вищої освіти

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5

Галузь знань

05 Соціальні та поведінкові науки

Статус дисципліни:

Вибіркова

Освітньо-професійні програми:

Психологія

Мова навчання: українська

Модулів – 2

Рік навчання:

Змістових модулів – 4

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання есе, реферати, презентації

Спеціальність:

053 «Психологія»

Семестр:

Загальна кількість годин – 150

8

8

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 8

Рівень вищої освіти:

перший (бакалаврський)

36 год.

14 год.

Практичні, семінарські

18 год.

6 год.

Лабораторні

-        год.

-        год.

Самостійна робота

76 год.

110 год.

Індивідуальні завдання:

20 год.

20 год.

Вид контролю: екзамен

             

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 36 % / 64 %

для заочної форми навчання – 13 % / 87 %

 

 

2. Пояснювальна записка

Мета навчальної дисциплінирозкрити та поглибити знання, уміння та навички в галузі психологічних аспектів, як звичайних, так і екстремальних умов відповідно до  сучасних наукових уявлень. Придбання таких знань і навичок становить важливу умову для кваліфікованого рішення фахівцем-психологом широкого спектра завдань у різних напружених й екстремальних ситуаціях, надання психологічної допомоги потерпілим.

Психологічний супровід діяльності в особливих та екстремальних умовах є цілісною системою соціально-психологічних, психологічних і психофізіологічних заходів, спрямованих на оцінку і прогнозування адаптації, індивідуальної і групової надійності та професійної безпеки з метою оптимального використання індивідуальних адаптивних ресурсів, можливостей і здібностей для підвищення ефективності діяльності, збереження й відновлення психічного здоров’я.

Структура дисципліни «Психологічний супровід діяльності в особливих та екстремальних умовах» включає такі основні підсистеми:

 • професійно-психологічний відбір кадрів для діяльності в екстремальних умовах;
 • психологічне забезпечення професійної адаптації в умовах стресу;
 • психологічна підготовка до діяльності в екстремальних і надзвичайних ситуаціях;
 • психологічний супровід в екстремальних і надзвичайних ситуаціях;
 • психологічна допомога (у тому числі й екстрена) в екстремальних умовах;
 • психологічна реабілітація співробітників після їх участі в діях, пов’язаних з професійним ризиком і небезпекою.

Ключовими проблемами психологічного супроводу діяльності в особливих та екстремальних умовах є:

 • інтенсивність стрес-впливу на людину екстремальних умов діяльності;
 • індивідуальної адаптивності до дії стрес-факторів;
 • проблема адаптивних і неадаптивних психічних і психофізіологічних станів, що виникають в екстремальних і надзвичайних ситуаціях;
 • методи психологічної роботи в екстремальних і надзвичайних ситуаціях професійної діяльності.

 

Передумови для вивчення дисципліни: для вивчення навчальної дисципліни «Психологічний супровід діяльності в особливих та екстремальних умовах» здобувачі мають опанувати знання з таких навчальних дисциплін: «Загальна психологія», «Анатомія та еволюція нервової системи людини», «Психофізіологія», «Соціальна психологія», «Вікова психологія».

Очікувані результати навчання дисципліни:

Здобувач вищої освіти:

 • знає специфіку екстремальних ситуацій, їх похідні;
 • формулює види звичайних та екстремальних умов;
 • визначає первинні реакції і поведінку особистості, групи в екстремальних ситуаціях;
 • характеризує адаптаційні реакції організму людини на екстремальні ситуації;
 • пояснює способи подолання екстремальних ситуацій;
 • розкриває сутність і зміст психологічної роботи практичного психолога в особливих і екстремальних умовах діяльності;
 • виявляє симптоми посттравматичних стресових порушень;
 • формулює принципи надання допомоги людині, яка перенесла психологічну травму.

 

Здобувач вищої освіти вміє:

- володіти понятійним апаратом даного курсу;

-  пояснювати особливості психодіагностики ПТСР;

- здійснювати індивідуальну і групову психологічну допомогу на різних етапах ПТСР;

- використовувати психологічні техніки надання психологічної підтримки особистостям, які підверглися впливу екстремальних ситуацій.

Загальні компетентності (ЗК)

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

Здатність бути критичним і самокритичним.

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Навички міжособистісної взаємодії.

Здатність працювати в команді.

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

Здатність до надання особистості, групі, організації психологічної допомоги з використанням психологічних методів і технологій.

Самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел.

Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.

Здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій.

Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та групову).

Усвідомлювати власні особистісні межі, своєї компетентності та дотримуватися норм професійної етики.

Адаптуватися до нових ситуацій та здатність до професійної мобільності.

Міждисциплінарні зв’язки: «Вступ до спеціальності», «Вікова психологія», «Диференціальна психологія».

3. Критерії оцінювання

Критерії оцінювання за різними видами роботи

Вид роботи

Бали

Критерії

Практичні заняття

 

0

Здобувач не бере участі у роботі, є лише спостерігачем чи відсутній на практичному занятті.

1

Здобувач бере активну участь у практичному занятті, в цілому володіє навчальним матеріалом який застосовує під час виконання практичних завдань. Доцільно використовує обов’язкову літературу та теоретичний  матеріал для розв`язання завдань. Під час виступів не завжди може навести відповідні приклади, потребує додаткових запитань для  повного розкриття проблеми; робить висновки, які потребують уточнення з боку викладача.

Самостійна робота

0

Самостійна робота не виконана або не зарахована.

1

Здобувач продемонстрував достатні знання та розуміння понятійно-термінологічного апарату та теоретичного матеріалу тієї чи іншої теми. Вільно оперує різноманітними класифікаціями, підходами тощо. Відповідь на поставлені запитання розгорнута, висновки обґрунтовані. Здобувач володіє вміннями аналізувати, порівнювати, узагальнювати, систематизувати. Володіє вміннями застосовувати теоретичні знання на практиці. Володіє високою культурою мовлення.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (есе)

20 балів

0-5

Критерії оцінювання:

 

Виразність – доступність тексту для розуміння. Логічно й послідовно розкривати тему есе.

0-5

Науковість – актуальність теми, ґрунтовний аналіз та практична значущість. Структурованість,  викладання, висновки відповідають завданням роботи, свідчать про реалізацію мети есе.

0-5

Інформаційно-цифрові технології – використання наочності, інформаційних технологій.

0-5

Креативність – творчий підхід щодо захисту есе.

 

Критерії оцінювання підсумкового контролю (екзамен)

Бали

Критерії

0 балів

Відповіді на запитання відсутні.

1-5 балів

Відповіді на запитання неповні, невпевнені. Відсутні приклади практичного використання.

6-10 балів

Здобувач вищої освіти не вміє логічно думати, робити власні висновки. Відповіді на запитання формальні, книжкові. Не наведено прикладів практичного використання в освітньому процесі

11-15 балів

Відповіді на запитання загалом правильні, проте наявні помилки у визначеннях. Здобувач вищої освіти намагається робити власні висновки, наводить приклади практичного використання в освітньому процесі.

16-20 балів

Здобувач вищої освіти вміє розмірковувати, робити власні висновки. Відповіді на запитання повні, обґрунтовані, логічно побудовані, з прикладами практичного використання.

 

Критерії оцінювання за всіма видами контролю

Сума балів

Критерії оцінки

Відмінно

(90 – 100 А)

Здобувач вищої освіти має ґрунтовні знання про специфіку екстремальних ситуацій, їх похідні; первинні реакції і поведінку особистості, групи в екстремальних ситуаціях; адаптаційні реакції організму людини на екстремальні ситуації; способи подолання екстремальних ситуацій; динаміку поведінки й психічного стану особистості при стихійних лихах і технічних катастрофах; симптоми посттравматичних стресових порушень; принципи надання допомоги людині, яка перенесла психологічну травму. Усні відповіді повні, логічні й обґрунтовані. На високому рівні володіє навчальним матеріалом і науково-понятійним апаратом курсу на підставі вивченої основної та додаткової літератури, аргументовано висловлює свої думки, виявляє творчий підхід до виконання індивідуальних та колективних завдань під час самостійної роботи. На високому рівні вміє пояснювати особливості психодіагностики ПТСР; здійснювати індивідуальну і групову психологічну допомогу на різних етапах ПТСР; використовувати психологічні техніки надання психологічної підтримки особистостям, які підверглися впливу екстремальних ситуацій. Виявляє вміння працювати в команді, демонструючи навички міжособистісної взаємодії, користуватися технічним обладнанням при проведені проектного завдання; здійснювати самостійний пошук необхідної інформації, зокрема й електронної, аналізувати й передавати її.

Добре

(82-89 В)

Здобувач вищої освіти має достатні знання про специфіку екстремальних ситуацій, їх похідні; первинні реакції і поведінку особистості, групи в екстремальних ситуаціях; адаптаційні реакції організму людини на екстремальні ситуації; способи подолання екстремальних ситуацій; динаміку поведінки й психічного стану особистості при стихійних лихах і технічних катастрофах; симптоми посттравматичних стресових порушень; принципи надання допомоги людині, яка перенесла психологічну травму. Усні відповіді повні, логічні, натомість не завжди обґрунтовані. На достатньому рівні володіє навчальним матеріалом і основними науково-понятійними категоріями курсу на підставі вивченої основної та додаткової літератури, проте подекуди не може чітко висловлювати свої думки, не достатньо виявляє творчий підхід до виконання практичних і самостійних завдань. У цілому вміє пояснювати особливості психодіагностики ПТСР; здійснювати індивідуальну і групову психологічну допомогу на різних етапах ПТСР; використовувати психологічні техніки надання психологічної підтримки особистостям, які підверглися впливу екстремальних ситуацій, однак потребує незначної допомоги з боку викладача. Освічений працювати в команді, демонструючи навички міжособистісної взаємодії. Під час користування технічним обладнанням при проведені проектного завдання виявляє невпевненість.

Добре

(74-81 С)

Здобувач вищої освіти має знання про специфіку екстремальних ситуацій, їх похідні; первинні реакції і поведінку особистості, групи в екстремальних ситуаціях; адаптаційні реакції організму людини на екстремальні ситуації; способи подолання екстремальних ситуацій; динаміку поведінки й психічного стану особистості при стихійних лихах і технічних катастрофах; симптоми посттравматичних стресових порушень; принципи надання допомоги людині, яка перенесла психологічну травму. Усні відповіді повні, логічні, натомість не завжди обґрунтовані. На середньому рівні володіє вміннями щодо прояву творчого підходу у проектних завдань, губиться в нестандартних ситуаціях. Здатний працювати в команді, натомість потребує допомоги інших здобувачів і викладача.

Задовільно

(64-73 D)

Здобувач вищої освіти має недостатні знання про специфіку екстремальних ситуацій, їх похідні; первинні реакції і поведінку особистості, групи в екстремальних ситуаціях; адаптаційні реакції організму людини на екстремальні ситуації; способи подолання екстремальних ситуацій; динаміку поведінки й психічного стану особистості при стихійних лихах і технічних катастрофах; симптоми посттравматичних стресових порушень; принципи надання допомоги людині, яка перенесла психологічну травму. Усні відповіді не повні, здобувач вищої освіти ускладнюється в їх обґрунтуванні. Має труднощі щодо прояву творчості при вирішенні проектних завдань, розв’язання  нестандартних ситуацій на практичних заняттях потребують значної допомоги з боку викладача. Здебільшого не має власної позиції при підготовці есе за вибраною темою. Не завжди виявляє вміння працювати в команді, частково демонструє майстерність користуватися технічним обладнанням при проведені проектного завдання.

Задовільно

(60-63 Е)

Здобувач вищої освіти на репродуктивному рівні має знання про специфіку екстремальних ситуацій, їх похідні; первинні реакції і поведінку особистості, групи в екстремальних ситуаціях; адаптаційні реакції організму людини на екстремальні ситуації; способи подолання екстремальних ситуацій; динаміку поведінки й психічного стану особистості при стихійних лихах і технічних катастрофах; симптоми посттравматичних стресових порушень; принципи надання допомоги людині, яка перенесла психологічну травму. Усні відповіді не повні й не обґрунтуванні. Пасивний при вирішенні проектних завдань, нестандартні ситуації викликають значні труднощі; здебільшого не має власної позиції. Не вміє працювати в команді; вміння користуватися технічним обладнанням у викладанні навчального матеріалу і проведенні проектних завдань виявляє епізодично; не вміє здійснювати самостійний пошук необхідної інформації, зокрема й електронної, її передання здійснюється не на належному рівні, а її аналіз викликає значні труднощі.

Незадовільно (35-59 FX)

Здобувач вищої освіти має фрагментарні знання про специфіку екстремальних ситуацій, їх похідні; первинні реакції і поведінку особистості, групи в екстремальних ситуаціях; адаптаційні реакції організму людини на екстремальні ситуації; способи подолання екстремальних ситуацій; динаміку поведінки й психічного стану особистості при стихійних лихах і технічних катастрофах; симптоми посттравматичних стресових порушень; принципи надання допомоги людині, яка перенесла психологічну травму. Усні відповіді часткові, не обґрунтуванні. Не володіє знаннями щодо навчального матеріалу. Не вміє вирішувати нестандартні проектні завдання; не має власної позиції. Відсутні навички пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел.

 

4. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання

Контрольні модульні роботи, усне опитування, індивідуальні навчально-дослідні завдання (есе, реферати, презентації, рецензії, сценарії), екзамен.

 

5. Програма навчальної дисципліни

Модуль 1. ДІЯЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ В ОСОБЛИВИХ

І ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ

 

Змістовний модуль 1. Теоретичні та організаційні аспекти психологічного супроводу діяльності в особливих

і екстремальних умовах

 

Тема 1. Предмет, задачі, методи психології екстремальної діяльності. Поняття екстремальної, особливої, критичної та надзвичайної ситуації. Поняття «екстремальні чинники», «екстремальні умови». Критична ситуація як неможливість задоволення життєво важливих потреб. Види критичних ситуацій. Екстремальна ситуація як незвичні змінена умова діяльності людини. Динаміка екстремальній ситуації і фази її розвитку. Характеристика психічних реакцій та особливостей поведінки людини, що виникають в екстремальних ситуаціях.

 

Тема 2. Поняття та сутність особливих умов діяльності. Основні концепції детермінації поведінки в особливих умовах. Поняття «Особливі умови діяльності» та їх різновиди. Екстремальна поведінка як різновид специфічної активності людини в особливих умовах. Екстремальна ситуація: класифікація різновидів та загальні критерії оцінки.

Детермінанти та умови виникнення екстремальних ситуацій. Екстремальна поведінка в умовах життєдіяльності та професійної діяльності особистості. Роль особистісних диспозицій у породженні екстремальності. Ситуативні чинники екстремальної поведінки.

Психофізіологічний підхід в дослідженні екстремальної поведінки. Нейродинамічні та індивідуально-диференційні відмінності у екстремальній поведінці. Медико-біологічний напрям в дослідженні екстремальності.

Психоаналітичний та психодинамічний підхід в поясненні причин і наслідків впливу особливих умов на особистість. Підсвідома регуляція поведінки в особливих умовах.

Когнітивні конструкти як чинники екстремальної поведінки. Стани психоемоційної напруженості в контексті руйнування світоглядних концепцій особистості.

 

Тема 3. Види звичайних і екстремальних умов. Прямі й непрямі екстремальні фактори. Особливості звичайних умов. Типологія екстремальних умов: за змістом діючих факторів, за характером виникнення, за тривалістю дій, за можливістю дозволу, за наслідками, за сферою життєдіяльності людей. Екстремальні умови в предметно-професійній діяльності й повсякденно-побутовому житті.

 

Тема 4. Діяльність особистості в змінених умовах існування. Змінені («екзотичні») умови існування й їхні психогенні фактори. Вплив змінених умов існування на психічні функції людини. Психічна адаптація до змінених умов існування. Динаміка працездатності й типи адаптації людини в особливо змінених умовах існування.

Тема 5. Стійкість особистості до екстремальних умов. Поняття «стійкість» й «толерантність». Аспекти стійкості особистості. Внутрішні й зовнішні фактори стійкості. Зміст стійкості й толерантності особистості в звичайних й екстремальних умовах. Психологічна стійкість як усталена якість особистості – збереження оптимального функціонування психіки в особливих і екстремальних умовах. Вплив психологічної стійкості і готовності на ефективність і надійність професійної діяльності в особливих і екстремальних умовах.  Компоненти психологічної стійкості. Фактори, що впливають на психологічну стійкість.

Тема 6. Психологічні та організаційно-функціональні особливості поведінки в особливих і екстремальних умовах. Характеристика різновидів екстремальної поведінки людини в професійній сфері. Деструктивні наслідки екстремальності щодо мотиваційних та конативних складових діяльності.

Стани психоемоційної напруженості. Особливості та критерії оцінки стресів. Типові стресори професійної діяльності. Стресові та постстресові емоційні стани.

Фрустрація як стан психоемоційної напруженості. Об’єктивні та суб’єктивні чинники виникнення фрустрацій. Поняття фрустраційної толерантності: психофізіологічний та психологічний аспекти.

Психоемоційний стан внутрішньо особистісного конфлікту. Свідоме та неусвідомлене у виникненні конфлікту. Типові конфліктогени в професійній діяльності. Діагностичні критерії внутрішньо особистісного конфлікту.

Поняття та характеристики афективних психоемоційних станів. Різновиди афектів: ознаки та особливості проявів. Психологічні компетенції в роботі з афектами.

 

Змістовний модуль 2. Психологічна допомога та адаптація особистості до особливих і екстремальних умов

 

Тема 7. Професійне здоров’я.  Шляхи подолання несприятливих психічних станів. Професійне здоров'я і довголіття. Компоненти професійного здоров'я. Психічне здоров'я. Професійне старіння, вигоряння та професійні захворювання. Основні напрямки збереження і відновлення професійного здоров'я.

Тема 8. Психологічні чинники діагностики, профілактики та подолання станів психоемоційної напруженості в екстремальній поведінці. Різновиди діагностики і профілактики психоемоційної напруженості. Основні методологічні підходи в організації допомоги в подоланні наслідків екстремального впливу.

Надання екстреної психологічної допомоги. Робота з психічною травматизацією під час події і після неї. Прийоми екстреної допсихологічної допомоги. Психологічне супроводження та емоційна підтримка. Психологічна інтервенція: поняття та сутність. Психологічний дебрифінг. Технологія ДПРО.

Організація психокорекційної роботи з післядією стресорів. Посттравматичні стресові розлади: діагностичні критерії та ознаки. Методики діагностики ПТСР. Арттерапія та психодрама. Перебудова світоглядних позицій на основі гуманістичного підходу.

Практичні навички. Формування вмінь та навичок встановлення станів психоемоційної напруженості в залежності від проявів (феноменів) та результатів анамнестичного та психологічного аналізу особистості; опрацювання навичок надання термінової допомоги у подоланні негативний та руйнівних наслідків станів психоемоційної напруженості.

 

Тема 9. Посттравматичні стресові розлади. Травмована особистість. Психологічні наслідки впливу факторів НС.  Посттравматичні стресові розлади як затяжна або відстрочена реакція психіки на стресову подію і ситуацію виключно загрозливого або катастрофічного характеру. Психологічна травма та її причини. Вплив травми на сприйняття часу. ПТСР, механізми його виникнення та фази розвитку. Діагностика ПТСР. Групи симптомів ПТСР (МКБ-10, DSM-IV). Шляхи подолання ПТСР.Травматичний стрес і травмована особа. Особистісні якості людини, яка пережила психологічну травму.

1. Структура навчальної дисципліни

Назви змістовних

модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб.

інд.

с.р.

л

п

інд.

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Модуль 1. ДІЯЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ В ОСОБЛИВИХ

І ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ

Змістовний модуль 1.  Теоретичні та організаційні аспекти психологічного супроводу діяльності в особливих

та екстремальних умовах

1.               Предмет, задачі, методи психології екстремальної діяльності

6

4

     

2

8

2

   

6

2.               Поняття та сутність особливих умов діяльності. Основні концепції детермінації поведінки в особливих умовах

10

4

2

   

4

8

     

8

3.               Види звичайних і екстремальних умов

8

4

     

4

6

     

6

4.               Переживання й поведінка людини у звичайних  і екстремальних умовах

6

       

6

6

     

6

5.               Діяльність особистості в змінених умовах існування

6

       

6

6

     

6

6.               Стійкість особистості до екстремальних умов

8

4

     

4

6

     

6

7.               Психологічні та організаційно-функціональні особливості поведінки в особливих і екстремальних умовах

12

4

2

   

6

10

4

   

6

Разом за змістовним модулем 1

56

20

4

-

-

32

50

6

-

-

44

Змістовний модуль 2. Психологічна допомога та адаптація особистості до особливих

і екстремальних умов

8.               Професійне здоров’я

6

4

     

2

10

4

 

 

6

9.               Психологічні чинники діагностики, профілактики та подолання станів психоемоційної напруженості в екстремальній поведінці

8

6

2

     

10

4

 

 

6

10.            Посттравматичні стресові розлади. Травмована особистість

10

6

     

4

6

     

6

11.            Психологічна допомога в екстремальних умовах

8

 

4

   

4

8

 

2

 

6

12.            Методи саморегуляції й самодопомоги при роботі в особливих і екстремальних умовах

8

 

4

   

4

8

 

2

 

6

13.            Зміна особистості під впливом особливих і екстремальних умов

6

       

6

6

 

 

 

6

14.            Психологічні особливості поведінки в умовах терористичної загрози

6

       

6

6

 

 

 

6

15.            Консультування суїцидальних клієнтів

6

       

6

6

 

 

 

6

16.            Застосування групових методів у психологічній допомозі клієнтам із психотравмою

4

 

4

     

8

 

2

 

6

17.            Взаємодопомога при ліквідації наслідків НС. Психологічний дембрифінг

6

       

6

6

     

6

18.            Підтримка для консультанта під час допомоги  потерпілим

6

       

6

6

     

6

ІНДЗ

20

     

20

 

20

   

20

 

Разом за змістовним модулем 2

94

16

14

 

20

44

100

8

6

20

66

Усього годин

150

36

18

-

20

76

150

14

6

20

110

 

5.2. Теми практичних занять

з/п

Назва теми

Кількість годин

денна форма навчання

заочна форма навчання

Модуль 1. ДІЯЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ В ОСОБЛИВИХ

І ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ

 

Змістовний модуль 1.  Теоретичні та організаційні аспекти психологічного супроводу діяльності в особливих

та екстремальних умовах

4

-

1

Поняття та сутність особливих умов діяльності. Основні концепції детермінації поведінки в особливих умовах

2

-

2

Психологічні та організаційно-функціональні особливості поведінки в особливих і екстремальних умовах

2

-

 

Змістовний модуль 2.  Психологічна допомога та адаптація особистості до особливих

і екстремальних умов

14

6

3

Психологічні чинники діагностики, профілактики та подолання станів психоемоційної напруженості в екстремальній поведінці

2

-

4

Психологічна допомога в екстремальних умовах

4

2

5

Методи саморегуляції й самодопомоги при роботі в особливих і екстремальних умовах

4

2

6

Застосування групових методів у психологічній допомозі клієнтам із психотравмою

4

2

 

Разом

18

6

 

5.3. Самостійна робота

з/п

Назва теми

Кількість годин

Форма контролю

Денна

Заочна

Модуль 1. ДІЯЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ В ОСОБЛИВИХ

І ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ

 

Змістовний модуль 1.  Теоретичні та організаційні аспекти психологічного супроводу діяльності в особливих

та екстремальних умовах

 

32

44

Усне опитування, конспект, екзамен

1

Предмет, задачі, методи психології екстремальної діяльності

2

6

2

Поняття та сутність особливих умов діяльності. Основні концепції детермінації поведінки в особливих умовах

4

8

3

Види звичайних і екстремальних умов

4

6

4

Переживання й поведінка людини у звичайних  і екстремальних умовах

6

6

5

Діяльність людини в змінених умовах існування

6

6

6

Стійкість особистості до екстремальних умов

4

6

7

Психологічні та організаційно-функціональні особливості поведінки в особливих і екстремальних умовах

6

6

 

Змістовний модуль 2.  Психологічна допомога та адаптація особистості до особливих

і екстремальних умов

44

66

Усне опитування, конспект, екзамен

 

8

Професійне здоров’я

2

6

9

Психологічні чинники діагностики, профілактики та подолання станів психоемоційної напруженості в екстремальній поведінці

-

6

10

Посттравматичні стресові розлади. Травмована особистість

4

6

11

Психологічна допомога в екстремальних умовах

4

6

12

Методи саморегуляції й самодопомоги при роботі в особливих і екстремальних умовах

4

6

13

Зміна особистості під впливом особливих і екстремальних умов

6

6

14

Психологічні особливості поведінки в умовах терористичної загрози

6

6

15

Консультування суїцидальних клієнтів

6

6

16

Застосування групових методів у психологічній допомозі клієнтам із психотравмою

-

6

17

Взаємодопомога при ліквідації наслідків НС. Психологічний дембрифінг

6

6

18

Підтримка для консультанта пiд час допомоги  потерпілим

6

6

 

Разом

76

110

 

5.4. Індивідуальні навчально-дослідні завдання (ІНДЗ)

з/п

Завдання

Кількість годин

Денна

Заочна

1

Підготовка есе за вибраною темою

20

20

Усього годин

20

20

 

6. Методи навчання

Лекції із застосуванням презентацій, лекції-діалоги, дебати, дискусії,  круглі столи, рольові і ділові ігри, кейс-стаді, вправи.

 

7. Таблиця відповідності шкал оцінювання

навчальних досягнень здобувачів вищої освіти

 

Показник успішності

(у балах)

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за національною шкалою

екзамен

залік

90 – 100

А

відмінно 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно

(з можливістю повторного складання)

не зараховано

(з можливістю повторного складання)

0-34

F

Незадовільно

(з обов’язковим повторним вивченням дисципліни)

не зараховано

(з обов’язковим повторним вивченням дисципліни)

 

 

 8. Методичне забезпечення

1. Робоча навчальна програма з даної дисципліни.

2. Психологія екстремальної діяльності [Текст] : навч. посіб. / І. І. Приходько, О. С. Колесніченко, О. В. Тімченко та ін. / ред. проф. І. І. Приходька. Х. : НА НГУ, 2016. 571 с.

9. Забезпечення навчання осіб з особливими освітніми потребами

Метою інклюзивного навчання в Університеті Ушинського є забезпечення рівного доступу до якісної освіти особам з особливими освітніми потребами шляхом організації їхнього навчання на основі застосування особистісно-орієнтованих методів навчання з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей.

 10. Рекомендовані джерела інформації

 Основна література:

 • Корольчук М. С., Крайнюк В. М. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.: Ника-центр, 2006. 580 с.
 • Основы психологического обеспечения деятельности МЧС: Учебник / ред. В. П. Садкового. Х.: УЦЗУ, 2009. 244 с.
 • Охременко О. Р. Діяльність у складних, напружених та екстремальних ситуаціях. К.: Національна академія оборони України, 2004. 210 с.
 • Психологія екстремальної діяльності [Текст] : навч. посіб. / І. І. Приходько, О. С. Колесніченко, О. В. Тімченко та ін. / ред. проф. І. І. Приходька. Х. : НА НГУ, 2016. 571 с.
 • Сапольски Р. Почему у зебр не бывает инфаркта. Психология стресса. СПб.: Питер, 2020. 480 с.
 • Смирнов Б. А., Долгополова Е. В. Психология деятельности в экстремальных ситуациях. Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2007. 276 с.

 Допоміжна література:

 • Кордунова Н. О. Психологічний супровід в кризових ситуаціх та екстремальних умовах: методичні рекомендації до практичних та лабораторних занять. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2019. 60 с.
 • Луппо С.Є. Психологія екстремальних та кризових ситуацій: навч. посіб. К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ – друк», 2010. 96 с.
 • СельеГ. Стресс без дистресса. М.: Прогресс, 1979. 124 с.
 • ЧерепановаЕ.М. Психологический стресс. М.: Академия, 1997. 96 с.
 • Василюк Ф.Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций). М.: Изд-во МГУ, 1984. 200 с.