Психологічна освіта в Університеті Ушинського

Facebook Instagram Youtube   

Робоча програма навчальної дисципліни

ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІМІДЖМЕЙКІНГУ ТА ПІАРУ

 ОПП: Психологія

Спеціальність: 053 Психологія

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Рік навчання:

Мова навчання: українська

Факультет: соціально-гуманітарний

Одеса – 2021

Розробник: кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики практичної психології Л.М. Цибух

 

 • Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, ОПП, спеціальність, рівень вищої освіти

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  ЕСТS - 4

Галузь знань:

05 Соціальні та поведінкові науки

Статус дисципліни:

Вибіркова

Мова навчання: українська

Модулів -2

Освітньо-професійна програма:

Психологія

Рік навчання:

   

Змістових модулів - 3

Семестр

 

 

Спеціальність:

053 Психологія

Лекції

18 год.

 

Загальна кількість годин - 120

Практичні, семінарські

22 год.

 

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента -

Рівень вищої освіти:

перший (бакалаврський)

Самостійна робота

80 год.

 

Вид контролю

залік

 

Примітка:

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

 • для денної форми навчання – 33% / 67%.

 

2.Пояснювальна записка

 

Мета навчальної дисципліни: ознайомити студентів із базовими принципами та технологіями зв’язків з громадськістю; сформувати систему знань про основні методи та прийоми формування іміджу; надати можливість майбутнім фахівцям використовувати методи управління громадською думкою.

 

Передумови для вивчення дисципліни: для вивчення навчальної дисципліни «Психологічні технології іміджмейкінгу та піару» студенти мають опанувати знання з таких навчальних дисциплін, як: «Загальна психологія», «Основи психологічного консультування», «Психологія управління та бізнесу».

Очікувані результати навчання: унаслідок вивчення навчальної дисципліни студенти мають

Знати:

 • базові принципи та технології галузевих зв’язків у сфері PR;
 • специфіку підготовки PR-кампаній по роботі з іміджом;
 • особливості розробки іміджу персони.

Уміти:

 • визначати мету та прийоми розробки РR-ідеї;
 • користуватися технологічними прийомами комунікаційного креативу для реалізації конкретних завдань у галузі зв’язків із громадськістю;
 • розробляти ефективний імідж.

й опанувати такі компетентності:

Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі психології або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів психологічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК-6.Здатність генерувати нові ідеї.

ЗК-7.Здатність розробляти та управляти проектами.

ЗК-8.Навички міжособистісної взаємодії та здатність працювати в команді.

 

Фахові компетентності спеціальності (СК)

СК-1. Здатність застосовувати знання про сучасні досягнення психології в професійній діяльності.

СК-10. Здатність визначати межі власної компетенції та можливості взаємодії зі спеціалістами суміжних професій.

Міждисциплінарні зв’язки: «Соціальні та політичні конфлікти», «Психологія організацій», «Історія та теорія ПР».

3. Критерії оцінювання

Критерії оцінювання за різними видами роботи

Вид роботи

Бали

Критерії

 

Практичні заняття

0 балів

Студент не володіє навчальним

 матеріалом.

 

1 бал

Під час відповіді студент допускає суттєві помилки; розкриття психологічних явищ потребує значної доробки; може застосовувати психологічні закони у практичних конкретних ситуаціях.

 

2 бали

Студент здатний диференціювати, інтегрувати знання, з упевненістю користується знаннями психологічних явищ.

 

Контрольна модульна робота

0 балів

Відповіді на запитання неправильні.

1 бал

Відповіді на запитання загалом правильні, проте наявні помилки у визначеннях.

2 бали

Відповіді на запитання правильні, повні, обґрунтовані, логічно побудовані.

 

Критерії оцінювання за всіма видами контролю

Сума балів

Критерії оцінки

Відмінно

(90 – 100 А)

Студент вільно володіє матеріалом, знає: базові принципи та технології галузевих зв’язків у сфері  PR; методологічні засади  (основні поняття, тлумачення термінів тощо) сфери галузевих зв’язків; специфіку підготовки PR-кампанії створення іміджу; особливості розробки іміджу персони.

Усні відповіді відрізняються впевненістю, повнотою, логікою та аргументованістю.

Здатний: до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; працювати в команді, налагоджувати міжособистісні взаємодії, мотивувати людей та рухатися до спільної мети при вирішенні професійних завдань, бути критичним та самокритичним; управляти внутрішнім і зовнішнім іміджем організації, враховуючи соціологічні дослідження та психологію споживачів.

Уміє: визначати мету та прийоми розробки РR-ідеї; користуватися технологічними прийомами  комунікаційного креативу для реалізації конкретних завдань у галузі  зв’язків із громадськістю; розробляти ефективний імідж.

Добре

(82-89 В)

Студент на достатньому рівні володіє матеріалом, знає: базові принципи та технології галузевих зв’язків у сфері  PR; методологічні засади  (основні поняття, тлумачення термінів тощо) сфери галузевих зв’язків; специфіку підготовки PR-кампанії створення іміджу; особливості розробки іміджу персони.

Усні відповіді відрізняються логікою та аргументованістю, хоча вони не завжди повні.

Здатний: до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; працювати в команді, налагоджувати міжособистісні взаємодії, мотивувати людей та рухатися до спільної мети при вирішенні професійних завдань, бути критичним та самокритичним; формувати напрямки комунікації зі створення, зміцнення, оновлення бренду або рекламного продукту; до розробки стратегічних концепцій рекламних та PR-проектів, керівництва проектною діяльністю, оцінки якості та ефективності проектів.

Уміє: визначати мету та прийоми розробки РR-ідеї; користуватися технологічними прийомами  комунікаційного креативу для реалізації конкретних завдань у галузі  зв’язків із громадськістю; розробляти ефективний імідж. Проте, потребує певної допомоги з боку викладача під час створення та розробки власних проектів. 

Добре

(74-81 С)

Студент володіє певним обсягом навчального матеріалу, має знання на достатньому рівні про: базові принципи та технології галузевих зв’язків у сфері  реклами  та  PR, може визначити та частково розкрити методологічні засади  (основні поняття, тлумачення термінів тощо) сфери галузевих зв’язків, специфіку підготовки PR-кампанії створення іміджу; особливості розробки іміджу персони.

Усні відповіді відрізняються невпевненістю, є загалом правильними, але не повними.

Здатний: працювати в команді, налагоджувати міжособистісні взаємодії, мотивувати людей та рухатися до спільної мети при вирішенні професійних завдань.

Уміє: за допомогою викладача визначати мету та прийоми розробки РR-ідеї; користуватися технологічними прийомами  комунікаційного креативу для реалізації конкретних завдань у галузі  зв’язків із громадськістю. З допомогою викладача справляється з труднощами розробки ефективного іміджу. 

Задовільно

(64-73 D)

Студент володіє певним обсягом навчального матеріалу. Має знання на недостатньому рівні про: методологічні засади  (основні поняття, тлумачення термінів тощо) сфери галузевих зв’язків; специфіку підготовки PR-кампанії створення іміджу; особливості розробки іміджу персони.

Усні відповіді відрізняються невпевненістю,  є загалом неправильними та неповними.

Здатний: працювати в команді, налагоджувати міжособистісні взаємодії.

Не виявляє творчості у вирішенні завдань із планування PR-кампаній та потребує допомоги з боку викладача, навіть  в нескладних ситуаціях розробки ефективного іміджу. Уміє: з допомогою викладача визначати мету та прийоми розробки РR-ідеї; користуватися технологічними прийомами  комунікаційного креативу для реалізації конкретних завдань у галузі  зв’язків із громадськістю. 

Задовільно

(60-63 Е)

Студент має епізодичні знання із методологічних засад  (основні поняття, тлумачення термінів тощо) сфери галузевих зв’язків; має значні прогалини знання щодо специфіку підготовки PR-кампанії створення іміджу; особливості розробки іміджу персони.

Усні відповіді неповні, неточні, неаргументовані, припускається значних помилок у визначеннях.

Завдання щодо визначення мети та розробки РR-ідеї викликають значні труднощі. Користуватися технологічними прийомами  комунікаційного креативу для реалізації конкретних завдань у галузі  зв’язків із громадськістю може лише за допомогою викладача; не вміє розробляти ефективний імідж. Йому притаманна відсутність бажання працювати в команді, налагоджувати міжособистісні взаємодії.

Незадовільно (35-59 FX)

Студент не володіє навчальним матеріалом, не має знань про базові принципи та технології галузевих зв’язків у сфері  реклами  та  PR, методологічні засади; не володіє інформацією стосовно концептуальних положень; не може вербалізувати навіть ті знання, які він отримав при ознайомленні з навчальним матеріалом. Виявляє апатію, або ж, навпаки, конфліктність під час роботи у групі.

Не вміє визначати мету та прийоми розробки РR-ідеї; користуватися технологічними прийомами  комунікаційного креативу для реалізації конкретних завдань у галузі  зв’язків із громадськістю; розробляти ефективний імідж.

4. Засоби діагностування результатів навчання

Контрольні модульні роботи, усне опитування, вирішення тестових завдань, розв’язання практичних  задач із планування ПР-кампаній у різних сферах життєдіяльності.

 

5. Програма навчальної дисципліни

Модуль 1. Сутність процесу паблік рілешнз

Змістовий модуль 1. Комунікація і вплив на громадськість

Тема 1. Історія виникнення паблік рілейшнз.

Першоджерела  паблік рілейшнз. Зародження основ паблік рілейшнз в Америці. Розвиток паблік рілейшнз в країнах Європи і Англії. Паблік рілейшнз в Україні.

Тема 2. Громадськість в сфері паблік рілейшнз.

Суспільство і суспільна думка. Типологія суспільних груп. Психографічний підхід до визначення особливостей людей. Визначення цільових суспільних груп.

Тема 3. Методи впливу на громадськість

Вплив на громадську думку. Моделі комунікацій, значущі для ПР. Вивчення суспільної думки. Фокус-групи. Фільтри недовіри. Стереотипне уявлення. Комунікативні характеристики.

Змістовий модуль 2. Управління процесом PR

Тема 4. Організація проведення ПР- кампаній

Визначення ПР - кампанії. Причини проведення ПР - кампаній. Класифікація ПР - кампаній. Організація проведення ПР - кампаній у бізнесі.

Тема 5. Етапи підготовки PR - кампанії

Підготовчий етап планування PR - кампаній. Аналіз ринкової ситуації і суспільної думки. Етап планування.

Тема 6. Проведення PR - кампанії

Реалізація PR – кампанії: організація спеціальних подій, різних PR - акцій; комунікація на основі цих подій; проведення контролю. Завершальний етап проведення PR – кампанії, написання звіту.

Модуль 2. Основи іміджмейкінгу

Змістовий модуль 3. Роль іміджу

Тема 7. Імідж. Створення іміджу

Природа іміджу. Властивості іміджу. Імідж компаній. Ознаки іміджу компанії: синтетичність, правдивість, пасивність, конкретність, спрощеність, невизначеність. ПР – реклама іміджу. Випадки перероблення іміджу.

Тема 8. Імідж у шоу-бізнесі

Роль іміджу у шоу-індустрії. Структурні елементи іміджу. Особливості створення іміджу у різних сферах шоу-індустрії. Створення іміджу лідерів телешоу та його вплив на рейтинги шоу-програми.

Тема 9. Імідж політика

Складові іміджу. Природа іміджу. Властивості іміджу. Імідж конкретної людини. Методи захисту репутації окремої особи.

5.1. Структура навчальної дисципліни

Назви змістовних

модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

усьо-го

л

п

с.р.

інд.

усьо-го

л

п

с.р.

інд.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Модуль 1 Сутність процесу паблік рілешнз

Змістовий модуль 1. Комунікація і вплив на громадськість

Тема 1. Історія виникнення паблік рілейшнз

9

2

2

5

           

Тема 2. Громадськість в сфері паблік рілейшнз

9

2

2

5

           

Тема 3. Методи впливу на громадськість

16

2

4

10

           

Змістовий модуль 2. Управління процесом PR

Тема 4. Організація проведення ПР- кампаній

14

2

2

10

           

Тема 5. Етапи підготовки PR – кампанії

14

2

2

10

           

Тема 6. Проведення PR - кампанії

14

2

2

10

           

Разом за модулем 1

76

12

14

50

 

 

 

 

 

 

Модуль 2. Основи іміджмейкінгу

Змістовий модуль 3.  Роль іміджу

Тема 7. Імідж. Створення іміджу

16

2

4

10

           

Тема 8. Імідж у шоу-бізнесі

14

2

2

10

           

Тема 9. Імідж політика

14

2

2

10

           

Разом за модулем 2

44

6

8

30

 

 

 

 

 

 

Усього:

120

18

22

80

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

5.2. Теми практичних занять

з/п

Тема заняття

Кількість

годин

денна

заочна

 

Модуль 1 Сутність процесу паблік рілешнз

14

 

1

Тема 1. Історія виникнення паблік рілейшнз

1.1.Зародження основ паблік рілейшнз в Америці.

1.2. Розвиток паблік рілейшнз в країнах Європи і Англії.

2

 

2

Тема 2. Громадськість в сфері паблік рілейшнз

2.1.Суспільство і суспільна думка.

2.2.Типологія суспільних груп.

2

 

3

Тема 3. Методи впливу на громадськість

3.1.Вивчення суспільної думки.

3.2.Фокус-групи.

4

 

4

Тема 4. Організація проведення ПР- кампаній

4.1.Причини проведення ПР - кампаній.

4.2.Класифікація ПР - кампаній.

2

 

5

Тема 5.Етапи підготовки PR – кампанії

5.1.Підготовчий етап планування PR - кампаній.

5.2.Етап планування.

2

 

6

Тема 3. Проведення PR – кампанії

6.1.Реалізація PR – кампанії.

6.2.Завершальний етап проведення PR – кампанії, написання звіту.

2

 
 

Модуль 2. Основи іміджмейкінгу

8

 

7

Тема 7. Імідж. Створення іміджу

7.1.Природа іміджу.

7.2.Властивості іміджу.

4

 

8

Тема 8. Імідж у шоу-бізнесі

8.1.Роль іміджу у шоу-індустрії. Особливості 8.2.створення іміджу у різних сферах шоу-індустрії.

2

 

9

Тема 9.Імідж політика

9.1.Властивості іміджу.

9.2.Імідж конкретної людини.

2

 
 

Усього:

22

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Самостійна робота

з/п

Назва теми

Кількість годин

Форма контролю

денна

заочна

 
 

Модуль 1 Сутність процесу паблік рілешнз

50

 

Усне опитування, КМР

1

Тема 1. Історія виникнення паблік рілейшнз

5

 

2

Тема 2. Громадськість в сфері паблік рілейшнз

5

 

3

Тема 3. Методи впливу на громадськість

10

 

4

Тема 4. Організація проведення ПР- кампаній

10

   

5

Етапи підготовки PR – кампанії

10

   

6

Проведення PR – кампанії

10

   
 

Модуль 2. Основи іміджмейкінгу

30

 

Усне опитування, КМР

7

Тема 7. Імідж. Створення іміджу

10

 

8

Імідж у шоу-бізнесі

10

 

9

Імідж політика

10

 

 

Усього:

80

 

 

6. Методи навчання

Лекції із застосуванням презентацій, лекції-діалоги, дискусії,  кейс-стаді, метод проектів.

7. Форми поточного і підсумкового контролю

Розподіл балів, які отримують студенти за результатами поточного і підсумкового контролю

 

Поточний контроль (практичні (семінарські, лабораторні) заняття, самостійна робота, контрольні модульні роботи навчально-дослідні завдання тощо)

Сума

Модулі

Бали

Разом

0–100

Модуль 1. Сутність процесу паблік рілешнз

Тема 1.

10

60

Тема 2.

10

Тема 3.

10

Тема 4.

10

Тема 5.

10

Тема 6.

10

 

Модуль 2.  Основи іміджмейкінгу

Тема 7.

20

40

Тема 8.

10

Тема 9.

10

Таблиця відповідності шкал оцінювання

навчальних досягнень здобувачів вищої освіти

Показник успішності

(у балах)

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за національною шкалою

екзамен

залік

90–100

A (відмінно)

відмінно

зараховано

82–89

B (дуже добре)

добре

74–81

C (добре)

64–73

D (задовільно)

задовільно

60–63

E (достатньо)

35–59

FX (незадовільно

з можливістю повторного складання семестрового контролю)

незадовільно

(з можливістю повторного складання)

не зараховано (з можливістю повторного складання)

0–34

F (незадовільно

з обов’язковим повторним вивченням дисципліни)

незадовільно

(з обов’язковим повторним вивченням дисципліни)

не зараховано (з обов’язковим повторним вивченням дисципліни)

 

8. Методичне забезпечення

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій; завдання до самостійної роботи; тести для самоконтролю.

 

9. Забезпечення навчання осіб з особливими освітніми потребами

Метою інклюзивного навчання в Університеті Ушинського є забезпечення рівного доступу до якісної освіти особам з особливими освітніми потребами шляхом організації їхнього навчання на основі застосування особистісно-орієнтованих методів навчання з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей.

 

10. Рекомендовані джерела інформації

 

Основна література

 • Беляева М.А., Самкова В.А. Азы имиджелогии. Имидж личности, организации, территории. – Москва: Кабинетный учёный, 2017. 228 с.
 • Рева В.Е. Управление репутацией: учеб. пособие. – Москва: ИТК «Дашков и К», 2018 . 136 с. 
 • Панасюк А.Ю. Формирование имиджа: стратегия, психотехнологии, психотехники. Москва: Изд-во ОМЕГА-Л, 2007 360с.
 • Ромат Є. В. Зв'язки з громадськістю (базовий курс): навчальний посібник – Київ: Київський національний торговельно-економічний університет, 2016. 284 с.

Допоміжна

 • Балабанова Л.В., Савельєва К.В. Паблік рілейшнз [Текст]: навч. посібник реком. МОНУ. - Київ: «Професіонал», 2008. 528 с.
 • Вежель Л. М. Основи зв'язків із громадськістю навчальний посібник - Київ: ВПЦ «Київський університет», 2011. 123с.
 • Катлип С., Сентер А., Брум Г. Паблик рилейшнз: Теория и практика. Москва: Изд-во Вильямс, 2015. 624 с.
 • Кузнецов, П.А. Public Relations. Связи с общественностью для бизнеса: практические приемы и технологии. – Москва: ИТК "Дашков и К", 2019. 295 с.
 • Пономарев, Н.Ф. Коммуникационный менеджмент власти: институциональные теории и дискурсивные практики – Москва: ФЛИНТА, 2016. 125 с.

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті