Психологічна освіта в Університеті Ушинського

Facebook Instagram Youtube   

Робоча програма навчальної дисципліни

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я

ОПП: Психологія

Спеціальність: 053 Психологія

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Рік навчання: 3

Мова навчання: українська

Факультет соціально-гуманітарний

Одеса – 2021

Розробник: кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики практичної психології І. В. Мельничук

 

 

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, ОПП, спеціальність, рівень вищої освіти

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 3

Галузь знань

05Соціальні та поведінкові науки/ Юридична психологія з методикою проведення психологічної експертизи в різних галузях психології

Статус дисципліни:

Обов’язкова

Освітньо-професійні програми:

Психологія

Мова навчання: українська

Модулів – 2

Рік навчання:

Змістових модулів – 5

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання есе, інтерпретації, реферати, сценарії

Спеціальності:

053 Психологія

Семестр:

Загальна кількість годин – 90

6

6

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 6

Рівень вищої освіти:

перший (бакалаврський)

18 год.

8 год.

Практичні, семінарські

22 год.

20 год.

Самостійна робота

46 год.

62 год.

Індивідуальні завдання:   

6 год.

8 год.

Вид контролю: КМР, екзамен

             

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

  • для денної форми навчання –49% /51%

для заочної форми навчання – 31 % / 69%

2.Пояснювальна записка

 

Мета навчальної дисципліни: сформувати у студентів систему спеціальних знань у галузі сучасної юридичної психології, зі змістом дослідницької та практичної діяльності юридичних психологів у відповідності до вимог, ознайомлення з предметом, об’єктом, базовими категоріями, методологією юридичної психології, завданнями, принципами, формами й методами соціально – психологічного впливу на правову свідомість особистості, психологічними особливостями діяльності правознавця, правових взаємовідносин з людьми, поглибленого розуміння мотивів їх вчинків і поведінки, правового пізнання об'єктивної дійсності, оцінювання її та використання результатів в практичній юридичній діяльності;

Передумови для вивчення дисципліни: паралельно з вивченням навчальної дисципліни «Юридична психологія з методикою проведення психологічної експертизи в різних галузях психології» студенти мають вивчати такі навчальні дисципліни, як «Психологія управління», «Психологія праці», «Політична психологія».

Очікувані результати навчання: Унаслідок вивчення навчальної дисципліни студенти мають

Знати:

теоретичні  основи юридичної психології та її професійної діяльності;

нормативно-правові документи діяльності психолога в юриспруденції;

особливості психологічного супроводу діяльності фахівців вказаної професійної  групи;

формування умінь та навичок у студентів-бакалаврів  підбирати методи, засоби, форми при вивченні цієї дисципліни,

Уміти:

застосовувати знання психології правопорушної поведінки та діяльності;

організовувати психологічну допомогу дезадаптованим дітям та підліткам у спеціалізованих закладах;

виявляти психологічні особливості діяльності пенітенціарної системи;

аналізувати специфіку проведення експертизи  в клініці;

виявляти причини виникнення” ситуації безпритульності”;

й опанувати такі компетентності:

Загальні компетентності:

ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК-2. Здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях професійної діяльності.

ЗК-3. Знання та розуміння предметної області та специфіки професійної діяльності психолога.

Фахові компетентності спеціальності (ФК)

ФК-1. Вміння самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел

ФК-7. Здатність застосовувати знання щодо ключових положень розвитку людини в нормі та патології.

ФК-8. Уміння добирати та застосовувати профілактичні та корекційні програми у відповідності до віку, проблеми та індивідуальних особливостей

ФК-10. Здатність визначати межі власної компетенції та можливості взаємодії зі спеціалістами суміжних професій.

ФК-13. Здатність розпізнавати невербальну інформацію та головну репрезентативну систему партнера по спілкуванню.

Міждисциплінарні зв’язки: «Загальна психологія», «Клінічна психологія»,  «Вікова психологія», «Психодіагностика».

3. Критерії оцінювання

Вид роботи

бали

Критерії

Практичні заняття

0 балів

Студент не бере участі в практичному занятті, є лише спостерігачем.

1 бал

Студент бере активну участь у практичному занятті. Висловлює власні міркування, наводить доцільні приклади.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання

0 балів

Завдання не виконано.

1 бал

Завдання виконано формально, стандартними книжковими фразами, без власних роздумів.

2 бали

Завдання виконано з творчим підходом, містить нешаблонні фрази, розгорнуте, цікаве, відрізняється власними роздумами, висновками.

Контрольна модульна робота

0 балів

Відповіді на запитання неправильні.

1 бал

Відповіді на запитання загалом правильні, проте наявні помилки у визначеннях.

2 бали

Відповіді на запитання правильні, повні, обґрунтовані, логічно побудовані.

Критерії оцінювання за різними видами роботи

Критерії оцінювання підсумкового контролю (екзамен)

бали

Критерії

0 балів

Відповіді на запитання відсутні.

1-5 балів

Відповіді на запитання неповні, невпевнені. Відсутні приклади практичного використання.

6-10 балів

Студент не вміє логічно думати, робити власні висновки. Відповіді на запитання формальні, книжкові. Не наведено прикладів практичного використання юридичної психології з методикою проведення психологічної експертизи в різних галузях психології

11-15 балів

Відповіді на запитання загалом правильні, проте наявні помилки у визначеннях. Студент намагається робити власні висновки, наводить приклади практичного використання юридичної психології з методикою проведення психологічної експертизи в різних галузях психології

16-20 балів

Студент уміє розмірковувати, робити власні висновки. Відповіді на запитання  повні, обґрунтовані, логічно побудовані, з прикладами практичного використання.

Сума балів

Критерії оцінки

Відмінно

(90 – 100 А)

Студент вільно володіє навчальним матеріалом і науково-понятійним апаратом психології як науки на підставі вивченої основної та додаткової літератури, аргументовано висловлює свої думки, виявляє творчий підхід до виконання індивідуальних та колективних завдань під час самостійної роботи. Усні відповіді відрізняються впевненістю, повнотою, логікою та аргументованістю. Володіє культурою психологічних досліджень. Має міцні знання про: концептуальні засади психології школи, систему педагогічних наук, зв’язки з іншими науками, основні педагогічні погляди видатних психологів в історії класичної і вітчизняноїпсихології; основні принципи, методи і форми організації навчальної роботи контролю, оцінювання навчальної діяльності учнів; сутність, принципи, форми, методи організації різних напрямів виховання та самовиховання в навчальній та позанавчальній діяльності. Здатний: оперувати базовими психологічними знаннями; виявляти креативність у вирішенні освітно-виховних ситуацій, адаптуватися й діяти в нових ситуаціях; аргументувати, переконувати і відстоювати свою позицію засобами вербального і невербального спілкування. Уміє: працювати в команді, демонструючи навички міжособистісної взаємодії, користуватися технічним обладнанням у викладанні навчального матеріалу і проведенні виховних заходів; здійснювати самостійний пошук необхідної інформації, зокрема й електронної, аналізувати й передавати її; обирати методи навчання і виховання, які адекватні психологічної ситуації; аналізувати навчально-виховні ситуації.

Добре

(82-89 В)

Студент володіє навчальним матеріалом і основними науково-понятійними категоріями педагогіки як науки на підставі вивченої основної та додаткової літератури, висловлює свої думки, виявляє творчий підхід до виконання індивідуальних та колективних завдань під час самостійної роботи. Усні відповіді відрізняються логікою та аргументованістю, хоча вони не завжди повні. Володіє культурою психологічних досліджень. Має знання про систему психологічних  наук, зв’язки з іншими науками, основні психологічні погляди видатних педагогів в історії класичної і вітчизняноїпсихології; основні принципи, методи і форми організації навчальної роботи контролю, оцінювання навчальної діяльності учнів; сутність, принципи, форми, методи організації різних напрямів виховання та самовиховання в навчальній та позакласній діяльності. Здатний: оперувати базовими психологічних знаннями; виявляти творчість у вирішенні освітньо-виховних ситуацій, проте потребує певної допомоги з боку викладача в нестандартних ситуаціях; відстоювати свою позицію засобами вербального і невербального спілкування. Уміє: працювати в команді, демонструючи навички міжособистісної взаємодії; користуватися технічним обладнанням у викладанні навчального матеріалу і проведенні виховних заходів; здійснювати самостійний пошук необхідної інформації, зокрема й електронної, аналізувати й передавати її; обирати методи навчання і виховання, які адекватні психологічній ситуації; аналізувати освітньо-виховні ситуації.

Добре

(74-81 С)

Студент володіє певним обсягом навчального матеріалу, здатний його аналізувати, але не має достатніх знань та вмінь для формулювання висновків, допускає несуттєві неточності. Усні відповіді відрізняються невпевненістю, є загалом правильними, але не повними. Під час психологічного дослідження виявляє неточності, припускається незначних помилок в його аналізі. Має на достатньому рівні знання про систему психологічних наук, зв’язки з іншими науками, основні педагогічні погляди видатних педагогів в історії класичної і вітчизняної психології; основні принципи, методи і форми організації навчальної роботи контролю, оцінювання навчальної діяльності учнів; сутність, принципи, форми, методи організації різних напрямів виховання та самовиховання в навчальній та позакласній діяльності. Не завжди виявляє творчість у вирішенні освітньо-виховних ситуацій, губиться в нестандартних ситуаціях. Уміє працювати в команді, проте подекуди виявляє схильність до прийняття позиції інших студентів; користуватися технічним обладнанням у викладанні навчального матеріалу і проведенні виховних заходів; здійснювати самостійний пошук необхідної інформації, зокрема й електронної, і передавати, проте ускладнюється в її аналізі; подекуди недоцільно обирає методи навчання і виховання відповідно до педагогічної ситуації; викликає труднощі аналіз освітньо-виховних ситуацій, що виникають.

Задовільно

(64-73 D)

Студент володіє навчальним матеріалом на репродуктивному рівні або володіє частиною навчального матеріалу, уміє використовувати знання в стандартних ситуаціях. Має на задовільному рівні знання про систему психологічних наук, зв’язки з іншими науками, основні педагогічні погляди видатних педагогів в історії класичної і вітчизняноїпсихології; припускається помилок і визначенні основних принципів, методів і форм організації навчальної роботи, контролю й оцінювання навчальної діяльності учнів; має прогалини у знаннях щодо сутності, принципів, форм, методів організації різних напрямів виховання та самовиховання в навчальній та позакласній діяльності. Усні відповіді неповні,  вирізняються неточністю, неаргументовані, припускається помилок у визначеннях. Не виявляє творчості у вирішенні освітньо-виховних ситуацій, нестандартні ситуації викликають значні труднощі; здебільшого не має власної позиції. Не вміє працювати в команді, подекуди виявляє агресивність під час вирішення спірних питань. Частково демонструє вміння користуватися технічним обладнанням у викладанні навчального матеріалу і проведенні виховних заходів; недоцільно обирає методи навчання і виховання відповідно до психологічної ситуації; аналіз освітньо-виховних ситуацій, що виникають, викликає значні труднощі.

Задовільно

(60-63 Е)

Студент має епізодичні знання про систему психологічних наук, зв’язки з іншими науками, основні педагогічні погляди видатних педагогів в історії класичної і вітчизняної педагогіки; припускається суттєвих помилок у визначенні основних принципів, методів і форм організації навчальної роботи, контролю й оцінювання навчальної діяльності учнів; мають прогалини знання щодо сутності, принципів, форм, методів організації різних напрямів виховання та самовиховання в навчальній та позакласній діяльності. Усні відповіді неповні, неточні, неаргументовані, припускається значних помилок у визначеннях. Пасивний у вирішенні освітньо-виховних ситуацій, нестандартні ситуації викликають значні труднощі; здебільшого не має власної позиції. Не вміє працювати в команді, поводиться агресивно відносно інших студентів під час виконання групових завдань. вміння користуватися технічним обладнанням у викладанні навчального матеріалу і проведенні виховних заходів виявляє епізодично; не вміє здійснювати самостійний пошук необхідної інформації, зокрема й електронної, її передання здійснюється не на належному рівні, а її аналіз викликає значні труднощі; недоцільно обирає методи навчання і виховання відповідно до  психологічної ситуації; аналіз освітньо-виховних ситуацій, що виникають, викликає значні труднощі.

Незадовільно (35-59 FX)

Студент не володіє навчальним матеріалом, не має знань про систему  психологічних наук, зв’язки з іншими науками, основні педагогічні погляди видатних педагогів в історії класичної і вітчизняної педагогіки; не може визначити основні принципи, методи і форми організації навчальної роботи, контролю й оцінювання навчальної діяльності учнів; відсутні знання щодо сутності, принципів, форм, методів організації різних напрямів виховання та самовиховання в навчальній та позакласній діяльності. Виявляє конфліктність під час роботи в команді. Не вміє вирішувати нестандартні освітньо-виховні ситуації; не має власної позиції. Відсутні навички пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел. Не вміє правильно обирати методи навчання і виховання відповідно до педагогічної ситуації.

Критерії оцінювання за всіма видами контролю

4. Засоби діагностування результатів навчання

Контрольні модульні роботи, усне опитування, індивідуальні навчально-дослідні завдання (есе, реферати, презентації, рецензії, сценарії), екзамен.

5. Програма навчальної дисципліни

Змістовний модуль 1. Психологія правопорушної поведінки та діяльності

Тема 1.  Вступ до юридичної психології

Юридична психологія як самостійна наука. Історія розвитку юридичної психології.  Методологічні основи юридичної психологіїМетоди юридичної психології.  Нетрадиційні  психологічні методи розкриття  та розслідування   злочину. Взаємозв’язок з іншими науками.

Тема 2.  Психологія особистості злочинця,  злочинної групи

Поняття особистості злочинця і типологія злочинців
Соціально-демографічна характеристика  особливостей злочинця. Психологія неповнолітніх злочинців.  Психологічні особливості профілактики злочинства неповнолітніх. Психологія організованої злочинності.  Причини і умови формування злочинної групи. Структура злочинної організації.

Змістовний модуль 2. Психологічні особливості суб’єктів злочинності

Тема 3. Психологічний аналіз злочину

Психологічні умови, засоби, причини злочинної поведінки Змістовний модуль 3. Психологічні засади розслідувань злочинів

Тема 4.  Загальна характеристика психологічних особливостей  слідчої діяльності

Психологія огляду місця події. Психологія обшуку і виїмки. Психологія впізнання. Психологія очної ставки. Психологія слідчого експерименту. Психологія перевірки показів на місці.

 Судова-психологічна експертиза (мета, завдання та ін.). Психологія діагностики неправди та приховуваних обставин.

Тема 5. Роль психологічного консультанта  при проведенні  судово-психологічної експертизи та інших комплексних експертиз, а також у якості спеціаліста та   експерта

Використання психолога-консультанта  у попередньому слідству. Судова-психологічна експертиза  в кримінальному процесі Судово-психологічна експертиза потерпілих по ділу щодо сексуальних злочин. Посмертна судово-психологічна експертиза. Позаекспертні  форми використання фахівних  пізнань психолога в кримінальному судочинстві.

Змістовний модуль 4. Психологія учасників розслідування та судового розгляду

Тема 6. Психологія судової діяльності (за кримінальними справами)

Психологічні особливості судової діяльності (при розгляді кримінальних справ).

Психологія судді. Психологія судових суперечок та винесення вироку.

Змістовний модуль 5. Психологічні особливості діяльності пенітенціарної системи

Тема 7.  Пенітенціарна психологія. Психологічні основи ресоціалізації засуджених

Предмет та завдання виправної психології.
Психологія засудженного. Завдання і умови ресоціалізації . Психологічні аспекти організації життєдіяльності  засуджених. Методи вивчення особистості засудженого і психологічного впливу на нього в процесі перевиховання.

5.1. Структура навчальної дисципліни

Назви змістовних

модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

інд.

с.р.

л

п

інд.

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Змістовний модуль 1.

Психологія правопорушної поведінки та діяльності

Тема 1. Вступ до юридичної психології

12

2

4

   2

4

16

2

2

2

10

Тема 2. Психологія особистості злочинця,  злочинної групи

14

4

6

 

4

14

2

 

2

8

Разом за змістовним модулем 1

26

6

10

2

8

30

4

2

4

18

Змістовний модуль 2.

Психологічні особливості суб’єктів злочинності

Тема 3. Психологічний аналіз злочину

14

2

6

4

4

      10

     

8

Разом за змістовним модулем 2

14

2

6

4

4

10

     

8

Змістовний модуль 3.

Психологічні засади розслідувань злочинів

Тема 4. Загальна характеристика психологічних особливостей  слідчої діяльності

12

2

4

2

4

14

 

2

2

8

Тема 5. Роль психологічного консультанта  при проведенні  судово-психологічної експертизи та інших комплексних експертиз, а також у якості спеціаліста та   експерта

10

2

2

 

6

12

2

   

8

Разом за змістовним модулем 3

22

4

6

2

10

26

2

2

2

16

Змістовний модуль 4.

Психологія учасників розслідування та судового розгляду

Тема 6. Психологія судової діяльності (за кримінальними справами)

12

2

2

 

8

10

     

6

Разом за змістовним модулем 4

12

2

2

 

8

10

     

6

Змістовний модуль 5.

Психологічні особливості діяльності пенітенціарної системи

Тема7. Пенітенціарна психологія. Психологічні основи ресоціалізації засуджених

16

4

2

 

8

14

2

 

2

6

Разом за змістовним модулем 5

16

4

2

 

8

14

2

 

2

6

Усього годин

90

18

26

6

40

90

8

20

8

54

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

5.2. Теми практичних занять

з/п

Тема заняття

Кількість годин

денна форма навчання

заочна форма навчання

 

Модуль 1. Психологія правопорушної поведінки та діяльності

6

2

1.

2.

3.

4.

Юридична психологія як самостійна наука.

Історія розвитку юридичної психології. 

Методологічні основи юридичної психології. . Конституція України , законодавства України про вищу освіту. Предмет, завдання та структура юридичної психології.

Методи юридичної психології. 

з/п

Модуль 2. Психологічні особливості суб’єктів злочинності

Кількість годин

денна форма навчання

заочна форма навчання

1.

2.

3.

 

6

4

Міні-доповіді на запропоновані питання: Дайте  характеристику особистості злочинця.

Проаналізувати   структурні компоненти.

Простежити  основні наукові підходи.

Детально проаналізувати  систему   всіх компонентів.

Ділова гра: " Психологічні особливості профілактики злочинства неповнолітніх " (з використанням інформаційної психотерапії).

Тестування: виконання психодіагностичних тестів

   

1.

Психологічний аналіз злочину

4

4

Міні-доповоді з питань:

Психологічні умови, засоби, причини злочинної поведінки. Психологічна структура  злочинного діяння. Результати  злочинного діяння і її психологічні наслідки.

Самопрезентація: за допомогою довідникової літератури визначити поняття «злочинного діяння»; підібрати основні програми злочинного діяння, а також навести основні засоби роботи.

1.

2.

Модуль3.Психологічні засади розслідувань злочинів

Загальна характеристика психологічних особливостей  слідчої діяльності

4

4

 На підставі аналізу спеціальної літератури, життєвих ситуацій узагальнити основні  компоненти психології огляду місця події,  психології обшуку і виїмки, психології впізнання. психології очної ставки.

Диспут «Психологія діагностики неправди та приховуваних обставин. Психологія викриття маскувань,  хибного алібі та інше ».

1.

2.

3.

Модуль 4. Психологія учасників розслідування та судового розгляду

Роль психологічного консультанта  при проведенні  судово-психологічної експертизи та інших комплексних експертиз, а також у якості спеціаліста та   експерта

Міні-доповоді з питань: використання психолога-консультанта  у попередньому слідству. Судова-психологічна експертиза  в кримінальному процесі. Судово-психологічна експертиза  в цивільному та адміністративному процесі. Судово-психологічна експертиза емоційніх станів.  Судово-психологічна експертиза потерпілих по ділу щодо сексуальних злочин. Посмертна судово-психологічна експертиза( на основі статей  Ахтирська Н.М. Судово-психологічна експертиза та використання її висновків у кримінальному судочинстві // Вісник Верховного Суду України. – 2006. – № 8.

4

4

Самопрезентація: за допомогою довідникової літератури визначити поняття «Судова-психологічна експертиза  в кримінальному процесі»; (  Зимарин В., Попов И. Проведение психологической экспертизы // Советская юстиция. – 1974. – № 5.

4.

5.

Психологія судової діяльності (за кримінальними справами)

2

 

Звіт та обговорення результатів індивідуального науково-дослідного завдання (творчої роботи, програм тренінгових занять) з питань теми

психологічні особливості судового допиту та психологічні основи полеміки в судовом процесі

психологія судді.

 психологія судових суперечок та винесення вироку

1.

2.

3.

Модуль 5. Психологічні особливості діяльності пенітенціарної системи

Пенітенціарна психологія. Психологічні основи ресоціалізації засуджених

Тьюторіал: відпрацювання прийомів «розумної поведінки»; застосування методів саморегуляції (релаксація, аутогенне тренування).

 Диспут «Психологічні аспекти організації життєдіяльності  засуджених»

4

4

8

всього

26

20


5.3. САМОСТІЙНА РОБОТА

№ з/п

Назва теми

(питання до самопідготовки)

Кількість годин

Форма контролю

     

денна форма навчання

заочна

форма навчання

       

1

Модуль 1. Психологія правопорушної поведінки та діяльності

Вступ до юридичної психології

8

10

       
 

1.1.         Дати характеристику методологічних особливостей юридичної психології як самостійної науки

4

5

Усне

опитування, КМР,

КМР,

екзамен

     
 

1.2.        Скласти таблицю щодо предмета, завдання та структури юридичної психології за різними авторами

4

5

     

2

Психологія особистості злочинця,  злочинної групи

4

10

     
 

2.1. Скласти таблицю структурних  компонентів юридичної психології

2

5

     
 

2.2. Порівняти основні наукові підходи щодо вивчення психології злочинця та злочинної групи

2

5

     

3

Модуль 2. Психологічні особливості суб’єктів злочинності

Психологічний аналіз злочину

4

10

       
 

3.1. Дати характеристику соціо- та психолого-орієнтовним  моделям  злочину

2

5

Усне

опитування, КМР,

КМР,

екзамен

     
 

3.2. Порівняти основні  психологічні структурні  компоненти  злочинного діяння

2

5

     

4

Загальна характеристика психологічних особливостей  слідчої діяльності

8

10

     
 

4.1. Дати характеристику психологічних відмінностей  між обшуком   та вилученням (зробити таблицю)

4

5

     
 

4.2. Проаналізувати психологічні особливості очної ставки

4

5

     

5

Роль психологічного консультанта  при проведенні  судово-психологічної експертизи та інших комплексних експертиз, а також у якості спеціаліста та   експерта

4

10

     
 

Модуль3.Психологічні засади розслідувань злочинів

5.1.Скласти таблицю   особливостей  судово-психологічної експертизи та інших комплексних експертиз

2

5

Усне

опитування, КМР,

КМР,

екзамен

     
 

5.2. Назвіть основні психологічні аспекти судово-психологічної експертизи

2

5

     

6

 Модуль 4. Психологія учасників розслідування та судового розгляду

сихологія судової діяльності (за кримінальними справами)

4

8

Усне

опитування, КМР,

КМР,

екзамен

     
 

6.1. Скласти таблицю - характеристику етапам судового розгляду (за кримінальними справами)

4

3

     
 

6.2. Розробити схему психологічних особливостей  полеміки у суді

4

5

     

7

Модуль 5. Психологічні особливості діяльності пенітенціарної системи

Пенітенціарна психологія. Психологічні основи ресоціалізації засуджених

6

4

Усне

опитування, КМР,

КМР,

екзамен

     
 

7.1. Скласти таблицю – характеристику основних психологічних особливостей щодо  компонентів  пенітенціарної  психології

4

2

       
 

7.2. Розробити алгоритм етапів  ресоціалізації засуджених

4

2

     
 

Разом

46

62

       

5.4. Індивідуальні навчально-дослідні завдання (ІНДЗ)

з/п

Завдання

Кількість годин

Денна

Заочна

 

Модуль 1. Психологія правопорушної поведінки та діяльності

2

2

1

Порівняти основні наукові підходи щодо вивчення психології злочинця та злочинної групи

2

2

 

Модуль 2. Психологічні особливості суб’єктів злочинності

2

2

1

Есе «Психологічні особливості очної ставки »

2

2

 

Модуль 3. Психологічні засади розслідувань злочинів

2

2

1

Реферат Основні психологічні аспекти судово-психологічної експертизи

1

1

2

Реферат Використання психолога-консультанта  у попередньому слідству

1

1

 

Разом

6

6

6. Методи навчання

Лекції із застосуванням презентацій, лекції-діалоги, дебати, дискусії,  круглі столи, рольові і ділові ігри, кейс-стаді, вправи.

7. Форми поточного і підсумкового контролю