Психологічна освіта в Університеті Ушинського

Facebook Instagram Youtube   

Робоча програма навчальної дисципліни

ГЕНДЕРНА ПСИХОЛОГІЯ

ОПП: Психологія

Спеціальність: 053 «Психологія»

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Рік навчання: 2

Мова навчання: українська

Факультет: соціально-гуманітарний

Одеса - 2021

Розробник: кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики практичної психології І.Д. Поспелова

 • Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, ОПП, спеціальність, рівень вищої освіти

Характеристика навчальної дисципліни за формами навчання

 

денна

заочна

 

Кількість кредитів  

ЕСТS - 6

Галузь знань:

05 «Соціальні та поведінкові науки »

Статус дисципліни:

Вибіркова

 

Мова навчання:

українська

 

Рік

навчання:

 

Модулів -3

Освітньо-професійна

програма

Спеціальність:

Психологія

2-й

2-й

 

Змістових модулів - 3

Семестр:

 

9-й,

9-й

 

Індивідуальне науково-дослідне завдання: реферати, добірка діагностичних методик для соціально-психологічного гендерного дослідження

Лекції

 

20 год.

10 год.

 

Практичні заняття

 

10 год.

6 год.

 

Лабораторні заняття

 

10

-

 

Загальна кількість годин -180

 

Самостійна робота

 

90 год.

114 год.

 

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи - 6

Рівень вищої освіти:

перший (бакалаврський)

Індивідуальні завдання:

 

50 год.

50 год.

 

Вид контролю

 

МКР

МКР

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 41,7 % / 58,3 %

для заочної форми навчання – 10 % / 90 %

 

 • Пояснювальна записка

Мета навчальної дисципліни полягає в ознайомлені студентів з теоретичними та практичними дослідженнями   в галузі гендерної психології, застосування отриманих знань в практиці роботи психолога з проблем гендерної ідентифікації в нормі і при розладах.

Передумови для вивчення дисципліни. Навчальна дисципліна  «Гендерна психологія» вивчається на основі теоретичних знань і практичних умінь, що студенти засвоїли із передбачених програмою базових курсів «Загальна психологія», «Вікова психологія», «Психологія розвитку особистості», «Психофізіологія».

Очікувані результати навчання: Унаслідок вивчення навчальної дисципліни студенти мають

Знати:

 • Ознаки та особливості гендерно-психологічних явищ та процесів;
 • Види, характеристику та методи дослідження гендерної ідентичності;
 • Теорії та концепції гендерного розвитку особистості;
 • Психологічні особливості, види і типи порушень гендерного розвитку;
 • Типи гендерної ідентифікації та особливості їх формування.

Уміти:

 • оцінювати стан гендерного розвитку особистості;
 • визначати найбільш ефективні засоби формування нормальної гендерної ідентичності;
 • діагностувати особливості міжособистісних гендерних стосунків в діаді та групі.
 • проводити соціально-психологічні тренінги з проблем гендерної ідентифікації.

Інтегральна компетентність: ті чинники, що зумовлюють здатність студента до виконання своїх посадових обов’язків.

Загальні компетентності(ЗК):

 • ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • ЗК-2. Здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях професійної діяльності.
 • ЗК-8. Здатність до креативного генерування та реалізації нових ідей

Фахові компетентності спеціальності (ФК):

 • ФК-2. Вміння самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел
 • ФК-5. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне дослідження

Міждисциплінарні зв’язки: «Філософія», «Загальна психологія», «Вступ до фаху», «Вікова психологія», «Психологія розвитку особистості», «Психофізіологія».

 • Критерії оцінювання

Критерії оцінювання за різними видами роботи

Вид роботи

бали

Критерії

Практичні заняття

0 балів

Студент не бере участі в практичному занятті, є лише спостерігачем.

1 бал

Студент бере активну участь у практичному занятті. Висловлює власні міркування, наводить доцільні приклади.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання

0 балів

Завдання не виконано.

1 бал

Завдання виконано формально, стандартними книжковими фразами, без власних роздумів. 

2 бали

Завдання виконано з творчим підходом, містить нешаблонні фрази, розгорнуте, цікаве, відрізняється власними роздумами, висновками.

Контрольна модульна робота

0 балів

Відповіді на запитання неправильні. 

1 бал

Відповіді на запитання загалом правильні, проте наявні помилки у визначеннях.

2 бали

Відповіді на запитання правильні, повні, обґрунтовані, логічне побудовані.

Критерії оцінювання підсумкового контролю (залік)

бали

Критерії

0 балів

Відповіді на запитання відсутні.

1-5 балів

Відповіді на запитання неповні, невпевнені. Відсутні приклади практичного використання. 

6-10 балів

Студент не вміє логічне думати, робити власні висновки. Відповіді на запитання формальні, книжкові. Не наведено прикладів практичного використання в освітньому процесі 

11-15 балів

Відповіді на запитання загалом правильні, проте наявні помилки у визначеннях. Студент намагається робити власні висновки, наводить приклади практичного використання в освітньому процесі.

16-20 балів

Студент уміє розмірковувати, робити власні висновки. Відповіді на запитання  повні, обґрунтовані, логічне побудовані, з прикладами практичного використання.

     
       

Критерії оцінювання за всіма видами контролю

Сума балів 

Критерії оцінки

Відмінно

(90 – 100 А)

Студент     вільно     володіє     навчальним     матеріалом     і      науково-

понятійним апаратом історії психології як науки на підставі вивченої основної та додаткової літератури, аргументовано висловлює свої думки, виявляє творчий підхід до виконання індивідуальних та колективних завдань під час самостійної роботи. Усні відповіді відрізняються впевненістю, повнотою, логікою та аргументованістю. Має міцні знання про: концептуальні засади психології, систему

 

психологічних наук, зв’язки з іншими науками, основні психологічні погляди видатних психологів в історії класичної і вітчизняної психології; основні принципи, методи історико-психологічного аналізу, оцінювання наукової діяльності вчених. Здатний: оперувати базовими психологічними знаннями; виявляти креативність у вирішенні психологічних ситуацій, адаптуватися й діяти в нових ситуаціях; аргументувати, переконувати і відстоювати свою позицію засобами вербального і невербального спілкування. Уміє: працювати в команді, демонструючи навички міжособистісної взаємодії, користуватися технічним обладнанням у викладанні навчального матеріалу і проведенні презентацій; здійснювати самостійний пошук необхідної інформації, зокрема й електронної, аналізувати й передавати її.

Добре

(82-89 В)

Студент вільно володіє навчальним матеріалом і основними науково-понятійними категоріями історії психології як науки на підставі вивченої основної та додаткової літератури, аргументовано висловлює свої думки, виявляє творчий підхід до виконання індивідуальних та колективних завдань під час самостійної роботи. Усні відповіді відрізняються логікою та аргументованістю, хоча вони не завжди повні. Має знання про систему психологічних наук, зв’язки з іншими науками, основні психологічні погляди видатних психологів в історії класичної і вітчизняної психології; основні принципи, методи історико-психологічного аналізу. Здатний: оперувати базовими психологічними знаннями; виявляти творчість у вирішенні психологічних ситуацій, адаптуватися й діяти в нових ситуаціях;проте потребує певної допомоги з боку викладача в нестандартних ситуаціях; відстоювати свою позицію засобами вербального і невербального спілкування. Уміє: працювати в команді, демонструючи навички міжособистісної взаємодії, користуватися технічним обладнанням у викладанні навчального матеріалу і проведенні презентацій; здійснювати самостійний пошук необхідної інформації, зокрема й електронної, аналізувати й передавати її. Здатний: оперувати базовими знаннями; виявляти творчість у вирішенні освітньо-пошукових ситуацій.

Добре

(74-81 С)

Студент володіє певним обсягом навчального матеріалу, здатний його аналізувати, але не має достатніх знань та вмінь для формулювання висновків, допускає несуттєві неточності. Усні відповіді відрізняються невпевненістю, є загалом правильними, але не повними. Під час дослідження виявляє неточності, припускається незначних помилок в його аналізі. Має на достатньому рівні знання про систему психологічних наук, зв’язки з іншими науками, основні психологічні погляди видатних психологів в історії класичної і вітчизняної психології; основні принципи, методи історикопсихологічного аналізу, оцінювання наукової діяльності вчених. Не завжди виявляє творчість у нестандартних ситуаціях. Уміє

 

працювати в команді, проте подекуди виявляє схильність до прийняття позиції інших студентів; користуватися технічним обладнанням у викладанні навчального матеріалу і проведенні виховних заходів; здійснювати самостійний пошук необхідної інформації, зокрема й електронної, і передавати, проте затрудняється в її аналізі; подекуди недоцільно обирає матеріали.

Задовільно (64-73 D)

Студент володіє навчальним матеріалом на репродуктивному рівні або володіє частиною навчального матеріалу, уміє використовувати знання в стандартних ситуаціях. Усні відповіді відрізняються невпевненістю, є загалом правильними, але не повними. Під час дослідження виявляє неточності, припускається незначних помилок в його аналізі. Має на задовільному рівні знання про систему психологічних наук, зв’язки з іншими науками, основні психологічні погляди видатних психологів в історії класичної і вітчизняної психології; основні принципи, методи історико-психологічного аналізу, оцінювання наукової діяльності вчених. Усні відповіді неповні, відрізняються неточністю, неаргументовані, припускається помилок у визначеннях. Здебільшого не має власної позиції. Не вміє працювати в команді, подекуди виявляє агресивність під час вирішення спірних питань. Частково демонструє вміння користуватися технічним обладнанням.

Задовільно

(60-63 Е)

Студент має епізодичні знання про систему психологічних наук, зв’язки з іншими науками, основні психологічні погляди видатних психологів в історії класичної і вітчизняної психології; припускається суттєвих помилок у визначенні основних принципів, методів і форм історико-психологічного аналізу, оцінювання наукової діяльності вчених; мають прогалини знання. Усні відповіді неповні, неточні, неаргументовані, припускається значних помилок у визначеннях. Пасивний, нестандартні ситуації викликають значні труднощі; здебільшого не має власної позиції. Не вміє працювати в команді, поводиться агресивно відносно інших студентів під час виконання групових завдань. Вміння користуватися технічним обладнанням у викладанні навчального матеріалу і проведенні виховних заходів виявляє епізодично; не вміє здійснювати самостійний пошук необхідної інформації, зокрема й електронної, її передання здійснюється не на належному рівні, а її аналіз викликає значні труднощі.

Незадовільно (35-59 FX)

Студент не володіє навчальним матеріалом, не має знань. Виявляє конфліктність під час роботи в команді. Не вміє вирішувати нестандартні ситуації; не має власної позиції. Відсутні навички пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел. Не вміє правильно обирати методи історико-психологічного аналізу, оцінювання наукової діяльності вчених.

 • Засоби діагностування результатів навчання

Контрольні модульні роботи, усне опитування, індивідуальні навчальнодослідні завдання (есе, реферати, презентації, рецензії, тези), залік.

 

5. Програма навчальної дисципліни

МОДУЛЬ 1. Гендерна психологія: актуальність проблеми.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

Теоретико-методологічні засади гендерної психології

Тема 1. Предмет і завдання гендерної психології.

Предмет, завдання та методи гендерної психології. Основні поняття та підходи гендерної психології. Історія розвитку галузі.  Базові теорії і концепції періодизації психосексуального розвитку і статевої поведінки. Зарубіжні та вітчизняні дослідники гендерного розвитку у філо- і онтогенезі.

Тема 2. Історія формування гендерно-психологічних ідей.

Зародження ідей гендерної психології в прація античних філософів.  Формування предмета і розділів гендерної психології (кінець XIX – початок XX ст.). Фрейдівський період, пов'язаний з ім'ям З. Фрейда і психоаналізом (початок XX ст. - 1930-і рр.). Початок широких експериментальних досліджень і перших теорій (1950 – 1980 рр.). Бурхливий розвиток гендерної психології : сплеск експериментальних досліджень, теоретичне осмислення емпіричних фактів, адаптація відомих методів і методик для вивчення гендерної проблематики і створення специфічних гендерних методик (з 1990-х рр. – по сьогодення)

Тема 3. Специфіка взаємозв`язку гендерної психології з іншими науками.

Гендерна психологія як одна з галузей системи психологічних наук. Специфіка взаємозв`язку гендерної психології з загальною психологією, соціологією, філософією, антропологією, психологією розвитку особистості, психофізіологією.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

Психологія гендерних відмінностей

Тема 4. Антропометричні і фізіологічні характеристики чоловіків і жінок

Індивідні характеристики чоловіків і жінок. Відмінності в будові мозку. Нейроандрогенетичні відмінності. Пол в структурі індивідуальності. Статеві відмінності і статеворолева поведінка. Маскулінність, фемінність і андрогінія. Статева ідентичність і теорії її розвитку : Теорії гендерних відмінностей (В.А. Геодакян, А. Фейнгольд, С. Крос і Л. Медсон та ін.). Теорії психології жінки (Н.Ходоров,К.Гиллиган, Крос і Медсон та ін.). Теорії психології чоловіка (Т. Парсонс і Р. Бейлз, Е.Маккобі та ін.).

 

Тема 5. Соціальні чинники відмінностей чоловіків і жінок

Три види співвідношення статі : первинне (співвідношення чоловічих і жіночих зигот або статевих клітин), вторинне (співвідношення статі новонароджених) і третинне (співвідношення представників чоловічої і жіночої статі в зрілій популяції серед здатного до відтворення населення). Співвідношення статі та країна (і рівень її розвитку), конкретний історичний період і вікова група.

Тема 6. Взаємозв'язок явищ статевої та гендерної диференціації

Два протилежні підходи, які обгрунтовують диференціацію статі: статевий диморфізм і статевої символізм (І. С. Клецина). Представники школи символічного інтеракціонізму ( І. Гоффман) та поняття ідентичності і її складові частини і види ідентичності (соціальна, особиста, я-ідентичність) як самостійні категорії. Соціальна обумовленості ідентичності.

Тема 7. Особливості процесу формування гендерної ідентичності особистості

Психофізіологічна ідентичність як єдність і спадкоємність фізіологічних і психічних процесів і властивостей організму. Соціальна ідентичність як переживання і усвідомлення своєї належності до тих або іншим соціальних груп і спільнот. Особиста ідентичність або самоідентичність (self-identity). Ю. Хамберс та концепція балансу ідентичності. Г. Брейкуелл та ідентичність як динамічна система. Теорія Е.Еріксона.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.

Вплив гендерних стереотипів на процес розвитку особистості

 

Тема 8. Поняття гендерних стереотипів та їх різноманіття

Гендерні стереотипи як соціальне розділення уявлення про особистісні якості і поведінкові моделі чоловіків і жінок, а також про гендерну специфіку соціальних ролей. Стереотипи маскулінності-фемінності. Гендерні стереотипи сімейних і професійних ролей. Гендерні стереотипи в труді. Професійна сегрегація. Дослідження Стродтбек і Манн, К. Бертол, Н. Майер, А. Кенн, Д. Зігфрід про статеві особливості  лідерського стилю.

Тема 9. Від’ємні ефекти гендерних стереотипів

Перебільшення відмінності між чоловіками і жінками, коли підкреслюються відмінності в набагато більшому ступені, ніж є насправді. Дослідження К. Мартін. Різна інтерпретація і оцінка однієї і тої ж події в залежності від того, до якої статі належить учасник цієї події (Дж. Кондрі и С. Кондрі). Гальмування розвитку тих якостей, які не відповідають даним статеворольового стереотипу.

Тема 10. Класи і види гендерних відносин особистості

Емпатія, взаєморозуміння і згода як основні феномени формування гендерних міжособистісних стосунків. Критерії виділення класів та видів міжстатевих відносин. Стадії розвитку міжстатевих відносин. Л.Я. Гозман та теорія сумісності. Коефіцієнт гратифікації.

МОДУЛЬ 2. Прикладні аспекти досліджень гендеру та особливостей психосексуальних відносин

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Віковий аспект гендерної психології

Тема 11. Психологічні особливості гендерного виховання дітей дошкільного віку

Прикладні аспекти досліджень гендеру у дітей дошкільного віку. Вікові особливості розпізнавання ознак статі та гендеру. Гендерні ролі і стереотипи щодо  дітей дошкільного віку. Вікові особливості розвитку стосунків між статями дітей дошкільного віку й дорослими.

 

Тема 12. Психологічні особливості гендерного виховання дітей молодшого шкільного віку

Прикладні аспекти досліджень гендеру у дітей молодшого шкільного віку. Вікові особливості розпізнавання ознак статі та гендеру. Гендерні ролі і стереотипи щодо  дітей молодшого шкільного віку. Вікові особливості розвитку стосунків між статями дітей молодшого шкільного віку й дорослими.

Тема 13. Психологічні особливості виховання дітей підліткового віку

Прикладні аспекти досліджень гендеру у дітей підліткового віку. Вікові особливості розпізнавання ознак статі та гендеру. Гендерні ролі і стереотипи щодо  дітей підліткового віку. Вікові особливості розвитку стосунків між статями дітей підліткового віку й дорослими.

Тема 14. Психологічні особливості гендерного виховання дітей юнацького віку

Прикладні аспекти досліджень гендеру у дітей юнацького віку. Вікові особливості розпізнавання ознак статі та гендеру. Гендерні ролі і стереотипи щодо  дітей юнацького віку. Вікові особливості розвитку стосунків між статями дітей юнацького віку й дорослими.

МОДУЛЬ 3. Психологія формування гендеру та  психосексуальних відносин

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. Формування маскуліності та феміності особистості

Тема 15. Психологія формування маскуліності та феміності особистості та конформності по відношенню до гендерних норм поведінки.

Сучасні психологічні концепції  формування маскуліності та феміності особистості та конформності по відношенню до гендерних норм поведінки. Визначення рівня вираженості маскулінних та фемінних характеристик особистості й ступінь конформності по відношенню до гендерних норм поведінки за допомогою опитувальника орієнтації особистості на гендерні ролі (адаптація BSRI (С. Бем) М.В. Буракової)

 

Тема 16. Психологія соціалізації дитини, формування її досвіду та емоційно-афективних особливостей самосвідомості й мотивів її поведінки.

Сучасні психологічні концепції  соціалізації дитини, формування її досвіду та емоційно-афективних особливостей самосвідомості й мотивів її поведінки. Дослідження стану соціальної ситуації розвитку дитини, її досвіду і інших суттєвих факторів життєдіяльності за допомогою методики «статевовікової ідентифікації» Н.Л. Білопольскої. Особливості виявлення прихованих емоційно-афективних комплексів дитини, деяких особливостей самосвідомості й мотивів її поведінки.

 

Тема 17. Психологія впливу на гендерну соціалізацію особистості та формування гендерних атитюдів відношення до своєї й протилежної статі

Сучасні психологічні концепції  формування та розвитку гендерної соціалізації особистості та формування гендерних атитюдів відношення до своєї й протилежної статі. Виявлення гендерних атитюдів відношення до своєї й протилежної статі за допомогою методики «малюнок чоловіка і жінки» (Н.М. Романова)

 

Тема 18. Психологія впливу на формування особливостей гендерної ідентичності й ступеню усвідомлення особистістю особистісних гендерних стереотипів

Сучасні підходи до психології впливу на формування особливостей гендерної ідентичності й ступеню усвідомлення особистістю особистісних гендерних стереотипів . Виявлення особливостей гендерної ідентичності й ступеню усвідомлення особистістю особистісних гендерних стереотипів за допомогою методик опитувальників «Хто я?», «Я – жінка (чоловік)» (М. Кун, Т. Макпартленд)

Тема 19. Психологія формування гендерних відносин

Стан проблеми психології формування гендерних відносин в сучасній науці. Дослідження гендерних відносин методом Шкала макіавеалізму Р. Кристі и Ф. Гейза (1970) та будування моделі формування гендерних відносин відповідно до теоріі сумісництва сучасних психологів.

Тема 20. Психологічні особливості тренінгів з проблеми гендеру і стосунків між статями

Психологічні особливості тренінгів з проблеми гендеру і стосунків між статями . Цілі і завдання тренінгів з проблем гендеру: розпізнавання ознак статі і ґендеру; усвідомлення ґендерних ролей та стереотипів; засвоєння закономірностей впливу ґендерних стереотипів на права людини в сучасному світі; розуміння, як розвиваються стосунки між статями та їх гармонізації.

5.1. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

усього

л.

п.

Лб.

с.р.

інд

усього

л.

п.

Лб.

с.р.

інд

1

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

МОДУЛЬ 1. Гендерна психологія: актуальність проблеми.

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади гендерної психології

Тема 1. Предмет і завдання гендерної психології.

 

1

   

4

   

1

   

6

 

Тема 2. Історія формування гендерно-психологічних ідей.

 

1

1

 

4

   

1

   

6

 

Тема 3. Специфіка взаємозв`язку гендерної психології з іншими науками.

 

1

1

 

4

         

6

 

     Змістовий модуль 2. _____ Психологія гендерних відмінностей

Тема 4. Антропометричні і фізіологічні характеристики чоловіків і жінок

 

1

   

4

   

1

   

6

 

Тема 5. Соціальні чинники відмінностей чоловіків і жінок

 

1

1

 

4

         

6

 

Тема 6. Взаємозв'язок явищ статевої та гендерної диференціації

 

1

1

 

4

   

1

2

 

6

 

Тема 7. Особливості процесу формування гендерної ідентичності особистості

 

1

1

 

4

   

1

2

 

6

 

 

     Змістовий модуль 3. _____ Вплив гендерних стереотипів на процес     

     розвитку особистості

Тема 8. Поняття гендерних стереотипів та їх різноманіття

 

1

1

 

4

     

2

 

6

 

Тема 9. Від’ємні ефекти гендерних стереотипів

 

1

1

 

4

         

6

 

Тема 10. Класи і види гендерних відносин особистості

 

1

1

 

6

         

8

 

ІНДЗ

         

10

         

10

Разом за модулем 1

70

10

8

-

42

10

88

10

6

 

62

10

     МОДУЛЬ 2. Прикладні аспекти досліджень гендеру та особливостей   

     психосексуальних відносин

     Змістовий модуль 4. Віковий аспект гендерної психології

Тема 11. Психологічні особливості гендерного виховання дітей дошкільного віку

 

1

0,5

 

6

 

 

     

6

 

Тема 12. Психологічні особливості гендерного виховання дітей молодшого шкільного віку

 

1

0,5

 

6

 

 

     

6

 

Тема 13. Психологічні особливості виховання дітей підліткового віку

 

1

0,5

 

6

 

 

     

6

 

Тема 14. Психологічні особливості гендерного виховання дітей юнацького віку

 

1

0,5

 

6

 

 

     

6

 

ІНДЗ

   

 

   

20

         

20

Разом за модулем 2

56

10

2

 

24

20

44

 

 

 

24

20

      МОДУЛЬ 3. Психологія формування гендеру та  психосексуальних відносин

       Змістовий модуль 5. Формування маскуліності та феміності особистості

Тема 15. Психологія формування маскуліності та феміності особистості

   

 

2

 

 

 

     

4

 

Тема 16. Психологія соціалізації дитини, формування її досвіду та емоційно-афективних особливостей самосвідомості й мотивів її поведінки.

   

 

2

 

 

 

     

4

 

Тема 17. Психологія впливу на гендерну соціалізацію особистості та формування гендерних атитюдів відношення до своєї й протилежної статі

   

 

2

 

 

 

     

4

 

Тема 18. Психологія впливу на формування особливостей гендерної ідентичності й ступеню усвідомлення особистістю особистісних гендерних стереотипів

   

 

1

 

 

 

     

4

 

Тема 19. Психологія формування гендерних відносин

   

 

1

 

 

 

     

4

 

Тема 20. Психологічні особливості тренінгів з проблеми гендеру і стосунків між статями

   

 

2

 

 

 

     

8

 

ІНДЗ

   

 

   

 

 

       

20

Разом за модулем 3

54

 

 

10

24

20

48

     

28

20

Усього:

180

20

10

10

90

50

180

10

6

-

114

50

5.2. Теми практичних занять

Теми практичних занять

 

Назва теми

Кількість годин

денна

заочна

 

МОДУЛЬ 1. Гендерна психологія: актуальність проблеми.

   
 

ЗМ 1. Теоретико-методологічні засади гендерної психології

2

4

1

Предмет і завдання гендерної психології.

 

2

2

Історія формування гендерно-психологічних ідей.

1

2

3

Специфіка взаємозв`язку гендерної психології з іншими науками.

1

 
 

ЗМ 2. Психологія гендерних відмінностей

3

 

4

Антропометричні і фізіологічні характеристики чоловіків і жінок

   

5

Соціальні чинники відмінностей чоловіків і жінок

1

 

6

Взаємозв'язок явищ статевої та гендерної диференціації

1

 

7

Особливості процесу формування гендерної ідентичності особистості

1

 
 

ЗМ 3. Вплив гендерних стереотипів на процес розвитку особистості

3

2

8

Поняття гендерних стереотипів та їх різноманіття

1

2

9

Від’ємні ефекти гендерних стереотипів

1

 

10

Класи і види гендерних відносин особистості

1

 
 

Усього годин за 1 модуль

8

6

 

МОДУЛЬ 2.  Прикладні аспекти досліджень гендеру та особливостей психосексуальних відносин

 

 

11

Психологічні особливості гендерного виховання дітей дошкільного віку

0,5

 

12

Психологічні особливості гендерного виховання дітей молодшого шкільного віку

0,5

 

13

Психологічні особливості виховання дітей підліткового віку

0,5

 

14

Психологічні особливості гендерного виховання дітей юнацького віку

0,5

 

 

Усього годин за 2 модуль

2

-

Теми лабораторних  занять

Назва теми

Кількість годин

денна

заочна

 

Модуль 3. Психологія формування гендеру та  психосексуальних відносин

10

-

15

Психологія формування маскуліності та феміності особистості та конформності по відношенню до гендерних норм поведінки.

2

-

16

Психологія соціалзації дитини, формування її досвіду та емоційно-афективних особливостей самосвідомості й мотивів її поведінки.

2

-

17

Психологія впливу на гендерну соціалізацію особистості та формування гендерних атитюдів відношення до своєї й протилежної статі

2

-

18

Психологія впливу на формування особливостей гендерної ідентичності й ступеню усвідомлення особистістю особистісних гендерних стереотипів

1

-

19

Психологія формування гендерних відносин

1

-

20

Психологічні особливості тренінгів з проблеми гендеру і стосунків між статями

2

-

 

Усього годин за 3 модуль

10

 

5.3. Самостійна робота

Самостійна робота має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які здобувачі отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці (аналітичні, творчі роботи, у т. ч. підготовка конспектів, міні-доповідей, рефератів, есе тощо).

Здобувачам пропонується написати есе (обсягом 1-2 аркуші).

з/п

Назва теми

Кількість годин

Форма контролю

Денна

Заочна

 

МОДУЛЬ 1. Гендерна психологія: актуальність проблеми.

42

62

Усне поточне опитування КМР

 

 

ЗМ 1. Теоретико-методологічні засади гендерної психології

12

18

1

Предмет і завдання гендерної психології.

4

6

2

Історія формування гендерно-психологічних ідей.

4

6

3

Специфіка взаємозв`язку гендерної психології з іншими науками.

4

6

 

ЗМ 2. Психологія гендерних відмінностей

16

24

Усне поточне опитуванняКМР

 

4

Антропометричні і фізіологічні характеристики чоловіків і жінок

4

6

5

Соціальні чинники відмінностей чоловіків і жінок

4

6

6

Взаємозв'язок явищ статевої та гендерної диференціації

4

6

7

Особливості процесу формування гендерної ідентичності особистості

4

6

 

ЗМ 3. Вплив гендерних стереотипів на процес розвитку особистості

14

20

Усне поточне опитуванняКМР

 

8

Поняття гендерних стереотипів та їх різноманіття

4

6

9

Від’ємні ефекти гендерних стереотипів

4

6

10

Класи і види гендерних відносин особистості

6

8

 

Усього годин за 1 модуль

42

62

 

МОДУЛЬ 2.  Прикладні аспекти досліджень гендеру та особливостей психосексуальних відносин

24

24

Усне поточне опитуванняКМР

 

11

Психологічні особливості гендерного виховання дітей дошкільного віку

6

6

12

Психологічні особливості гендерного виховання дітей молодшого шкільного віку

6

6

13

Психологічні особливості виховання дітей підліткового віку

6

6

14

Психологічні особливості гендерного виховання дітей юнацького віку

6

6

 

Усього годин за 2 модуль

24

24

 

Модуль 3. Психологія формування гендеру та  психосексуальних відносин

24

28

Усне поточне опитуванняКМР

 

15

За допомогою опитувальника орієнтації особистості на гендерні ролі (адаптація BSRI (С. Бем) М.В. Буракової) визначення рівня вираженості маскулінних та фемінних характеристик особистості й ступінь конформності по відношенню до гендерних норм поведінки.

4

4

16

За допомогою методики «статевовікової ідентифікації» Н.Л. Білопольскої дослідити стан соціальної ситуації розвитку дитини, її попит і інші суттєві фактори життєдіяльності. Виявлення прихованих емоційно-афективних комплексів дитини, деяких особливостей самосвідомості й мотивів її поведінки.

4

4

17

За допомогою методики «малюнок чоловіка і жінки» (Н.М. Романова)виявити специфіку психологічного й соціального попита щодо гендерної соціалізації особистості, що актуалізовані у символічній формі. Дати характеристику блоку гендерних атитюдів відношення до своєї й протилежної статі

4

4

18

Виявлення особливостей гендерної ідентичності й ступеню усвідомлення особистістю особистісних гендерних стереотипів за допомогою методик опитувальників «Хто я?», «Я – жінка (чоловік)» (М. Кун, Т. Макпартленд)

4

4

19

Дослідження гендерних відносин методом Шкала макіавеалізму Р. Кристі и Ф. Гейза (1970)

4

4

20

Психологічні особливості тренінгів з проблеми гендеру і стосунків між статями (розробка тренінгу)

4

8

 

Усього годин за 3 модуль

24

28

 

Усього

90

114

 

5.4. Індивідуальні навчально-дослідні завдання (ІНДЗ)

 

з/п

Завдання

Кількість годин

Денна

Заочна

 

МОДУЛЬ 1. Гендерна психологія: актуальність проблеми.

10

10

1

Аналіз авторефератів дисертацій українських авторів з гендерної проблематики за останні 5 років.

4

4

2

Відповідь на тести до тем 1-10

6

6

 

МОДУЛЬ 2.  Прикладні аспекти досліджень гендеру та особливостей психосексуальних відносин

20

20

3

Проведення досліджень гендеру та особливостей психосексуальних відносин дітей різного віку.

10

10

4

Відповідь на тести до тем 11-14

10

10

 

Модуль 3. Психологія формування гендеру та  психосексуальних відносин

20

20

5

Розробка тренінгу з проблеми гендеру і стосунків між статями для особистостей різного віку

16

16

6

Апробація тренінгу з проблеми гендеру і стосунків між статями для особистостей різного віку

4

4

 

Разом

50

50

6. Методи навчання

Лекції із застосуванням презентацій, лекції-діалоги, дебати, дискусії, круглі столи, рольові і ділові ігри, кейс-стаді, вправи.

7. Форми поточного і підсумкового контролю

 • Всі виконані роботи (в форматі .doc, .pdf) необхідно розмістити у папках з назвами:

Прізвище_практичні заняття

Прізвище_самостійна робота

Прізвище_індивідуальна робота

Сформовані папки розміщати за адресою: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9613610a40ab44e98c6cf4c27708679f%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=3b54a94b-5151-47cd-b22c-c9d3bc64caf6&tenantId=cd0dd34a-261d-4532-b2c8-6502f16a18dc

 • Паперовий варіант виконаних робіт зберегти та здати лаборанту кафедри теорія та методика практичної психології після завершення карантину.
 • Модульна контрольна робота буде проводитися після завершення карантину в означений час на комп’ютері.
 • Підсумкова оцінка за дисципліну буде розраховуватися як сума накопичених балів за виконання всіх передбачених видів робіт.

Поточний контроль (самостійна робота

Підсумковий контроль (екзамен)

Сума

Модулі

Бали

Разом

0–20

0–100

Модуль 1

0–30

0–80

Модуль 2

0–30

Модуль 3

0–20

Шкала оцінювання за всіма видами контролю:

 

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

8. Методичне забезпечення

 

1. Робоча навчальна програма з гендерної психології.

2. Методичні матеріали, рожміщені за посиланнямhttps://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9613610a40ab44e98c6cf4c27708679f%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=3b54a94b-5151-47cd-b22c-c9d3bc64caf6&tenantId=cd0dd34a-261d-4532-b2c8-6502f16a18dc

9. Рекомендована література

Базова

1. Белопольская Н. Л. Половозрастная идентификация. Методика исследования детского самосознания. Руководство. 3-е изд., испр. М.: КогитоЦентр, 2002.

2. Бендас Т. В. Гендерная психология: учеб. пособие. СПб. : Питер, 2006.

3. Вассерман Л. И., Горьковая И. А., Ромицина Е. Е. Тест «Подростки о родителях». М.; СПб.: Фолиум, 1995.

4. Малкина-Пых И. Г. Гендерная терапия. М., 2006.

5. Практикум по гендерной психологии /Под ред. И.С.Клециной.-СПб.: Питер,

2003.-479с.

Допоміжна:

1.  Берн Ш. Гендерная психология.- СПб: прайм - Еврознак, 2001.- 320с.

3. Введение в гендерные исследования: Учебное пособие / Под ред.

И.В.Костиковой. - М.: Изд-во МГУ, 2005.-255с.

4. Вихователю про психологію та педагогіку сексуального розвитку дитини:

Наук.-метод. Збірник.-К.: Інститут змісту і методів навчання, 1996.

5. Гендерний розвиток у суспільстві: Конспект лекцій/ Відп.ред.

К.М.Левківський.-2-е вид.-К.: Фоліант, 2005.-351с.

6. Говорун Т., Кікінежді О. Стать та сексуальність: психологічний ракурс.

Навчальний посібник. - Тернопіль: Навчальна книга – Богдан,1999.- 384 с.

7. Говорун Т.В., Кікінежді О.М. Гендерна психологія. Навчальний посібник. -

Київ: Видавничий центр “Академія”, 2004.- 308с.

8. Ильин Е. П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины /

Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2002. – 544 с.

9. Ильин Е. П. Пол и гендер / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2010. – 688с.

10. Козлов В. В. Гендерная психология. Учебник для вузов / В. В. Козлов,

Н. А. Шухова/ – СПб. : Речь, 2010. – 270с.

11. Козлов В.В., Шухова Н.А. Гендерная психология. – СПб.: Речь, 2010.- 270с.

12. Кравець В. Гендерна педагогіка. – Тернопіль: Джура, 2003.-416с.

13. Кравець В.П. Історія гендерної педагогіки.- Тернопіль: Джура, 2005.-440с.

14.  Петренко О. Б. Гендерна психологія. Практикум / О. Б. Петренко. – Рівне :

РДГУ, видавець Олег Зень, 2012. – 127 с.

         

Інформаційні ресурси :

 

Робочу програму навчальної дисципліни «Гендерна психологія» затверджено на засіданні кафедри теорії та методики практичної психології (протокол №1 від 28 серпня 2020  р.).

Завідувач кафедри _________________________ І. М. Пивоварчик