Психологічна освіта в Університеті Ушинського

Facebook Instagram Youtube   

 Робоча програма навчальної дисципліни

ФУНКЦІЇ ТА СПЕЦИФІКА РОБОТИ ПСИХОЛОГА У КЛІНИЦІ ПСИХІЧНИХ ТА СОМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

 ОПП: Психологія

Спеціальність: 053 Психологія

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Рік навчання: 4

Мова навчання: українська

Факультет соціально-гуманітарний

Одеса – 2021

Розробник: кандидат психологічних наук, доцент,  доцент кафедри теорії та методики практичної психології Т. М. Лазоренко.

.

1. Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, ОПП, спеціальність, рівень вищої освіти

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 5

Галузь знань

05 «Соціальні та поведінкові науки»

Статус дисципліни:

Вибіркова

 

Освітньо-професійна програма:

Психологія

Мова навчання: українська

Модулів – 2

Рік навчання:

Змістових модулів – 3

4-й

 4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання.

Спеціальність:

053 Психологія

Семестр:

Загальна кількість годин – 150

8

8

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 4

Рівень вищої освіти:

перший

(бакалаврський)

26 год.

6 год.

Практичні, семінарські

26 год.

4 год.

Лабораторні

22 год.

4 год.

Самостійна робота

56 год.

116 год.

Індивідуальні завдання:   

20 год.

20 год.

Вид контролю: залік

         

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 51% / 49%

для заочної форми навчання – 9% / 91%

 

2.Пояснювальна записка

Мета навчальної дисципліни « Функції та специфіка роботи психолога у  клініці психічних та соматичних захворювань» полягає у створенні умов для формування в здобувачів вищої освіти комплексу актуальних знань, умінь та навичок, необхідних для  роботи психологів у клініках психічних та соматичних захворювань. Вивчення курсу сприяє узагальненню знань студентів про порушення психіки при соматичних захворюваннях, особливості таких пацієнтів та можливості психологічної допомоги в структурі комплексного лікування.

Передумови для вивчення дисципліни: одночасно з вивченням навчальної дисципліни «Функції та специфіка роботи психолога  клініці психічних та соматичних захворювань»  здобувачі мають опанувати теоретичні знання та практичні уміння із таких базових курсів: «Загальна психологія», «Вікова психологія», «Психодіагностика», «Клінічна психологія».

Очікувані результати навчання дисципліни:

Здобувач вищої освіти:

1)  знає предмет, завдання дисципліни, сутність основних понять і категорій;

2) знає основні нормативно-правові документи, що регламентують роботу психолога у медичних закладах;

3) знає зміст діяльності психолога у медичних закладах;

4) знає деонтологічні принципи роботи психолога у медичних закладах.

Здобувач вищої освіти вміє:

1) застосовувати психологічні знання при вирішенні завдань професійної діяльності;

2) використовувати психодіагностичний інструментарій для дослідження особистості хворого;

3) виокремлювати коло проблем у осіб, які знаходяться у медичних закладах;

4) надавати психологічну допомогу людям, які перенесли захворювання або мають їх.

Міждисциплінарні зв’язки: «Вікова психологія»,  «Патопсихологія», «Клінічна психологія».

 

                                         3. Критерії оцінювання

                       Критерії оцінювання за різними видами роботи

Вид роботи

бали

Критерії

Практичні заняття

0

Студент не бере участі у занятті, є лише спостерігачем чи відсутній на практичному занятті.

1

Студент бере участь у практичних заняттях, але відтворює незначну частину навчального матеріалу, має поверхові знання про специфіку роботи психолога у клініці. Не завжди правильно оперує категоріально-понятійним апаратом клінічної психології. Використовує необхідні інформаційно-методичні матеріали, виконує завдання за умови сторонньої допомоги.

2

Студент бере активну участь у практичному занятті, в цілому володіє навчальним матеріалом який  застосовує під час виконання практичних завдань. Доцільно використовує обов’язкову літературу та теоретичний  матеріал для розв`язання завдань. Під час виступів не завжди може навести відповідні приклади, потребує додаткових запитань для  повного розкриття проблеми; робить висновки, які потребують уточнення з боку викладача.

 

3

Студент бере активну участь у занятті; володіє необхідними знаннями для обґрунтованого та логічного розкриття змісту теоретичних питань; оперує категоріально-понятійним апаратом, встановлює міжпредметні та міжтематичні зв’язки під час усних відповідей. Самостійно збирає та критично опрацьовує, аналізує та узагальнює психологічну інформацію з різних джерел. Доповнює відповіді інших; висловлює свою думку, наводить доцільні приклади. Не припускає помилок при виконанні завдань.

Лабораторні роботи

0

Студент не бере участі у лабораторні роботі, є лише спостерігачем чи відсутній на   занятті.

 

1

Здобувач знає окремі факти, що стосуються

навчального матеріалу; виявляє здатність

елементарно висловлювати думку; Зрозуміє інструкцію до завдання, але не завжди володіє умінням використовувати обладнання до завдання, потребує допомоги викладача.

 

2

  Вільно, самостійно та аргументовано оперує  теоретичним матеріалом під час виконання лабораторних  завдань, самостійно опрацьовує всі види завдань. Не припускає помилок при виконанні завдань.

Самостійна робота

0

Самостійна робота не виконана або не зарахована.

1

Студент фрагментарно відтворює фактичний і теоретичний матеріал та наводить приклади; виконує більшість практичних завдань, однак допускає незначні помилки та окремі неточності.

2

Здобувач продемонстрував достатіні знання та розуміння понятійно-термінологічного апарату та теоретичного матеріалу тієї чи іншої теми. Вільно оперує різноманітними класифікаціями, підходами тощо. Відповідь на поставлені запитання достатня, розгорнута, але має труднощі щодо наведення прикладів, висновки не завжди обґрунтовані. Здобувач володіє вміннями аналізувати, порівнювати, узагальнювати, систематизувати. Володіє вміннями застосовувати теоретичні знання на практиці. Володіє високою культурою мовлення.

3

Здобувач продемонстрував досконале знання та розуміння понятійно-термінологічного апарату та теоретичного матеріалу тієї чи іншої теми. Вільно оперує різноманітними класифікаціями, підходами тощо. Відповідь на поставлені запитання повна, насичена глибокими та розгорнутими судженнями, прикладами, висновками. Виклад матеріалу має логічний, доказовий і послідовний характер. Здобувач володіє вміннями аналізувати, порівнювати, узагальнювати, систематизувати. Вільно висловлює свою позицію з проблемних питань та аргументує її. Володіє вміннями застосовувати теоретичні знання на практиці не тільки в знайомих, алей в нових ситуаціях. Володіє високою культурою мовлення. Відсутні граматичні, орфографічні та стилістичні помилки.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (розробка й презентація конспекту корекційного заняття)

   21бал

Критерії оцінювання конспекту корекційного заняття:

1. Науково-методичний рівень: науковість, доказовість і аргументованість; використання   різних теорій, підходів і концепцій. Застосування методів і прийомів спрямованих на вирішення проблеми, орієнтація на вікові норми, використання елементів зворотного зв’язку, доступність  інструкції до виконання вправ; підготовка необхідного матеріалу та обладнання,  використання та посилення на наукові джерела і наявність їх в інтернеті, бібліотеці.

2. Організаційний рівень: чітке  формулювання теми, мети, визначення кола завдань, та форм роботи. Визначення плану та літератури; чітка побудова (вступ, основна частина, закінчення).

 Доступність, чіткість проведення вправ; висування проблемних питань та їх розв’язування, пропозиції, рекомендації, шляхи виходу і практична значущість. Майстерність проведення корекційного заняття.

3. Інформаційно-цифрові технології:  використання наочності, інформаційних  технологій.

    Кожний критерій оцінюється за шкалою:

0 балів – конспект  не виконано;

1 бал – конспект заняття підготовлено менш 50% не презентовано;

2 бал – конспект заняття підготовлено правильно не менше ніж на 50%, але не презентовано;

3 бали – конспект підготовлено не менш 60%, презентовано;

4 бали­ − конспект заняття виконано та презентовано на задовільному рівні (61%-70% роботи виконано правильно);

5 балів − конспект корекційного заняття виконано та презентовано на середньому рівні (71%-80% роботи правильно виконано);

6 балів – конспект заняття виконано та презентовано на достатньому рівні (81%-90% роботи правильно виконано);

7 балів – конспект заняття виконано та презентовано на високому рівні (91%-100% роботи виконане правильно).

 

                       Критерії оцінювання за всіма видами контролю

Сума балів

Критерії оцінки

Відмінно

(90 – 100 А)

Здобувач вищої освіти має ґрунтовні знання про зміст навчальної дисципліни, її предмет, завдання,  сутність основних понять і категорій. На високому рівні   знає основні нормативно-правові документи, що регламентують роботу психолога у медичних закладах. На високому рівні  знає зміст діяльності психолога у медичних закладах. На високому рівні визначає деонтологічні принципи роботи психолога у медичних закладах.  Усі відповіді здобувача повні, логічні й обґрунтовані. На високому рівні вміє: застосовувати психологічні знання при вирішенні завдань професійної діяльності. На високому рівні виявляє розуміння, як використовувати психодіагностичний інструментарій для дослідження особистості хворого. На високому рівні вміє  виокремлювати коло проблем у осіб, які знаходяться у медичних закладах. На високому рівні вміє надавати психологічну допомогу людям, які перенесли захворювання або мають їх.

Добре

(82-89 В)

Здобувач вищої освіти має достатні знання про предмет, завдання дисципліни, сутність основних понять і категорій. На достатньому рівні знає основні нормативно-правові документи, що регламентують роботу психолога у медичних закладах. Має достатні знання про зміст діяльності психолога у медичних закладах; знає на достатньому рівні деонтологічні принципи роботи психолога у медичних закладах. Усні відповіді повні, логічні, натомість не завжди обґрунтовані.  На достатньому рівні володіє вміннями застосовувати психологічні знання при вирішенні завдань професійної діяльності. У цілому виявляє розуміння, як використовувати психодіагностичний інструментарій для дослідження особистості хворого, однак може допустити незначні помилки. Достатньо усвідомлює коло проблем у осіб, які знаходяться у медичних закладах, Під час   надання  психологічної допомоги людям, які перенесли захворювання або мають їх виявляє невпевненість. У цілому вміє застосовувати знання у практичних ситуаціях, потребує незначної допомоги з боку викладача.  

Добре

(74-81 С)

Здобувач вищої освіти має знання про предмет, завдання дисципліни, сутність основних понять і категорій. Визначення  основних нормативно-правових документів, що регламентують роботу психолога у медичних закладах викликає певні труднощі. У визначені зміст діяльності психолога у медичних закладах припускається певних помилок; знає на середньому рівні деонтологічні принципи роботи психолога у медичних закладах. Усні відповіді повні, логічні, натомість не завжди обґрунтовані.   На середньому рівні володіє вміннями використовувати  психологічні знання при вирішенні завдань професійної діяльності. Натомність використання психодіагностичного інструментарія для дослідження особистості хворого викликає певні труднощі, не завжди може виокремлювати коло проблем у осіб, які знаходяться у медичних закладах. Усні відповіді цілком логічні, проте не завжди повні й аргументовані. Здатний надавати психологічну допомогу людям, які перенесли захворювання або мають їх. але іноді  потребує незначної допомоги з боку викладача. Не завжди адекватно усвідомлює здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку.

Задовільно

(64-73 D)

Здобувач вищої освіти має недостатні знання про предмет,  завдання дисципліни, сутність основних понять і категорій; у визначені основних нормативно-правових документів припускається значних помилок що регламентують роботу психолога у медичних закладах припускається значних помилок; на задовільному знає зміст діяльності психолога у медичних закладах. Визначення деонтологічних принципів роботи психолога у медичних закладах викликає труднощі. Усі відповіді не повні, здобувач вищої освіти ускладнюється в їх обґрунтуванні. На задовільному рівні володіє вміннями застосовувати психологічні знання при вирішенні завдань професійної діяльності. Має труднощі у використанні психодіагностичного інструментарію для дослідження особистості хворого. Не завжди вміє виокремлювати коло проблем у осіб, які знаходяться у медичних закладах. Під час надавання психологічної допомогу людям, які перенесли захворювання або мають їх потребує значної допомоги з боку викладача. Не виявляє творчого підходу при розробці корекційних занять.

Задовільно

(60-63 Е)

 Здобувач вищої освіти на репродуктивному рівні має знання про     предмет, завдання дисципліни, сутність основних понять і категорій; у визначенні основних нормативно-правових документів, що регламентують роботу психолога у медичних закладах припускається суттєвих помилок; на низькому рівні знає зміст діяльності психолога у медичних закладах; визначення деонтологічних принципів роботи психолога у медичних закладах викликає значні труднощі. Усі відповіді не повні й необґрунтувані. На низькому рівні володіє вміннями використовувати психологічні знання при вирішенні завдань професійної діяльності; не виявляє здатності використовувати психодіагностичний інструментарій для дослідження особистості хворого. Практично не виявляє розуміння виокремлювати коло проблем у осіб, які знаходяться у медичних закладах. Не вміє  надавати психологічну допомогу людям, які перенесли захворювання або мають їх, потребує суттєвої допомоги. Не завжди вміє здійснити самостійний пошук необхідної інформації, зокрема й електронної, проаналізувати й узагальнити її; виявляє часткові вміння обирати ефективні корекційні методи з урахуванням певної мети та поставлених завдань. Не вміє застосовувати отриманні знання для практичної роботи.

Незадовільно (35-59 FX)

Здобувач вищої освіти має фрагментарні знання про  предмет, завдання, сутність основних понять і категорій; не володіє знаннями нормативно-правових документів, що регламентують роботу психолога у медичних закладах. У визначенні зміста діяльності психолога у медичних закладах припускається грубих помилок. Не  знає деонтологічних принципів роботи психолога у медичних  закладах. Усні відповіді часткові, не обґрунтуванні. Не володіє вміннями застосовувати психологічні знання при вирішенні завдань професійної діяльності; на вміє використовувати психодіагностичний інструментарій для дослідження особистості хворого. Не вміє виокремлювати коло проблем у осіб, які знаходяться у медичних закладах. Не вміє доцільно надавати психологічну допомогу людям, які перенесли захворювання або мають їх. Епізодично виявляє здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку.   

 

4. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання

Засоби оцінювання: індивідуальне опитування на практичних заняттях, перевірка виконання лабораторних завдань, індивідуальне навчально-дослідне завдання (конспект корекційного заняття), залік.

Демонстрування результатів навчання: презентації результатів виконаних практичних та лабораторних  завдань,  корекційного заняття для осіб, що мають проблеми з психічним здоров’ям.

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1 «Професіональна діяльність психолога в клініці».

Змістовий модуль 1. Введення в дисципліну «Функції та специфіка роботи психолога в клініках психічних та соматичних захворювань».

Тема 1. Основні поняття курсу.

     Структура медичної психології (психотерапія, психогенетика, психофармакологія і т.д.). Поняття та різновиди норми (статистична, оцінна, ідеальна, функціональна, соціальна, індивідуальна). Поняття «здоров’я» (психічне, соматичне, фізичне). Критерії психічного здоров’я за ВООЗ. Співвідношення понять «патологія» та «розлад». Критерії визначення психічного розладу. Поняття «хвороба». Теоретичний конструкт хвороби. Поняття синдром, симптом, етіологія, патогенез. Дізонтогенії. Вікова обумовленість дізонтогеній. Соціально-психологічні фактори  формуванні дефекту психіки.

Тема 2. Психологічне дослідження в клініці.

Поняття про клініко-психологічний експеримент. Структура психологічного дослідження в клініці.  Етапи клінічної бесіди, вимоги к проведенню бесіди. Використання методу спостереження в клініці. Підбір психодіагностичного інструментарію, етапи проведення дослідження, оформлення протоколу дослідження, формулювання висновків та практичних рекомендацій за результатами проведеного діагностичного дослідження. Етичні правила проведення  діагностичних досліджень.

Тема 3. Обстеження хворого в клініці.

План обстеження хворого. Анамнез. Види анамнезу. Соматичне обстеження. Неврологічне та логопедичне обстеження. Лабораторні види дослідження. Дослідження психічної сфери (вимоги). Нейропсихологічне дослідження. Оформлення психологічного висновку.

 Модуль 2 «Особливості роботи психолога в клініці».

Змістовий модуль 2. Специфіка роботи психолога в наркологічному відділенні.

Тема 4. Клініко-психологічна характеристика алкоголізму та наркоманії.

Етіологія та патогенез алкоголізму. Основні симптоми та синдроми алкоголізму. Клінічна картина наркоманії, токсикоманії (стадії протікання). Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю. Психічні та повендікові розлади внаслідок вживання психоактивних речовин. Психологічна характеристика сім’ї, що має осіб залежних від психоактивних речовин. Підліткова наркоманія - причини, стадії, наслідки.

Тема 5. Психологічні аспекти роботи психолога в наркологічній клініці.

Основні види роботи психолога в наркології. Принципи роботи психолога в наркологічному відділені. Специфіка цілей та завдань роботи психолога в клініці. Посадові обов’язки психолога в наркологічній клініці. Психологічне дослідження в наркології. Особливості психологічного консультування в наркологічних закладах. Участь психолога у психотерапевтичної допомоги хворим алкоголізмом і наркоманіями. Роль психолога в проведенні психологічної експертизі. Формування «лікувальної середи» в наркологічному закладі. Специфіка роботи психолога з неповнолітніми, які зловживають психоактивними речовинами. Участь психолога в психопрофілактичній роботі. Оформлення документації. Деонтологія.

Змістовий модуль 3. Специфіка роботи психолога в психіатричній клініці.

Тема 6. Основи психологічних знань про психічні розлади.

Короткий огляд хвороб психіатрії: психози, шизофренія, параноя, афективні захворювання. Мала психіатрія: неврози, розлади особистості, органічні захворювання. 

Тема 7. Зміст роботи психолога з клієнтами, які мають психічний розлад.

Зміст та об’єм роботи патопсихолога в клініці. Посадові обов’язки патопсихолога. Права медичного психолога. Відповідальність медичного психолога. Види роботи та їх специфіка. Порядок проведення медико-психологічного обстеження. Основи діагностики психічних розладів. Участь в експериментальній роботі. Установлення динаміки психічних порушень та облік ефективності терапії. Основи психологічної допомоги при психічних розладах. Участь психолога у психотерапевтичної допомоги психічно хворим. Деонтологічні принципи роботи психолога у психіатричній клініці.

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістовних

модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усьо-го

л

п

лаб.

інд.

с.р.

Усьо-го

л

п

Лаб.

Інд..

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1 «Професіональна діяльність психолога в клініці»

Змістовий модуль 1. Введення в дисципліну « функції та специфіка роботи психолога в

клініках психічних та соматичних захворювань»

Тема 1. Основні поняття курсу.

4

2

2

     

2

       

2

Тема 2. Психологічне дослідження в клініці.

20

4

4

6

 

6

16

2

     

14

Тема 3. Обстеження хворого в клініці.

22

4

4

4

 

10

22

 

2

   

20

Разом за змістовим модулем 1

46

10

10

10

 

16

40

2

2

 

 

36

Модуль 2 Особливості роботи психолога в клініці

містовий модуль 2. Специфіка роботи психолога в наркологічному відділенні.

Тема 4. Клініко-психологічна характеристика алкоголізму та наркоманії.

13

4

4

   

5

20

       

20

Тема 5 Психологічні аспекти роботи психолога в наркологічній клініці.

19

4

4

6

 

5  

26

2

2

2

 

20

Разом за змістовим модулем 2

32

8

8

6

 

10

46

2

2

2

 

40

Змістовий модуль 3. Специфіка роботи психолога  в психіатричній клініці.

Тема 6. Основи психологічних знань про психічні розлади.

28

4

4

   

20

20

       

20

ІНДЗ

20

     

20

 

20

     

20

 

Тема 7. Зміст роботи психолога з клієнтами, які мають психічний розлад.

24

4

4

6

 

10

24

2

 

2

 

20

Разом за змістовим модулем 3

72

8

8

6

20

30

64

2

 

2

20

40

Усього годин

150

26

26

22

20

56

150

6

4

4

20

116

                           

                                      5.2. Теми практичних занять

з/п

Тема заняття

Кількість

годин

денна форма

заочна

Модуль 1. Професіональна діяльність психолога в клініці

1

Тема 1. Основні поняття курсу.

2

 

2

Тема 2. Психологічне дослідження в клініці

4

 

3

Тема 3. Обстеження хворого в клініці  

4

2

Модуль 2. Особливості роботи психолога в клініці

4

Тема 4. Клініко-психологічна характеристика алкоголізму та наркоманії.  

4

 

5

Тема 5.  Психологічні аспекти роботи психолога в наркологічній клініці

4

2

6

Тема 6. Основи психологічних знань про психічні розлади.

4

 
 

Тема 7. Зміст роботи психолога з клієнтами. які мають психічний розлад.

4

 

 

Усього:

24

4

                                      5.3. Теми  лабораторних  занять

з/п

Тема заняття

Кількість

годин

денна форма

заочна

Модуль 1. Професіональна діяльність психолога в клініці

1

Тема 2. Психологічне дослідження в клініці

6

 

2

Тема 3. Обстеження хворого в клініці  

4

2

Модуль 2. Особливості роботи психолога в клініці

3

Тема 5.  Психологічні аспекти роботи психолога в наркологічній клініці

6

2

4

Тема 7. Зміст роботи психолога з клієнтами. які мають психічний розлад.

6

 

 

Усього:

22

4

                                            

 

 

                                                   5.4. Самостійна робота

з/п

                          Назва теми

Кількість годин

Форма контролю

Денна

Заочна

Модуль 1. Професіональна діяльність психолога в клініці

Усне опитування, перевірка практичних завдань залік

 

1

Тема 1. Основні поняття курсу.

Оформити глосарій.

 

2

2

Тема 2. Психологічне дослідження в клініці

Законспектувати етичні правила проведення  діагностичних досліджень.

6

14

3

Тема 3. Обстеження хворого в клініці   Опрацювати план обстеження хворого.

10

20

Модуль 2. Особливості роботи психолога в клініці

4

Тема 4.  Клініко-психологічна характеристика алкоголізму та наркоманії.

Проаналізувати і законспектувати  літературу з проблеми «Підліткова наркоманія - причини, стадії, наслідки»

5

20

5

 Тема 5.  Психологічні аспекти роботи психолога в наркологічній клініці.

Виділити і розкрити види роботи психолога в профілактичній роботі.

5

20

6

Тема 6. Основи психологічних знань про психічні розлади.

Законспектувати   етіологію і патогенез, розладів особистості.

20

20

7

Тема 7. Зміст роботи психолога з клієнтами. які мають психічний розлад . Опрацювати:

- порядок проведення медико-психологічного обстеження;

- основи діагностики психічних розладів.

20

20

 

Разом

56

116

                     5.5. Індивідуальні навчально-дослідні завдання (ІНДЗ)

з/п

Завдання

Кількість годин

Денна

Заочна

1

Підготовка конспекту корекційного заняття

20

20

Усього годин

20

20

                                           6. Методи навчання

У процесі викладання навчальної дисципліни передбачено використання таких основних методів навчання: лекцій-презентацій, лекцій-діалогів, проблемних , дискусій, рольових і ділових ігор, вправ, проблемно-пошукових методів (виконання індивідуального навчально-дослідного завдання) тощо.

         7. Розподіл балів, які отримують здобувачі за результатами поточного     і підсумкового контролю

Поточний контроль (практичні завдання, самостійна робота, навчально-дослідні завдання)

Сума

 

               Модулі

Бали

Разом

 

 

 

 

 

0-100

 

Модуль1. Професіональна діяльність психолога в клініці

 

Тема 1

0-3

0-31

 

Тема 2

0-15

 

Тема 3

0-13

 

Модуль 2. Особливості роботи психолога в клініці

 

 

Тема 4

0-9

0-69

 

Тема 5

0-15

 

 

Тема 6

ІНДЗ

0-9

0-21

 

Тема 7

0-15

 

 

 
 

 

 

                 

                              Таблиця відповідності шкал оцінювання

                           навчальних досягнень здобувачів вищої освіти

Показник успішності

(у балах)

Оцінказа шкалою ECTS

Оцінка за національною шкалою

екзамен

залік

90 – 100

А

відмінно 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

                                       8. Методичне забезпечення

1. Робоча навчальна програма з дисципліни «Функції та специфіка роботи психолога у  клініці психічних та соматичних захворювань».

2. Конспекти лекцій.

3.Лекції-презентації.

4.Питання до самостійної роботи.

4.Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять

5. Ілюстративно-інформаційні матеріали.

            9.Забезпечення навчання осіб з особливими освітніми потребами.

Передбачено забезпечення рівного доступу до якісної освіти особам з особливими освітніми потребами шляхом організації їхнього навчання на основі застосування особистісно зорієнтованих методів навчання з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей. Організація навчання осіб з особливими освітніми  потребами  під  час  вивчення  дисципліни  передбачає адаптований формат програми  дисципліни  з  урахуванням  індивідуальних  особливостей  і  потреб  здобувача освіти на підставі поданої заяви.

10. Рекомендовані джерела інформації

 

Основна література

 

1. Галецька І. Клініко-психологічне дослідження: навч. Посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 242 с. –

2. Ільїна Н.М. Клінічна психологія: навчальний посібник. Суми. Університетська книга, 2020. 163с.

3. Клінічна психологія: словник-довідник / Авт.- уклад. С. В. Діденко К.: Академвидав, 2012. 320 с.

 

                                                  Допоміжна література

1. Белей М. Д. Основи діагностичної психології / М. Д. Белей, Л. Д. Тодорів. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2008. – 296 с.

2. Закон України про психіатричну допомогу. – К. : Сфера, 2000. – 50 с

3. Клінічна психодіагностика: практикум / Редактор-упорядник проф. М.В.Миколайський. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2006. – 228 с.

4. Мушкевич М. І. Клінічна психодіагностика: методичні рекомендації для студентів ф-ту психол / М. І. Мушкевич. – Луцьк, 2006. – 170 с.

5. Никоненко Ю.П. Клінічна психологія: навчальний посібник [Електронний ресурс] / Укл. Ю. П. Никоненко. – Київ : КНТ, 2016. – С. 310-318. – Режим доступу: http://culonline.com.ua/Books/klinychna_psyhologia. pdf

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ:

1. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : офіційний сайт

URL: http://www.nbuv.gov.ua/

2. Одеська національна наукова бібліотека : офіційний сайт.

URL: http://odnb.odessa.ua/

3. Бібліотека Університету Ушинського : офіційний сайт.

URL: https://library.pdpu.edu.ua/

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

з/п

Назва теми

Кількість годин

денна форма навчання

заочна форма навчання

1

Основні поняття курсу.

4

 
 

1.1 Міждисциплінарні зв’язки дисципліни «Функції та специфіка роботи психолога в клініках психічних та соматичних захворювань».

1.2  Поняття здоров’я у сучасній психології та його складові.

1.3  Норма та патологія.

1.4  Синдром та симптом.

1.5  Етіологія і патогенез.

1.6  Дизонтогенії. Вікові аспекти.

1.7  Ендогенні та екзогенні фактори в формуванні дефекту.

2

Психологічне дослідження в клініці.

4

 
 

2.1  Структура психологічного дослідження в клініці.

2.2  Етапи проведення бесіди с дорослими та дітьми.

2.3  Вимоги до методу спостереження в клініці психологом.

2.4  Методики для дослідження особистості хворого.

3

Клініко-психологічна характеристика алкоголізму та наркоманії.

4

 
 

3.1 Види роботи в наркології.

3.2 Психологічне дослідження в наркології.

3.3 Роль психолога в експертизі.

3.4 Формування «лікувальної середи» в наркологічному закладі.

3.5 Участь психолога в психопрофілактичній роботі.

3.6 Права та обов’язки психолога, який працює в наркології.

3.7 Оформлення документації.

4

Психогенні захворювання

4

2

 

4.1 Етіологія та патогенез шизофренії, параної, афективні захворювання.

4.2 Етіологія і патогенез: неврози, розлади особистості, органічні захворювання.

Усього

16

2

 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з/п

Назва теми

Кількість годин

денна форма навчання

заочна форма навчання

1

Обстеження хворого в клініці (в умовах бази практики).

2

2

1.1 Підготовка стимульного матеріалу та інструкцій для проведення обстеження хворих.

1.2 Здійснення діагностики пізнавальної сфери хворих.

1.3 Складання психологічного висновку.

2

Особливості роботи психолога в наркології (в умовах бази практики).

4

2

2.1 Особливості роботи медичного психолога на початку лікування хворих на наркоманію.

2.2 Особливості роботи медичного психолога в середині лікування хворих на наркоманію.

2.3 Особливості роботи медичного психолога наприкінці лікування хворих на наркоманію.

3

Зміст діяльності патопсихолога.

4

 

3.1 Особливості роботи патопсихолога в дитячих психіатричних відділеннях (в умовах бази практики).

3.2 Робота психолога з дорослими пацієнтами в різних відділеннях психіатричних клінік.

Усього

10

4

 

7. САМОСТІЙНА РОБОТА

№ з/п

Назва теми

(питання до самопідготовки)

Кількість годин

денна форма навчання

заочна

форма навчання

1

Основні поняття курсу.

9

9

 

1.1 Поняття норми в міждисциплінарних науках.

2

2

 

1.2 Про співвідношенні понять «психічне здоров’я», «психологічне здоров’я» у вітчизняних і зарубіжних дослідженнях.

3

3

 

1.3 Дизонтогенії. Вікова обумовленість дизонтогеній.

2

2

 

1.4 Ендогенні та екзогенні фактори в формуванні дефекту психіки.

3

2

2

Психологічне дослідження в клініці

6

8

 

2.1 Вимоги до проведення психологічного дослідження в клініці. 

2

2

 

2.2 Побудова та порядок проведення психологічного експерименту.

2

2

 

2.3 Вивчення історії хворого.

2

2

 

2.4 Методики для дослідження особистості хворого.

 

2

3

Обстеження хворого в клініці

4

8

 

3.1 Проведення анамнезу життя.

2

4

 

3.2 Проведення анамнезу хвороби.

2

4

4

Клініко-психологічна характеристика алкоголізму та наркоманії.

6

8

 

4.1 Методи психологічної реабілітації хворого з наркологічною залежністю.

2

4

 

4.2 Клінічна картина токсикоманії.

4

4

5

Особливості роботи психолога в наркології

4

2

 

5.1 Психологічні консультації родичем хворих алкоголізмом та наркоманією.

4

2

6

Психогенні захворювання

5

12

 

6.1 Клініко-психологічна характеристика шизофренії, параної.

2

2

 

6.2 Клініко-психологічна характеристика неврозів, розладів особистості, органічних захворювань.

1

2

 

6.3 Міжнародна класифікація хвороб (МКХ – 10)

2

8

7

Зміст діяльності патопсихолога

4

10

 

7.1 Вивчення додаткових даних для диференційного діагнозу.

1

3

 

7.2 Визначення структури та степені психічного зниження.

3

3

 

7.3 Встановлення динаміки психічних порушень та облік ефективності терапії

 

2

 

7.4 Роль психолога в реабілітації хворих.

 

4

 

Разом

38

59

 

8. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Індивідуальні завдання мають на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці (аналітичні, контрольні, творчі роботи, у т. ч. підготовка конспектів, міні-доповідей, рефератів, опорних схем тощо).

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. Під час вивчення навчальної дисципліни «Функції та специфіка роботи психолога в клініках психічних та соматичних захворювань» студентам, за їх бажанням, пропонується підготувати реферати, опорні схеми або конспекти міні-доповідей з питань, що представлені у змісті тем практичних, семінарських занять або переліку завдань для самостійної роботи.

Для обов`язкового виконання студентам пропонується виконати такий вид позааудиторної індивідуальної роботи як індивідуальне науково-дослідне завдання, а саме творчу роботу (есе).

Метою творчої роботи є самостійний вибір та опанування питань з тем «Обстеження хворого в клініці», «Психогенні захворювання», а також систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з навчального курсу в цілому.

 Орієнтовна структура творчої роботи має передбачати наявність:

- вступу – зазначається тема та її актуальність, мета та завдання роботи;

- теоретичного обґрунтування - виклад базових теоретичних положень, законів, принципів, алгоритмів тощо, на основі яких виконується завдання;

- основних результатів індивідуального завдання та їх обговорення  - подаються якісні результати роботи, схеми, малюнки, моделі, описи,  систематизована реферативна інформація та її творчий аналіз тощо;

- висновків (із наведенням особистої думки студента стосовно розглянутого питання);

- списку використаної літератури;

- додатків (за необхідності).

Порядок подання та захист індивідуального науково-дослідного завдання:

1. Звіт про виконання творчої роботи (есе) подається у вигляді скріплених аркушів формату А4 (реферату) з титульною сторінкою стандартного зразка і внутрішнім наповненням із зазначенням усіх позицій змісту завдання (за об'ємом до 10 арк.)

2. Творча робота подається викладачу, який проводить семінарські, лабораторні та практичні заняття з даної дисципліни за тиждень до семестрового контролю.

3. Оцінка за творчу роботу виставляється на заключному занятті (практичному, семінарському тощо) з навчальної дисципліни на основі попереднього ознайомлення викладача зі змістом індивідуального завдання. Можливий захист завдання шляхом усного звіту студента про виконану роботу (до 5 хв.).

4. Оцінка за творчу роботу враховується при виведенні підсумкової оцінки (заліку) з навчального курсу. Оцінювання здійснюється в межах 10% від загальної кількості балів, тобто може складати від 1 до 10 балів.

 

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ:

Лекції із застосуванням наочного матеріалу, практичні роботи, діалогові технології, ділові ігри, міні-кейси, тьюторіали, аналіз життєвих ситуацій та ін.

 

10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ:

Поточні опитування на семінарських та практичних заняттях, оцінка якості виконання практичних завдань, підсумкова творча робота (есе). До підсумкового контрольного випробування допускаються студенти, що прослухали лекційний курс, взяли активну участь у практичних заняттях і захистили творчу роботу із запропонованої теми.

          Питання до самоконтролю:

 • Зв’язок дисципліни «Функції та специфіка роботи психолога в клініках

психічних та соматичних захворювань» з іншими науками.

 • Основні поняття курсу: хвороба, здоров’я, психічне здоров’я, норма, патологія, синдром, симптом, етіологія, патогенез.
 • Дизонтогенії. Вікова обумовленість дизонтогеній.
 • Роль ендогенних та екзогенних факторів в формуванні дефекту психіки.
 • Співвідношенні понять «психічне здоров’я» та «психологічне здоров’я».
 • Складові психологічного дослідження в клініці.
 • Методики для дослідження пізнавальної сфери.
 • Етапи обстеження хворого в клініці.
 • Вивчення історії хворого.
 • Методики для дослідження особистості хворого.

11.Метод анамнезу.

12.Поняття алкоголізм та наркоманія.

13. Етіологія та патогенез алкоголізму.

14.Стадії алкоголізму.

15.Основні симптоми та синдроми алкоголізму.

16. Порушення соматичних функцій при алкоголізмі.

17.Алкогольні психози.

18. Етіологія та патогенез наркоманії.

19. Стадії наркоманії.

20.Психологічний портрет наркомана.

21.Види роботи психолога в наркології.

22.Вимоги до проведення психодіагностики в наркологічному диспансері.

23.Функції психолога в наркологічному диспансері в ході реабілітації хворих.

24.Робота психолога з сім’ями наркозалежних.

25.Психокорекційна робота в наркологічному диспансері.

26. Поняття «лікувальна середа» в наркологічному відділенні.

27.Профілактична робота в наркологічному диспансері.

28.Права та обов’язки психолога в наркологічному відділенні.

29.Клінічна картина наркоманії.

30.Шизофрінія, етіологія та патогенез.

31. Етіологія та патогенез параної та афективних заварювань.

32. Етіологія та патогенез неврозів.

33. Етіологія розладів особистості.

34. Завдання патопсихолога в клініці.

35. Види роботи патопсихолога в психіатричній клініці.

36.Участь психолога в експертній роботі.

37. Визначення структури та степені психічного зниження.

38. Роль психолога в реабілітації хворих.

39. Вивчення додаткових даних для диференційного діагнозу.

40. Деонтологічні правила роботи психолога в клініці.

 • РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Робота в семестрі (участь у лекціях та семінарах)  – 60 балів

Іспит – 40 балів

Разом: 100 балів

 

Модуль 1 «Професіональна діяльність психолога в клініці»

Поточне тестування та самостійна робота

Сума балів

Змістовий модуль №1

Теми змістовних модулів

Т1

Т2

Т3

40

Кількість балів

1-15

1-10

1-15

Модуль 2 «Специфіка роботи психолога в клініці»

Поточне тестування та самостійна робота

Сума балів

Змістовий модуль №2

Змістовий модуль №3

Теми змістовних модулів

Т4

Т5

Т6

Т7

 

40

Кількість балів

1-10

1-10

1-10

1-10

Всього

80

             

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЕСТS

 

Cума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

   

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90-100

А

Відмінно

зараховано

82-89

B

Добре

74-81

С

Задовільно

64-73

D

60-63

E

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

не зараховано з обов`язковим повторним вивченням дисципліни

 

12. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

Опорні конспекти лекцій; спеціальна література, яка представлена у бібліотеці університету та в мережі Інтернет; друковані періодичні видання; електронні видання та комп`ютерні методики; психодіагностичні тести в паперовому і електронному вигляді; ілюстративний матеріал.

                    

13. ЛІТЕРАТУРА

Базова:

1.                Беломестнова Н.В. Клиническая диагностика интеллекта: психометрическая и клинико-психологическая оценка уровня развития интеллекта в клинической и судебно-психологической экспертной практике СПб, 2003.

2.                Бурлачук Л. Ф. Исследование личности в клинической психологии. - Киев, 1979. - С. 76-121.

3.    Волков В.Т., Стрелис А.К. Личность пациента и болезнь, - Томск, 1995, с. 12.

4.       Зейгарник Б. В. Личность и патология деятельности. М., 1971.

5.       Каплан Г. И., Седок Б. Дж. Клиническая психиатрия: В 2т., М., 1994. - С.29-35.

6.                Конечный Р. Психология в медицине. Прага, 1974.

7.       Лакосина Н. Д. Клинические варианты невротического развития. М.,1970.

8.       Портнов А. А., Федотов Д. Д. Психиатрия. 3-е изд. - М, 1971. - С. 47-90.

9.                Профілактика поширення наркозалежності серед молоді: Навчально-методичний посібник / Під ред. В. В. Бурлаки. — Київ: Герб, 2008. — 224 с.

10.Соколова Е. Т., Николаева В. Н. Особенности личности при пограничных расстройствах и соматических заболеваниях. М.: SvR- Аргус, 1995. -359 с.

11.Ташлыков В.А. Психология лечебного процесса. – Л.: Медицина, 1984.

12. Тодд Д.  Основы клинической и консультативной психологии: пер. с англ. С. Пб.: Сова 2001.

13.Тхостов А.Ш. Психология телесности. М.: Смысл 2002, с.12-80.

14.Харди И. Врач, сестра, больной. Психология роботы с больными. – Будапешт, 1988, 232с.

Допоміжна:

1.                Актуальные вопросы медицинской психологии. Под ред.                           М. М. Кабанова - Л., 1974.

2.       Альманах психологических тестов, - М., 1995.

3.       Березин Ф. Б., Мирошников М. П, Соколова Е. Д. Методика многостороннего исследования личности. - М., 1994.

4.       Березин Ф. Б., Мирошников М. П., Рожанец Р. В. Методика многостороннего исследования личности в клинической медицине и психогигиене - М, 1976.

 1. Бернштейн А. Н. Клинические приемы психологического исследования  душевнобольных. Изд. 2-е. Госиздат., 1972.
 1. Блейхер В., Бурлачук Л. Ф. О некоторых теоретических концепциях
  проективных методов исследования личности в зарубежной психологии и патопсихологии. //Журнал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. -1972. - №5.
 1. Братусь Б. С. Психологический анализ изменений личности при
  алкоголизме. - Изд. МГУ, 1974.
 1. Бурлачук Л. Ф. Исследование личности в клинической психологии. -
  Киев, 1979.

9.    Вассерман Л. И., Горькавая И. Л., Ромицына Е. Е. Тест подростки о родителях. - М., 1995.

 1. Вопросы экспериментальной патопсихологии. Сб. под ред.                           Б. В. Зейгарник, С. Л. Рубинштейна. - М., 1993.
 1. Вопросы патопсихологии. Сб. под ред. А. А. Портнова. - М., 1970.
 1. Гильяшева И. Н. О применении ТАТ в диагностике неврозов и шизофрении // Психологические проблемы психогигиены, психопрофилактики и медицинской деонтологии. - Л., 1972.
 1.  Гильяшева И. Н., Игнатьева Н. Д. Межличностные отношения ребенка  - М., 1994.
 1. Иванова А. Я., Рубинштейн С. Л. Обучающий эксперимент как метод оценки умственного развития детей. М., 1943.
 1. Ичковский И. Д.  Деонтология. - М.: Медицина, 1987.
 1. Левитов Н. Д. Фрустрация как один из видов психических состояний. //Вопр. психол. -1967. -№6.
 1. Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера. - Л, 1983.
 1. Личко А. Е., Иванов Н. Я. Диагностика характера подростка. – М., 1995.
 1. Мерлин В. С. Лекции по психологии мотивов человека. - Пермь, 1971.
 1. Мерлин В. С. Проблемы экспериментальной психологии личности. - Пермь, 1970.
 1. Рубинштейн С. Л. Экспериментальные методики патопсихологии и их опыт применения в клинике. - М., 1970.
 1. Румянцев Г. Г. Опыт применения методов незаконченных предложений в психиатрической практике // Исследование личности в условиях. - Л., 1969.
 1. Рыбакова Ф. Е. Атлас для экспериментального психологического исследования личности. -  М., 1990.
 1. Малкина-Пых И. Г. — Психосоматика: Справочник практического психолога. - М.: Эксмо, 2004. - 992 с.
 1. Петрюк П. Т., Якущенко И. А. Психосоматические расстройства: вопросы дефиниции и классификации // Вестник Ассоциации психиатров Украины. — 2003. — № 3-4. — С. 133-140.

 

 

 

14. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ:

- psy.rin.ru;

- auditorium.ru;

               - psyho.hotbox.ru;

               - psynet.by.ru;

- Lib.com.ua та ін.);

 • електронної бібліотеки;
 • бібліотеки університету;
 • журналів: "Вопросы психологии", "Психологический журнал", "Практическая психология и социальная работа" та ін. видань психологічного спрямування.