Психологічна освіта в Університеті Ушинського

Facebook Instagram Youtube   

Робоча програма навчальної дисципліни

ЕКОЖИТТЯ

ОПП: Психологія

Спеціальність 053 «Психологія»

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Рік навчання: другий

Мова навчання: українська

Факультет: соціально-гуманітарний 

Одеса - 2021

 Розробник: кандидат   біологічних   наук,   викладач   кафедри   біології   і   охорони   здоров’я Н. А. Орлик

 

1.    Опис навчальної дисципліни

 

 

Найменування показників

 

Галузь знань, ОПП, спеціальність, рівень вищої освіти

Характеристика

навчальної дисципліни

денна форма

навчання

заочна форма

навчання

 

 

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

01 Освіта/Педагогіка

Статус дисципліни:

вибіркова

Освітньо-професійна програма:

053 Психологія

Мова навчання: українська

Модулів – 1

 

Спеціальність (професійне

спрямування)

053 Психологія

Рік навчання:

Змістових модулів – 3

2-й

Індивідуальне

навчально-дослідне завдання доповідь

 

Семестр

Загальна кількість годин – 90

3-й

3-й

Лекції

 

Тижневих годин для денної форми

навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 4

 

 

 

Рівень вищої освіти:

перший (бакалаврський)

18 год.

6 год.

Лабораторні

26 год.

8 год.

Самостійна робота

36 год.

66 год.

Індивідуальні завдання:

10 год.

Вид контролю: залік

 

Примітка.

Співвідношення     кількості     годин     аудиторних     занять     до                                самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 48,9% : 51,1% для заочної форми навчання – 15,5% : 84,5%

 

2.  Пояснювальна записка

 

Мета навчальної дисципліни: формування знань щодо оптимального існування людини в екологічно безпечному навколишньому середовищі, розуміння механізмів взаємодії людини і довкілля, аналізу першочергових вимог для збереження генофонду людської популяції.

Передумови    для    вивчення   дисципліни:    для    вивчення    навчальної                          дисципліни

«Екожиття» здобувачі вищої освіти мають опанувати знання з таких навчальних дисциплін,

«Географія», «Біологія», частково «Хімія», «Фізика», «Математика» – за шкільною програмою.

«Валеологія», «Вікова фізіологія», «Фізіологія людини», «Анатомія людини», «Основи медичних знань» «Психологія» – супутні дисципліни.

Очікувані результати навчання: унаслідок вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти мають

знати: Основні екологічні біологічні закони, що об'єднують організм людини і навколишнє середовище, характеристики атмосфери, гідросфери і літосфери, які негативно впливають на функціональні резерви людини. Етапи адаптації людини до різних факторів оточуючого середовища (зміни температури, газового складу, інсоляції, шуму, енергетичної активності, особливості спортивної спеціалізації та ін.). Конституційні та біоритмологічні особливості організації фізіологічних функцій. Екологію харчування, гігієни, способу та якості життя. Глобальні екологічні проблеми (демографічний вибух, парниковий ефект, втрата озонового шару, скорочення біорізноманіття та ін.).

вміти: Оцінювати вплив навколишнього середовища на організм людини, як взагалі, так і окремих факторів. Визначати рівень фізичного стану індивідуального здоров’я людини, стадію адаптаційного процесу, на якому знаходиться організм людини під впливом кліматогеографічних умов. Оцінювати конституціональні та біоритмологічні особливості організму людини. Надавати практичну оцінку навколишньому середовищу відповідно до її екологічної безпечності, користуватися методами пошуку перспективних умов взаємовідносин природи і людини. Аналізувати і визначати рівень можливого виникнення несприятливих для людини і навколишнього середовища наслідків, пов’язаних із функціонуванням небезпечних об’єктів.

й опанувати такі компетентності:

Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері психології, що передбачають застосування основних психологічних теорій і методів та характеризуються комплексністю і невизначеністю умов, здатність свідомої саморегуляції в умовах впливу медіасередовища.

Загальні компетентності:

ЗК 01. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 03. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. ЗК 04. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 05. Здатність бути критичним і самокритичним. ЗК 06. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК 07. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). ЗК 08. Навички міжособистісної взаємодії.

ЗК 09. Здатність працювати в команді.

ЗК 10. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК 11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

 

ЗК 12. Здатність організовувати власний медіапростір та протистояти інформаційним впливам.

Фахові (предметні) компетентності спеціальності:

СК 03. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.

СК    07.   Здатність   аналізувати   та   систематизувати   одержані   результати,         формулювати аргументовані висновки та рекомендації.

3.  Критерії оцінювання

Критерії оцінювання за різними видами роботи

Вид роботи

Бали

Критерії

Лабораторні заняття

0 балів

Студент не виконав завдання, не має уявлення про найголовніші поняття,          предмет,            мету          та                  завдання;  не        знає                   принципових

положень з теми.

1 бал

Студент виконав завдання, але не в змозі викласти зміст більшості питань теми, володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ, відповідає тільки на запитання, що

потребують однослівної відповіді; не в змозі проаналізувати результати роботи та зробити власних висновків

2 бали

Студент суть питань розкриває частково, не послідовно: не пов’язує свою відповідь з раніше отриманими даними, не достатньо пов’язує знання з іншими дисциплінами; допоміжним матеріалом користується, але допускає помилки; при письмовому викладі допускає граматичні помилки; допускає помилки в

термінології, технікою обчислень вільно не володіє.

3 бали

Студент розкриває основний зміст матеріалу: правильно використовує наукову термінологію, не допускаючи грубих граматичних помилок, виконує роботу чітко і акуратно; вільно користується нормативними документами, довідниками та інше; у відповіді можливі 1–2 неточності в науковій термінології,

висновках, узагальненнях, помилки в підрахунках, що не впливають на кінцевий результат.

4 бали

Студент знає вичерпно весь матеріал, відмінно розуміє і засвоїв його. На питання в межах програми дає правильні, свідомі, впевнені відповіді. В різних практичних завданнях вміє самостійно користуватись отриманими знаннями. В усних відповідях і письмових роботах користується літературно правильною мовою і

не допускає помилок.

Індивідуальне навчально-

дослідне завдання (доповідь та презентація)

0 балів

Презентація і доповідь відсутні

1–5 балів

При     порушенні     логіки     викладання     змісту;            некоректному оформленні бібліографії; незначних недоліках форматування; при

зачитуванні роботи.

6–10 балів

Неповне розкриття 2 і більше пунктів плану; незначні недоліки форматування та коректне оформлення бібліографії; невпевнений і нелогічний виклад змісту роботи, студент не може відповісти або

некоректно відповідає на запитання.

11–14

балів

Недостатньо повне розкриття одного з пунктів плану; незначні недоліки форматування (некоректне оформлення таблиць і рисунків); допущені незначні відхилення від логіки викладу, які не утруднюють сприйняття інформації, невпевнені відповіді на

запитання щодо змісту роботи.

15–18

балів

Студент повністю розкриває тему презентації, є логічна структура,

відповідне оформлення роботи з використанням не менше 10

 

 

   

літературних джерел.

Модульна контрольна робота

0 балів

Відповіді на запитання відсутні

1–4 балів

Відповіді на запитання неповні. Студент припускається грубих помилок при висвітленні теоретичного матеріалу

5–8 балів

Відповіді на запитання формальні, книжкові. Студент у цілому

виявляє    основні   положення   навчального                 матеріалу   на              рівні запам’ятовування без достатнього розуміння.

9–12 балів

Відповіді на запитання загалом правильні, проте наявні помилки у визначеннях. Студент виявляє знання і розуміння основних положень з навчальної дисципліни, відтворює значну частину

навчального матеріалу.

13–15

балів

Відповіді на запитання повні, обґрунтовані. Студент показує глибоке оволодіння навчальним матеріалом, здатний самостійно та аргументовано його викладати, робити висновки.

 

Критерії оцінювання за всіма видами контролю

Сума балів

Критерії оцінки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмінно (90–100 А)

Здобувач вищої освіти має ґрунтовні знання про: основні екологічні біологічні закони, що об'єднують організм людини і навколишнє середовище, характеристики атмосфери, гідросфери і літосфери, які негативно впливають на функціональні резерви людини. Етапи адаптації людини до різних факторів оточуючого середовища (зміни температури, газового складу, інсоляції, шуму, енергетичної активності, особливості спортивної спеціалізації та ін.). Конституційні та біоритмологічні особливості організації фізіологічних функцій. Екологію харчування, гігієни, способу та якості життя. Глобальні екологічні проблеми (демографічний вибух, парниковий ефект, втрата озонового шару, скорочення біорізноманіття та ін.).

Усні відповіді повні, логічні й обґрунтовані.

Студент на високому рівні вміє: оцінювати вплив навколишнього середовища на організм людини, як взагалі, так і окремих факторів. Визначати рівень фізичного стану індивідуального здоров’я людини, стадію адаптаційного процесу, на якому знаходиться організм людини під впливом кліматогеографічних умов. Оцінювати конституціональні та біоритмологічні особливості організму людини. Надавати практичну оцінку навколишньому середовищу відповідно до її екологічної безпечності, користуватися методами пошуку перспективних умов взаємовідносин природи і людини. Аналізувати і визначати рівень можливого виникнення несприятливих для людини і навколишнього середовища наслідків, пов’язаних із функціонуванням небезпечних

об’єктів.

 

 

 

Добре (82–89 В)

Здобувач вищої освіти має достатні знання про основні екологічні біологічні закони, що об'єднують організм людини і навколишнє середовище, характеристики атмосфери, гідросфери і літосфери, які негативно впливають на функціональні резерви людини. Етапи адаптації людини до різних факторів оточуючого середовища (зміни температури, газового складу, інсоляції, шуму, енергетичної активності, особливості спортивної спеціалізації та ін.). Конституційні та біоритмологічні особливості організації фізіологічних функцій. Екологію харчування,

гігієни, способу та якості життя. Глобальні екологічні проблеми (демографічний   вибух,   парниковий   ефект,   втрата   озонового   шару,

 

 

 

скорочення біорізноманіття та ін.). Усні відповіді повні, логічні, натомість не завжди обґрунтовані.

На достатньому рівні володіє уміннями: оцінювати вплив навколишнього середовища на організм людини, як взагалі, так і окремих факторів. Визначати рівень фізичного стану індивідуального здоров’я людини, стадію адаптаційного процесу, на якому знаходиться організм людини під впливом кліматогеографічних умов. Оцінювати конституціональні та біоритмологічні особливості організму людини. Надавати практичну оцінку навколишньому середовищу відповідно до її екологічної безпечності, користуватися методами пошуку перспективних умов взаємовідносин природи і людини. Аналізувати і визначати рівень можливого виникнення несприятливих для людини і навколишнього середовища наслідків, пов’язаних із функціонуванням небезпечних

об’єктів. Під час відповіді виявляє невпевненість і потребує незначної допомоги з боку викладача.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добре (74–81 С)

Здобувач вищої освіти на середньому рівні має знання про: основні екологічні біологічні закони, що об'єднують організм людини і навколишнє середовище, характеристики атмосфери, гідросфери і літосфери, які негативно впливають на функціональні резерви людини. Етапи адаптації людини до різних факторів оточуючого середовища (зміни температури, газового складу, інсоляції, шуму, енергетичної активності, особливості спортивної спеціалізації та ін.). Конституційні та біоритмологічні особливості організації фізіологічних функцій. Екологію харчування, гігієни, способу та якості життя. Глобальні екологічні проблеми (демографічний вибух, парниковий ефект, втрата озонового шару, скорочення біорізноманіття та ін.). Усні відповіді повні, логічні, натомість не завжди повні й аргументовані.

На середньому рівні володіє уміннями: оцінювати вплив навколишнього середовища на організм людини, як взагалі, так і окремих факторів. Визначати рівень фізичного стану індивідуального здоров’я людини, стадію адаптаційного процесу, на якому знаходиться організм людини під впливом кліматогеографічних умов. Оцінювати конституціональні та біоритмологічні особливості організму людини. Надавати практичну оцінку навколишньому середовищу відповідно до її екологічної безпечності, користуватися методами пошуку перспективних умов взаємовідносин природи і людини. Аналізувати і визначати рівень можливого виникнення несприятливих для людини і навколишнього середовища наслідків, пов’язаних із функціонуванням небезпечних

об’єктів.

 

 

 

 

 

Задовільно (64–73 D)

Здобувач вищої освіти має недостатні знання про: основні екологічні біологічні закони, що об'єднують організм людини і навколишнє середовище, характеристики атмосфери, гідросфери і літосфери, які негативно впливають на функціональні резерви людини. Етапи адаптації людини до різних факторів оточуючого середовища (зміни температури, газового складу, інсоляції, шуму, енергетичної активності, особливості спортивної спеціалізації та ін.). Конституційні та біоритмологічні особливості організації фізіологічних функцій. Екологію харчування, гігієни, способу та якості життя. Глобальні екологічні проблеми (демографічний вибух, парниковий ефект, втрата озонового шару, скорочення біорізноманіття та ін.). Усні відповіді не повні, здобувач вищої освіти ускладнюється в їх обґрунтуванні.

Студент на задовільному рівні уміє: оцінювати вплив навколишнього

 

 

 

середовища на організм людини, як взагалі, так і окремих факторів. Визначати рівень фізичного стану індивідуального здоров’я людини, стадію адаптаційного процесу, на якому знаходиться організм людини під впливом кліматогеографічних умов. Оцінювати конституціональні та біоритмологічні особливості організму людини. Надавати практичну оцінку навколишньому середовищу відповідно до її екологічної безпечності, користуватися методами пошуку перспективних умов взаємовідносин природи і людини. Аналізувати і визначати рівень можливого виникнення несприятливих для людини і навколишнього середовища наслідків, пов’язаних із функціонуванням небезпечних

об’єктів. Не завжди вміє аргументовано обробити та проаналізувати інформацію з різних джерел.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задовільно (60–63 Е)

Здобувач вищої освіти на репродуктивному рівні має знання про: основні екологічні біологічні закони, що об'єднують організм людини і навколишнє середовище, характеристики атмосфери, гідросфери і літосфери, які негативно впливають на функціональні резерви людини. Етапи адаптації людини до різних факторів оточуючого середовища (зміни температури, газового складу, інсоляції, шуму, енергетичної активності, особливості спортивної спеціалізації та ін.). Конституційні та біоритмологічні особливості організації фізіологічних функцій. Екологію харчування, гігієни, способу та якості життя. Глобальні екологічні проблеми (демографічний вибух, парниковий ефект, втрата озонового шару, скорочення біорізноманіття та ін.). Усні відповіді не повні й не обґрунтовані.

На низькому рівні володіє вміннями: оцінювати вплив навколишнього середовища на організм людини, як взагалі, так і окремих факторів. Визначати рівень фізичного стану індивідуального здоров’я людини, стадію адаптаційного процесу, на якому знаходиться організм людини під впливом кліматогеографічних умов. Оцінювати конституціональні та біоритмологічні особливості організму людини. Надавати практичну оцінку навколишньому середовищу відповідно до її екологічної безпечності, користуватися методами пошуку перспективних умов взаємовідносин природи і людини. Аналізувати і визначати рівень можливого виникнення несприятливих для людини і навколишнього середовища наслідків, пов’язаних із функціонуванням небезпечних об’єктів. Має значні труднощі в обробці та аналізу інформації з різних джерел. Виявляє низьку здатність до абстрактного мислення, аналізу та

синтезу, у зв’язку з чим потребує суттєвої допомоги з боку викладача.

 

 

 

 

 

Незадовільно (35–59 FX)

Здобувач вищої освіти має фрагментарні знання про: основні екологічні біологічні закони, що об'єднують організм людини і навколишнє середовище, характеристики атмосфери, гідросфери і літосфери, які негативно впливають на функціональні резерви людини. Етапи адаптації людини до різних факторів оточуючого середовища (зміни температури, газового складу, інсоляції, шуму, енергетичної активності, особливості спортивної спеціалізації та ін.). Конституційні та біоритмологічні особливості організації фізіологічних функцій. Екологію харчування, гігієни, способу та якості життя. Глобальні екологічні проблеми (демографічний вибух, парниковий ефект, втрата озонового шару, скорочення біорізноманіття та ін.). Усні відповіді часткові, не обґрунтовані.

Не володіє вміннями: оцінювати вплив навколишнього середовища на організм людини, як взагалі, так і окремих факторів. Визначати рівень

 

 

 

фізичного стану індивідуального здоров’я людини, стадію адаптаційного процесу, на якому знаходиться організм людини під впливом кліматогеографічних умов. Оцінювати конституціональні та біоритмологічні особливості організму людини. Надавати практичну оцінку навколишньому середовищу відповідно до її екологічної безпечності, користуватися методами пошуку перспективних умов взаємовідносин природи і людини. Аналізувати і визначати рівень можливого виникнення несприятливих для людини і навколишнього

середовища наслідків, пов’язаних із функціонуванням небезпечних об’єктів. Не вміє обробляти і аналізувати інформацію з різних джерел.

 

 • Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання

Поточне    опитування,    виконання    лабораторних    і    контрольних                            модульних      робіт, індивідуальні навчально-дослідні завдання (доповідь з презентацією), залік.

5.  Програма навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1. Загальна екологія.

Тема 1. Теоретичні засади екожиття як науки.

Об'єкт, предмет і завдання навчальної дисципліни «екожиття». Методи досліджень. Внесок І. М. Сеченова, О. Л. Чижевського, В. І. Вернадського та ін. Вплив навколишнього середовища на життєдіяльність людини. Головні історичні етапи взаємодії людини і довкілля та екологічні антропогенні кризи. Проблема існування в екологічно-безпечному природному середовищі.

Тема 2. Природнє середовище та екологічні чинники.

Поняття природнього середовища, його визначення і види. Екологічні чинники середовища, поняття і класифікація. Загальні закономірності та їх дія на живі організми і людину, зокрема. Вплив різних факторів і процесів в навколишньому середовищі на людину: абіотичні, біотичні, антропогенні фактори. Лімітуючи чинники, як умова безпечного існування людини.

Тема 3. Поняття екосистеми та її компонентів.

Поняття екосистем, їх класифікація. Енергія та принципи функціонування екосистем: енергія, атмосфера, ґрунт, інформація, біота. Характеристика кожного з цих екологічних компонентів.

Тема 4. Вчення В. І. Вернадського про біосферу.

Терміни «біосфера» та «жива речовина». Вчення В. І. Вернадського про біосферу, її межі.

Біосфера, як одна з оболонок Землі. Атмосфера, літосфера, гідросфера в складі біосфери.

Тема 5. Кругообіг основних хімічних елементів і речовин в біосфері, як основна умова існування людства.

Кругообіг речовин та енергії в біосфері. Біогенні хімічні елементи. Біогеохімічні цикли.

Тема 6. Вплив техногенних факторів на людину

Джерела, види й масштаби забруднення навколишнього середовища. Поведінка забруднювачів (забруднюючих чинників) у природному середовищі. Найбільш поширені забруднювачі (забруднюючі чинники). Явище синергізму. Медико-екологічні дослідження як основа нормування антропогенного впливу на здоров'я людини. Вплив забруднюючих чинників на людину, навколишнє середовище і об'єкти господарської діяльності. Види забруднення довкілля та їх вплив на людину та її діяльність. Глобальний характер впливу антропогенного забруднення на біосферу та окремі екосистеми. Глобальні зміни клімату. Кіотський протокол. Паризька угода. Клімат. Парниковий ефект. Причини та наслідки глобальних змін клімату. Переваги та недоліки Кіотського протоколу та Паризької угоди. Вплив окремих галузей виробництва на здоров'я населення. Опосередкований вплив пестицидів. Фактори, які впливають на ДНК людини: біологічні (старіння, стреси, дія вірусів, порушення метаболізму), фізичні: (радіація, температура, електромагнітне випромінювання й і т. і.), хімічні (пестициди, ліки, харчові добавки, побутова хімія), екологічні (забруднення компонентів навколишнього

 

середовища). 3.4. Мутагенез і природні та штучні антимутагени. Виникнення нових, невідомих раніше захворювань, пов'язаних зі станом довкілля. Поняття про імунітет людини. Алергічні реакції людини, пов'язані зі станом навколишнього середовища.

Тема 7. Урбанізація та здоров'я людини.

Якість міського середовища та здоров'я населення. Джерела забруднення міського середовища. Вплив якості питної води на здоров'я населення. Основні чинники, що впливають на людину у містах: мікроклімат міста та приміщень, візуальне середовище міста, показники комфортності проживання у містах, інформаційне навантаження, соціокультурні відношення, гіподинамія, антисоціальні вища.

Тема 8. Вплив соціальних факторів на людину

Соціальні аспекти у проблемі «Людина та біосфера». Вчення В. І. Вернадського про біосферу і ноосферу. Сучасний ноосферний розвиток біосфери: прогноз та перспективи. Концепція сталого розвитку людства. Сутність концепції сталого розвитку. Імплементація концепції сталого розвитку в умовах України. Сучасна еколого-демографічна стратегія людства. Еколого-демографічний прогноз динаміки народонаселення земної кулі та в Україні. Показники коефіцієнту народжуваності у країнах з різним соціальноекономічним розвитком. Вирішення проблем народонаселення та розв’язання еколого-демографічних питань: покращення якості життя людини, збільшення виробництва продуктів харчування, проблема голоду, сучасні програми планування сім’ї, охорони здоров’я, освіти (за Б. Небелом).

Змістовий модуль 2. Екологічні фактори здоров’я людини

Тема 9. Категорія «здоров'я». Сучасні «пороки людства» – неграмотне харчування, паління, алкоголізм, наркоманія і токсикоманія, ВІЛ-інфекції. Сучасні дослідження медичної біохімії, біокліматології, медичної генетики, геохімічної екології, астробіології, падеоневрології, етнопсихології, біометеорології.

Тема 10. Ритмічні явища у організмі людини.

Вчення О. Л. Чижевського про біоритми. Біологічні механізми біологічних ритмів.

Тема 11. Межі адаптаційних можливостей організму людини. Екстремальні фактори навколишнього середовища.

Загальні закономірності адаптації людини. Адаптогенні фактори. Природні фактори адаптації людини. Соціальні фактори адаптації людини.

Класифікація факторів навколишнього середовища. Роль гомеостазу в адаптаційних можливостях людини. Акліматизація людини до умов середовища.

Тема 12. Стихійні, природно-техногенні лиха та людина. Причини природно- техногенного лиха. Аспекти стихійних та природнотехногенних процесів: потенційна можливість та катастрофічні наслідки. Зворотні реакції та соціально-психічна напруга людей, що виникають внаслідок стихійного та природно-техногенного лиха. Поняття «катастрофічний стрес».

Тема 13. Екологічна безпека товарів народного споживання.

Стадії еколого-технологічних циклів товарів народного споживання. Критерії безпеки товарів народного споживання та їх гігієнічне нормування. Закон України «Про якість та безпеку харчових продуктів, продовольчої сировини». Проблеми збереження харчових товарів. людини. Генетично модифіковані продукти харчування рослинного та тваринного походження.

Тема 14. Забруднення продовольчої сировини, продуктів харчування й методи послаблення шкідливої дії забруднення.

Охорона продуктів харчування від накопичення в них забруднюючих речовин. Нормування шкідливих речовин у продуктах харчування. Забруднення харчових продуктів металами, радіонуклідами й канцерогенними речовинами. Харчові добавки, антибіотики, гормони в харчових продуктах і регламентація їх вмісту.

Тема 15. Характеристика товарів народного споживання з точки зору безпеки.

Утилізація твердих відходів від виробництва товарів народного споживання.

 

Тема 16. Принципи забезпечення раціонального природокористування

Природні ресурси та природні умови. Визначення природних ресурсів. Класифікація природних ресурсів. Міжнародні природні ресурси. Ресурсний цикл як антропогенний кругообіг речовин. Основні природні ресурси України. Проблеми у використанні природних ресурсів. Принципи раціонального природокористування. Принципи раціонального природокористування. Сучасні екологічні вимоги до діяльності людини. Поняття мало- та безвідходних технологій. Класифікація відходів. Проблеми утилізації відходів у різних сферах діяльності людини. Основні принципи створення безвідходних технологій. Безвідходне споживання.

Змістовий модуль 3. Екологічний моніторинг довкілля. Законодавство у сфері охорони довкілля.

Тема 17. Методи управління природоохоронною діяльністю.

Суть управління природоохоронною діяльністю. Методи управління. Структура управління. Існуючі в Україні види платежів за забруднення навколишнього середовища.

Тема 18. Економічне стимулювання природоохоронної діяльності.

Економічне стимулювання природоохоронної діяльності суб¢єктів підприємницької діяльності. Узгодження та видача ліцензій на право природокористування. Екологічні фонди. Екологічне страхування.

Тема 19. Екологічний менеджмент, його предмет і об'єкт.

Поняття, предмет та функції екологічного менеджменту. Елементи системи екологічного менеджменту. Структура екологічного менеджменту. Основні принципи та інструменти екологічного менеджменту: екологічна експертиза, екологічний контроль, екологічна сертифікація; екологічне маркування та реклама.

Тема 20. Міжнародний досвід у сфері екологічного менеджменту.

Порядок денний на XXI століття - програма дії людства в сфері соціальноеколого- економічного розвитку в ХХІ столітті. Міжнародні стандарти в системі екологічного менеджменту. Особливості система стандартів ІSО 14 000. Основні вимоги системи ІSО 14 000. Екологічний менеджмент на підприємствах. Структура екологічного менеджменту. Переваги впровадження принципів екологічного менеджменту на підприємстві.

Тема 21. Екомаркетинг та екоаудит. Екологічне страхування.

Сутність, ціль, задачі та функції екологічного маркетингу. Методи реалізації концепції екологічного маркетингу. Задачі, процедури, дієвість екологічного аудиту. Сутність екологічного страхування. Система екологічного страхування. Екологічне право і правопорушення. Види відповідальності за екопорушення.

5.1.  Структура навчальної дисципліни

 

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

практ

Індз

с.р.

л

практ

Індз

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Змістовий модуль 1. Загальна екологія

Тема    1.             Теоретичні засади                екожиття             як

науки.

 

2

     

 

2

 

3

     

 

3

Тема     2.              Природнє середовище                  та

екологічні чинники.

 

4

 

2

   

 

2

 

3

     

 

3

Тема      3.               Поняття

екосистеми                          та                          її компонентів.

 

4

 

 

2

 

 

2

 

3

     

 

3

 

 

Тема       4.       Вчення

В. І. Вернадського про біосферу.

 

2

     

 

2

 

3

     

 

3

Тема 5. Кругообіг основних хімічних елементів і речовин в біосфері, як основна умова                      існування

людства.

 

 

4

 

 

2

   

 

 

2

 

 

3

     

 

 

3

Тема        6.        Вплив

техногенних факторів на людину

 

4

 

 

2

 

 

2

 

5

 

2

   

 

3

Тема 7. Урбанізація та

здоров'я людини.

4

 

2

 

2

3

     

3

Тема        8.        Вплив соціальних                 факторів

на людину

 

3

 

2

   

 

1

 

4

 

 

2

 

 

2

Разом за змістовим модулем 1

27

6

6

 

15

27

2

2

 

23

Змістовий модуль 2. Екологічні фактори здоров’я людини

Тема     9.     Категорія

«здоров'я».

1

     

1

3

     

3

Тема     10.                  Ритмічні явища     у              організмі

людини.

 

4

 

2

 

2

   

 

4

 

 

2

 

 

2

Тема        11.                 Межі адаптаційних можливостей

організму людини. Екстремальні фактори навколишнього

середовища.

 

 

3

 

 

2

   

 

 

1

 

 

4

 

 

1

   

 

 

3

Тема     12.             Стихійні, природно-техногенні

лиха та людина.

 

2

     

 

2

 

3

     

 

3

Тема 13. Екологічна безпека             товарів

народного споживання.

 

4

 

2

 

2

   

 

3

     

 

3

Тема 14. Забруднення продовольчої сировини,                      продуктів харчування й методи послаблення

шкідливої                                   дії забруднення.

 

 

4

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

4

 

 

1

   

 

 

3

Тема                         15.

Характеристика товарів         народного споживання        з                     точки зору безпеки.

 

 

4

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

3

 

 

 

2

 

 

 

1

 

 

Тема    16.            Принципи забезпечення

раціонального природокористування

 

5

 

2

 

2

 

 

1

 

3

     

 

3

Разом за змістовим модулем 2

27

8

10

 

9

27

2

4

 

21

Змістовий модуль 3. Екологічний моніторинг довкілля. Законодавство у сфері охорони

довкілля.

Тема      17.               Методи управління природоохоронною

діяльністю.

 

6

 

1

 

2

 

 

3

 

4

     

 

4

Тема 18. Економічне стимулювання природоохоронної

діяльності.

 

5

 

1

 

2

 

 

2

 

7

 

2

   

 

5

Тема 19. Екологічний

менеджмент,                               його предмет і об'єкт.

 

5

 

1

 

2

 

 

2

 

6

 

 

2

 

 

4

Тема                         20.

Міжнародний досвід у сфері екологічного менеджменту.

 

5

 

1

 

2

 

 

2

 

4

     

 

4

Тема                         21.

Екомаркетинг                                  та екоаудит. Екологічне страхування.

 

5

 

 

2

 

 

3

 

5

     

 

5

Разом за змістовим модулем 3

26

4

10

 

12

26

2

2

 

22

ІНДЗ

10

   

10

 

10

   

10

 

Усього годин

90

18

26

10

36

90

6

8

10

66

 

 • Теми практичних занять

№ з/п

Назва теми

Кількість

годин

Д/В

З/В

1

Поняття екосистеми та її компонентів.

2

 

2

Вплив техногенних факторів на людину

2

 

3

Урбанізація та здоров'я людини.

2

 

4

Вплив соціальних факторів на людину

 

2

5

Ритмічні явища у організмі людини.

2

2

6

Екологічна безпека товарів народного споживання.

2

 

7

Забруднення продовольчої сировини, продуктів харчування й методи

послаблення шкідливої дії забруднення.

2

 

8

Характеристика товарів народного споживання з точки зору безпеки.

2

2

9

Принципи забезпечення раціонального природокористування

2

 

10

Методи управління природоохоронною діяльністю.

2

 

11

Економічне стимулювання природоохоронної діяльності.

2

 

12

Екологічний менеджмент, його предмет і об'єкт.

2

2

13

Міжнародний досвід у сфері екологічного менеджменту.

2

 

 

 

14

Екомаркетинг та екоаудит. Екологічне страхування.

2

 
 

Разом

26

8

 

5.3.  Самостійна робота

№ з/п

 

Назва теми

Кількість

годин

Форма контролю

Д/В

З/В

1

Теоретичні засади екожиття як науки.

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усне опитування, КМР

2

Природнє середовище та екологічні чинники.

2

2

3

Поняття екосистеми та її компонентів.

2

2

4

Вчення В. І. Вернадського про біосферу.

2

1

5

Кругообіг основних   хімічних   елементів   і   речовин   в

3

3

 

біосфері, як основна умова існування людства.

   

6

Вплив техногенних факторів на людину

3

3

7

Урбанізація та здоров'я людини.

3

3

8

Вплив соціальних факторів на людину

3

2

9

Категорія «здоров'я».

1

 

10

Ритмічні явища у організмі людини.

1

2

11

Межі   адаптаційних   можливостей   організму             людини.

 

2

 

Екстремальні фактори навколишнього середовища.

 

12

Стихійні, природно-техногенні лиха та людина.

3

2

13

Екологічна безпека товарів народного споживання.

3

3

14

Забруднення       продовольчої       сировини,                             продуктів

3

3

 

харчування     й     методи     послаблення    шкідливої                        дії

   
 

забруднення.

   

15

Характеристика товарів народного споживання з точки

2

1

 

зору безпеки.

   

16

Принципи                  забезпечення                                    раціонального

1

3

 

природокористування

   

17

Методи управління природоохоронною діяльністю.

3

2

18

Економічне стимулювання природоохоронної діяльності.

2

2

19

Екологічний менеджмент, його предмет і об'єкт.

3

4

20

Міжнародний досвід у сфері екологічного менеджменту.

5

4

21

Екомаркетинг та екоаудит. Екологічне страхування.

4

5

 

Разом

36

66

 

 

 • Індивідуальні навчально-дослідні завдання (ІНДЗ)

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

Д/В

З/В

1

Індивідуальне    навчально-дослідне    завдання                            виконується                у вигляді доповіді і презентації до неї в межах навчальної

програми дисципліни (за вибором).

10

10

 

Разом

10

10

 

6.  Методи навчання

 • Словесні (лекції, пояснення, інструктаж, індивідуальні консультації).
 • Наочні (ілюстрації, спостереження, презентації).
 • Практичні (лабораторні і практичні заняття, розв’язання проблемних задач).

 

7.  Форми поточного і підсумкового контролю

 

Поточний контроль (лабораторні заняття, самостійна робота, контрольні модульні

роботи, навчально-дослідні завдання тощо)

 

Сума

Модулі

Бали

Разом

Змістовий модуль 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-100

1. Теоретичні засади екожиття як науки.

0

 

 

 

 

0-12

2. Природнє середовище та екологічні чинники.

0

3. Поняття екосистеми та її компонентів.

0-4

4. Вчення В. І. Вернадського про біосферу.

0

5. Кругообіг основних хімічних елементів і речовин в біосфері, як

основна умова існування людства.

0

6. Вплив техногенних факторів на людину

0-4

7. Урбанізація та здоров'я людини.

0-4

8. Вплив соціальних факторів на людину

0

Змістовий модуль 2

9. Категорія «здоров'я».

0

 

 

 

 

0-20

10. Ритмічні явища у організмі людини.

0-4

11.      Межі     адаптаційних     можливостей     організму           людини.

Екстремальні фактори навколишнього середовища.

0

12. Стихійні, природно-техногенні лиха та людина.

0

13. Екологічна безпека товарів народного споживання.

0-4

14. Забруднення продовольчої сировини, продуктів харчування й

методи послаблення шкідливої дії забруднення.

0-4

15. Характеристика товарів народного споживання з точки зору

безпеки.

0-4

16. Принципи забезпечення раціонального природокористування

0-4

Контрольна модульна робота

0-15

0-15

Змістовий модуль 3

17. Методи управління природоохоронною діяльністю.

0-4

0-20

18. Економічне стимулювання природоохоронної діяльності.

0-4

19. Екологічний менеджмент, його предмет і об'єкт.

0-4

20. Міжнародний досвід у сфері екологічного менеджменту.

0-4

21. Екомаркетинг та екоаудит. Екологічне страхування.

0-4

Контрольна модульна робота

0-15

0-15

ІНДЗ

0-18

0-18

 

Таблиця відповідності шкал оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти

Сума балів за всі види навчальної діяльності

 

Оцінка ECTS

 

Оцінка за національною шкалою

90–100

А

 

 

Зараховано

82–89

В

74–81

С

64–73

D

60–63

Е

35–59

FX

Не зараховано з можливістю повторного складання

0–34

F

Не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

 

8.  Методичне забезпечення

 

 • Робоча програма навчальної дисципліни «Екожиття».
 • Конспекти лекцій.
 • Прилади для виконання досліджень.
 • Теми доповідей.
 • Перелік запитань до заліку.
 • Інструкції до обладнання.
 • Мультимедійні презентації.
 • Табличний фонд.
 • Комп’ютерні презентації.
 • Перелік тестових завдань.

9.  Забезпечення навчання осіб з особливими освітніми потребами

 

Передбачено забезпечення рівного доступу до якісної освіти особам з особливими освітніми потребами шляхом організації їхнього навчання на основі застосування особистісно- орієнтованих методів навчання з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей.

10. Рекомендовані джерела інформації

 

Основна література:

 

 • Бобильов Ю.П. Бригадиренко В.В. Булахов В.Л. Екологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / за загальною ред. О. Є. Пахомова. Харків: Фоліо, 666 с.
 • Волошина Н.О. Загальна екологія та неоекологія: Навчальний посібник. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. 335 с.
 • Злобін. Ю.А., Кочубей Н.В. Загальна екологія. Суми: Університетська книга, 416 с.

Допоміжна література:

 

 • Бровдій В.М., Гаца О.О. Закони екології (соціально-економічні, геофізичні, геохімічні). Київ: НПУ, 179 с.
 • Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум. Навчальний посібник. Київ: Лібра, 2006. 368 с.

11. Інформаційні ресурси в інтернеті

 

4.Мінекобезпеки. [Електр. ресурс]. – режим доступу: http://www.menr.gov.ua/ 5.Екожиття. [Електр. ресурс]. – режим доступу: http://www.eco-live.com.ua/