Психологічна освіта в Університеті Ушинського

Facebook Instagram Youtube   

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «ВІКОВІ ДИЗОНТОГЕНІЇ ТА ДЕВІАЦІЇ»

Тип: Обов’язкова

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Рік: 2 рік

Тривалість: 3 кредита ЕСТS 90 годин.

Викладач: Лазоренко Т.М., кандидат психологічних наук, доцент кафедри теорії та методики практичної психології.

Результати навчання: програмні результати навчання мають свідчити про вміння студентів застосовувати  спеціальні психологічні знання при вирішенні завдань подальшої професійної діяльності; реалізовувати нові технології професійно-психологічної підготовки кадрів, використовувати спеціальні методи психодіагностики, засоби профілактики щодо попередження дизонтогеній та девіацій;визначати основні психологічні методи та техніки для роботи з людьми які мають відхилення у психіці.

Попередні умови: вивчення таких дисциплін як «Загальна психологія»,  «Вступ до спеціальності»,  «Вікова психологія», «Психофізиологія».

Мета курсу - отримання студентами теоретичних знань  i практичних навичок вивчення психологічних особливостей життєвої  ситуації групи або  людини з особливими потребами, оволодіти техніками та методиками роботи та корекції відхилень в психіці людини.   

Зміст дисципліни:Сучасні уявлення щодо дизонтогеній у психології. Норма та патологія психічного розвитку. Формування особистості з точки зору клінічної психології.Особистість з дизонтогеніями. Вікові дизонтогенії і їх характеристика. Діагностика та корекція вікових дизонтогеній.

Заплановані заходи: проведення лабораторних та практичних занять на базі реабілітаційних центрів.

Методи та критерії оцінювання: усне опитування, модульний контроль, есе, презентації результатів виконаних завдань та досліджень, підсумковий контроль – залік.