Психологічна освіта в Університеті Ушинського

Facebook Instagram Youtube   

«ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ»

 Тип: обов’язкова

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 

Рік: 2 рік, з/в Тривалість: 14 годин

Викладачі: Массанов А.В., доктор психологічних наук, професор.

Результати навчання: програмні результати навчання мають свідчити про вміння студентів визначати, аналізувати та пояснювати умови психічного розвитку, рушійні сили цього процесу, визначати вікові особливості психічних процесів та властивостей особистості в залежності від віку особистості яка розвивається.

Попередні умови: вивчення таких дисциплін як «Психологія» (модуль 1,2,3,4). «Психологія розвитку особистості у соціальному середовищі» (Модуль 1. Психологія розвитку особистості).

Мета навчальної дисципліни – формування у студентів системи спеціальних знань про вікові психологічні особливості становлення особистості та розвиток її пізнавальної та комунікативної сфер.

Завдання

  • Надати уявлення про теоретико-методологічні засади вікової психології дітей та підлітків.
  • Ознайомити з особливостями розвитку психіки в дитячому і підлітковому віці.
  • Ознайомити з методами емпіричного дослідження психологічних особливостей дітей і підлітків.
  • Формувати вмінь та навичоквирішення психологічних конфліктів в поведінці дітей і підлітків.

Зміст дисципліни:

Предмет, задачі, структура та історіявіковоїпсихології.Методологічні основи вивчення вікових психологічних особливостей. Психологія раннього дитинства. Характеристика дітей дошкільного віку.Психологічні особливості дітей молодшого шкільного віку. Криза 7 років. Психологія підлітка. Криза підліткового віку. Особливості інтелектуального розвитку в підлітковому віці. Спілкування підлітка з однолітками і дорослими. Провідна діяльність підліткового віку.

Заплановані заходи: проведення лекційних та практичних занять. 

Методи та критерії оцінювання: усне опитування, модульний контроль, есе, презентації результатів виконаних завдань та досліджень, підсумковий контроль – модульна робота, залік.

Мова викладання: українська.