Психологічна освіта в Університеті Ушинського

Facebook Instagram Youtube   

«ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ»

Мета навчальної дисципліниформування в студентів системи теоретичних, емпіричних, методичних і практичних знань про природу масової комунікації як явища; формування вмінь і практичних навичок з застосування методів та прийомів масового спілкування при розробці інформаційних, рекламних та PR-кампаній; планування та організаціїрізних комунікативнихакційі кампаній,  засвоєння досвіду використання комунікаційних технологій.

Передумови для вивчення дисципліни: навчальна дисципліна  «Теорія і практика масових комунікацій» вивчається на основі теоретичних знань і практичних умінь, які студенти засвоїли в процесі опанування навчальними дисциплінами «Вступ до спеціальності», «Основи рекламознавства», «Історія та теорія PR», «Корпоративна культура та PR».

2 курс, заочне відділення (програма для денного відділення - нижче в даному файлі)

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, ОПП, спеціальність, рівень вищої освіти

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів - 5

Галузь знань:

06 Журналістика

Статус дисципліни:

Обов’язкова

Модулів – 2

Освітньо-професійна програма:

Реклама та зв’язки з громадськістю

Мова навчання: українська

Змістових модулів - 4

Рік навчання:

2-й

2-й

Семестр:

4-й

3-й, 4-й

Лекції

30 год.

10 год.

Загальна кількість годин 150

Практичні, семінарські

44год.

10 год.

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних 4

самостійної роботи4

Рівень вищої освіти:

перший (бакалаврський)

Самостійна робота

76 год.

130 год.

Вид контролю: екзамен

 

Очікувані результати навчання: унаслідок вивчення навчальної дисципліни студенти мають

Знати:

 • сутність поняття «масові комунікації»;
 • види та форми масових комунікацій;
 • історію розвитку масових комунікацій;
 • моделі масової комунікації;
 • основні теорії масових комунікацій;
 • основи масовокомунікаційного впливу;
 • основні поняття теорії мас;
 • загальні характеристики аудиторії ЗМІ;
 • особливості, типи і види інформаційних процесів;
 • види ЗМІ;
 • професії в сфері масових комунікацій.

Уміти:

 • проводити медіа дослідження;
 • надавати експертні оцінки масово-інформаційному простору сучасної України;
 • кваліфікувати види інформації встановлювати відповідність інформації видовим характеристикам;
 • встановлювати відповідність інформаційної діяльності законам України;
 • визначати цільову аудиторію;
 • розрізняти технології масовокомунікаційного впливу;
 • орієнтуватися у проблематиці громадського мовлення.

У результаті освоєння студентами дисципліни повинні бути сформовані визначені освітньо-професійною програмою наступні компетентності:  

Інтегральна компетентність:

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері реклами та зв’язків з громадськістю.

Загальні компетентності:

ЗК-2. Гнучкість мислення: набуття гнучкого мислення, відкритість до застосовування набутих знань та компетентностей в широкому діапазоні можливих місць роботи та повсякденному житті.

ЗК-3. Загальнонаукова обізнаність. Здатність до застосування загальнонаукових і фундаментальних знань, розуміння предметної області та професії.

ЗК-7. Дослідницька діяльність. Здатність до самостійного проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК-8 Управління інформацією. Здатність використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології з метою пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел.

Фахові компетентності спеціальності:

ФК-1. Володіти базовими загальними знаннями в сфері реклами та зв’язків з громадськістю.

ФК-5. Уміння формувати напрямки комунікації зі створення, зміцнення, оновлення бренду або рекламного продукту.

ФК-9. Здатність використовувати положення теорії комунікації, психології, менеджменту та маркетингу для обґрунтованого відбору технологій та стратегій створення та просування рекламних продуктів.

ФК-12. Здатність до управління службами реклами та зв’язків з громадськістю організації; контроль, оцінка ефективності та корегування стратегій, планів, кампаній в області реклами та зв’язків з громадськістю.

Міждисциплінарні зв’язки: «Вступ до спеціальності»,«Основи реклами», «Історія і теорія PR», «Основи рекламознавства», «Корпоративна культура і PR», «Основи журналістики».  

Програманавчальноїдисципліни

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

Змістовий модуль 1. Масова комунікація як вид комунікації.

Тема 1. Масова комунікація як явище.

Предмет вивчення та сутність дисципліни «Теорії і практики масової інформації». Поняття інформації. Властивості інформації. Інформаційний шум.  Цільова аудиторія. Масова інформація і масова комунікація у суспільстві. Комунікативний процес та його елементи (поняття комуніката, комуніканта, засоби спілкування і т.д.). Визначення масової комунікації. Масова комунікація як вплив, як взаємодія, як об’єднання, як трансмісія, як порозуміння, як обмін значеннями і як складник суспільного процесу. Вертикальна і горизонтальна масова комунікація. Види масової комунікації. Масмедійні комунікації. Рекламна комунікація. ПР-комунікація. Пропагандистська комунікація. Агітаційна комунікація.

Тема 2. Історія розвитку масової комунікації.

Дописемний етап доіндустріального періоду. Писемний етап  доіндустріального періоду. Друкарський етап індустріального періоду. Аудіовізуальний етап індустріального періоду. Новітній період розвитку масового спілкування.  

Тема 3. Моделі масової комунікації.

Основні елементи комунікативної моделі. Найпростіша модель комунікації (джерело, повідомлення, отримувач). Пропагандиська модель Чакотіна. Модель аналізу комунікативного акту Ласуела. Модель передачі сигналів Шеннона. Топологічна модель Левіна, поняття «gate-keeper». Модель двоступеневої передачі інформації Каца і Лазерфільда. Соціологічна модель Рілея. Модель селекції Вестлі і Макліна. Модель зворотнього зв’язку Де Фльора. Аналітична модель Малецке. Модель спільного досвіду Шрамма. Системна модель Де Фльор. Суспільно-культурна модель Тудора.

Тема 4. Теорії масової комунікації.

Теорія соціального навчання. Теорія культивування. Теорія соціалізації. Теорія використання і задоволення. Теорія встановлення «порядку денного». Когнітивна теорія. Теорія масової комунікації Д. Мак-Квейла.

Змістовий модуль 2. Маси.

Тема 5. Поняття мас і масової свідомості.

Поняття мас. Види мас. Стихійні і штучні маси. Ознаки маси. Фази існування маси. Масифікація. Натовп і публіка. Масова аудиторія. Маси у теоріях Тарда, Ле Бона, Фрейда, Юнга, Ортегі-і-Гасета.

Тема 6. Свідомість і поведінка мас.

Поняття масової свідомості. Масові настрої. Етапи масових настроїв. Суспільні та масові настрої. Суспільна думка. Масова поведінка. Консервативна і динамічна складові масової свідомості. Рівневість масової свідомості за Я. Любивим.

Тема 7.  Масова культура.

Взаємозалежність форм комунікації. Медіа і масова культура. Риси масової культури. Маси і еліти. Суспільно-культурні цикли. Технічні засоби комунікації і культура.

МОДУЛЬ 2. РЕАЛІЗАЦІЯ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Змістовий модуль 3. Масовокомунікаційний вплив.

Тема 1. Основи масовокомунікаційного впливу.

Масова комунікація як вплив. Поняття масовокомунікаційного впливу. Концептуальні засади масовокомунікаційного впливу. Професійні засади масовокомунікаційного впливу. Емоційний сторона сприйняття ЗМІ.  ЗМІ і чужий емоційний досвід. Емпатія. Ідентифікація. Дезінформаційні операції. Маніпулюючі і відволікаючі інформаційні операції.

Тема 2. Види масовокомунікаційного впливу.

Психологічні основи масовокомунікаційного впливу. Масове зараження. Словесне та емоційне зараження Масова сугестія (навіювання). Переконання. Масова маніпуляція. Порівняння маніпуляції та сугестії. Методи протистояння маніпуляціям.

Тема 3. Технології масовокомунікаційного впливу.

Поняття технології масовокомунікаційного впливу. Концептуальні засади масовокомунікаційних технологій. Види масовокомунікаційних технологій. Технології проектування та змін соціального простору. Інформаційні технології. Інформаційні інтерактивні технології спілкування. PR-технології. Рекламні технології. Пропагандистські технології. Засоби масовокомунікаційного впливу. Методи масовокомунікаційного впливу. Техніки масовокомунікаційного впливу.

Змістовий модуль 4. Засоби масової комунікації.

Тема 4. Мас-медіа в системі масової комунікації.

Комунікація як процес медіації. Головні проблеми стосунків мас-медіа – суспільство (проблеми влади і суспільної нерівності). Суспільні зміни і масова комунікація. Теорія масового суспільства. Діяльність і організація мас-медіа. Економіка ЗМІ. Внутрішні і зовнішні чинники регуляції діяльності ЗМІ. Цілі та задачі ЗМІ.

Тема 5. Види ЗМІ.

Систематизація ЗМІ. Книгодрукування. Друковані ЗМІ. Телевізійні ЗМІ. Формати телевізійних передач. Вплив телебачення на масову свідомість. Радіо ЗМІ. Формати радіо передач. Електронні ЗМІ. Нові медіа.

Тема 6. Професії в сфері масових комунікацій.

Професійні комуніканти в системі масового спілкування. Професійний і соціальний аспекти діяльності професійних комунікантів. Типи комунікантів у масовій комунікації. Творче й виробниче в діяльності професійних комунікантів. Професіоналізація комунікаторів як основа масовокомунікаційного  виробництва. Єдність творчого й виробничого в масовій комунікації. Масовокомунікаційна індустрія як комунікант. Структура і функції ЗМК в системі управління масовою комунікацією. Трансформація систем масової комунікації.

Форми поточного і підсумкового контролю знаньстудентів

 

Розподілбалів, якіотримуютьстуденти за результатами поточного і підсумкового контролю

Поточний контроль (самостійна робота, практичнізаняття, КМР)

Підсумковий контроль (екзамен)

Сума

Модулі

Бали

Разом

Модуль 1

0-44

0–80

0–20

0–100

Модуль 2

0-36

 

Шкала оцінювання за всіма видами контролю 

Сума балів за всі види навчальної діяльності

ОцінкаECTS

Оцінка за національною шкалою

для заліку

90 – 100

А

відмінно

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Рекомендована література

Базова

 • Зернецька О.В. Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини. Київ : Освіта, 1999. 351 с.
 • Зернецька О. В. Новізасобимасовоїкомунікації. Київ: Знання, 2002. 435 с.
 • Іванов В.Ф.Основнітеоріїмасовоїкомунікації і журналістики :Навчальнийпосібник. Київ: АкадеміяУкраїнськоїпреси, ЦентрВільноїПреси, 2010. 258 с.
 • Квіт С.М.Масовікомунікації. Київ : Вид.дім. „Києво-Могилянськаакадемія”, 2008. 206 с.
 • Косюк О.М. Теоріямасовоїкомунікації : навч. посіб. Луцьк : ВНУ ім.. ЛесіУкраїнки, 2012. 384 с.
 • Мак-Квейл Дж. Теоріямасовоїкомунікації: Переклад з англійської, 4-те видання. Львів :Літопис, 2010. 538 с.
 • Москаленко А.З., Губернський Л.Ф. та ін. Масовакомунікація: Підручник. Київ:Либідь, 1997. 216 с.
 • Москаленко А.З. Теоріяжурналістики : підруч. Київ :Експрес-об’ява, 1998. 335 с.
 • Партико З. В. Теоріямасовоїінформації та комунікації :Навчальнийпосібник.Львів:Афіша, 2008. 292 с.
 • Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. Москва : «Рефл-бук», Киев : «Ваклер», 2001. 656 с.
 • Різун В.В. Теоріямасовоїкомунікації : підруч. для студ. галузі 0303 «Журналістика та інформація». Київ :Видавничий центр «Просвіта», 2008. 260 с.

Додаткова

 • Харрис, Р. Психология массовых коммуникаций. Спб.: Питер, 2002. 368 с.
 • Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. Психологические законы поведения человека в социуме. СПб. : Пройм-Еврознак, 2004. 560 с.
 • Борев В.Ю., Коваленко А.В. Культура и массовая коммуникация. Москва : Наука, 1986. 302 с.
 • Зернецька О. В. Глобальнийрозвиток систем масовоїкомунікації і міжнароднихвідносин. – Київ :Освіта, 1999. 352 с.
 • Зернецька, О. В. Новізасобимасовоїкомунікації. Київ:Знання, 2002. 435 с
 • Іванов В. Ф. Соціологіямасовоїкомунікації: Навч. посіб. – Чернігів: ЧДУ, 2003. 193 с.
 • Пітерс Дж. Слова на вітрі. Історіяідеїкомунікації. Київ, 2004. 305 с.
 • Брайант Д., Томпсон С. Основы воздействия СМИ. : Пер. с англ. Москва: Издательский дом "Вильяме", 2004. 432 с.
 • Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. Москва:Рефл-бук; Киев :Ваклер, 2003. 574 с.
 • Різун В. В. Маси. Київ: ВПЦ «Київськийуніверситет», 2003. 118 с.