Психологічна освіта в Університеті Ушинського

Facebook Instagram Youtube   

«ТЕХНОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ»

Тип: вибіркова

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Рік: 4 рік

Тривалість: 3 кредита ЕСТS (90 годин).

Викладач:Санніков О. І., доктор психологічних наук, доцент.

Результати навчання. Очікується, що курс «Технологія професійного консультування» сформує у студентів уявлення про специфіку професійного консультування з проблем професійної орієнтації, психологічного відбору, адаптації та розвитку професіоналізму фахівців. Студенти навчаться використовувати технологію професійного консультування, методи та методики діагностики професійно важливих якостей оптантів, сучасні техніки професійного відбору фахівців, сформують навички практичного використання концепцій професійного самовизначення при вирішенні завдань професійного консультування, добору та відбору персоналу сучасних організацій.

Попередні умови: вивчення таких дисциплін як «Загальна психологія», «Основи психологічного консультування», «Психологія праці з основами інженерної психології».

Метою навчальної дисципліни є створення умов для засвоєння цілісної системи знань теорії та практики професійного консультування; ознайомлення з основними параметрами процесу професійного консультування (умовами, структурою, динамікою, чинниками, що впливають на характер протікання професійного консультування, його ефектами і результатами); придбання базових умінь і навичок, необхідних професійному консультантові в практичній діяльності; формування та розвиток професійно та особистісно важливих якостей майбутніх фахівців; оволодіння техніками та технологією професійного консультування.

Завдання:

- формування комплексу спеціалізованих знань, технік та технології професійного консультування;

- засвоєння теорії, методів та прийомів професійного консультування;

- формування навиків використання методик професійної діагностики засобів та якостей професіоналів;

- засвоєння принципів і техніки проведення професійної консультації осіб різних професійних груп.

Зміст дисципліни. Теоретико-методологічні засади професійного консультування. Сучасні теорії і концепції професійного консультування. Історія розвитку та становлення професійного консультування. Психологічне інтерв'ю як основна модель консультування. Етапи і стадії процесу професійного консультування. Типові помилки професійного консультанта. Особливості професійного консультування підлітків, батьків і вчителів, працівників, фахівців служби управління персоналом, непрацюючих громадян. Професійне консультування в навчальному закладі. Методики індивідуальної професійної консультації в ситуації вибору професії. Професійне консультування в організації. Консультація працівників служби управління персоналом з питань відбору і адаптації персоналу. Професійне консультування в організації. Консультування керівників лінійних підрозділів з питань кар'єри, розвитку професійно важливих якостей і звільнення персоналу. Мотивація і оцінка праці персоналу. Особливості професійного консультування в службі зайнятості населення.

Заплановані заходи: читання лекцій, проведення практичних та лабораторних занять в аудиторії.

Методи та критерії оцінювання: усне опитування, модульний контроль, презентації результатів виконаних завдань та досліджень, підсумковий контроль – залік.