Психологічна освіта в Університеті Ушинського

Facebook Instagram Youtube   

"СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ"

Тип: вибіркова

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Рік: 4 рік

Тривалість:5 кредитів ЕСТS 150 годин.

Викладач: Лазоренко Т.М., кандидат психологічних наук, доцент кафедри теорії та методики практичної психології.

Результати навчання: програмні результати навчання мають свідчити про вміння студентів визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати проблеми та пропонувати шляхи їх вирішення у спеціальній психології.

Попередні умови: вивчення таких дисциплін як «Вікова психологія», «Психофізиологія», «Соціальна психологія», «Патопсихологія»,  «Психологічне консультування»,  «Основи психокорекції».

Мета отримання студентами теоретичних знань  i практичних навичок вивчення психологічних особливостей життєвої  ситуації групи або  людини з особливими потребами, оволодіти техніками та методиками роботи та корекції відхилень в психіці людини.   

Завдання

  • оволодіння знаннями та навичками щодо визначення спрямованості й глибини психічних порушень;
  • розпізнавання видів порушень особистості й шляхів їх корекції;
  • формування необхідних професійних якостей для роботи із хворою людиною.

Зміст дисципліни:

Основнi поняття курсу. Iсторiя становлення спеціальної психологiї. Предмет i  задачi спеціальної психологiї. Загальнi i специфічні закономірності психiчного розвитку. Феномен порушеного розвитку особистостi. Класифкацiї порушенного розвитку особистостi. Механiзми формування системних порушень в психiчному розвитку. Депривацiї та їхні наслiдки. Психологiчнi особливості дiтей з ЗПР. Клiнiко-психологiчна характеристика осiб з розумовою вiдсталiстю. Особливостiпсихiчного розвитку осiб,що страждають на аутизм. Психологiя осiб з ДЦП. Дiагностика, корекцiя та реабiлiтацiя у спецiальнiй психологiї.

Заплановані заходи: Лекції із застосуванням наочного матеріалу, практичні роботи, діалогові технології, тьюторіали, аналіз життєвих ситуацій та проведення практичних та лабораторних занять у Психолого-освітній майстерні «Скріпка» та на базі реабілітаційних центрів для дітей та дорослих. 

Методи та критерії оцінювання:усне опитування, модульний контроль, есе, презентації результатів виконаних завдань та досліджень,підсумковий контроль – залік.