Психологічна освіта в Університеті Ушинського

Facebook Instagram Youtube   

Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни

«ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ. МОДУЛЬ 1. ПСИХОПРОФІЛАКТИКА ТА ПСИХОГІГІЄНА»

для студентів 2 курсу

заочної форми навчання

спеціальність 053 «Психологія»

Викладач - Фурман Анатолій Анатолійович

 Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, ОПП, спеціальність, рівень вищої освіти

Характеристика навчальної дисципліни

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 1

Галузь знань

05 «Соціальні та поведінкові науки»

Статус дисципліни:

вибіркова

Освітньо-професійна програма:

Психологія

Мова навчання: українська

Модулів – 1

Рік навчання:

Змістових модулів – 2

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

Спеціальність:

053 «Психологія»

Семестр:

Загальна кількість годин – 30

4

Лекції

Кількість годин для заочної форми навчання:

аудиторних – 12

самостійної роботи студента – 18

Рівень вищої освіти:

перший (бакалаврський)

6 – год.

Практичні, семінарські

6 – год.

Лабораторні

0 – год.

Самостійна робота

9 – год.

Індивідуальні завдання:   

9 – год.

Вид контролю: модульний контроль

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Практична психологія» Модуль 1. Психогігієна та психопрофілактика, необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.

Даний курс є складовою частиною дисциплін психологічного циклу нормативного блоку. Її вивчення передбачає підвищення професійної компетентності психологів та сприяє ефективній самореалізації їх як фахівців.

Метою курсу є засвоєння студентами основних теоретичних знань і практичних навичок психогігієни та психопрофілактики для впровадження їх у свою подальшу практичну діяльність.

Завданнями курсу є:

1. Розкрити зміст базових теоретичних засад психогігієни та психопрофілактики.

2. Ознайомити студентів з найбільш значущими проблемами психогігієни і психопрофілактики у вивченні психічного здоров’я особистості.

3. Сформувати знання про вплив факторів навколишнього середовища на здоров’я людини, її психічне благополуччя в різні вікові періоди та в різних сферах життя.

4. Сформувати у студентів прикладні уміння стосовно застосування знань з психогігієни і психопрофілактики в особистому житті та в практичній діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

- основні поняття психогігієни та психопрофілактики;

- сучасні напрямки психогігієни та психопрофілактики;

- критерії психічного здоров’я та фактори, що на нього впливають;

- практичні методи і прийоми психогігієни та психопрофілактики;

- види і форми психологічної допомоги та психолого-педагогічної підтримки.

уміти:

- діагностувати порушення психологічного здоров’я;

- складати програми психогігієнічної допомоги;

- здійснювати психогігієнічні та психопрофілактичні заходи;

- володіти основними прийомами психологічної самодопомоги.

Тема 1. Історія виникнення, структура та сучасний стан психогігієни і психопрофілактики

1.1. Психогігієна і психопрофілактика як галузі психологічної науки.

1.2. Предмет та завдання психогігієни.

1.3. Предмет та завдання психопрофілактики.

1.4. Методи психогігієни та психопрофілактики

1.5. Історія розвитку психогігієни та психопрофілактики.

1.6. Психогігієна праці та відпочинку.

Питання для самоконтролю

1. Що вивчає психогігієна як наука?

2. Що вивчає психопрофілактика як наука?

3. Які методи використовує психогігієна?

4. Які методи використовує психопрофілактика?

5. Який внесок у розвиток психогігієни зробила антична медицина і філософія?

6. Які основні психогігієнічні засоби використовуються при навчанні?

7. Який зв’язок між психогігієною, психопрофілактикою і психіатрією?

8. Які психопрофілактичні і психогігієнічні заходи використовували психіатри для попередження нервово-психічних розладів?

9. Які профілактичні засоби варто задіяти при емоційному виснаженні чи емоційному вигоранні?

10. Які завдання ставлять перед собою психогігієна і психопрофілактика на сучасному етапі розвитку суспільства?

11. Які фактори визначають психологічне здоров'я людини?

12. Які етапи психопрофілактичної роботи виділяє сучасна наука?

Рекомендована література

1. Баевский P.M., Берсенева А.П. Донозологическая диагностика в оце-нке состояния здоровья // Валеология: диагностика, средства и практика обеспечения здоровья. СПб.: Наука,1993, С. 33–48.

2. Белов В.Н. Психология здоровья. СПб., 1994, С.272.

3. Бендюков М.А., Бундзен П.В., Вайник Г.А., Евдокимова О.М. Интегрированный психофизический тренинг для населения: методология и прин-ципы: Тез. докл. итог. науч. конф. СПб.: НИИФК, 1993, с.8–9.

4. Васильев В.Н. Здоровье и стресс. М.: Знание, 1991.

5. Гехт К. Психогигиена. Москва: Прогресс, 1979. 176 с.

6. Судаков К.В. Диагноз здоровья. М.: ММА им. И.М. Сеченова, 1993. 

Тема 2. Психогігієна та психопрофілактика, їхні особливості на різних вікових етапах людини.

2.1. Класифікація причин виникнення нервово-психічних розладів у дитячому віці.

2.2. Дисгармонія сімейного виховання і психосоматичні розлади у дітей.

2.3. Параметри виховного процесу та їх вплив на нервово-психічне здоров’я.

2.4. Діагностична робота з контингентами ризику.

2.5. Загальна характеристика психокорекційного комплексу для дітей з нервово-психічними розладами.

2.6. Психогігієна і психопрофілактика нервово-психічних розладів у різному віці.

2.7. Психогігієна дошкільного та молодшого шкільного віку.

2.8. Психологічне здоров’я в підлітковому віці.

2.9. Психогігієна і психопрофілактика старіння.

Питання для самоконтролю

1. Які причини виникнення дитячих неврозів?

2. Що таке гостра психічна травма?

3. Що таке хронічна психічна травма?

4. Преневротичні патохарактерологічні радикали – це ...

5. Як впливає дисгармонія сімейних відносин на розвиток дитини?

6. Охарактеризуйте типи «невротичних» подружніх пар.

7. Дайте характеристику «негативних» типів виховання.

8. Охарактеризуйте гіперсоціалізуюче виховання.

9. Назвіть основні відмінності егоцентричного типу виховання.

10. Назвіть параметри виховного процесу.

11. Які риси патогенних типів виховання?

12. Сформулюйте зміст патогенного конфлікту при неврозах.

13. На яких теоретичних положеннях базується психокорекція дитячих неврозів?

14. Які особливості діагностичної роботи з контингентами ризику?

15. Назвіть основні відмінності психічного розвитку осіб.

16. Дайте загальну характеристику психокорекційного комплексу при роботі з невротичними дітьми.

Рекомендована література

1. Гехт К. Психогигиена. Москва: Прогресс, 1979. 176 с.

2. Бурменская Г.В., Карабанова О.А., Лидерс А.Г. Возрастно-психологическое консультирование. Проблемы психического развития детей. М., МГУ, 1990.

3. Захаров А.И. Психотерапия неврозов у детей и подростков. М., МГУ, 1982.

4. Исаев Д.Н. Психопрофилактика в практике педиатра. Л., 1984.

5. Психогигиена детей и подростков / Под ред. Г.Н. Сердюковской. М., 1985.

6. Полякова О.Б. Психогигиена и профилактика профессиональных деформаций личности. М.: МПСИ, 2008. 304 с. 

7. Спиваковская А.С. Профилактика детских неврозов. М., 1998.

8. Херсонский Б.Г., Дворяк С.В. Психология и психопрофилактика семейных конфликтов. К.: Здоровье, 1991.

Тема 3. Психогігієна і психопрофілактика девіантної поведінки

3.1. Проблема екстремальних впливів на психіку людини, стрес і дистрес.

3.2. Вплив «інформаційного голоду» на нервово-психічні функції людини.

3.3. Девіантна поведінка, її види та особливості.

3.4. Монотонність і нервове стомлення, психічна напруга.

3.5. Проблема адаптації та дезадаптації.

3.6. Причини виникнення адиктивної поведінки.

3.7. Вибір об’єктів адикції. Динаміка адиктивної поведінки.

3.8. Загальна характеристика корекційних антидевіантних програм.

3.9. Поняття про суїцид. Історичний аспект дослідження суїциду.

3.10. Соціальні та психологічні чинники, супутні суїциду.

3.11. Психопрофілактика суїцидальної поведінки.

Питання для самоконтролю

1.Що таке стресори і як вони впливають на нервово-психічне здоров’я?

2. Чим відрізняються поняття інформаційного та сенсорного голоду?

3. Який зв'язок між монотонністю і нервовим стомленням?

4. Зовнішніми ознаками перевтоми є.

5. У чому суть дитячої проблеми адаптації?

6. Перерахуйте профілактичні заходи щодо попередження стомлення і перевтоми у дітей і дорослих.

7. Що таке адиктивна поведінка?

8. Що таке «мислення за бажанням»?

9. Чим характеризуються міжособистісні відносини адикта?

10. Яка динаміка адиктивної поведінки?

11. Перелічіть основні причини виникнення адиктивної поведінки, які типи виховання створюють більший ризик виникнення адикцій.

12. Як суспільство в цілому впливає на виникнення девіацій?

13. Які умови й механізми необхідно враховувати при проведенні загальних психопрофілактичних заходів для подолання девіацій?

Принципи клініко-психологічного обстеження при суїцидальному ризику.

14. Які чинники суїцидального ризику?

15. Оцінка психічних станів потенційного суїцидента та сучасні методи діагностики.

Рекомендована література

1. Аванесян Г.Г. Особенности стратегий совладания и Я-концепции у людей, зависящих от психоактивных веществ. М., 2003. 230с.

2. Амбрумова А.Г., Тихоненко В.А., Ковалев В.В. Диагностика суицидального поведения. М., Московский НИИ психиатрии. 1980.

3. Березин С.В., Лисецкий К.С., Мотынга И.А. Психология ранней наркомании. Самара. 1997.

4. Гоголева А.В. Аддиктивное поведение и его профилактика. М.: Московский психолого-социальный институт, 2002. 240с.

5. Дудко Т.Н., Котельникова Л.А. Формирование зависимости от азартных игр у молодежи и лиц зрелого возраста. М., 2005. 270с.

6. Короленко Ц.П. Работоголизм – респектабельная форма аддиктивного поведения. Обозр. психиат. и мед. психол., М.,1993. 240 с.

7. Космолинский Ф.П. Эмоциональный стресс при работе в экстремальных условиях. М., «Наука», 1989.

8. Куликов Л.В. Психогигиена личности. Вопросы психологической устойчивости и психопрофилактики. СПб.: Питер, 2004. 464 с.

9. Мизирене Р.В Психологическая зависимость от еды. М., 2005. 150 с.

10. Сельченок К.В. Психология зависимости. Хрестоматия. Минск, 2005. 596 с.

11. Старшенбаум Г.В. В.Аддиктология. Психология и психотерапия за-висимостей. М., 2006. 280 с.

Алгоритм обрання завдань з дисципліни

Остання цифра залікової книжки студента

Номери питань для підготовки до модульного контролю

0

1, 12, 23, 34, 45

1

2, 13, 24, 35, 46

2

3, 14, 22, 36, 47

3

4, 15, 26, 37, 48

4

5, 16, 27, 38, 49

5

6, 17, 28, 33, 50

6

7, 11, 18, 29, 40

7

8, 19, 25, 30, 41

8

9, 20, 31, 42, 39

9

10, 21, 29, 32, 43

Форма дистанційного контролю – перевірка модульної роботи, яку підготував студент за всіма 5-ма питаннями.

Питання для підготовки до модульного контролю

psy gigiene

psy gigiene2

psy gigiene5Порядок подання виконаних завдань:

 • Виконаний файл роботи (у форматі .doc або .pdf) має містити назву предмета у скороченому вигляді – «Психогігієна_», прізвище та ім’я (наприклад, Психогігієна_Іванов_Андрій).
 • Відповіді на запитання, які за алгоритмом (див. вище) дісталися студенту надаються тезово в лаконічній формі і по суті, з урахуванням науково-психологічного тезаурусу.
 • На кожне запитання відповідь не повинна перевищувати 2 друкованих сторінки, 14 пт, 1,5 інтервал. Загальна кількість сторінок – біля 10.
 • Виконану роботу надсилати на електрону адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. не пізніше як за три дні до дати підсумкового контролю.
 • Виконана робота першочергово буде перевірятись на антиплагіат унікальність тексту повинна бути не менш ніж 70 %, якщо менше – НЕ приймається до розгляду.
 • Паперовий варіант виконаних робіт зберегти та здати лаборанту кафедри теорії та методики практичної психології після завершення карантину.
 • Якщо карантин буде відмінено на час (дату) підсумкового модульного контролю, студент має захистити свою роботу в усній формі, тобто відповісти по кожному питанню з роз’ясненням їх змісту і сутності.
 • Підсумкова оцінка за роботу ставиться з урахуванням чіткості поданого матеріалу, точності висловлювань, наукового чи науково-популярного викладу по кожному з 5-ти питань роботи (по 20 балів за кожне). Сумарний бал за роботу – 100.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

 • Болтівець С.І. Педагогічна психогігієна: теорія та методика. К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», 2000. 302 с.
 • Коцур Н.І., Гармаш Л.С. Психогігієна: Навчальний посібник. Чернівці: Книги-ХХІ, 2005. – 380с.
 • Куликов Л.В. Психогигиена личности. Вопросы психической устойчивости и психопрофилактики. СПб: Питер, 2004. 464 с.
 • Прокопенко А.В. Психогігієна. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. 229 с.
 • Психология здоровья / под ред. Г. С. Никифорова. СПб.: Питер, 2006. 607с.

Додаткова:

 • Абрамова Г.А. Практическая психология. Екатеринбург, 1998.
 • Айви А., Айви М., Саймэк-Даунинг Л. Психологическое консультирование и психотерапия. Методы, теории и техники. Л., М.: Психотерапевтический колледж, 1999.
 • Ананьєв В.А. Основы психологии здоровья. Книга 1. Концептуальные основы психологии здоровья. СПб: Речь, 2006. 384 с.
 • Андреева А. Д. и др. Психическое здоровье детей и подростков в контексте психологической службы / Под ред. И. В. Дубровиной. М., 1994.
 • Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика. 2000. 368 с.
 • Демьянов Ю.Г. Основы психопрофилактики и психокоррекции. М.: ТЦ Сфера, 2004. 128 с.
 • Кондрашенко В.Т., Игумнов С.А. Девиантное поведение у подростков: диагностика, профилактика, коррекция Минск, 2004.
 • Коробчанський В.О. Гігієнічна психодіагностика донозологічних станів у підлітковому та юнацькому віці. Харків: Контраст, 2005. 192 с.
 • Крайг Г. Психология развития. СПб.: Питер, 2002. 992 с.
 • Психическое здоровье детей и подростков в контексте психологической службы / Под ред. И.В.Дубровина. Екатеринбург, 2000. 260 с.
 • Практическая психодиагностика / Под ред. Д.Я. Райгородского. – Самара, 1998.
 • Психосоціальна допомога в роботі з кризовою особистістю / наук. ред. та керівник проблем. групи Л. М. Вольнова. К., 2012. 275 с.
 • Сердюк А.М., Полька Н.С., Сергета І.В. Психогигиена детей и подростков, страдающих хроническими соматическими заболеваниями. Вінниця: Нова книга, 2012. 336 с.
 • Эрисман Ф.Ф. Профессиональная гигиена или гигиена умственного труда. СПб., 1987.
 • Холостова Є.І., Рубцов А.В. Соціальна геронтологія: уч. пособие. М.: «Дашков і К», 2005.
 • Шкіряк-Нижник З.А., Непочатова-Курашкевич Е.І. Сексуальна культура сімейних відносин. К.: Знання, 1990.