Психологічна освіта в Університеті Ушинського

Facebook Instagram Youtube   

"ПСИХОЛОГІЯ КРИЗОВИХ СТАНІВ ТА ПЕРЕЖИВАНЬ. Модуль 3: Психологія здоров’я та психосоматики".

Мета модулю 3 «Психологія здоров’я та психосоматики» – формування у студентів наукових знань з психології здоров’я і психосоматики.Вивчення механізму позивного розвитку та динаміки психологічного захисту особистості, а також засобів і методів укріплення та розвитку психосоматичного здоров’я, як складової здоров’я.

Структура модулю розрахована на вирішення таких завдань, як то:

  • Ознайомити студентів з основними поняттями психології здоров’я та психосоматики;
  • Показати зв’язок психології здоров’я з іншими науками;
  • Ознайомити студентів з основними методологічними підходами та методами психології здоров’я та психосоматики.

У результаті вивчення студент повинен:

знати:

  • основні категорії психології здоров’я та психосоматики, її задачі;
  • сучасні підходи та теорії до вивчення психології здоров’я та психосоматики;
  • методи укріплення та формування здоров’я.

 уміти:

  • виявляти та аналізувати фактори ризику здоров’я та психосоматики;
  • проводити діагностику здоров’я;
  • використовувати профілактичні підходи щодо формування здоров’я та психосоматики;

Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Психологія здоров’я

Істарія становлення психології здоров’я. Визначення психології здоров’я та його об’єкт. Поняття психологічного здоров’я та його характеристика. Компоненти, рівні і критерії психологічного здоров’я. Визначення поняття психосоматики. Предмет і завдання психосоматики. Історія питання. Конверсійні симптоми. Функціональні синдроми. Психоматозита їх характеристика. Структура психосоматики особистості. Психологічні особливості хворих з різними соматичними захворюваннями.

 Тема 2.Психічне здоров’я

Поняття психологічне здоров’я та його характеристика. Поняття норми та патології психічного здоров’я. Умови формування нормального психічного здоров’я. Взаємозв’язок психічного і соматичного здоров’я.

Тема 3.Етіологія і патогенез психосоматичних розладів

Основні етіологічні чинники психосоматичних розладів. Роль дитячого віку і сімейних відносин у виникненні та розвитку психосоматичних захворювань. Патогенетичний механізм виникнення психосоматичних розладів. Синдроми тривоги, депресії, страху як складові психосоматики. Алекситимія як фактор психосоматичних захворювань. Ознаки алекситимії. Первинна і вторинна Алекситимія. Вплив алекситимії на організм.

 Тема 4. Психосоматичні теорії та моделі

Характерологічні теорії (Гіппократ; У. Шелдон; Е. Кречмер; Ф. Данбар; К. Леонгард і А.Є. Личко; Ф. Бассін). Психоаналітичні концепції: конверсійна модель З. Фрейда, теорія десоматизації М. Шура; теорія переживань втрати об'єкта та теорія відмови від віри в майбутнє (Фрайбергер), теорія двухобразного витіснення А. Мітчерліха. Когнітивний підхід до специфіки психосоматичних розладів по Н. Шильдеру. Теорія специфічного психодинамічного конфлікту Ф. М. Александера. Інтегративні моделі заХ.Вайнером. Біопсихосоціальна модель Т.В. Везлака. Теорія функціональної асиметрії. Психофізіологічні орієнтовані моделі психосоматичних розладів. Теорія стресу Г.Сельє; кортико-вісцеральна теорія (І.П.Павлов,К.М.Биков,І.Т.Курцин). Психоендокринний і психоімунний напрямок (В.М.Успенський, Л.С.Циммерман, І.П.М'яка). Синдром дефіциту задоволеності (К. Блюм).

 Тема 6. Вікові особливості психосоматичних розладів у дітей

та підлітків

Класифікація психосоматичних розладів у дітей.Причини виникнення психосоматики з точки зору різних психологічних напрямків. Фактори виникнення психосоматичних розладів у дітей. Ступінь вираженості психосоматичних порушень у дітей. Критерії діагностики психосоматичних розладів у дітей. Характеристика психосоматичних розладів в дитячому віці. Характеристика психосоматичних розладів в дошкільному віці. Психосоматичні розлади в молодшому шкільному та підлітковому віці.

Тема 8. Роль депресії, страху, тривоги в ґенезі

психосоматичних порушень у дітей і підлітків

Поняття «психічна травма» та її характеристика. Проблема тривоги в психосоматичних розладах. Симптоми синдрому тривоги. Депресія та її симптоми. Етіологія депресії.

 Література

Базова:

1. Александер Ф. Психосоматическая медицина. Принципы и практическое применение. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. – 352 с.

2.Ананьев В.А. Основи психологии здоровья. – М.,2006.

3.Васильева О.С., Филатов Ф.Р. Психология здоровья человека. – М.,2001. – 352 с.

4. Вайнер Э.Н. Валеология. – М.,2001. – 416 с.

5.Демина Л.Д., Ральникова И.А. Психологическое здоровье и защитные механизмы личности. – Барнаул, 2005. – 132 с.

6.Никифоров Г.С. Психология здоровья. – СПб, 200. – 129 с.

 Допоміжна:

1. Бройтигам В., Кристиан П., Рад М. Психосоматическая медицина / Пер.с нем. – М.: ГОЭТАР Медицина, 1999. – 376 с.

2. Исаев Д.Н. Психосоматическая медицина детского возраста. – СПб: Спец. Лит-ра, 1996. – 454 с.

3. Менделевич В.Д.Клиническая и медицинская психология. Практическое руководство. – М.: МЕДпресс – информ, 2002. – 592 с.

4. Менделевич В.Д., Соловьева С.Л. Неврозология и психосоматическая медицина. – М.: МЕДпресс – информ, 2002. – 608 с.

5. Любан-Плоцца Б., Пельдингер В., Крегер Ф. Психосоматический больной на приеме у врача. – СПБ.: 1996

6. Психологическая диагностика типов отношения к болезни при психосоматических и нервно-психических расстройствах / под. Ред. Л.И. Вассермана. – Л.: 1991.

7. Сидоров П.И., Парняков А.В. Введение в клиническую психологию. В 2т., том 2. – М.: Академпроект, 2000. – 380 с.

8. Смулевич А.Б. Психосоматические расстройства (клиника, терапия, организация помощи)// Психиатрия и психофармакотерапия. – 2000. – Т.2. - №2. – С.35-39.

9. Тополянский В.Д., Струковская М.В. Психосоматические расстройства. – М.: Медицина, 1986 – 384 с.