Психологічна освіта в Університеті Ушинського

Facebook Instagram Youtube   

«ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ»

Тип: нормативна

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Рік: 1 рік

Тривалість: 3 кредитів ЕСТS 90 годин.

Викладач: Велитченко Л.К., доктор психологічних наук, професор.

Результати навчання: систематизоване уявлення про особливостідіяльності сучасного освітнього закладу, головні тенденції розвитку  вищої освіти; знання проключовітенденції та закономірності освітнього процесу у сполученні із категоріями особистості, діяльності, основами навчання та учіння; усвідомлення психологічних засад процесу навчання, закономірностей особистісного розвитку; визначення основних положень сутності діяльності викладача та його інтерактивних відношень зі студентами.

Попередні умови: Навчальна дисципліна «Психологія вищої освіти» вивчається на основі теоретичних знань і практичних умінь, що студенти засвоїли із передбачених програмою базових курсів «Психологія», «Філософія», «Педагогіка».

Метою навчальної дисципліни «Психологія вищої освіти» надання магістрантам систематизованих зведень про функціонування сучасного вищогоосвітнього закладу, філософські та психологічні основи, на яких відбувається розвитоквищої освіти.Ознайомлення з ключовими тенденціями та закономірностями освітнього процесу, категоріями особистості, діяльності, основами навчання та учіння покликане сприяти його систематизації і рефлексії процесу навчання, закономірностей особистісного розвитку, а такожінтерактивних відношень викладача зі студентами.

Серед найважливіших завдань дисципліни – формування знань, умінь та навичок вільного та осмисленого володіння системою понять психології вищої освіти, досягнення вільного рівня практичного володіння матеріалом з різних тем, вільне застосування набутих знань та постійне їх вдосконалення у науково-практичній діяльності.

Зміст дисципліни:

Поняття про освіту. Підходи до освіти. Ієрархічність освіти. Сучасні моделі побудови вищого навчального закладу. Філософські підходи до вищої освіти. Філософія університетської освіти. Вимоги до випускника вишу. Схема профілю випускника вишу. Модель фахівця. Навички кооперації у колективі. Рівень розвитку особистості. Залучення до культури. Раціональне пізнання. Адаптація до вимог навчально-професійної діяльності. Спеціальне формування системи навчальних дій. Організаційні форми діяльності студентів. Узагальнені характеристики особистості сучасного студента. Психологічні особливості розвитку особистості у студентському віці. Розвиток особистості студентів на різних курсах. Взаємодія із суспільством. Об’єктивація внутрішнього світу. Засвоєння соціального досвіду. Життєва позиція. Міжособистісні стосунки. Спрямованість особистості. Оптимальний хід процесу адаптації студентів. Міжособистісні стосунки. Психологія студентського колективу. Згуртованість. Взаємодія студента із групою. Психологічний статус студента у групі. Взаємовідносини викладачів і студентів. Взаємодія викладачів і студентів. Вимоги до викладача вишу. Сучасна професіограма викладача вишу. Специфіка професіональної діяльності викладача вишу. Науково-дослідницький аспект. Професійна культура викладача.

Заплановані заходи: проведення практичних занять у Психолого-освітній майстерні «Скріпка».

Методи та критерії оцінювання: усне опитування, модульний контроль, есе, презентації результатів виконаних завдань та досліджень, підсумковий контроль – іспит.

Мова викладання: українська.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни «Психологія вищої освіти»

для магістрантів 1 року навчання заочної форми навчання спеціальність 053 «Психологія»

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, ОПП, спеціальність, рівень вищої освіти

Характеристика навчальної дисципліни

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 3

Галузь знань

05 «Соціальні та поведінкові науки»

Статус дисципліни:

вибіркова

Освітньо-професійна програма:

Психологія

Мова навчання: українська

Модулів – 3

Рік навчання:

Змістових модулів – 6

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

Спеціальність:

053 «Психологія»

Семестр:

Загальна кількість годин – 90

2

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4

Рівень вищої освіти:

другий (магістерський)

10 - год.

Практичні, семінарські

6 - год.

Лабораторні

- год.

Самостійна робота

70 - год.

Індивідуальні завдання:   

10 - год.

Вид контролю: іспит

 

Мета навчальної дисципліни: надання магістрантам уявлення про особливості діяльності сучасного освітнього закладу, головні тенденції розвитку  вищої освіти; ознайомлення з ключовими тенденціями та закономірностями освітнього процесу, категоріями особистості, діяльності, основами навчання та учіння; усвідомлення психологічних засад процесу навчання, закономірностей особистісного розвитку; визначення основних положень сутності діяльності викладача та його інтерактивних відношень зі студентами.

Передумови для вивчення дисципліни: вивчення навчальної дисципліни «Психологія вищої освіти» спирається на такі навчальні дисципліни, як «Психологія», «Філософія», «Педагогіка», «Фізіологія»

Очікувані результати навчання: Унаслідок вивчення навчальної дисципліни студенти мають

Знати:

 • загальні і окремі характеристики вищої освіти в їх зв’язку з поняттями та категоріями психології та педагогіки; особливості вищої освіти як соціальної, соціально-психологічної та міжособистісної взаємодії;
 • філософські підходи до університетської освіти та їх реалізація у конкретному вищому навчальному закладі; сучасні моделі та стратегії вищого навчального закладу; історичні витоки становлення і розвитку університетської освіти;
 • законодавство України про освіту;
 • головні чинники, що впливають на розвиток особистості та діяльності студента та викладача; особливості формування професійної спрямованості, професійних знань, умінь та навичок та психологічної готовності до професійної діяльності;
 • особливості виховної та навчальної діяльності у вищому навчальному закладі з огляду на складники «навчальної» майстерності студента та педагогічної майстерності викладача;
 • особливості інтелектуальних функцій при опануванні змістом навчальних дисциплін;
 • специфіку організаційних форм діяльності студентів з урахуванням принципу суб’єктності навчання у вищому навчальному закладі;

Уміти:

 • самостійно виявляти закономірності  взаємозв'язку процесів соціальної, соціально-психологічної та міжособистісної взаємодії;
 • аналізувати сучасні моделі та стратегії вищого навчального закладу;
 • володіти засобами вербального і невербального спілкування;
 • володіти емоційною саморегуляцією;
 • ставити й вирішувати проблемні питання й задачі, самостійно визначати методи й моделі самовиховання на основі одержаних теоретичних знань;розв’язувати конфліктні ситуації;
 • свідомо вибирати методи навчання з урахуванням конкретних умов, навчальної діяльності

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТИ

Тема 1. Освіта та їїмоделі

Поняття про освіту. Підходи до освіти. Ієрархічність освіти. Сучасні моделі побудови вищого навчального закладу. Моделі університету. Університетська освіта. Структура вищого навчального закладу. Стратегії вищої освіти.

 Тема 2. Загальнотеоретичні питання вищої освіти

Філософські підходи до вищої освіти. Філософія університетської освіти. Ідеалістична, матеріалістична, прагматична орієнтація у філософії вищої освіти. Психологія освіти.

Тема 3. Методологічні підходи в психології як основа психології вищої освіти

Методологія. Діяльнісний підхід. Історико-еволюційний підхід. Системний підхід. Мовленнєвий підхід. Вчинковий підхід. Антропологічний підхід. Системно-суб’єктний підхід. Психосоціальний підхід.

Тема 4. Суттєво-цільові аспекти вищої школи

Психологія вищої школи. Детерміністські, ймовірнісні методи у психології вищої школи. Моделювання. Експеримент. Психолого-педагогічний експеримент. Спостереження. Бесіда, анкетування, інтерв’ю. Соціометрія. Тест. Вимоги до випускника вишу. Схема профілю випускника вишу. Модель фахівця. Модель діяльності. Формування професійної спрямованості. Формування професійної компетентності. Формування психологічної готовності до професійної діяльності. Керівництво навчально-виховним процесом у виші.

Змістовий модуль ІІ. ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ТА ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Тема 5. Виховання студентів

Виховання. Соціалізація. Спрямованість особистості. Моральність. Навички кооперації у колективі. Рівень розвитку особистості. Залучення до культури. Ієрархізація психічних явищ. Розвиток мотивації. Сукупність норм поведінки. Стійкість поведінки. Міжособистісні взаємостосунки. Комунікативні якості. Самовиховання.

 Тема 6. Навчання студентів

Навчання. Структура учіння. Стадії формування учіння. Успіх у навчанні. Процеси пам’яті у навчанні. Запам’ятовування.Запам’ятовування і дія. Мимовільне запам’ятовування. Довільне запам’ятовування. Швидкість запам’ятовування. Складання плану. Осмислення матеріалу. Структура мнемічної дії. Відтворення. Актуалізація. Забування. Негативна індукція. Проактивне і ретроактивне гальмування. Ремінісценція. Збереження. Готовність пам’яті. Мислення. Соціальна природа мислення. Специфічні та неспецифічні мотиви мислення. Раціональне пізнання. Форми мислення. Операції мислення. Емпіричні та теоретичні узагальнення.

Тема 7. Тезаурусний абрис діяльності студента

Особливості діяльності студента. Адаптація до вимог навчально-професійної діяльності. Спеціальне формування системи навчальних дій. Організаційні форми діяльності студентів. Лекція. Вузівська лекція. Мовлення викладача. Семінар. Практичні заняття. Основні завдання практичних занять. Лабораторні заняття. Діяльність як суб’єктивна доцільність. Мета як передбачуваний результат. Предметність діяльності. Суспільний досвід. Розвиток діяльності. Структура діяльності. Рівня навчальної активності студентів. Формування позитивних мотивів. Наукова діяльність студентів.

Тема 8. Тезаурусний абрис особистості студента

Узагальнені характеристики особистості сучасного студента. Психологічні особливості розвитку особистості у студентському віці. Розвиток особистості студентів на різних курсах. Взаємодія із суспільством. Об’єктивація внутрішнього світу. Засвоєння соціального досвіду. Життєва позиція. Міжособистісні стосунки. Спрямованість особистості. Інтереси. Переконання. Світогляд. Прагнення як потреба в умовах існування. Намір як усвідомлення способів досягнення. Мрія як образ бажаного. Соціальна установка як готовність діяти. Самосвідомість особистості. Самопізнання як самоаналіз. Самооцінка. Саморегуляція. Образ «Я». Рівень домагань. Загальний та окремий рівень домагань. Фрустрація. Психологічний захист. Особистість і діяльність.

Змістовий модуль ІІІ. ІНТЕРАКТИВНІ АСПЕКТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ОСВІТИТема 9. Вища освіта як соціальна взаємодія

Соціальна взаємодія. Корпоративна культура вишу. Процес адаптації студентів. Оптимальний хід процесу адаптації студентів. Міжособистісні стосунки. Психологія студентського колективу. Згуртованість. Взаємодія студента із групою. Психологічний статус студента у групі. Суспільна думка. Взаємини студентів. Взаємна репрезентація.

Тема 10. Комунікативні аспекти у психології вищої освіти

Спілкування. Комунікативний бік спілкування. Інтерактивний бік спілкування. Перцептивний бік спілкування. Соціальний досвід. Формування почуттів, форм поведінки. Спілкування як обмін інформацією. Обмін інформацією. Комунікативний бар’єр. Фасцинація. Спілкування як міжособистісна взаємодія. Кооперація. Сукупність норм поведінки. Дотримання зразків. Роль. Залежність поведінки від ролі. Міжособистісний конфлікт. Смисловий бар’єр. Дружба. Спілкування як розуміння людини людиною. Соціальна перцепція. Ідентифікація. Емпатія. Рефлексія. Каузальна атрибуція. Стереотипізація. Ефект новизни. Ефект ореолу. Соціально-психологічний тренінг. Точність самосприйняття. Атракція.

Тема 11. Академічна група як колектив

Формування колективу. Колективістська ідентифікація. Колективістське самовизначення. Ціннісно-орієнтаційна єдність. Групова диференціація. Структура групи. Лідерство. Групова згуртованість. Групова сумісність. Самопрезентація. Система «суб’єкт – суб’єкт». Взаємовідносини викладачів і студентів. Взаємодія викладачів і студентів. Підготовка до ділового спілкування. Підготовка до соціального партнерства. Соціальне виховання. Особистісний і професійний розвиток. Соціальне проектування. Використання технології критичного мислення. Життєві цінності. Відмінність у ціннісних орієнтаціях. Основні типи життєвих стратегій студентів.

Тема 12. Викладач як провідник ідеї вищого навчального закладу

Викладач як організатор діяльності студентів. Зміст діяльності викладача. Діяльність викладача. Перше враження про викладача. Психологічні передумови ефективності діяльності викладача. Вимоги до викладача вишу. Сучасна професіограма викладача вишу. Специфіка професіональної діяльності викладача вишу. Науково-дослідницький аспект. Професійна культура викладача. Моделі викладачів вищої школи. Комунікативна діяльність. Організаторська діяльність. Дидактичні здібності. Афіліація. Креативність. Лідерство. Педагогічні цілі. Самореалізація. Стилі спілкування. Конфліктні ситуації. Образ конфліктної ситуації у викладачів. Система «викладач – студент». Стиль соціальної поведінки.

Тема 13. Психолого-педагогічні проблеми взаємодії

Педагогічне спілкування. Відносини диктату, нейтралітету, опіки, конфронтації, співпраці. Конфлікти діяльності. Конфлікти поведінки. Конфлікт відносин. Професійні уміння. Педагогічний такт. Ефективність педагогічної взаємодії. Перебіг взаємодії. Дидактична взаємодія. Освітня взаємодія. Взаємодія викладачів і студентів. Якість освіти в освітньому закладі. Опосередкований педагогічний вплив. Конструктивна взаємодія викладачів і студентів. Співпраця викладачів і студентів. Сценарій взаємодії. Міжособистісна модель педагогічної взаємодії. Особистісно-діяльнісна модель взаємодії. Вихідна основа педагогічної взаємодії. Текстове забезпечення педагогічної взаємодії. Психологічний супровід.

Рекомендована література

Базова

 • Бенедиктов Б. А., Бенедиктов С. Б. Психология обучения и воспитания в высшей школе. Минск: Выш. школа, 1983. 224 с.
 • Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психологиявысшейшколы: учеб. пособие для вузов. Мн.: Изд-во БГУ, 1981. 383 с.
 • Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности: учеб. пособие. М.: Академия, 2005. 400 с.

 Допоміжна

 • Аксютина З. А. Углубленнаяподготовкастудентов к социальному воспитанию. Наука и общество: проблемы современных исследований. Сб. научных ст. / Под ред. доктора филол. наук, проф. А. Э. Еремеева. Омск: НОУ ВПО «ОмГА», 2012. С. 322-329.
 • Архипова О. В. Модель университетского образования в условиях смены исторического типа культуры (Аксиологический аспект): Дис. ... канд. филос. наук: 24.00.01 / Санкт-Пет. гум. ун-т проф. Санкт-Петербург, 2004 185 с.
 • Астраханцева Ю. Л. Социальные представления преподавателей вуза о поведении в конфликте со студентами:автореф. дисс. … канд. психол. наук: 19.00.05 / Сарат. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. Саратов, 2010. 25 с.
 • Ахмадова Э. Эффективное взаимодействие преподавателя со студентом. http //: proffi95.ru›blogs…prepodavatelja-so-studentom…
 • Балан О. Л. Дидактична взаємодія викладачів і студентів як фактор оптимізації процесу навчання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Південно-український державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського. Одеса, 1994. 24 с.
 • Волохонская М. С. К проблеме стереотипности взаимодействия студентов и преподавателей. Психологическая культура и психологическая безопасность в образовании. Санкт-Петербург: РГПУ им. А. И. Герцена, 2003. С. 13-15.
 • Высшее образование. http//:wikipedia.org
 • Герасимова Н. Є. Внутрішньоособистісніконфлікти в процесісоціальноїадаптаціїстудентів до умов вищихнавчальнихзакладів: автореф. дис. … канд. пед. наук:19. 00. 07 / Інститутпсихологіїім. Г.С.Костюка АПН України К., 2004. 25 с.
 • Гумель Е. Б. Особенности организации интерактивного взаимодействия студентов и преподавателя в условиях современной высшей школы. Электронный научно-практический журнал «Гуманитарные научные исследования». № 6. URL: http://human.snauka.ru/2012/06/1510
 • Демченко В. А. Самосвідомість як один з факторів психологічної адаптації першокурсників до учбової діяльності. «Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті»: ІХ Міжнародний молодіжний форум. Харків: ХНУРЕ, 2005. С. 591.
 • Ефремова С. Н. Взаимодействие преподавателей и студентов младших курсов как условие профессионального становления будущего учителя: автореф. дисс. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Московск. пед. ун-т им. В.И.Ленина, 1997. 17 с.
 • Ионцева М. В. Корпоративная культура вуза: Монография. Москва: Изд-во Московского гуманитарного университета, 2005. 288 с.
 • Князева О. Н. Конструктивное взаимодействие преподавателей и студентов как фактор повышения качества обучения в вузе. Воронеж: Изд-во ВОИПКиПРО, 2012. 159 с.
 • Козырев В. А. Гуманитарная образовательная среда педагогического университета: сущность, модель, проектирование: Монография. Санкт-Петербург: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2004. 328 с.
 • Кокоева Р. Т. Психологическая культура преподавателя высшей школы. Успехи современного естествознания. 2009. № 5. С. 78-79.
 • Конфликты в студенческой среде. http// ovr.vstu.by›files/3213/8744/4520/___.docx
 • Метод кейсов. http//: ru.wikipedia.org›Метод кейсов
 • Новые технологии образования в практике педагогического университета: Материалы из опыта работы преподавателей естественно-географического факультета / Под ред. доктора пед. наук проф. Л. А. Коробейниковой. Вологда: Русь, 1997. 102 с.
 • Образование. http//:wikipedia.org/wiki/Образование
 • Профессиограмма «Преподаватель высшей школы». http//:: profigrama.ru›…преподаватель-высшей-школы
 • Пучков А. А. Типы организационного взаимодействия преподавателей и студентов в образовательном процессе. Информационные системы и коммуникативные технологии в современном образовательном процессе: сб. науч. тр. / Под ред. Т. С. Волковой [и др.]. Пермь: Пермская ГСХА, Центр соц.-психол. исслед, 2012. С. 100-109.
 • Стили педагогического общения. http//: ped-kopilka.ru›Педагогика›Стили педагогического общения
 • Университет. http//:wikipedia.org.
 • Фальова О. Є. Особливості особистості студентів закладу вищої освіти: динаміка від курсу до курсу та зв'язок зі спеціальністю. Практична психологія та соціальна робота. № 6. С. 69-76.
 • Формыобученияв высшей школе. http//:allbest.ru/pedagogics/..
 • Шумская Л. И. Личностно-профессиональное становление студентов в процессе вузовской социализации: дисс. ... доктора психол. наук: 19.00.05. / Санкт-Петербургский гос. университет. Санкт-Петербург. 2005. 363 с.

Інформаційні ресурси

www.psylib.ukrweb.net

www.ido.edu.ru/psychology/pedagogical_psychology

www.ido.edu.ru/psychology);

 • бібліотеки університету;
 • електронної бібліотеки;

журналів: "Педагогіка і психологія", "Вища освіта України",  "Практична психологія і соціальна робота", ін.  періодичних видань