Психологічна освіта в Університеті Ушинського

Facebook Instagram Youtube   

«ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» (спецкурс)

Тип: вибіркова

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 

Рік: 4 рік

Тривалість: 3 кредитів ЕСТS 90 годин.

Викладач: Головська І.Г., кандидат психологічних наук, доцент.

Результати навчання: програмні результати навчання мають свідчити про вміння студентів визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати проблеми та пропонувати шляхи їх вирішення у процесі управління персоналом.

Попередні умови: вивчення таких дисциплін як «Загальнапсихологія», «Віковапсихологія», «Психодіагностика», «Психологія управління».

Мета навчальної дисципліни полягає в формуванні в студентів системи спеціальних знань з психологічних особливостей процесу управління персоналом, закономірностей соціальної взаємодії персоналу в організації, навчити застосовувати методи психологічного дослідження в роботі з персоналом.

Завдання

- забезпечити засвоєння студентами основних понять управління персоналом;

- розкрити психологічні закономірності управління персоналом;

- озброїти студентів знаннями про форми, методи, технології впливу на персонал організації;

- сприяти розвитку процесів групової динаміки та інноваційних процесів.

- сформувати в них психологічнуготовноість надавати консультативну допомогу керівникам в особистісному вдосконалюванні й у вирішенні управлінських задач

Зміст дисципліни:

Науково-методологічні підходи у галузі управління персоналом. Сучасні тенденції наукових досліджень в галузі психології управління персоналом.

Основні функції мотивації: спонукання до дії, скерування діяльності, контроль і підтримка поведінки. Ефективність різних стилів керівництва Основні проблеми психології управлінської взаємодії. Сутність, категорії психологічного впливу. Методи і прийоми психологічного впливу: переконування, навіювання, маніпуляційні тактики.

Психологічніосновиуправліннялюдськими ресурсами. Психологія кадрового відбору і оцінки діяльності персоналу. Психологія підготовки управлінських кадрів.

Заплановані заходи: проведення практичних занять у Психолого-освітній майстерні «Скріпка». 

Методи та критерії оцінювання: усне опитування, модульний контроль, есе, презентації результатів виконаних завдань та досліджень, підсумковий контроль – залік.

Мова викладання: українська.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

СПЕЦКУРС «ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» 

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

05 – Соціально-політичні науки

Нормативна

Модулів – 2

Освітньо-професійна програма:

053- Психологія

Спеціальність: 053 Психологія

Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

 

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання есе, інтерпретації, реферати, сценарії

Семестр

Загальна кількість годин – 90

 

7-8-ий

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 6

самостійної

роботи студента – 4

Рівень вищої освіти:

перший (бакалаврський)

 

10 год.

Практичні, семінарські

 

4год.

Лабораторні

 

0

Самостійна робота

 

66 год.

Індивідуальні завдання:   

   

Вид контролю: іспит

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

         - для заочної форми навчання – 15%. – 85%

Пояснювальна записка

Мета курсу – ознайомити студентів з психологічними особливостями процесу управління персоналом, показати закономірності соціальної взаємодії персоналу в організації, навчити застосовувати методи психологічного дослідження в роботі з персоналом.

Структура цього курсу розрахована на вирішення таких завдань, як то: систематизацію в слухачів спеціальних психологічних знань, їх трансформацію у практичну площину. Програма спрямована також на формування в них психологічної готовності надавати консультативну допомогу керівникам в особистісному вдосконалюванні й у вирішенні управлінських задач, а також на оволодіння закономірностей управлінського впливу на персонал організації, управління процесами групової динаміки та інноваційних процесів.

Предметом курсу є: психологічні закономірності управлінської діяльності,  психологічних стосунків та поведінки людей в організації, традиційні соціально-психологічні явища (соціально-психологічний клімат, спілкування та ін.).

         У результаті вивчення навчальної дисципліни слухач повинен:

  • знати: теоретико-методологічні основи підбору персоналу, історію і сучасний стан розвитку психології управління; психологію особистості в управління; психологію управління людськими ресурсами; психологію конфліктів в управлінні; соціально-психологічну специфіку ділового спілкування в управлінській діяльності;
  • уміти: аналізувати структуру групи: лідерство, відповідальність, перспективу, активність, соціальний досвід; аналізувати соціальні та психологічні проблеми зайнятості, приймати участь у розробці стратегії по роботі з персоналом; застосовувати психологічні методи вивчення професійних груп та колективів, особливостей керівників та підлеглих, проводити аналіз результатів їх діяльності; застосовувати психологічні методи проведення ділових бесід, переговорів у роботі з персоналом. 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1.Психологічний зміст теорій управління персоналом

Тема 1.Психологія управління як галузь психологічної науки

 Предмет, об’єкт і завдання психології управління.Місце психології управління серед інших психологічних дисциплін. Джерела виникнення психології управління.

Тема 2.Науково-методологічні підходи у галузі управління

Школа наукової організації праці (Ф.-В. Тейлор). Адміністративна школа (А. Файоль). Школа людських стосунків (Є. Мейо, М. Фоллет). Хоторнські експерименти. Школа людських ресурсів (А. Маслоу, Д. Мак-Клеланда, Д. Мак-Грегора, Ф.Герцберга, К.Адельфера). Сучасні тенденції наукових досліджень в галузі психології управління.

Змістовий модуль 2.Мотивація професійної діяльності

Тема 3. Мотивація до роботи та задоволеність працею

Поняття мотивації персоналу. Психологічна структура мотивації. Основні функції мотивації: спонукання до дії, скерування діяльності, контроль і підтримка поведінки. Поняття мотиву та стимулу. Взаємозв’язок мотиву та стимулу в управлінні персоналом. Види мотивації: внутрішня та зовнішня. Теорії мотивації.

Змістовний модуль 3.Психологія управління персоналом

Тема 9.Ефективність різних стилів керівництва управлінського персоналу організацій

Поняття про стиль керівництва. Два погляди на природу стилю керівництва: а) як вияв індивідуально-психологічних, особистісних характеристик керівника; б) як результат взаємодії, спільної діяльності керівника з колективом. Основні стилі керівництва: демократичний, авторитарний і ліберальний. Особливості змісту та структури різних стилів керівництва. Позитивні та негативні аспекти кожного зі стилів керівництва.

Тема 10.Психологія управлінського спілкування

Основні проблеми психології управлінської взаємодії. Сутність, категорії психологічного впливу. Зміст механізму управлінської взаємодії. Методи і прийоми психологічного впливу: переконування, навіювання, маніпуляційні тактики. Проблема встановлення психологічного контакту і регулювання стосунків підлеглих. Поняття психології спілкування і її місце в загальній психологічній концепції управління. Функції спілкування керівника: інформаційно-комунікативна; інтерактивна; перцептивна. Ефект міжособистісного сприйняття. Характер міжособистісних стосунків у групах і їх вплив на ефективність вирішення групових завдань.

Тема 11.Психологічніосновиуправліннялюдськими ресурсами. Психологія кадрового відбору і оцінки діяльності персоналу. Психологія підготовки управлінських кадрів. 

Рекомендована література

ДЖЕРЕЛА   ІНФОРМАЦІЇ

 
 

1

Аверченко Л.К. Психология управления: Курс лекций. – М., 1999.

 

2.

Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Психология управления. – Х., 1998.

 

3.

Барко В.І. Методика проведеннятренінгівуправлінськогоспрямування // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. - № 4. – С. 70-76.

 

4.

Борисова О. Діагностикауправлінськихздібностей / О.Борисова, Г. Логінова, М. Мдивані // Психолог. – 2003. - № 45. – С. 4-8.

 

5.

Вудкок М. Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя-практика: Пер. с англ. – М.: Дело, 1991.

 

6.

Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2001.

 

7.

Доусон Р. Уверенно принимать решения: как научиться правильно принимать решения в бизнесе и жизни/Пер. с анг. – М., 1996.

 

8.

Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. – СПб., 2000.

 

9.

Зайцев Г.Г. и др. Организационное поведение: Учеб. пособие – СПб., 2000.

 

10.

История менеджмента: Учеб.пособие. – М., 1997.

 

11.

Карамушка Л.М. Психологіяуправління: Навч. посібн. – К.: Міленіум, 2003.

 

12.

Лебедев В.И. Психология и управление. – М., 1990.

 

13.

Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навч. посіб. / Київський нац. екон. ун-т; Ред. А.Я. Невзгляд. – К.: КНЕУ, 1997.

 

14.

Ниссинен Й., Воутилайнен Э. Время руководителя: эффективность использования: Сокр. пер. с фин. – М.: Экономика, 1988.

 

15.

Орбан-Лембрик Л.Е. Психологіяуправління: Посібник. – К.: Академвидав, 2003.

 

16.

Организационная психология / Сост. и общая редакция Л.В. Винокурова, И.И. Скрипюка. – СПб., 2000. (Серия «Хрестоматия по психологии»)

 

17.

Платонов С.В., Третяк В.И., Черкасов В.В. Искусство управленческой деятельности. – К., 1996.

 

18.

Практикум по психологии профессиональной деятельности и менеджмента: Учеб.пособие, 2-е изд. / Под ред. Г.С. Никифорова, М.А. Дмитриевой, В.М. Снеткова. – СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 2001.

 

19.

Психология: Учебник для технических вузов/ Под ред. В.Н. Дружинина. – СПб., 2000.

 

20.

Психология: Учебник для экономических вузов / Под ред. В.Н. Дружинина. – СПб.

 

21.

Психология и этика делового общения: Учебник для вузов/ Под ред. проф. В.Н. Лавриненко. – М., 1997.

 

22.

Психология управления: Курс лекций/ Удальцова М.В., ред. – М., Новосибирск, 1997.

 

23.

Психологіяуправліннявбізнесі: Навч. посібник / Е.Ф. Іпатов, К.М.Левківський, В.В.Павловський. – Харків-Київ, 2003.

 

24.

Розанова В.А. Психология управления: Учебно-практ. пособие. – В 2-х ч. – Ч. 1, 2. – М.: Бизнес-Школа, 1997.

 

25.

Ромашов О.В., Ромашова Л.О. Социология и психология управления: Учебное пособие для вузов / О.В. Ромашов, Л.О. Ромашова. – М.: Экзамен, 2002.

 

26.

Самыгин С.И., Столяренко Л.Д. Психология управления: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону, 1997.

 

27.

Секач М. Депрессии руководителей – проблема ХХІ века / М. Секач, Г. Михайлов, И. Смилык // Журнал прикладной психологии. – 2004. - № 3.

 

28.

Семиченко В.А. Психологія:  Темперамент. – Київ – Полтава, 2001.

 

29.

Швальбе Б., Швальбе Х. Личность, карьера, успех: Пер. с нем. – М.: Прогресс, Прогресс-Интер, 1993.

 

30.

Шепель В.М. Человековедческая компетентность менеджера. Управленческая антропология. – М.: Народное образование, 1999.

 

31.

Щекин Г.В. Практическая психология менеджмента. – К., 1994.

 

 

Інформаційні ресурси:

мережі "Інтернет" (http://vocabulary.ru/; корисні сайти: www.

- psy.rin.ru;

- auditorium.ru;

- psyho.hotbox.ru;

- psynet.by.ru;

- Lib.com.ua та ін.);

  • електронної бібліотеки;
  • бібліотеки університету;
  • журналів: "Вопросыпсихологии", "Психологический журнал", "Практическаяпсихология и социальнаяработа", «Практика управління закладом освіти» та ін. видань психологічного спрямування