Психологічна освіта в Університеті Ушинського

Facebook Instagram Youtube   

«ПСИХОЛОГІЯ СПОРТУ»

Тип: вибіркова

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Рік: 4 рік

Тривалість: 2 кредитів ECTS  60 годин

Викладач: Ситнік С.В., кандидат психологічних наук, доцент

Результати навчання: програмні результати навчання мають свідчити про вміння студентів володіти прийомами психологічної підготовки спортсменів, методами діагностики особистості спортсмена і спортивних команд, навичками аналізу та узагальнення результатів накопичених знань в області психології спорту, методами і способами формування мотивації, сучасними методиками психологічного відбору та спортивної орієнтації в спорті, методами регуляції психічних станів і підтримки психічного здоров'я.

Попередні умови: вивчення таких дисциплін як: «Загальна  психологія», «Вікова психологія», «Соціальна психологія».

Мета навчальної дисципліни полягає в ознайомленні студентів з актуальними теоретичними та практичними проблемами сучасної психології спорту, зокрема, з проблематикою основ психологічних знань в спортивній діяльності, а також сприянні освоєнню студентами закономірностей психічної діяльності окремих людей і колективів у процесі спортивної діяльності з метою подальшого забезпечення психологічної ефективності навчально-тренувального процесу, підготовки спортсменів до змагань і успішному їх виступу.

Завдання

  • Вивчити категоріально-понятійний апарат дисципліни;
  • Ознайомити студентів з основами психології спорту як науки (її історією, методологією і предметом);
  • Збагатити студентів знаннями закономірностей прояву і розвитку психіки в специфічних умовах спортивної діяльності;
  • Сприяти виробленню у студентів умінь і навичок застосовувати отримані теоретичні знання на практиці спорту, а також придбання досвіду аналізу професійних і навчальних проблемних ситуацій, організації професійного спілкування і взаємодії, прийняття індивідуальних і спільних рішень, рефлексії та розвитку діяльності.

Зміст дисципліни:

Вступ до дисципліни «Психологія спорту». Психічні процеси у спортсменів. Психологічна характеристика видів спорту. Психологічні особливості навчально-тренувальної роботи в спорті. Психологія спортивного змагання.

Психологічні основи навчання і вдосконалення у спорті. Психологічні основи фізичної підготовки в спорті. Психологічні основи тактичної підготовки в спорті. Вольова підготовка спортсмена як найважливіша складова частина психологічної підготовки.

Соціальні параметри в спорті. Психологія особистості спортсмена. Психологічні особливості спортивного колективу.

Психологічне забезпечення спортивної діяльності.  Загальна і спеціальна психологічна підготовка до змагання. Спортивна психодіагностика. Психологічне забезпечення спортивної діяльності в дитячому та юнацькому спорті. Психологічні аспекти спортивного відбору. Психогігієна і психопрофілактика в спорті. Основи психорегуляції спортсменів.

Заплановані заходи: розробка та проведення різних видів тренінгових занять, які  спрямовані на розвиток особистості спортсмена та спортивних команд.

Методи та критерії оцінювання: усне опитування, модульний контроль, есе, презентації результатів виконаних завдань та досліджень, підсумковий контроль – залік.

Мова викладання: українська.