Психологічна освіта в Університеті Ушинського

Facebook Instagram Youtube   

«ПСИХОЛОГІЯ СІМ’Ї»

 Тип: за вибором

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Рік: 3 рік.

Тривалість:  3 кредити ЕСТS 90 годин.

Викладачі: Денисенко А.О., кандидат психологічних наук, доцент.

Результати навчання: програмні результати навчання мають свідчити про вміння студентів аналізувати та пояснювати головні чинники, що впливають на формування життєдіяльності сім’ї, ставити й вирішувати проблемні питання й задачі, свідомо вибирати методи дослідження з урахуванням конкретних умов, розробляти психологічні рекомендації та психокорекційну програму.

Попередні умови: паралельно з вивченням навчальної дисципліни студенти мають вивчати такі навчальні дисципліни, як «Вікова психологія», «Психодіагностика», «Основи психологічного консультування», «Соціальна психологія», «Психотерапія».

Мета навчальної дисципліни: надання студентам уявлень про головні тенденції розвитку шлюбно-сімейних стосунків в історичному аспекті; ознайомлення з поняттями та закономірностями формування сімейних взаємин; здатності до застосування психологічних знань в умовах професійної діяльності.

Завдання: надати уявлення про основи  психології сім’ї, їїпоняттяікатегорії з подальшимвикористаннямїх упрофесійнійдіяльності; ознайомити з сучасними методологічними підходами та психологічнимитехнологіями, формування вмінь надавати психологічну допомогу (індивідуальну та групову).

Зміст дисципліни:Життєдіяльність сучасної сім’ї. Процес формування подружньої пари. Психологічні аспекти дитячо-батьківськихвідносин. Психологічна допомога  сім’ї.

Заплановані заходи: проведення лекційних та практичних занять.

Методи та критерії оцінювання:  усне опитування, індивідуальні навчально-дослідні завдання, залік.

Мова навчання: українська