Психологічна освіта в Університеті Ушинського

Facebook Instagram Youtube   

«ПСИХОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ»

Тип: нормативна

Рівень вищої освіти: другий «магістерський» 

Рік: 1 рік

Тривалість: 4 кредити ЕСТS 120 годин.

Викладач: Головська І.Г., кандидат психологічних наук, доцент.

Методичні матеріали

Результати навчання: програмні результати навчання мають свідчити про вміння студентів визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати проблеми та пропонувати шляхи їх вирішення у психологічному супроводження поведінки фахівців в організації та давати психологічну характеристику діяльності людини в організаціях

Попередні умови: вивчення таких дисциплін як «Загальна психологія», «Психологія управління», «Психодіагностика».

Мета навчальної дисципліни полягає в формуванні в студентів систему спеціальних знань про психологічні особливості діяльності людини в організації; психологічні якості особистості, необхідні для адаптації до умов професійної діяльності в організації; стратегії поведінки, спрямовану на покращення організаційної ефективності та створення приємних умов праці..

Завдання

- узагальнення уявлень про психологію особистості та психологічну характеристику діяльності людини в організаціях;

- удосконалення знань, умінь і навичок щодо використання теоретико-методологічних основ психології в практичній роботі, зокрема, у напрямку психологічного супроводження професійної діяльності осіб в організації;

- здійснення самокерування – розширення особистісного професійного досвіду, самостійне оновлення знань, набуття практичних навичок та вмінь тощо

Зміст дисципліни:

Поняття та основні категорії психології організації.

Організаційна психологія як система поведінських технологій. Можливі реакції персоналу на проявлення організаційної середи. Характеристика основних теорій поведінки людини в організації.

Засоби структурування компаній (на основі продута та функціонально). Переваги особистісного підходу в порівнянні з індивідуальним в управлінні організацією. Вплив психологічних факторів на організаційну ефективність управління.

Індивідуально-психологічні особливості персоналу.Вплив темпераменту на поведінкуперсоналу.Вплив вікових особливостей на активність и продуктивність персоналу. Особливості роботи персоналу в кризові вікові періоди.

Заплановані заходи: проведення практичних занять Психолого-освітній майстерні «Скріпка». 

Методи та критерії оцінювання: усне опитування, модульний контроль, есе, презентації результатів виконаних завдань та досліджень, підсумковий контроль – іспит.

Мова викладання: українська.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

«ПСИХОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ» 

Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань

05 – Соціальні та поведінкові науки

Нормативна

Модулів – 2

Освітньо-професійна програма:

053- Психологія

Спеціальність:

053- Психологія

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: − творча робота (есе)

реферат

Семестр

Загальна кількість годин – 120

1-ий

-ий

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 1

Рівень вищої освіти:

другий(магістерський) рівень

18 год

6 год.

Практичні, семінарські

36 год

4 год.

Лабораторні

0

0

Самостійна робота

66 год

110 год.

Індивідуальні завдання:   

2 год

    2 год.

Вид контролю: іспит

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 53:47%  для заочної форми навчання – 5%.

Пояснювальна записка

Мета вивчення дисципліни– сформувати в студентів систему спеціальних знань про психологічні особливості діяльності людини в організації; психологічні якості особистості, необхідні для адаптації до умов професійної діяльності в організації; стратегію поведінки, спрямовану на покращення організаційної ефективності та створення приємних умов праці, індивідуального розвитку та психічного здоров’я людини.

Передумови для вивчення дисципліни: паралельно з вивченням навчальної дисципліни «Психологія організації» студенти мають вивчати такі навчальні дисципліни, як«Загальна психологія», «Психологія управління», «Психодіагностика».

Очікувані результати навчання: Унаслідок вивчення навчальної дисципліни студенти мають

Знати:

 • теоретико-методологічні основи організаційної психології;
 • -особливості психологічного супроводження поведінки фахівців в організації та психологічну характеристику діяльності людини в організаціях;
 • а також психологічного супроводження професійної поведінки людини в організації.

Уміти:

 • застосовувати спеціальні психологічні знання при вирішенні завдань подальшої професійної діяльності;
 • реалізовувати нові технології професійно-психологічної підготовки та перепідготовки кадрів,
 • використовувати спеціальні методи психодіагностики,
 • використовувати засоби емоційно-вольової регуляції в організаційної поведінці,
 • забезпечувати супровід психологічні стратегії переборювання негативних наслідків організаційної поведінки людей різного віку.

 

Програма навчальної дисципліни

 • Змістовий модуль 1.Теоретико-методологічні засади психології організації.
 • Тема 1. Сучасна проблематика психології організації. Поняття та основні категорії психології організації. Мета і завдання навчального курсу "Психологія організації". Історія виникнення організаційної психології. Перспективи розвитку організаційної психології. Теоретичні та методологічні основи курсу. Вплив успіху американських, европейских і японських компаній на розвиток організаційної психології.
 • Тема 2.Сутність і значення організаційної поведінки.
 • Організаційна психологія як система поведінчеських технологій. Можливі реакції персоналу на проявлення організаційної середи. Характеристика основних теорій поведінки людини в організації. Типи поведінки особистості в організації. Концепції і моделі організаційної поведінки. Роль и значення організаційної поведінки.
 • Тема 3.Психологічнийаналіз структурно-функціональнихособливостейорганізацій.
 • Засоби структурування компаній (на основі продута та функціонально). Переваги функціональної структури. Функціонально-структурна організація управління. Характеристика поняття «організація». Природа організації. Основні характеристики організації. Вплив оточення на організацію. Організація як відкрита система. Цикл трансформаційної зміни. Організаційна мета. Життєвий цикл організації. Організаційна структура і її типи.
 • Тема 4.Основніпідходидослідженняорганізацій
 • Основні методи організаційної психології: спостереження, метод опису критичних ситуацій, аналіз документів, конвент-аналіз, опитування, анкетування, інтерн»ювання, социометричнийопрос, експеримент .
 • Змістовий модуль 2.Особистість в системі організаційної поведінки.
 • Тема 5. . Особистісний підхід в управлінні людиною та її діяльністю в організації.
 • Переваги особистісного підходу в порівнянні з індивідуальним в управлінні організацією. Вплив психологічних факторів на організаційну ефективність управління. Індивідуальний, груповий та організаційний рівні впливу на ефективність.
 • Тема 6.Психологічна структура особистості і можливості корегующего впливу на людину.
 • Основні блоки структури особистості (біологічний, психологічний, педагогічний та соціально-психологічний).
 • Тема 7.Індивідуально-психологічні особливості персоналу.
 • Вплив типу нервової системи на виконання діяльності. Вплив темпераменту на мотивацію іповедінкуперсоналу.Психологическая сумістність персоналу.Впливстатевих відмінностей на виконання професійної діяльності і поведінки співробітників. Вплив вікових особливостей на інтелектуальну активність и продуктивність персоналу. Особливості роботи персоналу в кризові вікові періоди.
 • Змістовий модуль 3.Психологічний аналіз структурно-функціональних особливостей організації .
 • Тема 8.Лідерство і влада в організації . Характеристика феномену лідерства. Лідерство і керівництво . Лідерство і організаційна влада. Теорії лідерства.
 • Організаційна влада як базовий організаційно-психологічний процес. Організаційна влада як психічна реальність. Влада як базова категорія організаційної психології . Проблема суб’єкта організаційної влади. Влада як міжособистісна взаємодія. Характеристика феномену лідерства. Лідерство і керівництво . Лідерство і організаційна влада. Теорії лідерства.
 • Тема 9.Взаємовідношення в організаціях
 • Структура і дінаміка неформальних відношеньв коллективе. Етапи развиткуколективуі особливостіуправлінняна кожномуетапі.Неформальні групи співробітників і можливості впливу на нІх.Соціально-роліві и професійно-роліві типи співробітників і особливості управління нимі.
 • Тема 10.Особистість взаємовідношення з позитивними та негативними співробітниками
 • Характеристика основних типів позитивних та негативних людей. Правіла відновлення взаємовідношень та засоби боротьби з негативом.
 • Змістовий модуль 4.Психологічне забезпечення ефективного функціювання та розвитку організації.
 • Тема 11.Попередження та ліквідація конфліктів в організації.
 • Сутність та причини виникнення конфліктів. Конструктивні та деструктивні функції конфліктів. Управління конфліктамі. Форми конфліктів. Види конфліктної боротьби. Методи подолання конфліктів. П’ять основних засобів діяльності менеджерів по подоланню конфліктів.
 • Тема 12.Проблема мотивації в організаційної психології.
 • Проблема мотивації в організаційної психології. Мотиви і потреби людей в організаціях: потреби в безпеці; в аффіляції; в повазі; в незалежності і самостійності; в досягненнях; в владі. Характеристика змістовних теорій мотивації: теорія мотивації А.Маслоу; теорія мотивації К.Альдерфера; теорія Х – У Д.МакГрегора; двохфакторна теорія мотивації Ф.Херцберга. Програми та методи стимулювання ефективної діяльності робітників.
 • Тема 13.Корпоративна культура організацій
 • Поняття о корпоративної культуре організації. Характеристика основних елементів корпоративної культури. Класифікація видів корпоративної культури. Методи підтримки та зміни корпоративної культури.
 • Тема 14.Розвитокорганізацій.
 • Життєвий цикл організації. Характеристика стадій життєвого цикла організації.
 • Стадії розвитку організації.

 Рекомендована література

Базова

 • Адаир Джон. Эффективное лидерство. Как развивать иприменять лидерские навыки. М.: Эксмо, 2003.
 • Айви А. Лицом к лицу: практическое пособие для освоенияприемов и навыков делового общения. Новосибирск: Экор, 1995.
 • Андреев В.И. Конфликтология (Искусство спора, веденияпереговоров, разрешения конфликтов). — М., 1995.
 • Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. М.: ЮНИТИ, 1990.
 • Асмолов А.Г. Личность как предмет психологического ис­следования. М., 1984
 • Асмолов А.Г. Психология личности. М., 1990.
 • Беклишев Д.В. Манеры и поведение делового человека.М., 1993.
 • Берг В. Карьера-суперигра: нетривиальные советы на ка­ждый день. М: Интерэксперт, 1998.
 • Беттджер Ф. Вчера неудачник — сегодня преуспеваю­щий коммерсант. Саратов, 1993.

10.      Беттджер Ф.  Обаять  клиента.  Новосибирск:  Экор,1995.

 • Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека челове­ком. М., 1982.
 • Бодалев А.А. Личность и общество. М., 1983.
 • Бородкин Ф.М., Коряк Н.М. Внимание — конфликт. М:Наука, 1989.
 • Бенедиктова В.И. Деловая репутация. М.: ИНЭ, 1996.
 • Вечер Л.С. Секреты делового общения. Минск, 1996.

16.     Виханский ОС. Стратегическое управление: Учебник.М.: МГУ, 2001.

 • Виханский О.С, Наумов А.И. Менеджмент (человек, стра­тегия, организация, процесс): Учебник. М.: Гардарика, 2002.
 • Вишнякова Н.Ф. Конфликт — это творчество. Минск, 1994.

19.Власова ИМ. И проснешься боссом: Справочник попсихологии управления в 3-х книгах. М: Инфра-М., 1994.

 • Гибсон Джеймс Л., Иванцевич Дж., Донелли Дж. Х.-мл.Организация: поведение, структура, процессы. М: Инфра-М,
 • Глумаков В.Н. Организационное поведение: Учебное по­собие. М: ЗАО «Финстатинформ», ИТД ЗАО «Кио Рус», 2002.
 • Горянина В.А., Морозов А.В. Психология общения. М.,
 • Гришина Н.В.Если возникает конфликт. Л., 1983.
 • Гришина Н.В. Я и другие: общение в трудовом коллективе. Л., 1990.

25.Громкова МЛ. Организационное поведение: Учебноепособие. М: ЮНИТИ, 1999.

 • Дизель П.М., Мак-Кинли Раньян У. Поведение человекав организации / Пер. с англ. М.: Фонд «За экономическую гра­мотность», 1993.
 • Донцов А.И. Проблемы групповой сплоченности. М.,
 • Донцов А.И. Психологическое единство коллектива. М.,
 • Донцов А.И. Психология коллектива. М., 1984.
 • Емельянов СМ. Практикум по конфликтологии. СПб.:Питер, 2000.
 • Ершов А.А. Личность и коллектив. Л., 1976.
 • Жуков В.М. Коммуникативная компетентность. М., 1991.
 • Зельдович Б.З. Деловые игры и ситуации в организаци­онном поведении: Учебное пособие. М.: МАЭП, 2001.
 • Зигерт В., Лонг Л. Руководить без конфликтов / Пер. снем. М: Экономика, 1990.
 • КарнегиД. Как завоевать друзей и оказывать влияние налюдей / Пер. с англ. М: Прогресс, 1990.
 • Козлов Н. Как относиться к себе и людям: Практическаяпсихология на каждый день. М.: Новая школа, 1993.
 • Коломинский Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах. Минск, 1976.
 • Конфликты и переговоры: практическое руководстводля менеджеров. Ростов-на-Дону, 1997.
 • КорнелиусX., Фэйр Ш. Выиграть может каждый. Какразрешать конфликты. М.: Стрингер, 1992.

40.      Красовский   Ю.Д.   Организационное   поведение.   М.:ЮНИТИ, 1999.

41.     Красовский Ю.Д. Управление поведением в фирме. М.:Инфра-М, 1997.

42.      Кричевский Р.Л., Дубовская ЕМ.  Психология малойгруппы. М., 1991.

 • Кузин Ф.А. Делайте бизнес красиво. Практическое посо­бие. М.: Инфра-М, 1995.
 • Кузин Ф.А. Культура делового общения: Практическоепособие. М.: Ось-89, 1995.
 • Ландсберг Макс. Лидерство. Видение, вдохновение иэнергия. М.: Эксмо, 2004.
 • Левин К. Типы конфликтов // Психология личности. М.,
 • Лилиан Гласе. Вредные люди. СПб.: Питер, 1997.
 • Лилиан Гласе. Полезные люди. СПб.: Питер, 1997.

49.     Линчевский Э.Э.  На работе и дома: Размышления овзаимоотношениях людей в разных сферах жизни и деятельно­сти. Киев, 1984.

 • Литвиненко Е.А. Вопросы психологии общения руководителя. М., 1992.
 • Луковников Н.А. Методы исследования личности и коллектива. Калинин, 1990.
 • Лютенс Ф. Организационное поведение. М.: Инфра-М,
 • Межличностное восприятие в группе. М., 1981.
 • Молл Е.Г. Менеджмент. Организационное поведениеУчебное пособие. М.: Финансы и статистика, 1998.

Допоміжна

 • Немое Р.С. Практическая психология.  Познай  себяВлияние на людей. М.: Владос, 1999.
 • Ниренберг Дж., Калеро Г. Читать человека как книгу,М, 1990.
 • Обозов Н.Н. Психология конфликта и способы его разрешения. Л., 1991.
 • Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений,Киев, 1990.
 • Осгуд Д. Начни сначала: практическое руководство менеджменту личности / Пер. с англ. СПб.: Питер, 1992.
 • Панасюк А.Ю. Управленческое общение. М.: Экономика, 1990.
 • Паркинсон Дж. Р. Люди сделают так, как захотите Вы /Пер. снем. М.: Новости, 1993.
 • Петрова Н.П. Искусство работать с людьми, или Человеческий фактор в российском бизнесе. М.: Эксмо, 2004.
 • Петровская Л.А. Компетентность в общении. Социально-психологический тренинг. М., 1982.
 • Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив.М., 1982.
 • Практическая психология /Под ред. М.К. Тутышкиной.СПб.: Питер, 1998.
 • Психология и этика делового общения: Учебник. М.:ЮНИТИ, 1997.
 • Путилов А.А. «Совы», «жаворонки» и другие. Новосибирск, 1997.
 • Репина Т.А. Социально-психологическая характеристикагруппы. М., 1988.
 • Робер М.А., Тильман Ф. Психология индивида и группы.
  М., 1988.
 • Рудестан К. Групповая психотерапия. М.: Универс, 1993.
 • Сафьянов В.И. Этика общения: проблема разрешенииконфликтов. Монография. М.: Мир книги, 1997.
 • Скотт Дж. Г. Конфликты, пути их преодоления. Киев,
 • Скотт Дж. Г. Способы разрешения конфликтов. Киев,
 • Соколова Е.Т. Проективные методики  исследованияличности. М., 1980.
 • Сопер П. Основы искусства речи / Пер. с англ. М.: Про­гресс, 1996.
 • Соснин В.А., Лунев П.А. Учимся общению: взаимопони­мание, взаимодействие, переговоры, тренинг. М., 1993.
 • Социально-психологические методы практической работы в коллективе: диагностика и воздействие. М., 1990.
 • Спивак В.КОрганизационное поведение и управлениеперсоналом / Пер. с англ. СПб.: Питер, 2000.
 • Тараткевич М.В. Человек и коллектив в системе управленческих отношений. Минск, 1974.
 • Таранов П.С. Секреты поведения людей. Настольнаякнига бизнесмена. М.: Факир-пресс, 2000.
 • TudopC.H. Психология управления: от личности к команде. Петрозаводск, 1997.
 • Фишер Р., Браун С. Путь к единению, или От переговоров — к тесному взаимодействию. М., 1992.
 • Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или Переговоры безпоражения. 1990.
 • Фопель К. Психологические группы: рабочие материалыведущего / Пер. с нем. М.: Генезис, 2002.
 • Фопель К. Создание команды. Психологические игры иупражнения / Пер. с нем. М.: Генезис, 2002.
 • Хасан Б.И. Психотехника конфликта и конфликтнаякомпетентность. Красноярск, 1996
 • Холопова Т.И., Лебедева ММ. Протокол и этикет дляделовых людей. М.: Инфра-М, 1994.
 • Храмов О.В. Методы познания и преодоления кон­фликтных ситуаций. Л., 1989.
 • Хроленко А.Т. Самоменеджмент. М: Экономика, 1995.
 • ХьеллД., ЗиглерД. Теория личности. СПб. 2000.
 • Хъюз Б., Кормак Д. Как наилучшим образом использовать вашу «команду». М., 1993.
 • ЦиммерманнХанс-Петер. К большому успеху в маломбизнесе. Вверх по служебной лестнице / Пер. с нем. М.: АО«Интерэксперт», 1996.
 • Швальбе Б., ШвалъбеX. Личность, карьера, успех. Психология бизнеса/Пер. с нем. М.: Прогресс-Интер, 1993.
 • Шейное В.П. Конфликты в нашей жизни и их разреше­ние. Мн.: Амалфея, 1996.
 • Шейное В.П. Психология и этика делового контакта.Мн.: Амалфея, 1997.
 • Шепель В.М. Секреты личного обаяния. М.: Юнити,
 • Кодекс закона про працю; Офіц. Видання. – К; Концерн «Видавничий дім «Ін Юре». , 2008.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ:

- psy.rin.ru;

- auditorium.ru;

 - psyho.hotbox.ru;

 - psynet.by.ru;

- Lib.com.ua;

 • електронної бібліотеки;
 • бібліотеки університету;
 • журналів: "Вопросыпсихологии", "Психологический журнал", "Практическаяпсихология и социальнаяработа", «Практика управління закладом освіти» та ін. видань психологічного спрямування.