Психологічна освіта в Університеті Ушинського

Facebook Instagram Youtube   

«ПСИХОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ»

Тип: вибіркова

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 

Рік: 3 рік 

Тривалість: 2 кредитів ECTS  60 годин

Викладач: Ситнік С.В., кандидат психологічних наук, доцент

Результати навчання: програмні результати навчання мають свідчити про вміння студентів проводити діагностику конфліктних ситуацій, прогнозувати шляхи їх розв’язання, визначати найбільш ефективні стратегії подолання конфлікту; виявляти чинники соціальних конфліктів у окремому трудовому колективі, організації, розробляти конкретні рекомендації щодо управління різними видами конфліктів; розробляти психопрофілактичні засоби  запобігання міжособистісних та міжгрупових конфліктів за рахунок підвищення соціальної компетентності членів групи; проводити соціально-психологічні тренінги розвитку комунікативних навичок, аналізувати та вирішувати конфліктні ситуації; консультувати керівників та відповідальних працівників установ з питань використання нових соціальних технологій для підвищення ефективності функціонування організації; подолання наслідків конфліктної ситуації у колективі; аналізувати специфіку сімейних стосунків, особливості сімейного виховання з метою встановлення напрямів найбільш ефективного урегулювання стосунків, формування благо приємних умов для розвитку дитини.

Попередні умови: вивчення таких дисциплін як: «Загальна  психологія», «Вікова психологія», «Педагогічні психологія», «Соціальна психологія», «Основи консультування».

Мета навчальної дисципліни полягає в ознайомленні студентів з психологічними причинами конфліктів, механізмами їх запобігання, перебігу і розв'язання.

Завдання

  • Ознайомити студентів з актуальними психологічними проблемами управління конфліктами;
  • Розкрити майбутнім фахівцям в психології ефективну методологію вирішення завдань діагностування і прогнозування конфліктів і конфліктних ситуацій та оволодіти навичками попередження складних і проблемних ситуацій в напрямі їх ескалації у конфлікти;
  • Ознайомити студентів з методами та прийомами регулювання конфліктних ситуацій та управління конфліктами в групах і колективах.

Зміст дисципліни:

Загальні засади психології конфлікту. Психологічні причини конфліктів та особистість. Психологія конфлікту як фундаментальна складова конфліктології. Поняття, класифікація та функції конфліктів. Конфліктологія – інтегративна галузь наукових знань про конфлікт. Об’єкт, предмет психології конфлікту. Взаємозв’язки психології конфлікту з психологічними дисциплінами. Методологічні принципи та методи дослідження психології конфлікту. Експериментальні методи дослідження.

Структура та динаміка конфліктів. Психологічні складові структури конфлікту. Психологічні причини конфліктів. Протиріччя як джерело конфліктів. Об’єктивні причини виникнення конфліктів. Суб’єктивні причини виникнення конфліктів. Внутрішньоособистісний конфлікт. Поняття, особливості, види та основні причини внутрішньоособистісних конфліктів. Умови попередження, форми прояву і способи подолання внутрішніх конфліктів. Наслідки внутрішньоособистісних конфліктів.

Конфлікти у різних сферах і формах взаємодії людей. Психологія попередження та управління конфліктами. Міжособистісний та міжгруповий конфлікти. Поняття, спільні риси, особливості, форми, класифікація та причини міжособистісних конфліктів. Управління міжособистісними конфліктами. Міжгруповий конфлікт і його особливості. Міжособистісні конфлікти з участю дітей різного віку. Конфлікти між дітьми раннього та дошкільного віку. Конфлікти між школярами. Конфлікти у педагогічній взаємодії та умови їх подолання.

Сімейні конфлікти. Поняття, особливості, причини та класифікація сімейних конфліктів. Конфлікт «чоловік – дружина». Конфлікти у взаємовідносинах батьків і дітей. Попередження і розв’язання сімейних конфліктів. Психологічні конфлікти в організаціях та сферах управління. Види, основні джерела і причини виникнення конфліктів в організаціях та в сфері управління. Наслідки конфліктів в організації. Принципи та методи подолання конфліктів в організаціях та у сфері управління. Управління конфліктами. Процес управління конфліктами: сутність, умови і зміст. Психодіагностика і прогнозування конфліктів. Попередження і профілактика конфліктів. Технологія попередження конфліктів. Технологія безконфліктного спілкування. Подолання конфліктів спілкування. Психологія взаємопорозуміння як психологічна основа попередження міжособистісних конфліктів. Психологічні шляхи зниження рівня конфліктності особистості. Психологічні основи завершення та вирішення (розв’язання) конфліктів. Підходи, умови, фактори, форми і стратегії завершення та вирішення (розв’язання) конфліктів. Стиль поведінки учасників як умова і засіб вирішення конфлікту. Роль керівника при вирішенні конфлікту.

Заплановані заходи: розробка психопрофілактичних засобів  запобігання міжособистісних та міжгрупових конфліктів за рахунок підвищення соціальної компетентності членів групи; розробка та проведення соціально-психологічних тренінгів, які  спрямовані на розвиток комунікативних навичок особистості.

Методи та критерії оцінювання: усне опитування, модульний контроль, есе, презентації результатів виконаних завдань та досліджень, підсумковий контроль – залік.

Мова викладання: українська.