Психологічна освіта в Університеті Ушинського

Facebook Instagram Youtube   

Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни

«ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ (ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ)»

для студентів 3 курсу заочної форми навчання спеціальність 053 «Психологія»

Викладач: кандидат психологічних наук, доцент Цибух Людмила Миколаївна

Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників

Галузь знань, ОПП, спеціальність, рівень вищої освіти

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочнаформа навчання

Кількість кредитів  ЕСТS - 6

Галузь знань:

0301«Соціально-політичні науки»

Статус дисципліни:

Обов’язкова

Мова навчання: українська

Модулів -2

Освітньо-професійна програма:

Психологія

Рік навчання:

4-й

3-й, 4-й

Змістових модулів - 5

Семестр

7,8

6, 7, 8

Індивідуальне навчально-дослідне завдання: реферати, презентації,

курсова робота

Спеціальність:

053 Психологія

Лекції

20год.

8год.

Загальна кількість годин -180

Практичні, семінарські

30год.

2 год.

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента - 8

Рівень вищої освіти:

перший (бакалаврський)

Самостійна робота

130 год.

170 год.

Вид контролю

залік

залік

Метанавчальної дисципліни: ознайомлення з основниминапрямамипрактичноїпсихології; надання студентам уявлення пропсихологічніособливостіпроведенняпсихологічної практики в різних сферах життєдіяльностілюдини; формуванняумайбутніхпсихологівумінняздійснюватипсихологічнийсупровідпрофесійноїдіяльностірізнихспеціалістів.

Унаслідок вивчення навчальної дисципліни студенти мають

Знати:

 • теоретико-методологічніосновипрактичноїпсихології;
 • закономірності та особливостірозвитку й функціонуванняпсихічнихявищ;
 • шляхи вирішення проблем, пов'язанихізсоціальним статусом професії практичного психолога;
 • індивідуальні характеристики психолога, його я-концепції як у процесіпрофесійноїпідготовки, так і в практичнійдіяльності;
 • ціліпсихологічноїдопомоги як новіможливостіклієнта, якікваліфікованийпрактичний психолог повинен виявити при взаємодії з останнім;
 • етичніпринципипрофесійноїдіяльності психолога.

Уміти:

 • ілюструвати прикладами закономірності та особливостіфункціонування і розвиткупсихічнихявищ;
 • ідентифікуватипсихологічніпроблеми та пропонувати шляхи їхрозв’язання;
 • обирати та застосовувативалідний та надійнийпсиходіагностичнийінструментарій для проведенняпсихологічногодослідження;
 • добиратиадекватніпроблемітехнологіїпсихологічноїдопомоги;
 • пропонувативласніспособивирішенняпсихологічних задач і проблем;
 • складати та реалізовувати план консультативногопроцесу з урахуваннямспецифікизапиту;
 • визначатиефективністьвласнихконсультативнихдій;
 • забезпечуватисоціально-психологічнепроектування трудового колективу, організації, визначаючиперспективи, зміст і засобирозвиткуорганізації;
 • застосовуватиметодипсихологічноїдопомогинаселенню, диференціюючиїї за актуальними потребами.

Програманавчальноїдисципліни

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Функції та завданняпсихологічної практики.

Тема 1. Загальнепоняття про практичнупсихологію.

Академічна практична психологія. Роль Л. С. Виготського в становленніпрактичноїпсихології. Зв’язокпрактичноїпсихології з іншими науками. Науковістьпрактичноїпсихології. Функції та завданняпрактичноїпсихології. Методологічніосновивирішенняпсихологічнихзавдань.

Змістовий модуль 2. Практична психологія як професійнадіяльність.

Тема 2. Історіярозвиткупсихологічноїслужби в Україні.

Етапистановленняпсихологічноїслужби. Основнівидидіяльностіпсихологічноїслужби. Цілі та завданняпсихологічноїслужби. Формиздійсненняпсихологічноїдопомоги.

Тема 3. Сферифункціонуванняпрактичноїпсихології.

Організаціяроботи практичного психолога в різних сферах професійноїдіяльності. Видидіяльності практичного психолога. Характеристика професійноїдіяльності психолога. Пропаганда здорового способу життя, формуванняпсихологічноїкультурисереднаселення. Реклама змісту та специфікипрофесійноїдіяльностіпсихологів. Психологічнімоделісоціалізації. Методипсихологічноїдопомогинаселенню (зокрема особам з функціональнимиобмеженнями, людям похилоговіку та іншим).

Змістовий модуль 3. Основиорганізаціїроботи практичного психолога.

Тема 4. Етичний кодекс психологічноїслужби.

Загальніетичніпринципи в роботіпсихологіврізнихрівнів. Професійноетичніпринципипсихологіввпсихологічних службах. Принципироботивікового психолога-консультанта. Специфікароботи з дітьми.

Змістовий модуль 4.  Робота практичного психолога з персоналом організації.

Тема 5.Роль практичного психолога в організації.

Участь психолога у вирішенніпитаньнаукового, соціального, виробничогожиття. Права та обов’язки психолога в організації. Проблеми, яківирішує психолог в організації. Позиція психолога в організації. Соціально-психологічнепроектування трудового колективу, організації. Перспективи, зміст і засобирозвиткуорганізації.

Тема 6. Функції і задачі практичного психолога в організації.

Дослідна (експертна) функція. Вимоги до експерта, експертноговисновку. Консультаційнафункція. Вимоги до психолога-консультанта. Етапипроведенняконсультування. Завданняроботи психолога в організації.

Змістовий модуль 5.Робота психолога всистеміосвіти.

Тема 7. Психологічна служба всистеміосвіти.

Історіярозвиткупсихологічноїслужби у системіосвітиУкраїни. Основніцілі та завданняпсихологічноїслужбивсистеміосвіти. Основнівидидіяльностіпсихологічноїслужби у системіосвіти.

Тема 8.Положення про психологічну службу системи освіти України.

Загальніположенняпропсихологічнуслужбисистемиосвіти. Структура психологічноїслужбиусистеміосвіти. Психологічнийкабінет та вимоги до йогооформлення. Основніпринципидіяльностіпсихолога в дошкільнихустановах, загальноосвітніх закладах та вишах.

Тема 9.Сучасні концепції психологічної служби в освіті.

Сучасна концепція шкільної психологічної служби. Концептуальні засади діяльностіпсихологічноїслужби в Україні. Характеристика концепційпсихологічноїслужби за кордоном.

Рекомендована література

Базова

 • Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика. К.: Укртехпрес. 1997. 216 с.
 • Буткевич Т.В., Савицька О.В.Практична психологія: Вступ до спеціальності: 2-ге вид. Навч. посіб. К. : Центр учбовоїлітератури. 2010. 256с.
 • Основипрактичноїпсихології / В.Панок, Н.Чепелєва, Т.Титаренко. К. :Либідь. 2001. 534с.
 • Практична психологіявсистеміосвіти: Питанняорганізації та методики. За ред. В.Г.Панка. К. :Либідь. 1995. 204 с.
 • Овчарова Р.В. Технологии практического психолога образования: Учебное пособие для студентов вузов и практических работников. М.: Тц «Сфера». 2000. 448с.
 • Психологічна служба.За ред. В.Г.Панка. К.: Ніка-Центр. 2016. 362 с.
 • Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное пособие. М. : ВЛАДОС. 1996. 529 с.
 • Технологіїроботиорганізаційнихпсихологів: Навчальнийпосібник для студентіввищихнавчальнихзакладів /За заг.ред. Л.М.Карамушки.К.:Фірма «ІНКОС».2005.366с.  

Додаткова література

 • Васьківська С.В. Психологічнеконсультування:Навчальнийпосібник.К.:Четвертахвиля. 2004. 256с.
 • Видра О.Г. Вікова та педагогічнапсихологія: навчальнийпосібник. К.: Центр учбовоїлітератури. 2011. 112 с.
 • Грановская Р.М. Элементы практической психологии.СПб: Питер, 2010. 567 с.
 • Колесникова Г. И. Психологические виды помощи: психопрофилактика, психокоррекция, консультирование. Ростов-н/Д: Феникс, 2006.
 • Кочюнас Р. Психологическое консультирование и групповая психотерапия. М.: Академический Проект; Трикста. 2004. 464 с.
 • Мей Р. Искусство психологического консультирования. М.: Класс. 2004. 144с.
 • Миллер С. Психология развития: методы исследования. СПб: Питер. 2002. 464 с.
 • Сахаклан У.С. Техники консультирования и психотерапии. М.: ЭКСПО-Пресс.2000. 624 с.
 • Шнейдер Л.Б. Основы консультативной психологии: Учеб. Пособие. М.: Изд-во Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК». 2005.
 • Цимбалюк І.М. Психологічнеконсультування та корекція. К.:ВД «Професіонал». 2005.656с.

Питання до самоконтролю

 • Поняття та особливостіпсихологічної практики
 • Сферифункціонуванняпрактичноїпсихології
 • Завдання і видипрофесійноїдіяльностіпрактичнихпсихологів
 • Модель професійноїдіяльності практичного психолога
 • Поняттяпропсихологічнезавдання і психологічнудопомогу
 • Псіходіагностіка в практичнійпсихології
 • Психологічнакорекція як напрямокпрактичноїпсихології
 • Практична психологіяосвіти
 • ІсторіярозвиткупсихологічноїслужбиУкраїни
 • Основнівидидіяльностіпсихологічноїслужби
 • Форминаданняпсихологічноїдопомоги
 • Організаціядіяльностіпсихологічноїслужби
 • Загальніетичніпринципи в роботіпсихологіврізнихрівнів
 • Профессіонально-етичніпринципипсихологівпсихологічних служб
 • Принципироботивікового психолога-консультанта
 • Спеціфікароботи практичного психолога з дітьми
 • Практична діяльністьпсихологів центру психологічноїдопомоги
 • Основніцілі і завданняпсихологічноїслужбивсистеміосвіти
 • Напрямироботипсихологічноїслужби в освіті
 • Основніпринципироботи психолога в освіті
 • Структура психологічноїслужбиосвіти
 • Сутністьпсихолого-педагогічногоконсиліуму
 • Задачіпсихолого-педагогічногоконсиліуму
 • 3бірінформаціїучасникамиконсиліуму
 • Супровіднадіяльністьосновнихучасниківконсиліуму
 • Основніфункції практичного психолога в дошкільнійустанові
 • Організація і проведенняобстеженнядітейдошкільноговіку
 • Основнінапрямироботи практичного психолога дошкільного закладу
 • Видироботи практичного психолога з персоналом організації
 • Принципироботи практичного психолога з персоналом організації 

Завдання для самостійного виконання

 • Підготувати презентацію у Microsoft PowerPointна одну з наступних тем:
 • Історіяпрактичноїпсихології
 • Історія розвитку психологічної служби США
 • Історія розвитку психологічної служби Франції
 • Історія розвитку психологічної служби Росії
 • Історія розвитку психологічної служби СРСР
 • Історія розвитку психологічної служби України
 • Спеціфіка роботи практичного психолога з різною категорією населення
 • Спеціфіка роботи практичного психолога у дошкільних закладах
 • Спеціфіка роботи практичного психолога з дітьмиіз особливими потребами
 • Спеціфіка роботи практичного психолога з дітьми молодшого шкільного віку
 • Спеціфіка роботи практичного психолога з підлітками
 • Реклама змісту та специфіки професійної діяльності психологів

Даний вид роботи оцінюється від 0 до 25 балів

 • Написати есе на тему «Особистісні якості практичного психолога».

Даний вид роботи оцінюється від 0 до 10 балів

 • Написати реферат (8-10 сторінок) на одну з наступних тем:
 • Концепція шкільної психологічної служби Л. М. Фрідмана
 • Концепціяшкільноїпсихологічноїслужби І. В. Дубровиної
 • Науковий аспект вроботішкільноїпсихологічноїслужби
 • Прикладний аспект вроботішкільноїпсихологічноїслужби
 • Практичний аспект вроботішкільноїпсихологічноїслужби
 • Організаційний аспект уроботішкільноїпсихологічноїслужби
 • Участь психолога у вирішенні питань наукового, соціального, виробничого життя
 • Соціально-психологічне проектування трудового колективу, організації
 • Психологічні моделі соціалізації
 • Методи психологічної допомоги особам з функціональними обмеженнями
 • Методи психологічної допомогилюдям похилого віку
 • Положення про діяльність психологічної служби в Україні (2019 рік)
 • Вимоги до використанняпсиходіагностичнихметодівворганізаціїпрактичним психологом
 • Історіяпрактичноїпсихології

Даний вид роботи оцінюється від 0 до 20 балів

 • Підбір інструментарію для діагностикидітей різного віку.

Вибір діагностичного інструментарію для роботи з дітьми та підлітками обирається магістром самостійно.

Папка повинна містити методики, що можна застосовувати під час роботи з дітьми:

 • дошкільного віку (3 методики);
 • молодшого шкільного віку (5 методик);
 • підліткового віку (5 методик).

Одну із запропонованих методик необхідно провести на 5 дітях та представити інтерпретацію.

Даний вид роботи оцінюється від 0 до 25 балів

Порядок подання виконаних завдань:

 • Всі виконані роботи необхідно надсилати на електрону адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. не пізніше як за три дні до дати підсумкового контролю.
 • Паперовий варіантвиконаних робіт (окрім презентації) зберегти та здати лаборанту кафедри теорія та методика практичної психології після завершення карантину.
 • Модульна контрольна робота буде проводитися дистанційно. В означений час кожен студент на власну електрону пошту отримає контрольну роботу. Для виконання завдання передбачено 1 годину 20 хвилин, виконану роботу студент висилає на електрону адресу відправника.
 • Підсумкова оцінка за дисципліну буде розраховуватися як сума накопичених балів за виконання всіх передбачених видів робіт.