Психологічна освіта в Університеті Ушинського

Facebook Instagram Youtube   

«ФУНКЦІЇ ТА СПЕЦИФІКА РОБОТИ ПСИХОЛОГА В КЛІНІКАХ ПСИХІЧНИХ ТА СОМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ»

Тип: вибіркова

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Рік: 4 рік

Тривалість:5 кредитів ЕСТS 150 годин.

Викладач: ЛазоренкоТ.М., кандидат психологічних наук, доцент кафедри теорії та методики практичної психології.

Результати навчання: програмні результати навчання мають свідчити про вміння студентів визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати проблеми та пропонувати шляхи їх вирішення під час роботи з особами, які мають психічні порушення.

Попередні умови: вивчення таких дисциплін як«Загальна психологія», «Вікова психологія», «Психофізиологія», «Психодіагностика», «Основи психологічного консультування», «Клінічна психологія».

Мета: довести до студентів систему спеціальних знань про зміст основних видів роботи психологів у клініках психічних та соматичних захворювань.

Завдання:

  • Оволодіти теоретичними засадами та принципами роботи психолога в клініці;
  • Навчитися розпізнавати види порушень особистості і визначати шляхи їх корекції;
  • Сформувати навички роботи психолога з різними категоріями психічних хворих;
  • Навчитись використовувати психокорекційний апарат в практичній діяльності.

Зміст дисципліни:

Структура медичної психології. Основні поняття курсу: хвороба, здоров’я, психічне здоров’я, норма, патологія, синдром, симптом, етіологія, патогенез. Дизонтогенії. Вікова обумовленість дизонтогеній. Ендогенні та екзогенні фактори в формуванні дефекту психіки.Структура психологічного дослідження в клініці. Етапи клінічної бесіди, вимоги до проведенню бесіди. Використання методу спостереження в клініці. Методики для дослідження пізнавальної сфери, для дослідження особистості хворого.

Психологічне обстеження хворого в клініці. Анамнез. Соматичне обстеження. Неврологічне та логопедичне обстеження. Лабораторні види дослідження. Дослідження психічної сфери (вимоги). Нейропсихологічне дослідження. Оформлення психологічного висновку. Специфіка роботи психолога в наркологічному відділенні.

Етіологія та патогенез алкоголізму. Основні симптоми та синдроми алкоголізму. Клінічна картина наркоманії, токсикоманії (стадії протікання). Види роботи в наркології. Психологічне дослідження в наркології. Роль психолога в експертизі. Формування «лікувальної середи» в наркологічному закладі. Психологічний супровід сімей які мають осіб з психоактивною залежністю. Участь психолога в психопрофілактичній роботі. Права та обов’язки психолога, який працює в наркології. Оформлення документації.

Специфіка роботи психолога в психіатричній клініці.Зміст та об'єм діяльності патопсихолога.Завдання патопсихолога в клініці. Види роботи та їх специфіка. Участь в експериментальній роботі. Установлення динаміки психічних порушень та облік ефективності терапії. Специфіка роботи психолога з сім’ями які мають осіб з психічними захворюваннями. Психологічний супровід хворих.

Заплановані заходи: проведення лабораторних та практичних занять на базі психіатричних, наркологічних закладів.

Методи та критерії оцінювання:усне опитування, модульний контроль, есе, презентації результатів виконаних завдань та досліджень,підсумковий контроль – залік.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань,

спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

 

денна форма

навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5

Заочна – 5

0301 «Соціально-політичні науки»

варіативна

Модулів - 2

Змістових модулів –3

Індивідуальне науково-дослідне завдання: творча робота (есе)

Загальна кількість годин - 150

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 6

самостійної роботи студента - 70

6.030102

"Психологія",

бакалавр

Рік підготовки: 4-й

Семестр: 8-й

Лекції (теоретична   підготовка):28 год.

Практичні, семінарські: 28 год.

Лабораторні: 14 год.

Самостійна робота:

70 год.

Індивідуальна робота:

10  год.

Вид контролю: залік

Рік підготовки: 4-й

Семестр: 7-й и 8-й

Лекції (теоретична   підготовка):10 год.

Практичні, семінарські: 10 год.

Самостійна робота:

120 год.

Індивідуальна робота:

10  год.

Вид контролю: залік

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

         - для денної форми навчання – 46/54%

         - для заочної форми навчання –  13/87%

Мета курсу – довести до студентів систему спеціальних знань про зміст основних видів роботи психологів у клініках психічних та соматичних захворювань.  

Структура цього курсу розрахована на вирішення таких завдань:

- Оволодіти теоретичними засадами та принципами роботи психолога в клініці;

- Навчитися розпізнавати види порушень особистості і визначати шляхи їх корекції;

- Сформувати навички роботи психолога з різними категоріями психічних хворих;

- Навчитись використовувати психокорекційний апарат в практичній діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

1) знати:

- зміст основних видів роботи психологів у клініках психічних та соматичних захворювань;

- особливості психологічного супроводу осіб, які знаходяться у клініках, а також мати уявлення про профілактичні заходи щодо порушень психічного здоров’я людини.

2) уміти:

- застосовувати психологічні знання при вирішенні завдань професійної діяльності;

- надавати психологічну допомогу людям, які перенесли захворювання або мають їх.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1. Введення в дисципліну «Функції та специфіка роботи психолога в клініках психічних та соматичних захворювань».

Тема 1. Основні поняття курсу.

Структура медичної психології (психотерапія, психогенетика, психофармакологія і т.д.). Основні поняття курсу: хвороба, здоров’я, психічне здоров’я, норма, патологія, синдром, симптом, етіологія, патогенез. Дизонтогенії. Вікова обумовленість дизонтогеній. Ендогенні та екзогенні фактори в формуванні дефекту психіки.

Тема 2. Психологічне дослідження в клініці.

Структура психологічного дослідження в клініці. Етапи клінічної бесіди, вимоги к проведенню бесіди. Використання методу спостереження в клініці. Методики для дослідження пізнавальної сфери, для дослідження особистості хворого.

Тема 3. Обстеження хворого в клініці.

План обстеження хворого. Анамнез. Види анамнезу. Соматичне обстеження. Неврологічне та логопедичне обстеження. Лабораторні види дослідження. Дослідження психічної сфери (вимоги). Нейропсихологічне дослідження. Оформлення психологічного висновку.

Змістовий модуль 2.

Специфіка роботи психолога в наркологічному відділенні.

Тема 4. Клініко-психологічна характеристика алкоголізму та наркоманії.

Етіологія та патогенез алкоголізму. Основні симптоми та синдроми алкоголізму. Клінічна картина наркоманії, токсикоманії (стадії протікання).

Тема 5. Особливості роботи психолога в наркології.

Види роботи в наркології. Психологічне дослідження в наркології. Роль психолога в експертизі. Формування «лікувальної середи» в наркологічному закладі. Участь психолога в психопрофілактичній роботі. Права та обов’язки психолога, який працює в наркології. Оформлення документації.

 Змістовий модуль 3.

Специфіка роботи психолога в психіатричній клініці.

Тема 6. Психогенні захворювання.

Короткий огляд хвороб психіатрії: психози, шизофренія, параноя, афективні захворювання. Мала психіатрія: неврози, розлади особистості, органічні захворювання. 

Тема 7. Зміст та об'єм діяльності патопсихолога.

Завдання патопсихолога в клініці. Види роботи та їх специфіка. Участь в експериментальній роботі. Установлення динаміки психічних порушень та облік ефективності терапії.

 ЛІТЕРАТУРА

Базова:

1.Беломестнова Н.В. Клиническаядиагностикаинтеллекта: психометрическая и клинико-психологическаяоценкауровняразвитияинтеллекта в клинической и судебно-психологическойэкспертнойпрактике СПб, 2003.

2.Бурлачук Л. Ф. Исследованиеличности в клиническойпсихологии. - Киев, 1979. - С. 76-121.

3.Волков В.Т., Стрелис А.К. Личностьпациента и болезнь, - Томск, 1995, с. 12.

4.Зейгарник Б. В. Личность и патологиядеятельности. М., 1971.

5.Каплан Г. И., Седок Б. Дж. Клиническаяпсихиатрия: В 2т., М., 1994. - С.29-35.

6.Конечный Р. Психология в медицине. Прага, 1974.

7.Лакосина Н. Д. Клиническиевариантыневротическогоразвития. М.,1970.

8.Портнов А. А., Федотов Д. Д. Психиатрия. 3-е изд. - М, 1971. - С. 47-90.

9.Профілактика поширення наркозалежності серед молоді: Навчально-методичний посібник / Під ред. В. В. Бурлаки. — Київ: Герб, 2008. — 224 с.

10.Соколова Е. Т., Николаева В. Н. Особенностиличности при пограничныхрасстройствах и соматическихзаболеваниях. М.: SvR- Аргус, 1995. -359 с.

11.Ташлыков В.А. Психологиялечебногопроцесса. – Л.: Медицина, 1984.

12.Тодд Д.  Основыклинической и консультативнойпсихологии: пер. с англ. С. Пб.: Сова 2001.

13.Тхостов А.Ш. Психологиятелесности. М.: Смысл 2002, с.12-80.

14.Харди И. Врач, сестра, больной. Психология роботы с больными. – Будапешт, 1988, 232с.

Допоміжна:

1.Актуальные вопросымедицинскойпсихологии. Под ред. М. М. Кабанова - Л., 1974.

2.Альманах психологическихтестов, - М., 1995.

3.Березин Ф. Б., Мирошников М. П, Соколова Е. Д. Методика многостороннегоисследованияличности. - М., 1994.

4.Березин Ф. Б., Мирошников М. П., Рожанец Р. В. Методика многостороннегоисследованияличности в клиническоймедицине и психогигиене - М, 1976.

5.Бернштейн А. Н. Клиническиеприемыпсихологическогоисследованиядушевнобольных. Изд. 2-е. Госиздат., 1972.

6.Блейхер В., Бурлачук Л. Ф. О некоторых теоретических концепциях

проективных методовисследованияличности в зарубежнойпсихологии и патопсихологии. //Журнал невропатологии и психиатрииим. С. С. Корсакова. -1972. - №5.

7.Братусь Б. С. Психологическийанализизмененийличности при

алкоголизме. - Изд. МГУ, 1974.

8.Бурлачук Л. Ф. Исследованиеличности в клиническойпсихологии. -

Киев, 1979.

9.Вассерман Л. И., Горькавая И. Л., Ромицына Е. Е. Тест подростки о родителях. - М., 1995.

10.Вопросы экспериментальнойпатопсихологии. Сб. под ред.                           Б. В. Зейгарник, С. Л. Рубинштейна. - М., 1993.

11.Вопросы патопсихологии. Сб. под ред. А. А. Портнова. - М., 1970.

12.Гильяшева И. Н. О применении ТАТ в диагностикеневрозов и шизофрении // Психологическиепроблемыпсихогигиены, психопрофилактики и медицинскойдеонтологии. - Л., 1972.

13.Гильяшева И. Н., Игнатьева Н. Д. Межличностныеотношенияребенка  - М., 1994.

14.Иванова А. Я., Рубинштейн С. Л. Обучающийэксперименткак метод оценкиумственногоразвитиядетей. М., 1943.

15.Ичковский И. Д.  Деонтология. - М.: Медицина, 1987.

16.Левитов Н. Д. Фрустрациякак один извидовпсихическихсостояний. //Вопр. психол. -1967. -№6.

17.Личко А. Е. Психопатии и акцентуациихарактера. - Л, 1983.

18.Личко А. Е., Иванов Н. Я. Диагностикахарактераподростка. – М., 1995.

19.Мерлин В. С. Лекции по психологиимотивовчеловека. - Пермь, 1971.

20.Мерлин В. С. Проблемыэкспериментальнойпсихологииличности. - Пермь, 1970.

21.Рубинштейн С. Л. Экспериментальные методики патопсихологии и ихопытприменения в клинике. - М., 1970.

22.Румянцев Г. Г. Опытпримененияметодовнезаконченныхпредложений в психиатрическойпрактике // Исследованиеличности в условиях. - Л., 1969.

23.Рыбакова Ф. Е. Атлас для экспериментальногопсихологическогоисследованияличности. -  М., 1990.

24.Малкина-Пых И. Г. — Психосоматика: Справочникпрактического психолога. - М.: Эксмо, 2004. - 992 с.

25.Петрюк П. Т., Якущенко И. А. Психосоматическиерасстройства: вопросыдефиниции и классификации // ВестникАссоциациипсихиатровУкраины. — 2003. — № 3-4. — С. 133-140.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ:

- мережі "Інтернет" (http://vocabulary.ru/; корисні сайти: www.

- psy.rin.ru;

- auditorium.ru;

- psyho.hotbox.ru;

- psynet.by.ru;

- Lib.com.ua та ін.);