Психологічна освіта в Університеті Ушинського

Facebook Instagram Youtube   

«ЕКОЛОГІЯ»

Тип: вибіркова

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 

Рік: 3 рік 

Тривалість: 3 кредитів ЕСТS 90 годин.

Викладачі: Коджебаш В.Ф., канд. с.-г. н., доцент, Орлик Н.А., к.б.н.

Результати навчання: програмні результати навчання мають свідчити про вміння студентів знаходити і виокремлювати важливі екологічні аспекти у різноманітної повсякденної інформації, оцінювати роль екологічних факторів у розвитку і функціонуванні різних об'єктів людської діяльності та використовувати отримані знання на практиці педагогічної та соціальної роботи.

Попередні умови: для вивчення навчальної дисципліни «Екологія» студенти мають опанувати знання з таких навчальних дисциплін, як «Географія», «Біологія», частково «Хімія», «Фізика», «Математика» за шкільною програмою.

Метою навчальної дисципліни «Екологія» є ознайомлення студентів з основними фундаментальними положеннями теоретичної екології, принципами функціонування біосфери, особливостями взаємозв'язків біосфери і техносфери, з глобальними і регіональними екологічними проблемами, з проблемами ресурсно-еколого-економічного спрямування, а також з сучасними принципами і стратегіями сталого розвитку, шляхами і засобами гармонізації процесів економічного розвитку суспільства та безпечного розвитку навколишнього природного середовища. Програмою передбачено знайомство зі стратегією, тактикою і методами вирішення екологічних проблем як локального, так регіонального, національного і глобального рівнів.

Зміст дисципліни. Під час вивчення дисципліни розглядатимуться предмет і завдання сучасної екології як науки; місце соціоекології серед екологічних наук, її завдання і зміст; сучасні підходи і положення, концепції екосистемної організації життя; особливості взаємодії і взаємозв'язків всіх компонентів у природничо- соціально-економічній та технологічній сферах. Розкриті основні положення теорії В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу; основні глобальні екологічні проблеми і екологічні проблеми України, роль людини і суспільства у їх утворенні і вирішенні. Окремо розглянуті засади сталого (еколого-збалансованого) розвитку суспільства і принципи стратегії збереження довкілля та життя на Землі та роль екологічного виховання і навчання.

Заплановані заходи: проведення лекцій та практичних занять (у тому числі екскурсії).

Методи та критерії оцінювання:захист практичних робіт, есе (або презентація)модульний контроль (тестування).Підсумкова оцінка за дисципліну розраховується як сума накопичених балів за виконання всіх видів робіт.

Мова викладання: українська.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни

«ЕКОЛОГІЯ»

для студентів 3 курсу заочної форми навчання спеціальність 053 «Психологія»

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, ОПП,

спеціальність, рівень вищої освіти

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань:

05 Соціальні та поведінкові науки

                         (шифр і назва)

Статус дисципліни:

вибіркова

ОПП: Психологія

Мова навчання:

українська

Модулів – 2

Спеціальність:

053 Психологія

Рік навчання:

Змістових модулів – 3

3-й

3-й

Індивідуальне навчально-дослідне завдання: есе

Семестр

Загальна кількість годин – 90

6-й

6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 3

Рівень вищої освіти:

перший (бакалаврський)

18 год.

4

Практичні, семінарські

18 год.

4

Лабораторні

 

 

Самостійна робота

40 год.

68

Індивідуальні завдання:

14 год.

14 год.

Вид контролю: залік

         

 

Мета навчальної дисципліни – ознайомлення студентів з основними фундаментальними положеннями теоретичної екології, принципами функціонування біосфери, особливостями взаємозв'язків біосфери і техносфери, з глобальними і регіональними екологічними проблемами, з проблемами ресурсно-еколого-економічного спрямування, а також з сучасними принципами і стратегіями сталого розвитку, шляхами і засобами гармонізації процесів економічного розвитку суспільства та безпечного розвитку навколишнього природного середовища. Програмою передбачено знайомство зі стратегією, тактикою і методами вирішення екологічних проблем як локального, так регіонального, національного і глобального рівнів. Для вивчення навчальної дисципліни «Екологія» студенти мають опанувати знання з таких навчальних дисциплін, як «Географія», «Біологія», частково «Хімія», «Фізика», «Математика» за шкільною програмою.

У результаті освоення навчальної дисципліни «Екологія» студент повинен

знати:

 • предмет і завдання сучасної екології як науки;
 • сучасні підходи і положення, концепції екосистемної організації життя;
 • основні положення теорії В.І. Вернадського про біосферу та ноосферу;
 • місце соціоекології серед екологічних наук, її завдання і зміст;
 • особливості взаємодії і взаємозв'язків всіх компонентів у природничо-
  соціально-економічній та технологічній сферах;
 • основні глобальні екологічні проблеми і екологічні проблеми України,
  роль людини і суспільства у їх утворенні і вирішенні;
 • засади сталого (еколого-збалансованого) розвитку суспільства і принципи
  стратегії збереження довкілля та життя на Землі;
 • роль екологічного виховання і навчання.

вміти:

 • знаходити і виокремлювати важливі екологічні аспекти у різноманітної повсякденної інформації;
 • оцінювати роль екологічних факторів у розвитку і функціонуванні різних
  об'єктів людської діяльності;
 • використовувати отримані знання на практиці педагогічної та соціальної роботи.

Програма навчальної дисципліни

Модуль 1. Основи теоретичної екології

Тема 1. Структура та завдання сучасної екології.

Визначення, предмет і головні завдання сучасної екології. Еволюція взаємовідносин людини і природи. Стисла історія розвитку екології, зв’язок її з іншими науками, об’єкти та методи екологічних досліджень. Структура сучасної екології, місце соціоекології серед екологічних наук, її завдання і зміст.

Тема 2. Основні поняття біоекології.

Поняття «середовище існування живих організмів». Екологічні фактори та їх класифікація. Загальні принципи дії факторів. Закон толерантності Шелфорда. Лімітуючі фактори. Закон мінімуму Лібіха. Закон сукупної дії факторів. Закон незамінності та рівнозначності факторів. Принципи екологічної класифікації організмів. Абіотичні фактори, механізми їх впливу на живих істот. Температура, вологість, світло, класифікація організмів стосовно цих факторів. Фотоперіодизм, його значення для рослин і тварин. Біотичні фактори. Конкуренція, її типи, принцип Гаузе. Антропогенні фактори, їх роль в сучасній біосфері.

Визначення популяції та їх основних параметрів і показників. Структура популяції. Динаміка популяцій. Екосистеми природні та штучні. Ієрархія екосистем. Біоценоз, його трофічна, просторова та екологічна структура. Ланцюги живлення. Піраміди. Закон піраміди енергій Ліндемана. Закон екологічної кореляції. Біомаса і біопродуктивність. Поняття за сукцесії, первинні і вторинні сукцесії. Гомеостаз, катаценоз. Закон 1%.

Тема 3. Біосферологія.

Структура природного середовища. Геосфери: атмосфера, гідросфера, літо-сфера, їх стисла характеристика і значення для живих організмів. Біосфера, її межі і склад. Жива речовина, її унікальні особливості і функції. Стійкість і еволюція біосфери за академіком В.І. Вернадським. Закони Вернадського: закон константності, закон біогенної міграції атомів тощо. Колообіг речовин і енергії в біосфері та вплив антропогенного фактора на ці процеси. Проблема трансформації біосфери в ноосферу. Відновні і невідновні ресурси біосфери. Закон обмеженості ресурсів.  

Модуль 2.

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти екології.  

Тема 4. Основні екологічні проблеми сучасності.

Демографічний вибух і його наслідки. Екологічна криза та екологічна катастрофа. Форми і механізми деградації біосфери. Забруднення, їх класифікація. Природні забруднення, їх значення. Джерела антропогенного забруднення. Характеристика основних забруднювачів довкілля.

Основні джерела і наслідки забруднення атмосфери (явище смогу, кислотні опади, парниковий ефект, руйнування озонового шару). Водні ресурси Землі, проблеми нестачі прісної води, її причини. Типи забруднення водойм: хімічне, біологічне, радіоактивне. Евтрофікація водойм. Здатність вод до самоочищення. Стічні води та методи їх очищення. Стан Чорного та Азовського морів, великих і малих річок України. Антропогенні катастрофи на акваторіях.

Забруднення та охорона літосфери. Процеси руйнування природних ландшафтів кар'єрами, відвалами, териконами тощо. Проблема відходів. Нераціональне ведення землеробства та його негативні наслідки: ерозія, заболочування, засолення, використання мінеральних добрив і пестицидів.

Проблеми енергетики, пошуки і розвиток нових джерел енергії.

Тема 5. Екологія людини

Людина як біологічна і соціальна істота, її потреби: біологічні, мінеральні і енергетичні, простір для життя, роботи і відпочинку. Залежність фізичного і психічного здоров’я людини від якості оточуючого середовища. Поширення сучасних хвороб, обумовлених несприятливим екологічним станом багатьох регіонів: алергічні захворювання, злоякісні пухлини, хвороби дихальної системи тощо. Санітарно-гігієнічні норми та естетичні критерії навколишнього середовища. Формування нової екологічної свідомості, місце екологічної освіти і виховання. Концепція екологічної освіти в Україні.

Змістовий модуль 3. Стратегія і тактика збереження життя на Землі.

Тема 6. Шляхи збереження біосфери

Стратегія сталого (еколого-економічного збалансованого) розвитку, його показники та індикатори. Рішення міжнародних екологічних форумів, стан їх виконання, в т.ч. в Україні. Основні нормативні акти України про охорону довкілля.

Методи оцінювання екологічного стану компонентів довкілля (поняття про ГДК, ГДВ, ГДС, ГДЕН). Екологічний моніторинг та його типи. Принципи екологічного картування. Екологічна експертиза, її типи; екологічна паспортизація об’єктів. «Зелені технології», їх ознаки.

Принципи раціонального природокористування. Охорона геологічного середовища і раціональне використання надр. Рекультивація порушених територій, її типи. Проблеми охорони ґрунтово-рослинного покриву. Сучасні технології екологічного (біологічного) землеробства. Урбоекологія.

Охорона рослинного і тваринного світу, питання збереження біорізноманіття. Заповідна справа. Типи природоохоронних територій. Поняття екологічної мережи та «екологічного коридору». Червона та Зелена книги, мета їх створення.

Тема 7. Формування сучасного ноосферного мислення

Концепція В.І. Вернадського про ноосферу та ознаки її досягнення. Аналіз сучасного стану сформованості ноосферного господарювання і мислення, причини невиконання деяких з цих ознак. Новітні соціальні проблеми, появу яких не зміг передбачити геній Вернадського. Розрив контролюючих механізмів біосфери: вичерпання всіх ресурсів або деградація генофонду? Бурхливий розвиток антібіологічних форм діяльності людини. Нездійсненність постулату узагальненого гуманізму (основного принципу сучасної цивілізації). Соціальні механізми внутрішнього самознищення. Поява і початок реалізації підгонки реального світу під віртуальний. Підготовка і поява нових форм розуму.

Рекомендована література

Базова

 • Білявський Г. О., Фурдуй Р. С., Костіков І. Ю. Основи екології. Київ: Либідь, 2004. 405 с.
 • Бойчук Ю. Д., Солошенко Е. М., Бугай О. В. Екологія і охорона навколишнього середовища. Суми: Універс. книга; Київ: ВД «Княгиня Ольга», 2005. 302 с.
 • Джигирей В. С., Сторожук В. М., Яцюк Р. А. Основи екології та охорони навколишнього природного середовища (Екологія та охорона природи). Навчальний посібник. Львів: Афіша, 2004. 272 с.
 • Заверуха Н. М., Серебряков В. В., Скиба Ю. А. Основи екології. Київ, 2006. 356 с.
 • Запольський А.К., Салюк А. І. Основи екології. Київ: Вища школа, 2001. 358 с.
 • Злобін Ю. А. Основи екології. – Київ: Лібра, 1998. 248 с.
 • Кучерявий В. П. Екологія. – Львів: Світ, 2000. 384 с.
 • Основи стійкого розвитку: Навчальний посібник / За заг. ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника. Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – 654 с.  

Допоміжна

 • Барановський В. Л. Екологічний Атлас України. Київ: Географіка, 2000. 44 с.
 • Батлук В. А. Основи екології. (Підручник). Київ: Знання, 2007. 519 с.
 • Бачинский Г. А. Социоэкология: теоретические и прикладные аспекты. Київ: Наукова думка, 1991. – 152 с.
 • Білявський Г. О., Бутченко Л. І. Екологія (теорія та практикум). Вид. третє. Київ: Лібра, 2006. – 368 с.
 • Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К. Экология: в 2 т. / Пер. с англ. под ред. А.М. Гилярова. Москва: Мир, 1989. Т. 1. Особи, популяции и сообщества. 358 с.
 • Вернадский В. И. Биосфера. Москва: Мысль, 1967. 256 с.
 • Гайнріх Д., Гергт М. Екологія: dtv-Atlas. / Пер. с нім. за ред. Серебрякова В. В. – Київ: Знання-Прес, 2001. 156 с.
 • Дерябо С. Д., Ясвин В. А. Экологическая педагогика и психология. Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. 477 с.
 • Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища. Київ: Знання, 2000. 324 с.
 • Екологічна енциклопедія. Київ: «Центр екол. освіти і інформації», 2006. Т. 1. 432 с.
 • Одум Ю. Экология: в 2 т. Москва: Мир, 1986. 486 с.
 • Сандуляк Л. І., Товажнянський Л. Л., Масікевич Ю. Г. та ін. Екологія людини. Чернівці: «Зелена Буковина», 2005. 240 с.
 • Холопцев А.В. Экосистема Черного моря: Уч. пособие. Одесса, 1996. 136 с.
 • Червона книга України (будь-яке видання)  
 • Інформаційні ресурси
 • http://www-chemo.univer.kharkov.ua/department/students/ecology_kholin.pdf
 • http://www.polissya.eu/2010/03/ekologiya-lekcii-skachati-konspekt-plan.html
 • http://ekologobr.ru/kospekt-lekczij-soczialnaya-ekologiya.html
 • http://oadk.at.ua/load/ehkologija/_lekcii/ekologija_jak_nauka_tut/107-1-0-2614
 • http://www.vitamarg.com/eco/video
 • http://www.zelife.ru/ecovideo/73-cleanenvir/7182-newecomovies.html