Психологічна освіта в Університеті Ушинського

Facebook Instagram Youtube   

Дисципліна: «МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ»

Статус: обов’язкова дисципліна

Рік: 1 рік навчання 

Тривалість.Кількість кредитів ECТS – 4 (120 годин: аудиторних – 26 годин, самостійна робота – 94 годин).

Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль – залік.

Викладач: Водолазська Ольга Олегівна, кандидат психологічних наук, доцент

Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни

«ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ (ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ)»

для студентів 3 курсу заочної форми навчання спеціальність 053 «Психологія»

Викладач: кандидат психологічних наук, доцент Цибух Людмила Миколаївна

Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни «Психологічний спецпрактикум по спецкурсам»

для студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціальність 053 «Психологія»

Викладач: ст. викладач Кондрицька Г. О.

«КОМЕРЦІЙНА РЕКЛАМА»

Тип: обов’язкова

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 

Рік: 2 рік 

Тривалість: 6 кредитів ЕСТS,180 годин.

Викладач: Слюсаренко М. І., кандидат наук з соціальних комунікацій.

ДИСЦИПЛІНА «ОСНОВИ РЕКЛАМОЗНАВСТВА»

 Тип: обов’язкова

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 

Рік: 1рік 

Тривалість: 6 кредитів ЕСТS,180 годин.

Викладач: Слюсаренко М. І., кандидат наук з соціальних комунікацій.

«СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА»

Тип: обов’язкова

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 

Рік: 3 рік 

Тривалість: 5 кредитів ЕСТS,150 годин.

Викладач: Слюсаренко М. І., кандидат наук з соціальних комунікацій.

«ПСИХОЛОГІЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ВІДМІННОСТЕЙ»

Тип: обов’язкова

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) Термін навчання: 2 роки. 

Рік навчання: 1 рік 

Тривалість: 6 кредитів ECTS 180 годин

Викладачі: Кузнєцова О.В., кандидат психологічних наук, доцент; Оріщенко О.А., кандидат психологічних наук, доцент.

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА "ПСИХОДІАГНОСТИКА ТА МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ"

Спеціальність: 053 Психологія. Рівень вищої освіти: другий (магістерський). Термін навчання – 2 роки. Рік навчання: 1.

Факультет: соціально-гуманітарний

Викладач:Ольга Павлівна Саннікова, доктор психологічних наук, професорка

«ЕКОЛОГІЯ»

Тип: вибіркова

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 

Рік: 3 рік 

Тривалість: 3 кредитів ЕСТS 90 годин.

Викладачі: Коджебаш В.Ф., канд. с.-г. н., доцент, Орлик Н.А., к.б.н.

«ПСИХОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ»

Тип: вибіркова

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 

Рік: 3 рік 

Тривалість: 2 кредитів ECTS  60 годин

Викладач: Ситнік С.В., кандидат психологічних наук, доцент

«ПСИХОЛОГІЯ РЕКЛАМИ ТА PR-ДІЯЛЬНОСТІ»

Тип: вибіркова

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 

Рік: 2 рік 

Тривалість: 2 кредитів ECTS  60 годин

 Викладач:Ситнік С.В., кандидат психологічних наук, доцент

АНОТАЦІЯ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ»

Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання за спеціальністю 053 «Психологія»

Викладач: Букач В. М., кандидат історичних наук, приват-професор

«ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ»

 Тип: обов’язкова

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 

Рік: 2 рік, з/в Тривалість: 14 годин

Викладачі: Массанов А.В., доктор психологічних наук, професор.

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ»

Тип: обов’язкова

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) Рік: 2рік, з/в Тривалість: 18 годин.

Викладачі: Массанов А.В., доктор психологічних наук, професор.

«ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ» (Спеціальність "ЖУРНАЛІСТИКА")

 Тип: обов’язкова

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 

Рік: 3 рік 

Тривалість: 3 кредитів ЕСТS 90 годин.

Викладачі: Плохіх В.В., доктор психологічних наук, професор.