Психологічна освіта в Університеті Ушинського

Facebook Instagram Youtube   

СТАТУТ

Громадського об’єднання

“Одеська асоціація професійних психологів

(нова редакція)

Одеса

2019 рік

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадське об’єднання “Одеська асоціація професійних психологів” (далі за текстом – “Асоціація”)є наслідком реорганізації «Одеського товариства психологів»(код ЕДРПОУ 23207554 від 12.04.2006 р.) та є його правонаступником.

1.2. Асоціація є добровільним об’єднанням фізичних та/або юридичних осіб науково-психологічного професійного спрямування, що об’єднує діяльність фахівців соціогуманітаристики: науковців-психологів, практичних психологів, психоконсультантів, психотерапевтів, коучів,т’юторів, менторів, соціологів, соціальних працівників і педагогів.

1.3.Асоціація працює на засадах консолідації інтересів професійних психологів для здійснення захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів та/або інших осіб.

1.4. Найменування Асоціації українською мовою:Громадське об’єднання “Одеська асоціація професійних психологів”.

1.5. Назва Асоціації англійською мовою:“Odessa Association of Professional Psychologists.

1.6. Асоціація у своїй діяльності керується КонституцієюУкраїни, Законами України “Про громадські об’єднання”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”, Цивільним таПодатковим кодексами України,дійсними постановами уряду та чинним Статутом. Правовою основою діяльності Асоціації є також регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються Асоціацією у межах її повноважень і є обов’язковими для всіх членів.Діяльність Асоціації ґрунтується на принципах широкої демократії, гласності, свободи творчих дискусій і нормах професійної етики психологів.

1.7. Асоціація не є підприємницькою організацією та не має на меті одержання прибутку. Асоціація владна у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах доброчесності, вільного вибору, самоврядування, рівностівсіх її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

1.8. Асоціація є юридичною особою, має круглу печатку, кутові штампи‚ фірмові бланки, символікута інші атрибути‚ зразки яких затверджуються Конференцією Асоціаціїі реєструються у встановленому порядку. Асоціація може мати відокремлене майно, має право укладати угоди,виступати стороною в суді та арбітражному суді. Асоціація має право відкривати поточні та інші рахунки як у національній так і в іноземній валюті в державних та недержавних банківських установах.

1.9. Місцезнаходження правління Асоціації: Одеса, 65039, вул. Фонтанська дорога, 4, ауд. 109, кафедра теорії та методики практичної психології Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського».

 

 1. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС АСОЦІАЦІЇ

2.1. Асоціаціє є правонаступницею «Одеського товариства психологів»та з моменту її державної реєстрації має виключне право на використання в попередній та останній редакції свого найменування.

2.2. Діяльність Асоціації має суспільний характер, що виявляється у її взаємодії з різноманітними організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами різних форм власності, долученні до соціокультурного життя  громади, співпраці зтовариствами, спілками, компаніями, фондами, зареєстрованими в Україні чи за її межами, громадянами України та іноземцями.

2.3. Асоціація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням. Асоціація може мати рахунки у банківських установах, власну символіку (емблему, розпізнавальні знаки, штандарт).

2.4. Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань Асоціація у встановленому чинним законодавством порядку має право:

2.4.1. Приймати участь у законотворчих процесах‚ що регулюють функціонування психологічної та психосоціальної служби як окремого виду допомоги населенню, розвитку конкретних видів психологічної допомоги суспільному загалу та його окремим представникам.

2.4.2. Бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до норм чинного законодавства України.

2.4.3. Представляти і захищати інтереси Асоціації, своїх членів й інших осіб при вирішенні правових‚ економічних та організаційних питань у державних органах‚ в тому числі судах, правоохоронних органах, установах місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях усіх форм власності та підпорядкування, громадських та наукових об’єднаннях.

2.4.4. Здійснювати міжнародне співробітництво, укладати угоди про співпрацю і взаємодопомогу з закордонними організаціями і громадянами, підтримувати міжнародні зв’язки та долучатись до інтернаціональних заходів з питань реалізації цілей Асоціації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

2.4.5. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати власні ідеї, наскрізну мету, проміжні цілі і завдання, підтримувати інші фахові психологічні об’єднання громадян.

2.4.6. Публікувати наукові та методичні результати діяльності Асоціації, провадити професійно-орієнтаційну й інформаційно-роз’яснювальну роботу серед зацікавлених осіб та установ.

2.4.7. Отримувати у порядку, визначеному законом, необхідну для реалізації своєї мети і завдань інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень та інших розпорядників публічної інформації.

2.4.8. Долучатися та самостійно організовувати і фінансуватинауково-психологічні конференції, семінари, дорадчі заходи, круглі столи, ознайомчі лекторії, диспути, консультації, творчі вечори, турніри, конкурси та інші міроприємства, пов’язані зі статутною діяльністю Асоціації з залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів із різних галузей суспільного життя, у тому числі міжнародних.

2.4.9. Отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів та самостійно вирішувати питання про їх використання відповідно до положень цього Статуту та законодавства України.

2.4.10. Приймати участь у розробці та реалізації національної програми розвитку психологічної діяльності й освіти‚ долучатись до здійснення державної регуляторної політики у цій галузі, вносити пропозиції щодо перспективних стратегічних напрямків державотворення з урахуванням професійної психологічної діяльності.

2.4.11. Звертатися у порядку, визначеному законодавством, до органів державної влади і місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (примітками, коментарями, зауваженнями), заявами (поданнями, клопотаннями), скаргами.

2.4.12. Приймати участь у роботі консультаційних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, місцевого самоврядування для проведення просвітницької роботи з громадянами, їх об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери діяльності Асоціації.

2.4.13. Створювати з метою досягнення цілей Асоціації засоби масової інформації, реалізовувати різноманітні громадські проекти, запроваджувати публічні програми, слухання.

2.4.14. Одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Асоціації.

2.4.15. Засновувати нагороди з метою відзнаки членів Асоціації та її партнерів.

2.4.16. Виявляти, вивчати та забезпечувати реалізацію корисних ініціатив громадян та юридичних осіб‚ які сприяють розвитку Асоціації

2.4.17. Створювати в Україні і за кордоном осередки‚ філії та представництва Асоціації‚ затверджувати їх установчі та інші документи‚ плани‚ звіти та інструктивні матеріали‚ здійснювати контроль за їх діяльністю.

2.4.18. Відряджати за кордон своїх членів та приймати в Україні вітчизняних та іноземних спеціалістів для вирішення питань‚ пов’язаних з діяльністю Асоціації.

2.4.19. Створювати окремі спеціалізовані фонди грошових коштів‚ які спрямовуються на вирішення питань з реалізації цілей і завдань Асоціації.

2.5. Якщо здійснення будь-якого виду діяльності вимагає отримання відповідних дозволів‚ Асоціація розпочинає цю діяльність лише після отримання таких дозволів.

 1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Мета Асоціації полягає у всебічному сприянню розвитку психологічної науки ы практики, активномудолученні фахівців-психологів (учених, практикуючих спеціалістів, ад’юнктів, адептів, наступників) до вирішення теоретичних і практичних завдань в інтересах прогресу і демократизації суспільства, гуманізації міжособових відносин, консолідації зусиль у розбудові і вдосконаленні соціокультурного потенціалу суспільства.

3.2. Завдання Асоціації:

3.2.1. Розвиток міждисциплінарних зв’язків психологічної науки з іншими галузями наукового знання.

3.2.2. Залучення фахівців соціогуманітарного амплуа до вирішення актуальних наукових і прикладних завдань в різних галузях психології, що сприятиме всебічному соціокультурному розвитку держави в цілому.

3.2.3. Обмін досвідом науково-дослідницької роботи в інноваційних зрушеннях психології та запровадження сучасних методів і процедур наукових досліджень.

3.2.4. Сприяння забезпеченню захисту професійних, соціальних, економічних та інших інтересів своїх членів, допомога у вирішенні конфліктних ситуацій.

3.2.5.  Сприяння впровадженню досягнень психологічної науки в практику, участь у створенні і розвитку психологічних і соціальних служб.

3.2.6. Сприяння кооперації членів Асоціації задлякультивування умов повномірної реалізації творчого потенціалу професійних психологів України.

3.2.7. Сприяння поширенню та розвитку психологічної освіченості населення України.

3.2.8. Інформаційно-роз’яснювальна робота з популяризації досягнень психологічної науки.

3.2.9. Підвищення рівня і якості психологічної підготовки фахівців – майбутніх психологів та інших спеціалістів соціогуманітарного спрямування.

3.2.10. Сприяння вдосконаленню системи підготовки та перепідготовки (стажування, підвищення кваліфікації) професійних психологів на всіх рівнях їхнього становлення.

3.2.11. Підтримка у реалізації проектів, програм і заходів, орієнтованих на вдосконалення методів, засобів, технологій, прийомів, технік і процедур роботи психологів-науковців і психологів-практиків.

3.2.12. Допомогав інформаційному забезпеченню фахівців актуальною інформацією про новітні здобутки вітчизняної та зарубіжної психології.

3.2.13. Підвищення професійно-етичної культури і міжособистісних зносин психологів.

3.2.14. Поліпшення міжгалузевих зв’язків у психологічній науці і практиці, ергономічний розподіл зусиль фахівців з найважливіших напрямків соціономічних пошукувань.

3.2.15. Допомога членам Асоціації в підвищенні рівня їх професійної підготовки, кваліфікації, фахової компетентності.

3.2.16. Долучення регіональних представників психологічної науки до всеукраїнської та міжнародної наукової спільноти.

3.2.17. Сприяння у виданні наукових праць і популярної літератури з психології.

3.3. З урахуванням своїх завдань, Асоціація, у відповідності до чинного законодавства України, здійснює наступні функції, що реалізуються унапрямкахдіяльності:

3.3.1. Здійснює науково-практичну, просвітницьку,орієнтаційну, популяризаторську, видавничу, дорадчу таконсультаційну діяльність.

3.3.2. Забезпечує членів Асоціації інформацією про науково-організаційні заходи психологів в Україні та за кордоном.

3.3.3. Створює комісії, секції, відділення, гуртки, асоціації, лабораторії, творчі колективи та інші організації для розробки наукових проблем в різних галузях психології.

3.3.4.Організовує і проводить конгреси, науково-практичніконференції, круглі столи, тематичні семінари, наради, симпозіуми, читання, дискусії, диспутидля обговорення наукових і організаційних питань психологічної науки.

3.3.5. Сприяє створенню науково-дослідних і науково-практичних центрів, долучається до підвищення кваліфікації психологів різних освітніх установ.

3.3.6. Має право приймати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової підтримки, пожертв, грантів.

3.3.7. Укладає угоди з представниками підприємницької діяльності (фізичними особами, товариствами) для реалізації наскрізної програми, цілей і завдань своєї діяльності.

3.3.8. Організовує видання наукових, науково-практичних та науково-популярних праць з психології.

3.3.9. Спрямовує психологів в закордонні відрядження, організовує запрошення і прийом учених інших країн для участі в конгресах, конференціях, семінарах, симпозіумах та інших заходах.

3.3.10. Створює в рамках своїх повноважень спеціалізовані експертні комісії для проведення сертифікації психологічного інструментарію (методик, опитувальників, технік, засобів тощо) і відомчої атестації психологічних організацій, відділень, служб.

3.3.11. Бере участь в удосконаленні системи підготовки і перепідготовки психологів України, готує рекомендаційні листи за вказаними напрямами.

3.3.12. Приймає участь в оцінці наукової обґрунтованості роботи установ психологічного профілю, долучається до науково-психологічноїй освітньоїекспертизи досліджень, методик, проектів, програм.

3.3.13. Розробляє і вносить на розгляд органів державної влади, місцевого самоврядування і відповідних відомств пропозиції з наукових і організаційних питань в області психології.

3.3.14. Сприяє працевлаштуванню професійних психологів, долучається до оцінки їх кваліфікаційного рівня та компетентності.

3.3.15. Долучається до міжнароднихзв’язків, співпрацює з зарубіжними організаціями, установами і громадянами,реалізує міжнародні проекти і програми, організовує обмін стажистами і фахівцями.

3.3.16. Звертається з клопотанням до органів державної влади про нагородження і заохочення членів Асоціації за заслуги в розвитку психологічної науки та опікується впровадженням новітніх психологічних досягнень у практику.

 

 1. СКЛАД ТОВАРИСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЙОГО ЧЛЕНІВ

4.1. Членство в Асоціації є добровільним.

4.2. В Асоціації встановлюється дві категорії членства: дійсне та асоційоване.

4.3. Членами Асоціації можуть бути громадські об’єднання, інші юридичні особи, зареєстровані відповідним чином в Україні, фізичні особи – громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які законно перебувають на території України, що мають психологічну і/або соціологічну освіту не нижче рівня бакалавра, або мають ступінь кандидата чи доктора наук, які працюють в області психології або суміжних дисциплін, які досягли 18 років, а також юридичні особи, які визнають цей Статут, приймають участь в діяльності Асоціації і регулярно сплачують членські внески; студенти закладів вищої освіти за спеціальністю Психологія, які ще не отримали вищої освіти, можуть бути визнані в порядку, аналогічному передбаченому для набуття членства в Асоціації, кандидатами в члени Асоціації.

4.4. Прийом фізичних осіб до складу членів Асоціації здійснюється правлінням Асоціації на підставі особистої письмової заяви вступника, при наявності рекомендації одного члена Асоціації.

4.5.Прийом юридичних осіб до складу членів Асоціації здійснюється правлінням Асоціації на підставі рішення керівного органу юридичної особи, що вступає.Права і обов’язки членів Асоціації виникають і припиняються з моменту винесення рішення правлінням Асоціації (крім випадків, визначених пунктом 4.11. цього Статуту).

4.6. Члени Асоціації мають рівні права і несуть рівні обов’язки, крім випадків, визначених цим Статутом.

4.7. Дійсні члени Асоціації мають право:

4.7.1. Брати участь в конференціях, нарадах, дискусіях Асоціації.

4.7.2. Обирати і бути обраними в керівні органи Асоціації, а також контролювати діяльність керівних органів Асоціації відповідно до цього Статуту.

4.7.3. Приймати участь в наукових, дослідних, консультаційних, популяризаторських та інших заходах, організованих Асоціацією.

4.7.4. Ознайомлюватися з будь-якими документами і матеріалами, що безпосередньо стосуються їх інтересів.

4.7.5. Отримувати консультації, інформаційну та методичну допомогу з питань, що стосуються психологічної науки і практики.

4.7.6. Публікувати у виданнях Асоціації свої роботи, прийняті редколегіями цих видань,отримувати в першочерговому порядку примірники видань Асоціації.

4.7.7. Брати участь (у тому числі на конкурсній основі) в наукових програмах, проектах та інших заходах, організованих або виконуваних Асоціацією.

4.7.8. Звертатися з запитами, заявами і пропозиціями до керівних органів Асоціації, брати особисту участь у їх розгляді і реалізації.

4.7.9. Добровільно вийти зі складу членів Асоціації.

4.8. Дійсні члени Асоціації зобов’язані:

4.8.1. Брати активну участь і сприяти здійсненню цілей і завдань Асоціації.

4.8.2. Виконувати положення Статуту, рішення керівних органів Асоціації.

4.8.3. Своєчасно сплачувати вступний та щорічний членські внески.

4.8.4. Дотримуватися положень “Етичного кодексу психолога”, прийнятого Товариством психологів України 20 грудня 1990 року.

4.9. Асоційованими членами Асоціації можуть бути відомства і їх організації, науково-дослідні інститути, конструкторські бюро, лабораторії, навчальні заклади, інші установи та їх підрозділи, державні, приватні та громадські організації, редакції журналів і видавництва.

4.9.1. Прийняття в асоційовані члени Асоціації здійснюєтьсяправлінням Асоціації.

4.9.2. Права і обов’язки асоційованих членів, а також розмір сплачуваних ними членських внесків встановлюються правлінням Асоціації за згодою сторін та з кожною конкретною організацією у відповідності до укладеного договору про співпрацю.

4.9.3. Асоційовані члени Асоціації мають усі права та обов’язки дійснихчленів Асоціації згідно цього Статуту, крім права обирати і бути обраними в керівні органи Асоціації та контролювати діяльність Асоціації.

4.9.4. Асоційовані члени Асоціації мають право бути присутніми на всіх засіданнях правління Асоціації та Конференціях Асоціації з правом дорадчого голосу.

4.10. Члени Асоціації сплачують вступний і щорічний членські внески. Термін, порядок сплати внесків і їх розмір встановлюється правлінням Асоціації.

4.11. Член Асоціації може добровільно вийти з її складу, подавши письмову заяву до правлінняАсоціації,в цьому випадку членство припиняється автоматично з моменту надходження письмової заяви.

4.12.Виключення з числа членів Асоціації здійснюється у Порядку, затвердженому правлінням Асоціації, в разі недотримання членом Асоціації положень Статуту та здійснення дій, несумісних з перебуванням в Асоціації.Рішення про виключення може бути оскаржене і відправлене на повторний розгляд до головиАсоціації.

4.13. У разі виходу або виключення зі складу дійсногочлена Асоціації, представники якого обрані до складу правлінняАсоціації, у найкоротший строк скликається позачерговаКонференція для вирішення питання перегляду складу правлінняАсоціації.

4.14. Видатні вчені (психологи) і громадські діячі, іноземні громадяни та особи без громадянства, професійно зайняті психологічною діяльністю, які мають суттєві заслуги перед наукою і суспільством, можуть бути обрані почесними членами Асоціації без набуття всіх прав і обов’язків передбачених членством в Асоціації. Почесні члени обираються на Конференціях Асоціації відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх і мають однакові з дійсними членами Асоціації права.

4.15. Членам Асоціації – фізичним особам вручаються членські квитки єдиного зразка, а юридичним особам – свідоцтво про дійсне або асоційоване членство в Асоціації. Почесним членам вручається диплом про присвоєння звання “Почесного члена”.

4.16. Облік членів Асоціації ведеться централізовано правлінням Асоціації.

 

 1. СТРУКТУРА АСОЦІАЦІЇ

5.1. Вищим органом управління Асоціації є Конференція Асоціації (далі за текстом – “Конференція”), учасниками яких можуть бути дійсні члени Асоціації – фізичні особи та делегати дійсних членів Асоціації – юридичних осіб.

5.2. Чергові Конференції Асоціації скликаються правлінням не рідше одного разу на два роки. Позачергові конференції можуть бути скликані за рішенням правлінняАсоціації або на вимогу третини її членів.

5.3. Конференції Асоціації вважаються правомочними, якщо на них присутні обрані делегати, що представляють більше половини дійсних членів Асоціації.

5.4. ВинятковікомпетенціїКонференціїАсоціації:

5.4.1. Визначення пріоритетних цілей, завдань і напрямків діяльності Асоціації, принципів формування і використання її коштів і майна.

5.4.2. Розгляд питання внесення змін і доповнень до Статуту Асоціації, що приймається кваліфікованою більшістю голосіввід загального числа присутніх на Конференції.

5.4.3. Розгляд, слухання, обговорення і затвердження звітів, повідомлень і доповідей головиАсоціації, правління Асоціації та її членів.

5.4.4. Обрання правління Асоціації.

5.4.5. Затвердження кількісного складу правління Асоціації, обрання і дострокове припинення повноважень членів правління Асоціації.

5.4.6. Присвоєння звання почесного члена Асоціації.

5.4.7. Прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію Асоціації.

5.4.8. Вирішення інших питань, що входять до кола діяльності Асоціації.

5.5. Передбачена дистанційна участь у Конференціях Асоціації за допомогою електронних засобів зв’язку.

5.6. Рішення Конференції Асоціації приймаються простою більшістю голосів.Рішення з питань, що належать до виключної компетенції Конференції Асоціації, не можуть бути передані на розгляд до інших органів і посадових осіб Асоціації.

5.7. У період між Конференціями діяльністю Асоціації керуєправлінняАсоціації.Чисельний (кількісний) склад правління визначається КонференцієюАсоціації.

5.8. ПравлінняАсоціації є постійно діючим керівним виборним колегіальним органом і складається з обраних представників дійсних членів Асоціації.

5.9.Повноваженняправління Асоціації:

5.9.1. Обрання зі свого складу таємним голосуванням головиі секретаря Асоціації.

5.9.2. Скликання КонференційАсоціації, визначення їх часу, місця, норм представництва і порядку денного.

5.9.3. Керівництво діяльністю Асоціації в період між Конференціями Асоціації.

5.9.4. Аналіз й оцінка звітів про діяльність головиправління, відділень, секцій і гуртківАсоціації.

5.9.5. Встановлення і перевірка виконання рішень Конференції, а також виконання рішень органів державної влади та місцевого самоврядування.

5.9.6. Прийняття і виключення відділення, секції, гуртка, фізичної та/або юридичної особиАсоціаціїза їх заявою,а також проведення централізованого обліку членів Асоціації.

5.9.7. Затвердження та забезпечення виконання планів, проектів, програм Асоціації з відповідною звітністю.

5.9.8. Затвердження фінансового плану (кошторису)доходів і видатків Асоціації та, при необхідності, внесеннязмін до нього.

5.9.9. Розпоряджається майном і коштами Асоціації.

5.9.10. Визначення порядку сплати вступних та щорічних членських внесків.

5.9.11. Прийняття рішення стосовно участі в інших громадських спілках чи об’єднаннях.

5.9.12. Встановлення і підтримка творчих зв’язків з іншими громадськими об’єднаннями психологів України і зарубіжних країн.

5.9.13. Затвердження складу редакційних колегій видань Асоціації.

5.9.14. Затвердження єдиних зразків печатки і штампу, а також символікий атрибутики Асоціації.

5.9.15. Вирішує інші питання діяльності Асоціації, що не входять в компетенцію Конференції Асоціації.

5.9.16. За винятком виборів, всі питання, що розглядаються правліннямАсоціації, вирішуються відкритим голосуваннямпростою більшістю голосів.

5.10. Не менш як третинадійсних членів Асоціації мають право ініціювати перед правлінням Асоціації скликання позачергових Конференцій. Якщо вимога дійснихчленів Асоціації про скликання Конференціїне виконана, ці дійснічлени мають право самостійно скликати Конференцію Асоціації.

5.11. ПравлінняАсоціації виконує права і обов’язки юридичної особи від імені Асоціації.

5.12. Члени правління Асоціації обираються Конференцією Асоціації строком на 3 (три) роки.

5.13. Засідання правління Асоціації проводяться не менше ніж 1 (один) раз рік.

5.14. Засідання правління вважаються правомочними при наявності не менше 2/3 (двох третин) його членів.

5.15. Передбачена дистанційна участь у засіданні правління Асоціації за допомогою електронних засобів зв’язку.

5.16. ГоловаАсоціації обирається таємним голосуванням правліннямАсоціації згідно норм цього Статуту, строком на 3 (три) роки з числа членів правління Асоціації, входить за посадою до складу правління Асоціації та виступає керівником Асоціації. Одна і та сама особа може обіймати посаду головиАсоціації не більше 2 (двох) строківпідряд.

5.17.Голова Асоціації уповноважений:

5.17.1. Діяти без довіреності від імені Асоціації, представляє Асоціацію у відносинах з органами державної влади і місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, іншими юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за кордоном.

5.17.2.Керувати всією науковою, організаційною і фінансово-господарською діяльністю Асоціації.

5.17.3.Складати та затверджувати плани роботи, звіти про діяльність, кошторис, фінансовіта інші звітиАсоціації.

5.17.4.Розпоряджатися майном і коштами Асоціації, що знаходяться в розпорядженні правління.

5.17.5. Укладати договори, брати на себе зобов’язання, що відносяться до діяльності Асоціації, здійснювати інші заходи відповідно до чинного Статуту,відкривати і закривати рахунки в банківських і/або фінансових (кредитних) установах.

5.17.6. Видавати довіреності на право представництва від імені Асоціації.

5.17.7. Забезпечувати виконання рішень Асоціації в межах її компетенцій і повноважень.

5.17.8. Координувати і здійснювати підготовку до засідання правління Асоціації необхідних матеріалів, сповіщати членів правління про час і місце проведення цих засідань.

5.17.9. Видавати накази, розпорядження, інструкції, які регламентують діяльність Асоціації.

5.17.10. Затверджувати штатний розклад, формувати структуру штатного апарату Асоціації.

5.17.11. Видавати накази про призначення на посаду штатних працівників Асоціації, про їх переведення і звільнення.

5.17.12. Відповідно до чинного законодавства та цього Статуту вирішувати інші питання щодо регламентації діяльності Асоціації, які не входять до компетенції КонференціїАсоціації та правління Асоціації.

5.18. У разі тимчасової відсутності головиАсоціації або неможливості ним виконувати свої повноваження, його обов’язки виконує екс-голова Асоціації (попередній головаАсоціації) за письмовим дорученням головиАсоціації або за рішенням правління Асоціації.

5.19. Екс-головаздійснює всі повноваження головиАсоціації за його відсутності, в тому числі представляє Асоціацію у відносинах з органами державної влади і місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, іншими юридичними і фізичними особами.

5.20. Секретар Асоціації обирається правлінням Асоціації з числа її членів згідно норм цього Статуту строком на 3 (три) роки.

5.21. Секретар Асоціації повноважний:

5.21.1. Діяти без довіреності від імені Асоціації, представляти Асоціацію у відносинах з органами державної влади і місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, іншими юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за кордоном.

5.21.2. Видавати довіреності на право представництва від імені Асоціації.

5.21.3. Координувати і забезпечувати підготовку до засідання правління Асоціації необхідних матеріалів, сповіщати про час і місце його проведення.

5.21.4. Здійснювати облік членів Асоціації.

5.22. ГоловаАсоціації, екс-голова Асоціації, секретар Асоціації,правлінняАсоціації, не рідше одного разу на два роки інформують членів Асоціації про свою діяльність за відповідний період шляхом розміщення відповідної інформації на сайті, підпорядкованому Асоціації.

5.23. Керівники галузевих секцій, відділень і гуртківАсоціації звітують про свою діяльність на зборах означених підрозділів не рідше одного разу на рік.

 

 1. ГАЛУЗЕВІ СЕКЦІЇ ТА ВІДДІЛЕННЯ АСОЦІАЦІЇ

6.1. Галузеві секції, відділенняі гуртки– структурні підрозділи Асоціації, перелік та кількісний склад яких затверджується Конференцією Асоціації за поданням правління Асоціації.

6.2. Кожна галузева секція, відділеннята/абогурток представляє собою об’єднання членів Асоціації, що займаються окремим напрямком (областю, галуззю, обширом) психологічної науки і/або практики.

6.3. Основна функція галузевих секцій, відділень та гуртківАсоціації полягає у формуванні пропозицій до правління Асоціації щодо покращення надання психологічних послуг у сфері, що охоплюється даною структурною одиницею (підрозділом) Асоціації.

6.4. Створення нових відділень, секцій і гуртків Асоціації, керівництво їх діяльністю знаходиться в компетентності правління Асоціації.

 1. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ  ТА РОЗГЛЯД СКАРГ

7.1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Асоціації можуть бути оскаржені окремим представником і/або членами Асоціації.

7.1.1. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення голови Асоціації подається до правління Асоціації, яка має бути розглянута на найближчому засіданні правління, із обов’язковою присутністю позивача та відповідача. В разі відхилення скарги правлінням Асоціації, повторна скарга подається до Конференції Асоціації, яка зобов’язана розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні.

7.1.2. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення члена правління Асоціації – подається до головиАсоціації, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом не пізніше одного місяця від дня її надходження, із обов’язковим викликом позивача та відповідача. В разі відхилення скарги головою  Асоціації – повторна скарга подається до правління Асоціації. За відхилення скарги правлінням Асоціації, повторноподається до розгляду на Конференцію Асоціації.

7.1.3. На дії, бездіяльність або рішення Конференції Асоціації скарга подається до суду, відповідно до чинного законодавства.

7.2. До рішень, дій, бездіяльності, які можуть бути оскаржені, належать такіформи управлінської діяльності керівних органів Асоціації, внаслідок яких:

7.2.1. Порушено права та/або законні інтереси чи свободи члена (членів)Асоціації.

7.2.2. Створено перешкоди для здійснення членом організації його повноважень, обмежено його права та/або законні інтереси чи свободи.

7.2.3. Незаконно покладено обов’язки на члена Асоціації або незаконно застосовано до нього дисциплінарну відповідальність.

 1. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

8.1. Асоціація у відповідності зі своїми цілями та завданнями має право на здійснення міжнародних зв’язків та співпраці у порядку, передбаченому цим Статутом і чинним законодавством України.

8.2. Міжнародна діяльність Асоціації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, конференціях, зборах, з’їздах, грантах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

8.3. Асоціація може організовувати обмін делегатами і/або делегаціями за участю іноземних партнерів конференції, олімпіади, круглі столи, диспути, дискусії, турніри, змагання, виставки, ярмарки, відряджати своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України.

8.4.Асоціація владна здійснювати спільно з іноземними організаціями дослідження психологічного ґатунку та публікувати їх результати.

8.5.Асоціація  реалізує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

8.6. При здійсненні міжнародної діяльності Асоціація керується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

 1. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА

9.1. Асоціація є непідприємницьким об’єднанням. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань у власності Асоціації можуть бути кошти, цінні папери, майнові та немайнові права, матеріальні та нематеріальні активи, обладнання, транспорт, інші засоби та майно, набуття яких не забороняється чинним законодавством України.

9.2. Асоціація самостійно й незалежно здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном, коштами, майновими та немайновими правами через свої статутні органи в межах їх компетенцій.

9.3. Статки Асоціації складаються з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, внесків членів Асоціації, спонсорських вкладів вітчизняних та зарубіжних, юридичних та фізичних осіб і міжнародних організацій,пасивних доходів, дотацій або субсидій з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних і/або недержавних цільових фондів, фінансової підтримки програм (проектів, заходів) Асоціації за рахунок коштів приватних підприємців і/або товариств, від виконання державного замовлення, благодійної, гуманітарної і технічної допомоги, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України, набуті в результаті підприємницької діяльності Асоціації, підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств), доходів від основної діяльності Асоціації відповідно до цього Статуту та законодавства, майном, придбаним за рахунок власних коштів, чи набутих на інших підставах, не заборонених законом.

9.4. Доходи (прибутки) або майно Асоціації чи їх частина не підлягають розподілу між її засновниками (учасниками), членами Асоціації, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.

9.5. Доходи (прибутки) та майно Асоціації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Асоціації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

9.6. Асоціація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Асоціація не несе відповідальності за зобов’язаннями її членів. Члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Асоціації, якщо інше не передбачено законом.

9.7. Асоціація зобов’язана вести бухгалтерський облік, статистичну, податкову, фінансову звітність, бути зареєстрованою в органах фіскальної служби та вносити до бюджету податки і збори у порядку і розмірах, передбачених законодавством. Асоціація зобов’язана зберігати не менше п’яти років усі необхідні облікові документи стосовно внутрішніх та міжнародних операцій.

9.8. Державний нагляд та контроль за дотриманням закону Асоціацією здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування у порядку, визначеному законодавством України.

9.9. Не менш як 3/4 (трьома четвертими) голосів членів Асоціації приймаються рішення щодо відчуження майна Асоціації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна організації.

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ АСОЦІАЦІЇ

10.1. Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту Асоціації приймається Конференцією Асоціації.

10.2. Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту приймається кваліфікованою більшістю голосів від загального числа голосів присутніх на Конференції Асоціації з урахуванням кворуму– більше половини дійсних членів від загального складу (кількості) членів Асоціації.

10.3. Статут Асоціації зі змінами та доповненнями підлягає державній реєстрації в установленому законом порядку.

 1. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ АСОЦІАЦІЇ

11.1. Припинення діяльності Асоціації здійснюється за рішенням Конференції Асоціації, шляхом саморозпуску або реорганізації, чи за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Асоціації.

11.2. Припинення діяльності Асоціації зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи.

11.3. Асоціація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

11.4. Рішення про саморозпуск Асоціації приймається Конференцією, якщо за це проголосували не менш як 2/3 (дві третини) присутніх учасників. Конференція Асоціації створює ліквідаційну комісію або доручаєправлінню Асоціації здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для припинення існування Асоціації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Асоціації після її ліквідації відповідно до Статуту.

11.5. Реорганізація Асоціації здійснюється за рішенням Конференції Асоціації, якщо за це проголосувало не менше 2/3 (двох третин) учасників Конференціїшляхом злиття, поділу, приєднання, перетворення або перейменування.

11.6. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Асоціації шляхом саморозпуску, реорганізації або заборони (примусового розпуску) Асоціації визначається відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

11.7. У разі припинення Асоціації у результаті її ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) чи реорганізаціїїї активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.