Психологічна освіта в Університеті Ушинського

Facebook Instagram Youtube   

Представлені методичні вказівки допоможуть майбутнім психологам оволодіти практичними навичками з проведення соціально-психологічного дослідження груп та особистості в групі. Вказівки розроблено для студентів за напрямом підготовки «Психологія».

Рецензенти:

Гузенко В.А. – кандидат психологічних наук, доцент  кафедри психології та соціальної роботи Одеського національного політехнічного університету.

Пивоварчик І.М. - кандидат психологічних наук, доцент кафедри теорії та методики практичної психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського.

Ситнік С.В. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри теорії та методики практичної психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського.

Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Соціальна психологія» для здобувачів освіти за спеціальністю  053 «Психологія» (заочне відділення)//Автор-укладач Т.В. Сінєльнікова. – Одеса: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, 2020.  - 7 с.

Методичне видання спрямоване сприяти студентам у засвоєнні курсу  «Соціальна психологія».

          УДК 159.98

ВСТУП

Вивчення курсу “Соціальна психологія" обумовлено необхідністю підвищення рівня підготовки спеціалістів, зокрема психологів, а також вимогами сучасного суспільства до покращення ефективності спілкування, міжособистісної взаємодії, розвитку культури виходу з конфліктних ситуацій.

Предметом курсу є психологічні основи поведінки особистості в групі, соціально-психологічні явища та процеси.

Під час професійної підготовки майбутніх психологів основними є такі цільові компоненти, як:

- узагальнення уявлень про розвиток соціальної психології як науки;

- удосконалення знань, умінь і навичок щодо використання теоретико-методологічних основ соціальної психології в самостійній роботі;

- удосконалення умінь підбирати та проводити соціально-психологічні методики;

- розширення особистісного досвіду з самостійного поповнення і оновлення знань соціально-психологічного змісту, опанування засобів ефективного спілкування та профілактики конфліктів.

Представлені методичні рекомендації до практичних занять спрямовані на оволодіння студентами-заочниками основними соціально-психологічними методиками. Студенти вчаться проводити, аналізувати, й, що дуже важливо, відбирати методики для діагностики групи (колективу) та для дослідження соціально-психологічних характеристик окремої особистості в груповому контексті.

 

Модуль 1. Теоретико-методологічні засади соціальної психології.

Практичне заняття 1. Предмет і завдання соціальної психології.

Мета: навчити студентів складати кросворди, що включають основні визначення соціальної психології та прізвища відомих соціальних психологів.

Завдання: Скласти кросворд, що складається з соціально-психологічних термінів (виконати самостійно)

Практичне заняття 2.Специфіка взаємозв’язку соціальної психології з іншими науками.

Мета: прослідкувати зв'язок соціальної психології з іншими суміжними науками.

Завдання: написати  ессе, що висвітлює зв'язок соціальної психології із соціологією, загальною психологією, філософією, мовознавством, антропологією, етнографією, археологією, кримінологією. Проаналізувати загальні риси та відмінності даних наук. (виконати самостійно)

Модуль2. Проблеми особистості в сучасній соціальній психології. Між особові стосунки в діаді та групі.

Практичне заняття 3. Соціально-психологічні методики для дослідження особистості та групи.

А) Діагностика рівня субєктивного відчуття самотності Д.Рассела та М. Фергюсона. (виконати самостійно)

Завдання: виявити рівень суб’єктивного відчуття самотності за методикою Д.Рассела та М.Фергюсона.

Б)  Діагностика «перешкод» у встановленні емоційних контактів В.В.Бойко.

Завдання: Виявити «перешкоди» у встановленні емоційних контактів за методикою В.В. Бойко. (виконати самостійно)

В) Діагностика лідерських якостей за методикою Р.С.Нємова «Лідер».

Завдання: Дослідити лідерські якості за методикою Р.С.Нємова «Лідер». (виконати самостійно)

Практичне заняття 4. Соціометрія Дж. Морено.

Завдання: опробувати на студентській групі метод соціометрії Дж. Морено.

Модуль3. Соціально-психологічний підхід до спілкування.

Практичне заняття 5. Соціально-психологічні методики, що досліджують сферу спілкування.

А) Опитувальник афіліації (Р.С. Нємов).

Завдання: дослідити рівнь афіліації за опитувальником Р.С.Нємова. (виконати самостійно)

Б) Діагностика рівня комунікабельності за опитувальником А.С.Прутченкова.  

Завдання: Продіагностувати рівень комунікабельності за опитувальником А.С.Прутченкова. (виконати самостійно)

Практичне заняття 6.

Діагностика типів виходу з конфліктних ситуацій.

Завдання: визначити типи виходу з конфліктних ситуацій за тестом К.Томаса.

Підібрати приклади ситуацій за поданими типами поведінки. (виконати самостійно)

 

Питання до самоконтролю

1. Соціальна психологія як наука. Предмет та завдання соціальної психології.

2. Дискусії про предмет соціальної психології. Методологічні проблеми соціально-психологічного дослідження.

3. Історія формування соціально-психологічних ідей.

4. Взаємозв’язок соціальної психології з іншими науками.

5. Наукова діяльність Галини  Андрєєвої. Її внесок у розвиток соціальної психології.

6. Проблема особистості в сучасній соціальній психології. Теорії особистості.

7. Поняття соціалізації в соціальній психології. Стадії соціалізації.

8. Види та стадії розвитку міжособистісних відносин.

9. Проблема групи в соціальній психології.

10. Класифікація груп в соціальній психології.

11. Соціально-психологічна характеристика малої групи.

12. Конформізм. Особливості конформної поведінки.

13. Дослідження конформної поведінки у експериментах Музафера Шеріфа та  Соломона Аша.

14. Методи дослідження групи в соціальній психології.

15. Метод соціометрії.

16. Лідерство в малих групах. Стилі керівництва.

17. Теорії лідерства в соціальній психології.

18. Поняття спілкування. Рівні, функції спілкування. Модель комунікативного процесу.

19. Особливості невербальної комунікації.

20. Засоби комунікації.

21. Особливості соціально-психологічного тренінгу.

22. Поняття та механізми соціальної перцепції.

23. Поняття «конфлікт». Види конфліктів.

24. Типи поведінки в конфліктних ситуаціях.

25. Культура виходу з конфліктів. Конфліктологічний тренінг.

26. Теорія «поля» Курта Лєвіна.

27. Хоторнський експеримент.

28. Стенфордський тюремний експеримент.

29. Психологічні особливості поведінки особистості у натовпі.

30. Поняття соціальної фасилітації та інгібіції в соціальній психології.

31. Поняття аттракції. Фактори виникнення аттракції.

32.Основні бар’єри у спілкуванні.

33. Аналіз книги Алана Піза «Мова рухів тіла».

34. Аналіз книги Роберта Чалдіні «Психологія впливу».

35. Соціально-психологічні експерименти Стенлі Мілгрема.

36. Правила організації простору в процесі спілкування.

37. Соціально-психологічні процеси та явища у групі. Групова динаміка. Групова поляризація. Соціальна лінивість.

38. Внесок у розвиток соціальної психології Густава Лебона.

39. Внесок у розвиток соціальної психології Курта Левіна.

40. Внесок у розвиток соціальної психології Гордона Олпорта.

41. Механізми перцептивного захисту.

42. Поняття натовпу. Види натовпу.

43. Теорія шести рукостискань.

44. Експеримент «Підкорення авторитету» Стенлі Мілгрема.

45. Поняття соціальної дискримінації та стигматизації.

                                           ЛІТЕРАТУРА

                                                Основна:

 • Аванесов В.С. Тесты в социологическом исследовании. – М.: Наука, 1982.
 • Анастази А. Психологическое тестирование. Пер. с анг. В 2 кн. /Под ред. К.М.Гуревича, В. М. Лубовского – М.: Педагогика, 1982.
 • Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь - справочник по психологической диагностике - Киев: Наук. думка, 1989
 • Клайн П. Справочное руководство по конструированию тестов.- Киев: ПАН Лтд., 1994. - 288 с.
 • Практикум по психодиагностике. Дифференциальная психометрика/ Под ред. В.В.Столина, А.Г.Шмелева. - М.: Изд-во МГУ, 1984
 • Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии: Учеб. пособие /Под ред. АА.Крылова, С.А. Маничева. – СПБ.: Питер, 2000. – 560 с.

Додаткова:

 • Айзенк Г.Ю. Проверьте свои способности. – М.: Мир, 1972.
 • Акимова М.К. Интеллектуальные тесты // Психология индивидуальных различий. – М.: Изд-во МГУ. - С. 122-128.
 • Белова О.В. Общая психодиагностика: Методические указания. - Новосибирск: Научно-учебный центр психологии НГУ, 1996.
 • Дружинин В.Н. Экспериментальная психология: Учебное пособие. – М.: Инфра-М, 1997.
 • Морозов С.М. Засоби контролю дiагностичних якостей психологiчних тестiв: Навч. посiбник. - Киiв.: IСДО, 1994.
 • Носс И.Н. Руководство по психодиагностике. – М.: Изд-во Института психотерапии, 2005. –С.44-83.
 • Общая психодиагностика // Под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. – Изд-во Моск. ун-та. – М.,1987. – 303 с.

РЕСУРСИ:

 • мережі "Інтернет" (корисні сайти:

www.socd.univ.kiev.ua;

testolog.narod.ru;

www.ht.ru;

psyfactor.org;

 • електронної бібліотеки;
 • бібліотеки університету;

журналів: «Практична психологія і соціальна робота», «Педагогіка і психологія», «Наука і освіта», «Психологический журнал», «Вопросы психологии» та ін. періодичних видань